Kopie dokumentů a nahlížení

Vložil salve, 19. Květen 2020 - 10:53 ::

Správce má pro výbor zřízenou webovou stránku, kde jsou přístupné všechny dokumenty SVJ. Když požádám o poskytnutí el. kopie dokumentu např. přehled čerpání DZ), tak se jedná o nahlížení nebo jde pouze o poskytnutí informace o správě domu? Předseda mi tvrdí, že jde o nahlížení do dokumentů.

  • Kopie dokumentů a nahlížení

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil × (bez ověření), 20. Květen 2020 - 15:09

„Dokumenty, jejichž výčet je ve stanovách“

Výčet dokumentů ve stanovách je zcela irelevantní, když vlastník má právo (podle zákona i judikatury) na všechny doklady. Zde se řeší, zda má právo na jejich elektronické kopie (jak plyne z logiky věci), a nebo pouze na fotografie/skeny pořízené vlastním přenosným zařízením (jak plyne z otrockého výkladu textu).

Úřad mají jasno: je-li spis veden elektronicky, má nahlížející právo na elektronickou kopii celého spisu i každé jeho části.

Vložil JarekSVJ, 20. Květen 2020 - 13:57

Takže jako vlastník nemám nárok nebo právo nahlížet do něčeho co se týče mojeho vlastnického práva… To napadne pouze člověka počatého z incestu… Naštěstí v našem SVJ platí – není tajných dokumentů , smluv a prostě čehokoliv…

Vložil Justitianus, 20. Květen 2020 - 14:14

Jarku, napsal jste totální kravinu. Neporozuměl jste psanému textu v českém jazyce. Jestliže určitý dokument osvědčuje právní skutečnost (např. vznik, trvání nebo zánik práva či povinnosti vlastníka jednotky), pak jde o „smlouvu, účetní knihu nebo doklad“ podle § 1179 NOZ – a vlastník má samozřejmě právo nahlížet, a to přímo ze zákona.

Čemu na tom nerozumíte?

Zmínil jsem už speciální § 1207 který umožňuje „navíc“ nad rámec § 1179 nahlížení do podkladů pro shromáždění. Ale to je z dokumentů SVJ myslím vše.

Dokumentem je každý kus papíru, který má SVJ v šanonech, nebo každý soubor na digitálním nosiči dat, jehož původcem je SVJ. Do těchto tisíců dokumentů nemá vlastník jednotky zákonné právo nahlížet. Jedině kdyby mu toto právo výslovně udělily stanovy.

Zde se nebavíme o tom, zda pan Jarek ve svém SVJ dobrovolně zpřístupňuje veškeré dokumenty SVJ. Taková informace je panu salve naprosto k ničemu (pokud salve není členem SVJ pana Jarka).

Justitianus

Vložil × (bez ověření), 20. Květen 2020 - 15:11

„Do těchto tisíců dokumentů nemá vlastník jednotky zákonné právo nahlížet.“

To jste vyčetl kde?

Jak jinak může člen SVJ realizovat své právo seznámit se s hospodařením SVJ a se správou domu, když ne prostřednictvím dokumentů SVJ?

Vložil Justitianus, 20. Květen 2020 - 18:13
  • Pane x, ptáte se: „To jste vyčetl kde?“

Pokládáte nesprávnou otázku.

Povinnosti mohou být ukládány pouze zákonem nebo na základě zákona. Žádný zákon však neuložil žádnému SVJ povinnost zpřístupnit vlastníkům jednotek všechny dokumenty. Takže se ptáte naprosto špatně.

Neexistující povinnost nelze nikde „vyčíst“. Neexistující povinnost neexistuje právě proto, že ji nelze „vyčíst“ z žádného celostátně platného právního předpisu! To jsou základy práva, pane.

Pokud snad tvrdíte opak, pak jste Vy povinen prokazovat, že taková všeobecná povinnost SVJ existuje, a že je obsažena v některém právním předpisu.

Tak do toho, prokazujte!

Justitianus

Vložil 3456 (bez ověření), 24. Květen 2020 - 15:01

Otázkou rozsahu práva na poskytování informací o hospodaření se společnou nemovitou věcí se zabýval Ústavní soud ČR, který ve svém nálezu č. II. ÚS 3137/09 konstatoval: Spoluvlastník má právo na předložení komplexního, věcně a časově souvisejícího na sebe navazujícího souboru listin týkajících se hospodaření s nemovitostí. Jde o právo průběžné a trvalé, které lze vykonávat k novým skutečnostem, ale i opakovaně. Limitem je zde požadavek ochrany ostatních spoluvlastníků před nepřiměřeným rušením. Právo na informace přitom nelze chápat formálně, doklady musí být předloženy za takových podmínek, aby měl spoluvlastník reálnou možnost se s jejich obsahem seznámit a řádně je prostudovat.

Vložil 1254 (bez ověření), 24. Květen 2020 - 16:27

Nález II. ÚS 3137/09 řeší nemovitost nikoliv SVJ, což je velký rozdíl.

