Kdo hradí revize komínů a spalinových cest ?

Vložil Martin Michek (bez ověření), 30. Květen 2020 - 12:03 ::

Byl jsem 5 let podnájemníkem v bytě s plynovým kotlem (uvnitř bytu).Během těch 5-ti let probíhaly pravidelné revize a nikdy mi toto nebylo účtováno. Odstěhoval jsem se a dva měsíce poté,mi přišla faktura na zaplacení revize komína a spalinových cest. Kdo má vlastně povinnost hradit tyto náklady ?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Dobroslava (bez ověření), 2. Červen 2020 - 21:03

  Pane Justitiane,

  tazatel se ptal na pravidelné revize. Jistě Vám neuniklo, že revize se nedělají pravidelně. Pokud už jste tedy nedovodil (jako všichni ostatní), na co se tazatel ptá (na jistou pravidelnou činnost), jistě jste dovodil, na co se neptá (totiž na jednorázové revize).

  Vložil Justitianus, 30. Květen 2020 - 13:56

  Píšete, že jste byl 5 let podnájemníkem. Jako podnájemník jste měl právní vztah pouze s nájemcem toho bytu. On Vám nájemce něco dodatečně účtuje? Čím to zdůvodňuje?

  Dále: Vaše tvrzení o „pravidelných revizích během 5-ti let“ je zjevně nepravdivé. Revize spalinové cesty se provádí v těchto čtyřech případech:

  1. před uvedením nové spalinové cesty do provozu
  2. po každé stavební úpravě komínu
  3. při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv
  4. před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty

  Z uvedeného soudím, že žádné revize se v minulosti nemusely provádět. Pokud je snad vlastník bytu objednal a nechal provést, pak pouze ze zbytečné pilnosti: ty revize byly naprosto zbytečné. Žádný právní předpis nevyžadoval a nevyžaduje bezdůvodné revize spalinové cesty.

  A pokud Vám přišla od nájemce výzva k úhradě revize spalinové cesty, neplaťte nic. Pokud si vlastník bytu (nebo nájemce) po ukončení Vašeho podnájmu nainstaloval spotřebič na jiný druh paliva, pak náklad na nutnou revizi jde za ním. Vy s tím nemáte vůbec nic společného.

  Justitianus

  Vložil Dobroslava (bez ověření), 2. Červen 2020 - 20:22

  Revize = kontrola = inspekce = ověření = prohlídka = přehlédnutí = zkouška a jistě i další synonyma, nahlédněte do slovníku (neříkám, že mají úplně shodné významy, aby mne zde jistý přispěvatel zase nechytal za slovo).

  Když cokoli z tohoto objednáte u kominického závodu, provede to samé, protože předpisy týkající se jeho odbornosti pochopitelně zná (a samozřejme použije zákonnou terminologii, kterou ale běžný občan nezná).

  Když už chcete chytat za slovo, tak raději poučte prof. Eliáše a napište mu, neboť v jeho veledíle (občanský zákoník) na mnoha místech nepouživá náležitě pojmy. Právní předpis by měl být přesný a splňovat Vaše kritéria vyjadřování (na rozdíl od běžné neúřední komunikace).

  Vložil radka2222 (bez ověření), 30. Květen 2020 - 13:57

  no já teda nevím, ale domnívám se, že revize komínů jsou stále povinné, i u plynových kotlů. stejně tak revize kotlů. jen se snížila četnost.

  Vložil Justitianus, 30. Květen 2020 - 15:10

  Paní Radko,

  zde se ale nediskutuje o tom zda revize spalinových cest jsou povinné! Nikdo netvrdil, že nejsou. Rozhodující však je, že žádný celostátně platný právní předpis nestanoví povinnost revize spalinové cesty bez důvodu. Neexistuje nic takového jako „pravidelná revize komínu“.

  Revize jsou předepsány podle § 3 vyhlášky č. 34/2016 Sb. v případech, z nichž některé jsem už uvedl. Raději to ocituji celé komplet:

  Revize spalinové cesty se provádí
  1. před uvedením nové spalinové cesty do provozu
  2. po každé stavební úpravě komínu
  3. při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv
  4. před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty
  5. před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty
  6. po komínovém požáru
  7. při vzniku trhlin u používané spalinové cesty
  8. při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty

  Nic z uvedeného se netýká podnájemce – snad s výjimkou případu, kdy způsobil komínový požár. Pak by byl povinen uhradit nájemci vzniklou škodu (ve výši nákladu vynaloženého na revizi po komínovém požáru).

  Justitianus


  Poznámka pro Člena SVJ: Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. bylo zrušeno ke dni 1. 1. 2016. Lhůty pro kontrolu spalinových cest jsou uvedeny ve vyhlášce č. 34/2016 Sb.. Na kontrolu spalinových cest se ale tazatel neptal!

