Nepřizpůsobivý druh majitelky bytové jednotky

Vložil Kateřina V. (bez ověření), 7. Říjen 2017 - 17:16 ::

Dobrý den,

ráda bych se zde informovala o možných postupech k vyřešení situace, ve které se nachází naše SVJ. Jedna z vlastníků, těžká alkoholička, si do svého bytu nastěhovala druha, který v domě děla problémy. Alkohol mu také není cizí, takže noční hádky a jsou na denním pořádku, kromě toho je agresivní, v domě už došlo i k fyzickému napadení, nezdráhá se ani udeřit svou družku. Pán není v SVJ přihlášený, majitelka ho ani přihlásit nechce. Využívá společné prostory, ruší noční klid a vlastně v domě nemá co dělat. Majitelka vždy řekne, že je na návštěvě. Je nějak rozlišeno, co je návštěva a co je trvalé užívání?

Může se v takové situaci SVJ nějak bránit?

Děkuji za reakce a rady.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil JarekSVJ, 8. Říjen 2017 - 18:58

  Kateřino – nepleť si svj s policii atd. svj je jenom a jenom o správě majetku ve společném vlastníctví a společných službách… o ničem jinačím není a navíc postupuj dle vašich stanov nebo se obrať na policii…

  Vložil Nový (bez ověření), 9. Říjen 2017 - 9:41

  Není pravda, že SVJ je jenom o správě majetku ve společném majetku a službách.

  Vlastník jednotky je povinen se řídit pravidly pro správu a užívání společných částí bytového domu uvedených ve stanovách(§ 1176 NOZ).

  Vlastník jednotky je pak povinen zajistit dodržování společných pravidel i ze strany všech osob, kterým umožnil přístup do domu nebo bytu. V případě sporu bude hrát důležitou roli především svědectví případných svědků, nejčastěji z řad ostatních uživatelů bytového domu. Oblast sousedských vztahů patří do působnosti statutárního orgánu, je ovšem pravda, že v řadě případů se bude nutné obrátit na soud, aby v dané věci rozhodl.

  Vložil Sára ml. (bez ověření), 9. Říjen 2017 - 11:10

  „Oblast sousedských vztahů patří do působnosti statutárního orgánu“

  To jste si zcela vymyslel. Dejte se na politiku, tuto vlastnost využijete.

  Vložil xyz (bez ověření), 9. Říjen 2017 - 9:54

  Pane Nový,nemáte pravdu, vy nevíte, co je SVJ. SVJ je pouze o správě majetku a zajištění dodávky služeb vlastníkům. Povinnosti vlastníka jsou vám jasné, ale cO se týče řešení sousedských a mezilidských vztahů,nemáte pravdu a jste zcela mimo. Přečtěte si zákon. SVJ není o řešení mezilidských vzatahů mezi vlastníky, jejich rodinnými příslušníky a nájemníky vlastníků. Statutární orgán není vyšetřovatelem neshod a nedodržování pravidel daných stanovami, statuární orgán je zástupcem právnické osoby, není ani vyšetřovatelem, ani trestním komandem. SVJ je pouze a pouze o správě domu. Není to správa osob, jak vy se domníváte. Je to správa majetku.

  Vložil Nový (bez ověření), 9. Říjen 2017 - 12:14

  Pane xyz, dobře vím, co je SVJ. A ví to jistě i hojně publikující Mgr. Martin Kroh, ČSRB, kterého citujIi:

  "Červnový seriál. Potížisté v SVJ

  Obecným rysem bytových korporací (společenství vlastníků jednotek a bytové družstvo) je princip, že o společných částech domu, jeho provozu a správě, rozhoduje většinový názor.

  Bydlení v bytovém domě proto vyžaduje i jistou formu respektu každého uživatele bytové jednotky ke skutečnosti, že jeho názor nemusí získat většinovou podporu.