Vložil Krušinová (bez ověření), 20. Květen 2020 - 18:51

„Žádný zákon však neuložil žádnému SVJ povinnost zpřístupnit vlastníkům jednotek všechny dokumenty.“

Že to jste Vy, Justitiane, tak pro Vás (ostatním je materie již zřejmá) příslušná zákonná ustanovení najdu:

§ 1179 občanského zákoníku výslovně říká: u osoby odpovědné za správu domu „může vlastník jednotky nahlížet do … dokladů.“ Zákonodárce okruh dokladů nijak neomezuje, tj. toto právo nahlížet do dokladů se týká všech dokladů.

§ 1437 občanského zákoníku výslovně říká: „Správce beneficientovi umožní kdykoli přezkoumat … doklady týkající se správy …“ Ani zde zákonodárce okruh dokladů nijak neomezuje, neboť nic jiného než správu osoba odpovědná za správu domu nevykonává a vykonávat nemůže, tj. doklady týkající se něčeho jiného než správy nemá a mít nemůže. Toto právo přezkoumat doklady se tedy opět týká všech dokladů.

Můžeme zde diskutovat maximálně o tom, jak se liší právo člena SVJ nahlížet do dokladů SVJ od práva člena SVJ přezkoumat doklady SVJ. V tomto směru prosím o vyjádření. Děkuji.

Vložil Justitianus, 20. Květen 2020 - 20:00

Diskutovat s blbem je těžká, vysilující dřina. Měl bych za to být placen.

Paní Krušinová, jste schopna porozumět tomu, že existuje rozdíl mezi pojmy „dokument“ a „doklad“?

Pokud ano, rozumíte v čem je ten rozdíl? Bylo to vysvětleno (i s definicemi) v jiné diskusi, v příspěvku http://www.portalsvj.cz/…a-clen-narok#…

Jste schopna vyšší mozkové činnosti, abyste zaznamenala a pochopila že zde píši o neexistenci zákonného práva na nahlížení do všech DOKUMENTŮ právnické osoby SVJ? Nahlížení do dokladů, smluv uzavřených ve věcech správy a do účetních knih – to je odlišná právní otázka, to je jednoznačně upraveno v § 1179.

Justitianus

Vložil Přispvěvatel (bez ověření), 20. Květen 2020 - 20:10

Zeptejme se opačně:

Pane Justitiane, na jaké dokumenty SVJ vlastník právo (nahlížet nebo je přezkoumat) nemá? Kdo má právo do těchto tajných dokumentů nahlížet nebo je přezkoumat? Neměly by být označeny jako (přísně) tajné?

Vložil Justitianus, 20. Květen 2020 - 20:53

Pane Přispěvateli, vlastník jednotky nemá ze zákona právo nahlížet do dokumentů, které nejsou vyjmenovány v § 1207 odst. 2 NOZ a v § 1179 NOZ.

Justitianus

Vložil Přispvěvatel (bez ověření), 20. Květen 2020 - 20:07

„Měl bych za to být placen.“

Souhlasím. Na kolik se ceníte a kam mám €€ poslat?

Vložil Anynomous (bez ověření), 21. Květen 2020 - 6:14

Výbor není majitelem dokumentů SVJ. Majitelem dokumentů SVJ jsou jednotlivý vlastníci – členové SVJ a jako tací mají plné právo přístupu. Nazdar.

Vložil Honza01 (bez ověření), 21. Květen 2020 - 7:26

Místní blbeček Hloupý Honza má odpovídající nick. Výbor nemůže být majitelem čehokoliv, protože nemá právní osobnost. Majitelem dokumentů nejsou ani členové SVJ, protože majitelem dokumentů je právnická osoba SVJ. O tom, jaké mají členové právo přístupu k dokladům jsou tu celá vlákna.

Vložil Zdeno (bez ověření), 21. Květen 2020 - 7:04

Výbor není majitelem dokumentů SVJ.

Ano, správně. Není, výbor je statutární orgán SVJ.

Majitelem dokumentů SVJ jsou jednotlivý vlastníci – členové SVJ.

Ne, majitelem dokumentů je právnická osoba SVJ. Protože ale ta nemá ručičky a nožičky a žádný dokument by nikdy ani nezaložila, tak fyzicky s dokumenty pracuje nějaká fyzická osoba (nebo skupina fyzických osob) – statutární orgán SVJ (případně i jiný orgán SVJ – např. zápis z jednání kontrolní komise, pokud tato existuje, asi vypracuje člen kontrolní komise…).

… a jako tací mají plné právo přístupu.

Ne nemají, nic jim takové právo nedává. Když už ne jinak, tak zkusme analogii – v domě jsou společné prostory (a to dům dokonce spolu-vlastní jednotliví členové SVJ) a taky to automaticky neznamená, že mají plné právo přístupu do všech společných prostor (zkuste to u cizí terasy / balkonu / předzahrádky, kotelny / výměníkové stanice / jiného technologického zázemí, výtahové šachty atd.)

