Neplatič, SVJ a soud: 26 Cdo 2275/2021-172

Vložil Justitianus, 26. Červen 2022 - 6:47 ::


Vlastník jednotky si postavil hlavu a přestal platit příspěvky na správu. Když jeho dluh dosáhl částky 55561 Kč, SVJ se obrátilo na soud. Neplatič prohrál. Proberme si jeho argumentaci:

  • „Žalovaný [= vlastník jednotky] uvedl, že žalobce [= SVJ] vymáhá příspěvek, aniž by mu doložil proč a na co je vybírán. Má za to, že podmínkou stanovení příspěvku je schválení rozpočtu SVJ, jinak není možné určit jeho výši, opačný postup je v rozporu se zákonem a dobrými mravy.“
  • "Vytýkal odvolacímu soudu, že žalobci přiznal částku 55.561 Kč z titulu příspěvků, ačkoliv se ve skutečnosti jedná o splátky úvěru žalobce (řádně neschváleného). Měl za to, že čerpání úvěru nelze zařadit „pod činnosti ve smyslu § 1180 o. z. (popř. § 9 odst. 1 zákona o vlastnictví bytů)“.

V jiných textech na tomto portálu jsem už dříve vícekrát uvedl, že cesty od soudů jsou lemovány hrobečky podobných revolucionářů. A stejně to skončilo i v tomto případě: neplatič byl odsouzen. Nejvyšší soud jej poučil takto:

[P]ro právní posouzení věci [je] významné jen zjištění, zda shromáždění o výši příspěvků rozhodlo a zda příspěvky v takto stanovené výši vlastník jednotky zaplatil.
Soud se nemusí zabývat otázkou hospodaření společenství s těmito příspěvky, ani tím, zda shromáždění schválilo rozpočet (případně účetní uzávěrku) apod.
Rovněž otázka, zda zaplacené příspěvky byly vskutku použity na správu domu a pozemku, a zda do správy domu a pozemku patří i čerpání (splácení) úvěru SVJ, je otázkou hospodaření s příspěvky; s povinností vlastníka jednotky platit příspěvky nesouvisí a jejím řešením se tak soud v řízení o zaplacení příspěvků nemusí zabývat.
Lze tak shrnout, že v řízení o zaplacení příspěvků na správu domu a pozemku nejsou pro závěr, že vlastník jednotky je povinen zaplatit příspěvky ve výši stanovené shromážděním, významné otázky hospodaření společenství, neboť by nešlo o vady, které by mohly způsobit, že se na rozhodnutí shromáždění o výši příspěvků hledí jako by nebylo přijato.

Rozsudek Nejvyššího soudu 26 Cdo 2275/2021–172 ze dne 22.2.2022

Připomenu, že občanský zákoník obsahuje ode dne 1.1.2014 tato ustanovení:

89/2012 Sb.

§ 1789
Ze závazku je dlužník povinen něco dát, něco konat, něčeho se zdržet nebo něco strpět a věřitel je oprávněn to od něho požadovat. 

§ 1791
(1) Vzniku a trvání závazku nebrání, není-li vyjádřen důvod, na jehož základě má dlužník povinnost plnit; věřitel je však povinen prokázat důvod závazku. 

SVJ může vymáhat dlužné částky bez toho že by dlužníkovi sdělilo důvod jeho plateb. Povinnost plnit a povinnost sdělit důvod plnění jsou dvě samostatné povinnosti, které nejsou synallagmatické (vzájemně podmíněné). Jste povinen platit příspěvky, i kdyby Vám SVJ sdělilo pouze výši částky bez jakýchkoli dalších informací. Divíte se tomu? Nelíbí se Vám to? No tak si upravte stanovy! K čemu myslíte že je máte?

Justitianus


Poznámka:
K synallagmatickým povinnostem viz judikáty, například: Nejvyššího soudu 33 Odo 848/2006 a Ústavního soudu III ÚS 1415/16.

  • Judikáty
  • příspěvky na správu

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Kaktusář (bez ověření), 26. Červen 2022 - 10:55

Nejvyšší soud (přesněji soudkyně JUDr. Pavlína Brzobohatá, JUDr. Jitka Dýšková a JUDr. Miroslav Ferák) stále opakuje (a tímto svým opakováním docílil tzv. „ustálené judikatury“), že vlastník jednotky nemá právo, aby mu byl sdělen účel požadovaných záloh, nemá právo, aby mu jím složené zálohy byly vyúčtovány, nemá právo, aby obdržel (schválený) rozpočet/plán správy domu ani nemá právo, aby výše požadovaných záloh odpovídala skutečným nákladům nebo aspoň rozpočtu/plánu správy domu.

Člen spolku pěstitelů kaktusů má větší práva.

Vložil Justitianus, 26. Červen 2022 - 12:20

Kaktusáři, částečně lžete, a částečně píšete polopravdy. Nejde vůbec o „ustálenou judikaturu“! Jde o rozsah práv vlastníka jednotky, a ta jsou uvedena buď v zákoně, nebo ve stanovách. Nikoliv v judikátech.

