Kopírování občanských průkazů

Vložil Pavel, 18. Listopad 2021 - 0:23 ::

V jiném vláknu byl položen dotaz ke kopírování občanských průkazů:

http://www.portalsvj.cz/…brne-a-pravo

To je zajímavý problém, podívejme se jak se na kopírování občanských průkazů dívají dva státní úřady – FAÚ a ÚOOÚ.

FAU vydalo Metodický pokyn č. 8 – „doporučeno vždy kopírovat“ (9. 10. 2020): https://www.financnianalytickyurad.cz/…narodni.html [https://www.financnianalytickyurad.cz/…narodni.html]

ÚOOÚ vydalo souhrnný materiál k prokazování totožnosti a zpracování osobních údajů – „doporučeno kopírovat jen někdy“ (13. 5. 2021): https://www.uoou.cz/…daju/d-50171 [https://www.uoou.cz/…daju/d-50171]

FAU vydalo informaci, že MP č. 8 je v souladu s názorem ÚOOÚ (17. 5. 2021): https://www.financnianalytickyurad.cz/…sob-140.html [https://www.financnianalytickyurad.cz/…sob-140.html]

ÚOOÚ k výkladu zákona proti praní špinavých peněz – s MP č. 8 jsme nikdy nesouhlasili (9. 7. 2021): https://www.uoou.cz/…enez/d-51327

A tak si tu žijeme, údajně je ČR právní stát.

Hezký den!

  • AML zákon

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil člensvj (bez ověření), 24. Listopad 2021 - 2:51

Cituji z 8.

Průkaz totožnosti nelze kopírovat proti vůli toho, komu byl vydán, ani bez jeho vědomí (s výjimkou mimořádných situací, kdy jsou naplněny podmínky institutu krajní nouze).

Za sebe doplňuji, že v bankách stačí říci, když jste hrdina : nesouhlasím s kopií, proveďte opis, a nebyl problém.

Já rozpor nevidím. Okopírují ho i dle materiálu FAU jen ovcím, které si ho okopírovat nechají (=důrazně se neohradí).

Ps: Tuhle ale moneta rozeslala info ve smyslu, že si doklady (např. při změně, převydání) již bude stahovat z portálu občana, takže ovčanům ubyde starost. Neberte mě za slovo.

Vložil Kopíroval (bez ověření), 18. Listopad 2021 - 12:27

Pane Pavle,

problematika je poněkud rozsáhlejší a méně přehledná, v několika směrech:

  • Existuje konstatní judikatura, že nahlédnutí do listin je spojeno s právem pořídit si výpisy, opisy a kopie těchto listin. Občanský průkaz je veřejnou listinou, banky, telefonní operátoři ad. mají právo do této listiny nahlédnout.
  • Údaje z občanského průkazu se nyní čtou (i) strojově (snímají elektronicky nebo opticky s rozpoznáváním textu, třeba v lékárně). Kde je tohle upraveno? Dá se uvedený postup strojového čtení zahrnout pod „pořizování kopií“? Žádal jsem vydavatele občanského průkazu (ministerstvo vnitra) o poskytnutí údajů uložených ve svém občanském průkazu v elektronické podobě, vyhověno mi nebylo, ale cizí subjekty tyto údaje čtou a uchovávají?
  • Může SVJ kopírovat občanský průkaz? Pokud si přečtete odkazovanou právní úpravu, není odpověď zdaleka jednoznačná.
  • Notáři kopie občanského průkazu nebo jeho části pořídit odmítají, přitom z odkazované právní úpravy plyne, že by kopii měli provést, dokonce měli být povinni provést.
Vložil CD (bez ověření), 18. Listopad 2021 - 11:05

Já jako statutár BD/SVJ jsem nikdy neměl potřebu kopírovat něčí občanský průkaz.

Vložil Pavel, 19. Listopad 2021 - 0:34

CD,

domnívám se, že se jedná o relevantní problematiku i v BD a SVJ.

Na kopírování OP je potřeba nahlížet ze dvou stran. Aktivně – po někom vyžaduji (jsem pod sankcí nucen vyžadovat) kopii OP a pasivně – někdo kopii OP vyžaduje po mé maličkosti.

Znám několik bytových družstev, které jsou v pozici povinné osoby osoby podle § 2/1/e AML zákona. Ale to jsou spíše výjimky.