  Hlavní východisko právní úpravy základních principů rozhodování v bytovém domě můžeme vysledovat v § 212 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“): „Přijetím členství v korporaci se člen vůči ní zavazuje chovat se čestně a zachovávat její vnitřní řád. Korporace nesmí svého člena bezdůvodně zvýhodňovat ani znevýhodňovat a musí šetřit jeho členská práva i oprávněné zájmy.“

  Jinou oblastí jsou tzv. „sousedské vztahy“. Tímto pojmem označujeme veškeré chování uživatelů bytových jednotek v domě navzájem vůči sobě. Přitom je lhostejné, zda pravidla zavazují vlastníka jednotky a případně jeho nájemce.

  Obecně přitom platí, že vlastník nesmí obtěžovat jiného vlastníka (souseda) odpadem, vodou, kouřem, prachem, plynem, pachem, světlem, stínem, hlukem, otřesy a jinými podobnými účinky (imisemi) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání bytové jednotky či společných částí domu. Podobně to platí i o vnikání zvířat (viz § 1013 odst. 1 OZ).

  Některá práva a povinnosti jsou pak zvláště upravena pro vlastníky jednotek v oddíle bytového spoluvlastnictví OZ. Vlastník jednotky má sice právo spravovat a výlučně užívat bytovou jednotku včetně její vnitřní stavební úpravy, ale nesmí přitom ztížit výkon stejných práv jinému vlastníkovi nebo ohrozit, změnit či poškodit společné části domu (§ 1175 odst. 1 OZ) a dokonce má povinnost udržovat svůj byt v nezávadném stavu a v souladu s dobrým vzhledem celého domu (§ 1175 odst. 2).

  Vlastník jednotky je přitom povinen se řídit pravidly pro správu a užívání společných částí bytového domu (§ 1176 OZ), a to za předpokladu, že byl s těmito pravidly seznámen nebo pokud je měl a mohl znát. Nejčastěji budou taková pravidla včleněna do stanov společenství vlastníků jednotek nebo do domovního řádu a k naplnění podmínky postačí, pokud společenství vlastníků stanovy či domovní řád všem zašle poštou či emailem, uveřejní na webových stránkách nebo na nástěnce v bytovém domě.

  Je třeba však mít na paměti, že častým výsledkem vnitřních pravidel fungování společenství vlastníků jednotek je více dokumentů či jejich složitější obsah, který následně působí problémy nejen např. při řízení jednání shromáždění vlastníků (např. neznalost jednacího řádu), ale i při prosazování a dodržování plnění povinnost vlastníky jednotek a členů jejich domácnosti (např. otázka vynutitelnosti někdy až příliš rozsáhlého výčtu povinností).

  Oblast stavebních úprav pak upravují §§ 1182 a 1183, které stanoví i povinnost vlastníka jednotky zpřístupnit přístup do jednotky pro ověření, zda stavební úpravy neohrožují, nepoškozují či nemění společné části domu, a to na předchozí výzvu (statutárního orgánu) společenství vlastníků jednotek. Podobně se musí zdržet všeho, co brání údržbě, opravě, úpravě, přestavbě či jiné změně domu nebo pozemku, o čemž bylo řádně rozhodnuto; jsou-li prováděny uvnitř bytu nebo na společné části, která slouží výlučně k užívání vlastníka jednotky, umožní do nich přístup, pokud k tomu byl předem vyzván osobou odpovědnou za správu domu. To platí i pro umístění, údržbu a kontrolu zařízení pro měření spotřeby vody, plynu, tepla a jiných energií.

  V této souvislosti je skutečností, že mnoho vlastníků jednotek nevěnuje pozornost alespoň základní znalosti vnitřních pravidel pro správu a užívání bytového domu, na němž mají spoluvlastnický podíl. Podobně ani většina zájemců o koupi bytové jednotky nevěnuje potřebnou pozornost stanovám a dalším pravidlům fungování společenství vlastníků jednotek, jehož se nabytím vlastnictví k jednotce stanou automaticky členy a budou zavázáni domluvená pravidla dodržovat.

  Vlastník jednotky je pak povinen zajistit dodržování společných pravidel i ze strany všech osob, kterým umožnil přístup do domu nebo bytu. V případě sporu bude hrát důležitou roli především svědectví případných svědků, nejčastěji z řad ostatních uživatelů bytového domu. Oblast sousedských vztahů patří do působnosti statutárního orgánu, nicméně je třeba mít na paměti, že v řadě případů se bude nutné obrátit na soud, aby v dané věci rozhodl.

