Novela zákona č. 311/2013 Sb.

Vložil Pavel, 2. Únor 2018 - 13:30 ::

Od 18.1.2018 leží u poslanců návrh novely zákona č. 311/2013 Sb. o převodu vlastnického práva jako ST 56:

"Čl. I

Zákon č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů, se mění takto:

1. V § 24 odstavec 3 zní: „(3) Ke schválení stanov společenství se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek. Shromáždění je způsobilé se usnášet za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů; ustanovení § 1200 odst. 1 věty druhé občanského zákoníku se nepoužije.“.

2. V § 24 odst. 5 větě druhé se slovo „čtvrtinu“ nahrazuje slovem „polovinu“."

Navrhovaná účinnost 9/2018.

Hezký den!

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Konečný (bez ověření), 2. Únor 2018 - 14:35

  Pavle,

  zapomněl jste na nejdůležitější změnu v novele, tj. Přechodné ustanovení čl. II

  „Čl. II
  Přechodné ustanovení
  Ustanovení § 24 zákona č. 311/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije i tehdy, pokud bytové družstvo uvedené v § 24 odst. 1 a 2 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), které bylo původním vlastníkem budovy, nebo bytové družstvo, které je jeho právním nástupcem, plnilo povinnosti správce podle § 9 zákona č.72/1994 Sb., ve znění účinném do 30. června 2000, a jeho spoluvlastnický podíl na společných částech domu se snížil přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na méně než jednu polovinu. Správce svolá shromáždění vlastníků jednotek k založení společenství vlastníků jednotek nejpozději do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

  Vysvětlení tohoto ustanovení obsahuje důvodová zpráva:

  „K Článku II Podle judikatury, která se uplatňuje zejména u Vrchního soudu v Olomouci (např. rozhodnutí ze dne 28. 8. 2014 čj. 5 Cmo 23312014), se zákon ve stávajícím znění ve vztahu k zakládání společenství vlastníků jednotek nevztahuje na domy, v nichž spoluvlastnický podíl družstev na společných částech domu klesl pod 50 % před účinností zákona, tj. před 1. 1. 2014. Družstva, jejichž podíl na společných částech k 1. 1. 2014 činil více než 25 %, ale méně než 50 %, se tak dostávají do situace, že často nejsou schopna v domech společenství založit. Nevztahuje se na ně totiž dle uvedené praxe soudů ani ustanovení § 24 odst. 3 zákona, které založení a vznik společenství oproti obecné úpravě OZ zjednodušuje. Uvedené ustanovení umožňuje, aby bylo společenství založeno schválením stanov, nikoli ze strany všech vlastníků v domě, ale běžnou většinou na schůzi vlastníků. Některé rejstříkové soudy však vyžadují, aby tato družstva (na něž se zákon podle nich nevztahuje) schvalovala stanovy podle obecné úpravy § 1200 odst. 1 OZ, tj. se souhlasem 100 % vlastníků. Přitom se často jedná o panelové domy s větším množstvím bytů, takže zajistit souhlas několika desítek vlastníků je obvykle nemožné nebo se prodražuje z důvodu pokračování v notářském zápise. Jestliže společenství v domě nevznikne (v daném domě není reálné získat souhlas 100 % vlastníků se stanovami), ocitají se navíc vlastníci v nevýhodném postavení solidárně zavázaných (odpovědných) dlužníků a katastrální úřady po uplynutí 90 dnů po poklesu podílu pod 25 % blokují převody jednotek. Vzhledem k tomu, že pro řadu družstev již situace, kdy podíl družstva na společných částech již poklesl pod jednu polovinu před účinnosti zákona č. 311/2013 Sb., resp. zákona č. 89/2012 Sb., je nutné přijmout přechodné ustanovení, které umožní i těmto družstvům postupovat podle § 24 zákona č. 311/2013 Sb. a stanovit jim pro přijetí stanov přiměřenou lhůtu.“

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".