Vložil Konečný (bez ověření), 2. Únor 2018 - 14:35

Pavle,

zapomněl jste na nejdůležitější změnu v novele, tj. Přechodné ustanovení čl. II

„Čl. II
Přechodné ustanovení
Ustanovení § 24 zákona č. 311/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije i tehdy, pokud bytové družstvo uvedené v § 24 odst. 1 a 2 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), které bylo původním vlastníkem budovy, nebo bytové družstvo, které je jeho právním nástupcem, plnilo povinnosti správce podle § 9 zákona č.72/1994 Sb., ve znění účinném do 30. června 2000, a jeho spoluvlastnický podíl na společných částech domu se snížil přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na méně než jednu polovinu. Správce svolá shromáždění vlastníků jednotek k založení společenství vlastníků jednotek nejpozději do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Vysvětlení tohoto ustanovení obsahuje důvodová zpráva:

„K Článku II Podle judikatury, která se uplatňuje zejména u Vrchního soudu v Olomouci (např. rozhodnutí ze dne 28. 8. 2014 čj. 5 Cmo 23312014), se zákon ve stávajícím znění ve vztahu k zakládání společenství vlastníků jednotek nevztahuje na domy, v nichž spoluvlastnický podíl družstev na společných částech domu klesl pod 50 % před účinností zákona, tj. před 1. 1. 2014. Družstva, jejichž podíl na společných částech k 1. 1. 2014 činil více než 25 %, ale méně než 50 %, se tak dostávají do situace, že často nejsou schopna v domech společenství založit. Nevztahuje se na ně totiž dle uvedené praxe soudů ani ustanovení § 24 odst. 3 zákona, které založení a vznik společenství oproti obecné úpravě OZ zjednodušuje. Uvedené ustanovení umožňuje, aby bylo společenství založeno schválením stanov, nikoli ze strany všech vlastníků v domě, ale běžnou většinou na schůzi vlastníků. Některé rejstříkové soudy však vyžadují, aby tato družstva (na něž se zákon podle nich nevztahuje) schvalovala stanovy podle obecné úpravy § 1200 odst. 1 OZ, tj. se souhlasem 100 % vlastníků. Přitom se často jedná o panelové domy s větším množstvím bytů, takže zajistit souhlas několika desítek vlastníků je obvykle nemožné nebo se prodražuje z důvodu pokračování v notářském zápise. Jestliže společenství v domě nevznikne (v daném domě není reálné získat souhlas 100 % vlastníků se stanovami), ocitají se navíc vlastníci v nevýhodném postavení solidárně zavázaných (odpovědných) dlužníků a katastrální úřady po uplynutí 90 dnů po poklesu podílu pod 25 % blokují převody jednotek. Vzhledem k tomu, že pro řadu družstev již situace, kdy podíl družstva na společných částech již poklesl pod jednu polovinu před účinnosti zákona č. 311/2013 Sb., resp. zákona č. 89/2012 Sb., je nutné přijmout přechodné ustanovení, které umožní i těmto družstvům postupovat podle § 24 zákona č. 311/2013 Sb. a stanovit jim pro přijetí stanov přiměřenou lhůtu.“

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.