  Na rozdíl od bytového družstva, kde lze jednat o vyloučení člena družstva, není podobný postup ve společenství vlastníků jednotek možný. Lze však zkusit postup podle § 1184 OZ, který může v krajním případě skončit nařízení prodeje jednotky soudem v případech, kdy její vlastník porušuje povinnost uloženou předchozím rozhodnutím soudu způsobem podstatně omezujícím nebo znemožňujícím práva ostatních vlastníků jednotek. Větší zkušenost s využitím tohoto postupu v soudní praxi však zatím chybí.

  A závěrem je třeba upozornit, že skutečnost, že má vlastník jednotky odlišný názor, z něj nečiní automaticky „potížistu“. Je na společenství vlastníků a statutárním orgánu, aby měl vlastník jednotky přístup k informacím o hospodaření a správě domu (srovnej § 1179) a také možnost svůj názor prezentovat ostatním členům společenství vlastníků jednotek, nejčastěji v rámci zasedání shromáždění vlastníků. Opačně je na vlastníkovi jednotky, aby svůj (proti)návrh dokázal zformulovat a přesvědčit o něm většinu členů společenství, případně se podřídil i odlišnému většinovému názoru. Právě z nerespektování uvedených principů bytového spoluvlastnictví vzniká nejvíce rozporů.

  Zdroj: Mgr. Martin Kroh, ČSRB"

  Vložil xyz (bez ověření), 9. Říjen 2017 - 15:03

  Pane Nový, nedělejte z SVJ domovní výbor KSČ. SVJ neřeší sousedské vztahy, řešit sousedské vztahy mu nepřísluší. TO je vše.

  Vložil Nový (bez ověření), 9. Říjen 2017 - 16:01

  Podle § 1176 NOZ je vlastník jednotky povinen řídit se pravidly pro správu a užívání společných částí bytového domu.

  Podle § 1202 NOZ patří mezi povinné náležitosti stanov pravidla pro správu domu a pozemku a užívání společných částí a „členská práva a povinnosti vlastníků jednotek, jakož i způsob jejich uplatňování tj. i způsob vymáhání porušování pravidel pro správu domu.

  Uplatňování a vymáhání plnění povinností vůči jednotlivým vlastníkům jednotek, které jim ukládají jiné právní předpisy nebo vyplývají ze stanov společenství vlastníků jednotek a z usnesení shromáždění vlastníků jednotek přijatých v souladu s jinými právními předpisy a se stanovami společenství vlastníků jednotek,“ patří do správy domu a pozemku zajišťované splečenstvím vlastníků jednotek podle § 8 d) NV 366/2013.

  Vložil xyz (bez ověření), 9. Říjen 2017 - 16:16

  Pane Nový, pletete si základní věci. Pravidla pro správu domu a pozemku a užívání společných částí domu je úplně jiná věc než mezilidské vztahy mezi vlastníky a jejich rod. příslušníky. Plnění povinnosti a vymáhání těchto povinnosti z hlediska zprávy domu je zcela něco jiného než je chování druha některé vlastnice a fyzické napadání osob. Máte v tom guláš pane Nový.

  Vložil Nový (bez ověření), 9. Říjen 2017 - 17:02

  Tazatelka psala o porušování nočního klidu tj. porušování jednoho z pravidel pro správu domu a pozemku. Chápete už konečně?

  Vložil xyz (bez ověření), 9. Říjen 2017 - 18:42

  Pane Nový porušování nočního klidu nepatří do správy domu. To je občanskoprávní spor.

  Vložil JaVa, 9. Říjen 2017 - 17:48

  Zdravím „pane Nový“.Mohl by jste nám popsat přesný chronologický postup,jak budou členové statutárního orgánu (fyzicky či slovně) zasahovat vůči vlastníkovi(ná­jemníkovi) jednotky,který porušuje noční klid v době od 22 do 6 hodin,aniž by při tom sami žádný zákon neporušili?Děkuji a přeji Vám hezký zbytek dne.JaVa

  Vložil Nový (bez ověření), 9. Říjen 2017 - 18:23

  Ve stanovách by měl být popsán postup vymáhání dodržování pravidel vlastníky v krajním případě např. s využitím smluvních pokut.

