Nedůvodná výměnu ST-vodoměrů a prošlý termín

Vložil rivr, 30. Březen 2011 - 5:14 ::
Prosím o názory/zhod­nocení:
v SVJ máme vodoměry (ST i TUV) instalované v r.2006. Nyní se Výbor rozhodl, že „si udělá čas“ (3 měsíce po skončení cejchu) na výměnu TUV-vodoměrů. Na Shromáždění bylo odhlasováno, že:
 • se mění mechanická verze (Bonega ~436 Kč/kus) za rádiově odečítanou (Kaden ~1100 Kč/kus)
  údajně proto, aby Správce „nemusel“ chodit do našich bytů.
 • zároveń se odhlasovalo že se vymění najdnou i ST-vodoměry (které měly proběhnout až na konci r.2012)
  údajně proto, aby již následující odečet nemusel být s „chozením do bytu“
Otázky:
 1. našli se ale 2-Vlastníci kteří prohlásili, že s bezdůvodně zkrácenou dobou užívání ST-vodoměrů o 1/3 (1/3 provozní doby je ~25.000 za SVJ) nesouhlasí a že výměnu ST-vodoměru umožní až po skončení certifikátuv r.2012 a nadále umožní odečet dle nyní namontovaného ST-vodoměru
  • múže to být oprávněně posouzeno jako porušení §13/4 ZoVB (…je povinen umožnit instalaci a údržbu zařízení pro měření tepla a vody v jednotce a umožnit odečet …)
   • pokud ano, jak to lze účinně=reálně vymáhat – jen soudně (jde mi o krajní způsoby)?
   • pokud ano, lze „oblíbeným“ Vlastníkům vnucovat vodoměr třeba každý rok? (na jejich náklady)
   • pravidla pro rozpočet ST nikde odsouhlasena nemáme

 2. je vůbec možné o předčasné výměně ST-vodoměru rozhodnout hlasováním?? – když vodoměry jsou podle našeho „Prohlášení vlasníka“ ve vlastníctví Vlastníka jednotky a nejsou hrazeny s příspěvků na správu domu (každý Vlastník je hradil samostatně → 2ks za byt)
  (…nebo obecně „hlasování o“ bezdůvodném zkrácení doby užívání jakéhokoli tech.zařízení v SVJ)
 3. Výbor přestože měl prokazatelně informace, že projde cejch TUV-vodoměrů – neudělal pro zařízení jejich výměny NIC a nyní již 3-měsíce měříme prošlým TUV-vodoměrem (dle našich zjištění s chybou přesahující 15%). Je možné z pohledu Vlastníka bytu tuto dobu měřenou neplatným vodoměrem vůči SVJ nějak napadnout? (Vlastník nenapadá těch 15% ale období kdy se měřilo neplatným vodoměrem dle cejchu)
rivr

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 30. Březen 2011 - 9:19

  Píšete, že vodoměry jsou ve vlastnictví vlastníků jednotek. V tom případě jakékoliv usnesení shromáždění o těchto vodoměrech je nicotné (absolutně neplatné). Shromáždění není oprávněno rozhodovat o cizím majetku.

  Dále se ptáte na měření prošlým vodoměrem. Pokud při následujícím vyúčtování bude rozúčtovatel (SVJ) tyto náměry používat, jde o správní delikt (použití metrologicky neověřeného měřidla v obchodním styku). Pokud to někdo úřadu ohlásí, na pokutu se složí všichni členové SVJ podle svých spoluvlastnických podílů.

  lake

  Vložil rivr, 8. Duben 2011 - 20:01
  cit.(): „V tom případě jakékoliv usnesení shromáždění o těchto vodoměrech je nicotné (absolutně neplatné). “
  nějak mi uniká jak se k „nicotnosti“ postavit, protože stanovisko Správce zpracované pro SVJ a následně pro Vlastníka bytu bylo toto:
   