  • Není pravda, že „vlastník jednotky nemá právo, aby mu byl sdělen účel požadovaných záloh“.

Proč lžete? Naopak podle § 1791 platí, že toto právo vlastník má ze zákona a může je vymáhat i soudně.

  • Je pravda, že „vlastník jednotky nemá právo, aby mu jím složené zálohy byly vyúčtovány“.

Ale zapomněl jste dodat, že zákon stanoví pro SVJ povinnost vyúčtovat přijaté zálohy/příspěvky na správu rozhodne-li tak shromáždění. Nic nebrání uložit právnické osobě SVJ tuto povinnost ve stanovách, nebo ad hoc (v jednotlivém případě) v rozhodnutí shromáždění. Jestliže si blbové vlastníci nedali toto právo ani do stanov, ani nerozhodli na shromáždění, pak samozřejmě vlastník jednotky takové právo nemá. Za to nemůže Brzobohatá, Dýšková ani Ferák, nýbrž vlastníci jednotek ve vašem domě.

  • Není pravda, že „vlastník jednotky nemá právo, aby obdržel (schválený) rozpočet/plán správy domu“. Zase lžete.

Naopak podle § 1179 platí, že toto právo vlastník má ze zákona a může je vymáhat i soudně. Nebude ovšem úspěšný, pokud bude požadovat nějaké lejstro, které SVJ vůbec nesestavuje a nepoužívá.

  • Je pravda, že „vlastník jednotky nemá právo, aby výše požadovaných záloh odpovídala skutečným nákladům nebo aspoň rozpočtu/plánu správy domu.“.

To ani není možné, a nerozumím proč se tomu divíte. Zpravidla nelze předem určit přesnou výši „skutečných nákladů“. Ty budou známy až po skončení účetního období, kdy už zálohy vybírat nelze.

Pokud míníte, že zálohy by měly odpovídat rozpočtu, pak ignorujete skutečnost, že žádný celostátně účinný právní předpis nestanoví pro SVJ povinnost sestavovat či dávat schvalovat rozpočty. Jestliže si blbové vlastníci nedali toto právo ani do stanov, ani shromáždění neuložilo právnické osobě sestavit a předložit rozpočet, pak samozřejmě vlastník jednotky žádný rozpočet nedostane. Za to nemůže Brzobohatá, Dýšková ani Ferák, nýbrž vlastníci jednotek ve vašem domě.

Dal jste se dohromady s lhostejnými hlupáky; tak se s tím smiřte, nebo prodejte jednotku a pořiďte si rodinný dům. Vyřešeno.


Justitianus

Vložil Kaktusář (bez ověření), 26. Červen 2022 - 12:34

Pane Justitiane,

podle Vás není možné, aby zálohy odpovídaly výši skutečných nákladů, a je podle Vás v pořádku, že zálohy skutečným nákladům neodpovídají.

Jsou i jiné názory a zejména je jiná praxe, kdy dodavatelé zboží a poskytovatelé služeb to, co Vy pokládáte za nemožné, běžně dělají a bez potíží zvládají, ať se jedná o samostataného živnostníka nebo velkou korporaci (řemeslníci, dodavatelé vody, elektřiny, plynu, stavební společnosti, spolek pěstitelů kaktusů a mnoho dalších). Ostatně takovýto požadavek byl i v zákoně o vlastnictví bytů. Z nejasných důvodů moudrý zákonodárce tento požadavek od 1.1.2014 vynechal.

S výjimkou SVJ nikomu jinému nejsem povinen hradit nepřiměřené zálohy.

Vložil Justitianus, 26. Červen 2022 - 17:34
  • Pane Kaktusáři, zaznamenávám další Váš nerozumný výrok: „S výjimkou SVJ nikomu jinému nejsem povinen hradit nepřiměřené zálohy“.

Nerozumnost tohoto výroku spočívá v tom, že používáte pojem „nepřiměřený“ a při tom netušíte (ani nejste schopen nijak definovat) co je ještě „přiměřené“ a co už je „nepřiměřené“. S takovými neurčitými a zbytečnými slovíčky se můžete jít vycpat …

Co je „přiměřené“ a „nepřiměřené“ pro platební povinnost člena SVJ určil Ústavní soud v usnesení ze dne 19.03.2019, sp. zn. II. ÚS 1484/18. Zde jsem o tom psal vícekrát. Vyhledejte si a přečtěte:
 http://www.portalsvj.cz/…C4%8Dn%C3%AD

S Vašimi „jinými názory“ si můžete trhnout nohou. Možná existují, ale nikdo se o ně nezajímá a u soudu by měly nulovou šanci na prosazení.

Pořiďte si ten rodinný dům. V něm si můžete stanovit zálohy na správu zcela podle Vaší úvahy. Nebudete už nucen podřizovat se rozhodnutí ostatních spoluvlastníků.

Justitianus

Vložil Soudkyně JUDr. Pavlína Brzobohatá (bez ověření), 26. Červen 2022 - 11:29

O soudkyni JUDr. Pavlíně Brzobohat si přečtěte zde

http://www.znamysoudce.cz/Soudce.aspx…

nebudu to sem kopírovat.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".