  Vložil TN. (bez ověření), 9. Říjen 2017 - 13:28

  Pan Kroh je jedním z nebezpečných lobbistů (v daném případě nečlen SČMBD), který se snaží nenápadně posouvat SVJ na majitele domu a postavit je naroveň družstvu. Jeho článek je toho důkazem.

  Vložil Novák (bez ověření), 9. Říjen 2017 - 15:12

  Takové chytrolíny mám nejradši. Místo konkrétních výhrad jen obecné bláboly.

  Vložil TN. (bez ověření), 9. Říjen 2017 - 17:51

  Dnes jsem byl na přednášce o službách vedené paní Y z MMR. Zmiňovala se, že dopoledne u ní na ministerstvu seděli zástupci velkých SBD a lobbovali, aby do zákona č. 67/2013 Sb. byly zavedeny poplatky za nahlížení do podkladů pro vyúčtování, protože jsou obtěžováni masovými požadavky vlastníků o nahlížení a nemají pak čas na práci (tedy nejen poplatky za kopie, ale přímo hodinové sazby). Dále lobbovali za zrušení pokuty 50 Kč. Naštěstí zatím MMR zaujímá odmítavé stanovisko, i proto, že zákon má být obecný předpis, nicméně záměr je jasný. Babišovo ANO se zbližuje s SČMBD, stačí vyměnit ministryni, zatlačit na legislativní odbor a výsledek se dostaví.

  Vložil Misme, 10. Říjen 2017 - 9:03

  Víte, že na 1. české psychopatické konferenci, byl předseda představenstva označen jako povolání s nejvyšší koncentrací psychopatů, a figuruje dokonce na prvním místě? (zdroj: https://www.flowee.cz/…kamzity-uprk)

  Mně se vždycky, když čtu o tom blábolení lobbistů SBD, zvedne adrenalin. A MUSÍM se vyjádřit. Což mě stojí čas. A čas jsou peníze. Ale obětuji je. I dnes.

  Lobbisté, kteří argumentují tím, že jsou „obtěžováni masovými požadavky vlastníků o nahlížení a nemají pak čas na práci“, prokazují touto argumentací svou naprostou nekompetentnost!!!

  Žijeme v roce 2017. Informační technologie se učí na základních školách. Lobbisté by měli konečně přijmou fakt, že IT, které jim jejich „ovečky“ platí, nejsou určeny k naplňování jejich „blaha“, jak se nejspíše omylem domnívají, ale jsou pracovním nástrojem, jehož prostřednictvím mají zajišťovat blaho svých „oveček“. Pokud to nezvládají a nedokáží si tento fakt přiznat, holt jim to bude muset někdo vysvětlit. Já se už pokouším, ale je to, alespoň prozatím, jako házet hrách na zeď. Nevím, zda jsou opravdu tak zaseklí v socialistických manýrech a chtějí si je za každou cenu udržet (ostatně o tom vyjádření paní Y svědčí), nebo je za tím ještě i něco jiného. Každopádně, sama se situace nevyřeší.

  Mé doporučení na závěr?

  Vážení přátelé, ano! Chce to obrnit se trpělivostí a bojovat za svá práva. Sama nám totiž nejspíše do klína nespadnou a pak je nebudeme mít nikdy. Bojovat, znamená např. vyvažovat aktivitu lobbistů SČMBD svou aktivitou, tj. např. informováním stejných, ale i jiných úřadů o Našem pohledu Zdola. Je nás více a podnětů Zdola by logicky mohlo být více. Časově to ostatně vyjde nastejno, jako si stěžovat zde. A pro MMR, jak mne upozornili, je stěžejním kritériem četnost. Ne naléhavost, ale četnost, s jakou jsou na určitý problém upozorňováni.