Vložil Anynomous (bez ověření), 20. Květen 2020 - 14:52

K čemu ty tisíce dokumentů v šanonech, nebo na digitálních nosičích jsou, když do nich vlastník nemůže nahlížet?

Vložil salve, 21. Květen 2020 - 13:23

Můj názor je, že je to o lidech. Správně fungující, demokratický výbor nemá problém s poskytnutím čehokoliv. Je za práci pro SVJ, za informování vlastníků a naplnění povinností podle stanov odměňován. Výbor jsou také jen vlastníci, s delegovaným právem rozhodovat za ostatní vlastníky. Bohužel, někteří to mají jako prostředek k tomu „být důležitý“. Pletou si účetní a osobní údaje a vysvětlují vše ochranou osobních údajů. To však jsou pouze jméno a příjmení, adresa bydliště. Ty se navíc zcela volně dozví z katastru nemovitostí. Emailová adresa má zvláštní postavení, viz GDPR (informovaný souhlas s používáním). Ale tyto údaje nepotřebujete, vy chcete informaci o účetních operacích a hospodaření SVJ.

Vložil aby bylo jasno (bez ověření), 19. Květen 2020 - 11:23

Salve jsi tu již 7-let a ptáš se na toto?

1. Jaký rozdíl je pro tvýho „přecedu“ v tom zda to je poskytnutí informace o správě domu nebo nahlížení do dokumentů? Chce snad za jedno zaplatit a za druhé ne?

2. správcem je společenství, NE nějaká externí vopice, kterou si společenství prostřednictvím SVJ zastupovaného „přecedou“ zjednalo na vedení evidence a „všech dokumentů SVJ“

3. nevím v jak velkém mraveništi bydlíte (ono, čeřit vodu ve chlévě s 10 mravenci a s 60 je na zvážení … případně na malém městě/vesnici a a ve velkoměstě), ale adresujte písemně požadavek na nahlížení a nepomůže li to, DOMÁHEJTE se jeho splnění

Takže asitak.

Vložil salve, 20. Květen 2020 - 12:06

Vysvětlení je v příspěvku Re: Kopie dokumentů a nahlížení 3

Jde mi o to zda se kopie el. dokumentu dá vůbec posuzovat jako nahlížení do dokumentů.

El. kopie jsou přístupné předsedovi na webu, dokumenty má u sebe správce (tam se musím objednat a dojít) a počet nahlédnutí bez poplatku je limitován. Pro prohlížení na webu musím mít pouze údaje pro login.

Vložil × (bez ověření), 19. Květen 2020 - 12:37

„Jaký rozdíl je pro tvýho „přecedu“ v tom zda to je poskytnutí informace o správě domu nebo nahlížení do dokumentů?“

Jiný §. Doporučujete vymáhání povinnosti, v takovém případě je třeba označit přesně §.

Vložil 456321 (bez ověření), 25. Květen 2020 - 8:59

Zkuste si to prostudovat, dole máte rozsudky a nemusíte se tu hádat https://www.epravo.cz/…-101398.html

Vložil 456321 (bez ověření), 25. Květen 2020 - 9:07

Kdo chce ještě studovat, má možnost https://www.profipravo.cz/index.php…

Vložil 54321 (bez ověření), 25. Květen 2020 - 9:29

Ještě můžete nahlédnout do stanov: Členská práva: Nahlížet do písemných podkladů pro jednání shromáždění, do zápisu ze zasedání shromáždění do smluv sjednaných společenstvím vlastníků a do podkladů, z nichž vychází určení jeho výše povinnosti podílet se na nákladech spojených se správou domu a pozemku a s dodávkou služeb spojených s užíváním jednotky, nahlížet do účetních knih a dokladů společenství vlastníků …

Vložil 456321 (bez ověření), 25. Květen 2020 - 15:40

Salve napsal: Výbor jsou také jen vlastníci, s delegovaným právem rozhodovat za ostatní vlastníky.

Někdo psal, že už si zde 7 let. A vůbec nevíš, že výbor je pouze sluha vlastníků, o ničem nerozhoduje. O svém domě rozhodují majitelé = vlastníci, členové SVJ, nejvyšší orgán společenství. Hlavně si řekni o stanovy a několikrát si je přečti, abys věděl jak to funguje. Stanovy jsou v podstatě opsané zákony bez uvedení čísel §.

Vložil salve, 25. Květen 2020 - 22:42

Mnozí diskutující zcela jistě nebudou souhlasit. Jen k zamyšlení. To při každé havárii, potřebě něco opravit nebo vyřešit jiný problém svoláváte shromáždění vlastníků. Nebo nějak jinak hlasujete o řešené záležitosti? Každý člen SVJ ví o aktuálním stavu domu a probíhajících opravách? Nebo alespoň ti, které to zajímá?

Dokonce i správce nemovitosti bez svolení výboru (předsedy) nic neopraví nebo nezajistí (kromě havarií).

Stanovy nejsou opsané zákony, dovolují některé záležitosti řešit rozdílně od znění zákona.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".