  …k Vaší reklamaci nejprve uvádíme:

  cit.(§5/7 v372/2001):
  Neumožní-li konečný spotřebitel instalaci vodoměrů, nebo přes opakované prokazatelné upozornění neumožní jejich odečet, nebo je ovlivní, činí v daném zúčtovacím období u tohoto konečného spotřebitele spotřební složka nákladů trojnásobek průměrné hodnoty spotřební složky nákladů připadající na 1 m2 podlahové …“
   

  Z dikce Vyhlášky je zřejmé, že formulace Neumožní-li …spotřebitel instalaci je vztažena k Vlastníkovi domu (tedy SVJ) a to je pověřeno činností „instalovat u spotřebitele“ tedy Vlastníka bytu). Dle našeho názoru je tedy správným výkladem stanovisko, že „SVJ“ bude instalovat a bude instalovat ta vodoměrná zařízení, která byla odhlasována na posledním Shromáždění.
  Přestože jsou tedy vodoměrná zařízení dle „prohlášení Vlastníka“ v držení Vlastníka bytu a platba probíhala samostatně a po skončení jejich certifikované platnosti je lze použít dle vlastního uvážení, nemá připravovaná výměna souvislost s Vámi reklamovaným „nevyužitím celé životnosti“ uvedeného vodoměrného zařízení.

  Dále nutno uvést, že případné bránění v re-instalaci Vlastníkem musí být chápáno jako naplnění výše uvedené citace Vyhlášky 372/2001 §5/7 s tím důsledkem, že bude muset být přistoupeno k výpočtu spotřeby jednotky ve výši troj-násobku průměrné spotřeby v zůčtovací jednotce.

  S pozdravem Výbor SVJ (zpracoval „Správce“)


  cit.(): „měření prošlým vodoměrem“
  hm, to ale není v zájmu žádného Vlastníka – přestože by to tak být nemělo. Spíš by mne zajímalo zda to nelze spíš tlačit „jiným směrem“ – kdo je vinen je nepochybné – Výbor a Správce kteří zanedbávají povinnosti a většina Vlastníků kteří na Shromáždění „chtějí svůj klid“ a „TV už čeká“.
  rivr
  Vložil lake, 11. Duben 2011 - 6:35

  Pane rivr, k výměně vodoměrů ještě toto:

  • Je-li Váš vodoměr umístěn na společné části vodovodního potrubí, může být z rozhodnutí SVJ odmontován, ale musí Vám být vrácen, budete-li na tom trvat. (Je otázkou, k čemu Vám bude.)
  • Je-li Váš vodoměr umístěn na té části potrubí, která náleží k bytu, nesmí s tímto vodoměrem nikdo manipulovat bez Vašeho výslovného souhlasu.

  Pokud se bude kdokoliv dožadovat vstupu do bytu za účelem „výměny Vašeho vodoměru“, jde o žádost neoprávněnou. Bude pouze na Vás, zda jej vpustíte a umožníte mu výměnu provést.

  Správce cituje správně vyhlášku 372/2001 Sb., avšak taková instalace se nijak netýká Vašeho vodoměru. Instalovat mohou jedině NĚJAKÝ JINÝ vodoměr (nikoliv ten Váš), a samozřejmě pouze na společných částech vodovodního potrubí (nikoliv na Vaší části).

  Tuto instalaci jste povinen umožnit a strpět podle ustanovení § 13 odst. 4 ZoVB. Nezávisle na tom vyhláška 372/2001 Sb. stanoví citelně zvýšené platby za vodu v případě, že takovou instalaci neumožníte.

  Váš vodoměr, pokud zůstane i nadále na místě, můžete podle svého rozhodnutí využívat pouze jako kontrolní (nikoliv pro rozúčtování).

  lake

  Vložil Pepouš (bez ověření), 30. Březen 2011 - 21:06

  „Shromáždění není oprávněno rozhodovat o cizím majetku.“

  Shromáždění rozhoduje (takřka výhradně) o cizím majetku. Nastudujte zákon o vlastnictví bytů v platném znění, je nahoře v záložkách.