  Vložil Kolemjdoucí1 (bez ověření), 10. Říjen 2017 - 9:36

  Misme zde navrhovala zřízení státního úřadu pro kontrolu a udávání výborů SVJ, není-liž pravda? Nyní zase blábolí, protože neumí zajistit chod svého SVJ volbou takového výboru, který bude OK. Jenomže potom se členové výboru stanou, podle Misme, psychopaty a kolečko se může opakovat neustále. A může za to socialismus, protože když nevím, tak do toho vložím něco politiky a hned dostanu plus. Pane Bože, do koho jsi to duši dal?

  Vložil Misme, 10. Říjen 2017 - 18:04

  Kolemjdoucí1 (bez ověření), tož zdiskreditoval jste se dostatečně. Namísto k věci se vyjadřujete k autorovi příspěvku a ještě demagogicky překrucujete fakta. Proč to asi tak děláte?

  Misme zde navrhovala zřízení státního úřadu pro kontrolu a udávání výborů SVJ, není-liž pravda? Není.

  Nyní zase blábolí, protože neumí zajistit chod svého SVJ volbou takového výboru, který bude OK. Misme žádné své SVJ nemá a ani s žádným SVJ nemá co do činění.

  Jenomže potom se členové výboru stanou, podle Misme, psychopaty a kolečko se může opakovat neustále. Ne podle Misme, ale podle renomovaného psychiatra Radkina Honzáka je předseda představenstva označen za povolání s nejvyšší koncentrací psychopatů.

  A může za to socialismus, protože když nevím, tak do toho vložím něco politiky a hned dostanu plus. Ne, mohou za to buď socialistické manýry zaseklé bafuňářům hluboce pod kůží a nebo jejich hloupost, nekompetentnost, neschopnost řídit, neochota sloužit, nezájem na transparenci, komunikaci…

  Vložil Marina (bez ověření), 10. Říjen 2017 - 18:35

  „podle renomovaného psychiatra Radkina Honzáka je předseda představenstva označen za povolání s nejvyšší koncentrací psychopatů.“

  Můžete sem dát přesnou citaci? Děkuji.

  Vložil Misme, 11. Říjen 2017 - 9:23

  Marino, ve svém příspěvku výše, jež rozpoutal následnou výměnů názorů, jsem uvedla link na příslušnou informaci. Pokud vám jde o přesnou citaci, doporučuji obrátit se přímo na MUDr. Radkina Honzáka, CSc.

  Vložil K.L.F. (bez ověření), 9. Říjen 2017 - 18:12

  „na přednášce o službách vedené paní Y z MMR“

  Y = JUDr. Pavla Schödelbauerová

  Chtít hodinovou sazbu za nahlížení je zajímavá reakce. Náležitá reakce je jiná: vystavovat bezvadná a přezkoumatelná vyúčtování (bez vyzvání).

  Naše SVJ mi sdělilo, že mi poskytne kopie podkladů pro vyúčtování (za jeden rok) za 2500 Kč. Jaká je taxa jinde?

  Vložil Novák (bez ověření), 9. Říjen 2017 - 18:07

  Co to má společného s ocitovaným článkem M. Kroha, který jste kritizoval? Babišovo ANO pomlouvejte až za to, co skutečně udělá, ne na základě vašich domněnek.

  Ostatně co se týče poplatků za nahlížení, tak i sám lake je schvaloval.

  Vložil TN. (bez ověření), 9. Říjen 2017 - 18:43

  Lake nic takového nepsal. Psal o zpoplatňování kverulantských žádostí. V mých SVJ, kde jsem ve výboru máme vše oskenované a na žádost posílám emailem, kdo email nemá, omu je zapůjčen oběžník a sám si okopíruje. Nemáme tedy důvod cokoli zpoplatňovat.

  SBD chtějí nahlížení zpoplatňovat vysokými poplatky, aby omezily kontrolu hospodaření a vyúčtování služeb. Protože kdo je schopen platit 600 Kč/hod nahlížení? Většina lidí to vzdá.