V pasivní pozici, tj. kdy povinné osoby musí vyžadovat kopii OP po členu statutárního orgánu bytového družstva či SVJ, jsou naopak všichni, kteří s povinnou osobou jednají. Tedy i Vy jako statutár.

Povinných osob, které jednají s BD/SVJ není málo, např. banka, pojišťovna, externí účetní. Povinné osoby musí provádět identifikaci klienta podle § 8 AML zákona.

Pravdou je, že u externích účetních je povědomost o povinnostech a hlavně značných sankcích podle AML zákona nevelká na rozdíl od bank a pojišťoven.

Hezký den!

Pavel

Vložil Justitianus, 18. Listopad 2021 - 9:19

K tomu je možné dodat, že jde o typický český Kocourkov. Ani Metodický pokyn, ani materiály ÚOOÚ totiž nejsou celostátně účinnými právními předpisy.

Rozhodující je pouze to, zda v určité životní situaci je pořízení kopie občanského průkazu výslovně nařízeno konkrétním celostátně účinným právním předpisem.

  • Pokud tomu tak je, pak občan je povinen strpět pořízení kopie, nebo dokonce je povinen sám dodat kopii (viz např. § 8 až § 11 zákona č. 253/2008 Sb.). S tím je spojeno i právo držitele kopie uchovávat a spravovat všechny osobní údaje a informace které se z kopie OP dají vyčíst.
  • Pokud tomu tak není, pak je pouze na občanovi, zda svolí k pořízení kopie.

Úřad nesmí podmiňovat kladné vyřízení žádosti souhlasem s kopírováním OP, jestliže neexistuje celostátně účinný právní předpis, který by občanovi ukládal strpět toto kopírování.. Šlo by o trestný čin útisku.

Úřady jsou oprávněny požadovat od občana pouze to co jim zákon povoluje, takže požadavek na zkopírování OP není – bez bez zákonné úpravy – v souladu s právem. Takový nelegální požadavek jde nad rámec zákona a může být svobodným občanem svobodně odmítnut.

Lehce pochopitelným argumentem je to, že občanský průkaz zpravidla obsahuje více osobních údajů, než které jsou nezbytné pro činnost úřadu. Úřad je oprávněn (a zpravidla i povinen) ověřit totožnost osoby. O tom učiní záznam. Je však oprávněn zaznamenat, spravovat a zpracovávat pouze ty osobní údaje, které potřebuje ke své činnosti v konkrétním případě.


Ke konkrétní životní situaci:

Původní dotaz zmíněny panem Pavlem se týkal podání žádosti o parkování v zóně na území města Brna. Magistrát města Brna nepotřebuje k vyřízení žádosti získávat ani uchovávat podobu držitele OP, ani grafickou podobu jeho podpisu, ani údaj o pohlaví, místu narození, o registrovaném partnerství, o tom zda je ženatý/vdaná, jméno manžela/partnera, jména dětí, údaj o tom jaký má případně vědecký či akademický titul. Nepotřebné údaje nesmí úřad z OP ani získávat, ani zpracovávat, ani uchovávat.

Mimochodem: Aktuální a ověřené informace o trvalém pobytu a rodném čísle má magistrát zpřístupněné v základních registrech; nepotřebuje k tomu kopii občanky. A údaje v OP o jméně, příjmení, rodném čísle či trvalém pobytu mohou být neaktuální a nepravdivé: při změně rodného čísla, jména, příjmení, pohlaví, rodinného stavu či adresy trvalého pobytu totiž dosavadní občanský průkaz platí jako průkaz totožnosti ještě 45 dnů. I když obsahuje nesprávné údaje, které jsou v rozporu s údaji v základních registrech.

Kopírování občanského průkazu se všemi těmito nepotřebnými (a možná nesprávnými) informacemi by tedy bylo neoprávněným shromažďováním osobních údajů.

Úředník je oprávněn vyžádat si při osobním jednání předložení OP k ověření totožnosti žadatele. Není však oprávněn kopírovat. Pokud je žádost odeslána z datové schránky žadatele či opatřena jeho ověřeným podpisem, nemá právo ani na předložení OP, a samozřejmě ani na kopii. V těchto případech totiž o totožnosti žadatele není pochyb.

Justitianus

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".