  Pepouš

  Vložil zovb - a papuš (bez ověření), 30. Březen 2011 - 22:11

  Vážená slečno Papouš,

  dle mého názoru z příspěvku „Lake“, citace:


  "Píšete, že vodoměry jsou ve vlastnictví vlastníků jednotek. V tom případě jakékoliv usnesení shromáždění o těchto vodoměrech je nicotné (absolutně neplatné). Shromáždění není oprávněno rozhodovat o cizím majetku.

  jednoznačně vyplývá, že „cizím majetkem“ je myšleno výlučné vlastnictví vlastníka jednotky.

  Jakékoliv prznění výše uvedeného příspěvku pana „Lake“, by dle mého názoru, v rámci soudního řízení, neuspělo – nemělo by žádnou váhu – jako by jste nic neřekla, slečno Papouš.

  =======

  Nyní se obrátím k Vašemu názoru/dotazu, citace:

  „Shromáždění rozhoduje (takřka výhradně) o cizím majetku.“

  Můj názor je tento: shromáždění nerozhoduje fakticky „o ničem“. Shromáždění (vlastníci) mohou udělït¨ mandát domovníku (správci, společenství), aby odstranil vadu na společných částí domu.

  Tuto vadu nemohou vlastníci ovlivnit svoji vůlí.

  Pokud, slečno Papouš, pochopíte význam slova oprava (o.z.), tak potom dospějete k tomu názoru, že „potřebu opravy“ nemůžete vyvolat pozvednutím ruky na shromáždění, pochopíte, že „shromáždění“ nemůže objektivně (svévolně) nic určit, jak vy tvrdíte, rozhodnout.

  Oprava je definována jako odstranění vady věci.

  Každý výklad by měl být ukončen demonstrací, dokazující, že názor vyjádřený ve výkladu, není vadný.

  Proto, Vás, slečno Papouš budu navigovat – ve třech krocích:

  • vyjměte ze své kabelky Váš funkční mobilní

   telefon a položte jej na stůl.

  • vyvolejte usnesení (na shromáždění)

   následujícího významu:

   • Shromáždění Papouš si odsouhlasilo ten stav,

   že MOBIL PANÍ PAPOUŠ není funkční

  Pozvedněte ruku na znamení souhlasu:

  Pro: Papouš, proti: Nikdo, zdržel se: nikdo

  Usnesení bylo přijatu. Výš MOBIL není -na základě usnesení- funkční.

  Nyní tento MOBIL uchopte do ruky, a zavolejte svému otci.

  Sdělte mu následující:

  Tati, já jsem se usnesla, že můj MOBIL nefunguje, tak ti volám. Co si o tom myslíš, tati. Dobiješ mě ještě kredit ?

  ===

  Dle mého názoru slečna Papouš demonstrovala tu skutečnost, že pozvednutím ruky není možné vyvolat nefunkčnost MOBILU. Potom ovšem nemůže pozvednutí ruky vyvolat potřebu opravy na spol, částech domu.

  ===

  Ať ta holka nejde sama domů.

  ZoVB

  Ke druhé části Vašeho příspěvku:

  Vložil lake, 30. Březen 2011 - 21:51

  Pepouši, Vy ani nevíte, co všechno nevíte. Shromáždění tvoří spoluvlastníci společných částí domu. Rozhoduji pouze o věcech, které se týkají jejich společného majetku.

  Shromáždění není oprávněno rozhodovat o cizím majetku, to jest o takovém, který není v jejich podílovém spoluvlastnictví.

  Nastudujte zákon o vlastnictví bytů v platném znění, je nahoře v záložkách.

  lake

  Vložil Pepouš (bez ověření), 31. Březen 2011 - 7:58

  „Shromáždění není oprávněno rozhodovat o cizím majetku, to jest o takovém, který není v jejich podílovém spoluvlastnictví.“

  Tato věta není gramaticky správně (není česky), v důsledku čehož není srozumitelná. Má smysl se jí zabývat až po odstranění nesrozumitelnosti.

  Pepouš

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".