  Vložil Novák (bez ověření), 9. Říjen 2017 - 19:34

  Lake o poplatcích psal např.:

  „Kdysi mne v U.S.A. učili: Každá transakce mezi osobami může být převedena na společný jmenovatel – peníze. Samozřejmě, že SVJ může stanovit sazebník svých poplatků. Například mne napadají:
  poplatek za provedení vyúčtování služeb,
  poplatek za nadstandardní vyúčtování služeb v průběhu zúčtovacího období (při změně vlastníka jednotky)
  poplatek za nahlížení do dokumentů a dokladů SVJ,
  poplatek za kopie dokumentů a dokladů SVJ,
  poplatek za potvrzení o výši závazků SVJ, za které ručí vlastník jednotky,
  poplatek za každoroční individuální vyúčtování záloh na správu domu,
  poplatek za písemnou upomínku při neuhrazení předepsané částky,
  poplatek za rozložení splátek příspěvku podle splátkového kalendáře,
  atd. atd.“
   http://www.portalsvj.cz/…-ukony-v-svj#…

  A vím, že psal i v jiném příspěvku o vhodnosti uvedených poplatků, pokud jsou přiměřené.

  Vložil Správce nemovitostí (bez ověření), 10. Říjen 2017 - 9:50

  Pane Nováku,

  činnosti Vámi údajně zpoplatněné zvlášť patří (nebo aspoň jejich část) pod správu domu. Jak se rozúčtovávají náklady na správu domu se dočtete v zákoně. Učiňte tak.

  Vložil TN. (bez ověření), 9. Říjen 2017 - 19:50

  Pane Nováku, vysvětlete mi, jak ty svoje poplatky napasujete na §1180

  Vložil Novák (bez ověření), 11. Říjen 2017 - 9:43

  Vždyť to máte v § 1180 uvedeno: „Nebylo-li jinak určeno…“

  A jinak určeno může být sazebníkem poplatků uvedeným ve stanovách.

  Vložil TN. (bez ověření), 9. Říjen 2017 - 10:39

  Nutno podotknout, že různí lobbisté z řad SBD a jejich družstevní bojůvky SČMBD se úspěšně snaží potichu transformovat SVJ na kopii družstva. Dokonce začali pro SVJ používat pojem „bytová korporace“.

  Kdo chtěl bydlet, měl si založit malé bytové družstvo, to je nejlepší forma běžného bydlení v bytovém domě. Pokud se nájemníci domu při privatizaci rozhodli pro variantu převodu bytů do vlastnictví a tedy v důsledku toho nutné založení SVJ, museli počítat i s tím, že ztratí reálnou kontrolu nad domem, právě proto, že SVJ je pouhým správcem domu, a majitelem domu je 40, 120, 500 lidí.....

  Vložil Kolemjdoucí1 (bez ověření), 9. Říjen 2017 - 11:18

  Družstvo i SVJ je korporace. Protože má obdobnou náplň činnosti, působí v oblasti bydlení, tak je jasný, alespoň pro většinu lidí, i pojem bytová korporace.

  Vložil TN. (bez ověření), 9. Říjen 2017 - 11:30

  To asi ano, ale záleží na kontextu použití, kdy Vy nebo já tento termín použijeme v jiné souvislosti, než vyjednávači SČMBD, kteří lobbují za transformaci SVJ na majitele bytových domů. Sledujte pozorně aktivity SČMBD.

  Vložil Kolemjdoucí1 (bez ověření), 9. Říjen 2017 - 11:35

  Aktivity SČMBD pozorně sleduji, nic takového jako je transformace SVJ na majitele domu jsem nezaznamenal. Mj. to vylučuje Ústava. Ale nejsem uzavřen novým informacím. Z čeho dovozujete, že se SČMBD snaží změnit SVJ na majitele domů?

  Vložil Sára ml. (bez ověření), 9. Říjen 2017 - 13:15

  „vyjednávači SČMBD … lobbují za transformaci SVJ na majitele bytových domů“

  Kde takovéto nesmysly čtete? Vlastnictví je nedotknutelné.

  Vložil JaVa, 9. Říjen 2017 - 16:49

  Doporučuji Vám, pročíst si petici vydanou SČMBD,kde je v návrhu jednoho z řešení, také možnost rozhodování BD a SVJ o tom, komu svůj majetek,myšleno svoji jednotku, může vlastník jednotky, prodat či pronajmout cituji:

  „BD a SVJ, případně členové BD a SVJ musí mít možnost vyjádřit se ke změnám v domě, které se týkají pronájmu a prodeje bytů, a v odůvodněných případech musí mít možnost,takový pronájem nebo prodej zakázat.Zájemce o bydlení by se musel sousedům představit a splnit případné podmínky,které budou pro nově příchozí v domě nastaveny(nap­ř.potvrzení o bezdlužnosti z bydlení za určité období).Lze řešit novelizací občanského zákoníku.Zavést možnost vyjádření pronajímatele k přihlášení k trvalému pobytu,jako tomu bylo dříve.“

  „Členové BD a SVJ by měli mít předkupní právo k bytu nebo členskému podílu v BD.atd.....“

  Čerpáno z:

  Petice Svazu českých a moravských bytových družstev a jeho členu dle Čl. 18 Listiny základních práv a svobod a dle zákona č.85/1990 Sb, o právu petičním za posílení práv družstev a společenství vlastníku jednotek Určeno: Vládě České republiky.

  PS.Celá má v PDF 4 MB a nejde mi sem umístit.

  JaVa

  Vložil TN. (bez ověření), 9. Říjen 2017 - 17:59

  Nutno podotknout, že SBD za legislativní zavedení nutného souhlasu k prodeji či pronájmu bytu lobbují z důvodu, aby za udělení souhlasu mohla vybírat poplatky. Např. 10.000 Kč za jeden souhlas. Čtěte pozorně jejich legislativní návrhy a sledujte zejména privátní diskuse na regionální úrovni okresních SBD.

  Vložil TN. (bez ověření), 8. Říjen 2017 - 16:51

  Kateřino, neexistuje nic jako „přihlášení v SVJ“, to si možná pletete s přechodným pobytem za socialismu. Pouze pokud rozúčtováváte některé služby na osoby, musí vlastníci oznamovat změnu v počtu osob, ale problematika je natolik komplikovaná, že mnoho SVJ s rozumnými výbory od této metody rozúčtování služeb upouští.

  Chápu samozřejmě, že jestli tento člověk ruší noční klid, napadá ostatní sousedy, blije po schodech a čůrá ve výtahu, že s ním máte problémy. Tyto situace jsou bohužel obtížně řešitelné a vyžadují velkou trpělivost. V některých případech pomůže oznámení na městský úřad a podání stížnosti pro přestupek proti občanskému soužití. Pokud máte svědky, kteří u soudu budou ochotní dosvědčit, že pán v bytě trvalé bydlí, můžete zkusit uplatnit pokutu 50 Kč denně, otevřená otázka nicméně bude, zda se po sdělení uložení pokuty nezvýší jeho agresivita. Zkuste nejprve zavolat policii, když to nepomůže, podejte po několika dnech tu stížnost na magistrát. A pak dejte vědět, co v tomto ohledu bylo podniknuto, a zda to pomohlo, a zkusíme vymyslet něco jiného. V extrémním případě lze i donutit majitelku prodat byt, dva rozsudky už jsem četl a soud skutečně prodej bytu nařídil, ale to je „vyšší dívčí“ a myslím, že na váš případ to ani spadat nebude.

  Vložil Petr, 8. Říjen 2017 - 16:26

  Problémový nájemník (napadení předpokládám někoho jiného, než té družky) je věc Policie ČR. Ohlásil to napadený ? Jakou jinou radu čekáte ? Nějakou, abyste se nemuseli na Policii obracet ? Jak (kde v zákoně, stanovách, nařízeních vlády) jste přišla na to, že „nemá v domě co dělat“, nebo-li že „v domě nesamí pobývat“ ? Proč by nesměl využívat společné prostory (chodbu, dveře, sklep) ?

  Hledejte zde "problémový vlastník, nájemník). Najdete toho hodně. Nejste totiž první (a ani poslední).

  Krom téma dotazu se zajímejte, zda těžká alkoholička má dluhy. Pokud jde o návštěvu a bydlícího, tak to je otázka platby služeb, ale pokud máte vodoměry, tak potom jde už jen o počet osob na úklid a odpadky.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".