  Vložil radka2222 (bez ověření), 30. Květen 2020 - 15:34

  pak se domnívám, že tazatel použil mylně revize místo kontrola :-)

  Vložil Člen SVJ (bez ověření), 30. Květen 2020 - 14:15

  Revize komínů se provádí před uvedením spalinové cesty do provozu (u komína pro novostavby) nebo po každé stavební úpravě komína. Dále při změně druhu používaného paliva nebo před výměnou či novou instalací spotřebiče paliv. Revizi komínu je nutno provést rovněž po komínovém požáru nebo při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezřením jejich výskyt. O provedené revizi komínu vydá odborně způsobilá osoba Revizní technik (držitel živnostenského oprávnění na kominictví a současně i dílčí kvalifikace na revize spalinových cest) písemnou Revizní zprávu spalinové cesty.

  Kontrola spalinové cesty – práce pro kominíka. Zatímco revize komínů jsou spíše jednorázovou složitostí, kontroly spalinových cest se provádějí průběžně, ve lhůtách upravených předpisem (nařízení vlády 91/2010 Sb.). Týkají se nejen rodinných a bytových domů, ale také rekreačně užívaných objektů jako jsou chaty a chalupy. Provádí je odborně způsobilá osoba v oboru kominictví, tedy kominík. Předmětem pravidelné kontroly není jen komín, ale i kouřovod od hrdla spotřebiče ke komínu. Kominík také musí zkontrolovat, jestli je pro správné hoření zabezpečen dostatečný přívod vzduchu či zda je užíváno adekvátní palivo. (Čištění spotřebiče na pevná paliva do 50 kW může majitel provádět také svépomocí podle návodu výrobce, nejméně však jedenkrát za rok, a to za podmínky, že budou prováděny jejich pravidelné kontroly odborně způsobilou osobou). O provedené kontrole vystaví kominík – držitel živnostenského oprávnění na kominictví Zprávu o kontrole, která bude obsahovat zjištěné nedostatky odstraněné na místě, neodstraněné závady či specifikace čištěné spalinové cesty.

  Vložil majitel plyn. kotle (bez ověření), 30. Květen 2020 - 15:16

  na Člena SVJ: z vašeho příspěvku vyplývá, že k dané problematice máte přehled. Jaký postup by měl následovat v případě, že kontrola spalinové cesty nedopadla dobře, řádnou kontrolou až v r. 2019 byly zjištěny závažné nedostatky. V konkrétním případě se jedná o turbokotel s vývodem spalinových cest přes obvodovou zeď domu, původní realizace v r. 2001, po zateplení domu v r. 2010 znovu nainstalováno. Vlastníci okolních bytů jsou zatěžování zdraví škodlivými spalinami z tohoto zařízení,po celou dobu se marně snaží dosáhnout nápravy, leč marně. Prosím, poraďte mi. Nejsem majitelem plyn. kotle, ale poškozeným. Vlastním byt přímo nad tímto vývodem spalin přes fasádu domu. Děkuji za odpověď, která může být novou inspirací a domoci se konečně nápravy.

  Vložil JaVa, 30. Květen 2020 - 16:19

  Vy máte k dispozici písemné vyjádření autorizovaného technika,že není vyústění spalinových cest plynového kotle v souladu s platnými bezpečnostními předpisy a navíc máte podezření,že vás zplodiny ohrožují na životě?Když je ucítíte, zavolejte tísňovou linku HZS.Přijedou a „závadný zdroj“ odstaví mimo provoz.

  Na Vaši modelovou situaci,by se dal zřejmě použít i tento §:

  Omezení vlastnického práva

  § 1013/89/2013

  (1) Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat. Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod.

  (2) Jsou-li imise důsledkem provozu závodu nebo podobného zařízení, který byl úředně schválen, má soused právo jen na náhradu újmy v penězích, i když byla újma způsobena okolnostmi, k nimž se při úředním projednávání nepřihlédlo. To neplatí, pokud se při provádění provozu překračuje rozsah, v jakém byl úředně schválen.

  konec citace

  Přeji hezký den.JaVa

  Vložil Hasič (bez ověření), 30. Květen 2020 - 16:14

  „Vlastním byt přímo nad tímto vývodem spalin přes fasádu domu.“

  Obraťte se na hasičský záchranný sbor, který účinně obnoví nezávadný stav souladný s právem.

  Vložil majitel plyn. kotle (bez ověření), 30. Květen 2020 - 16:27

  Hasiči, moc děkuji za dobrou radu, určitě ji využiji.

  Vložil Justitianus, 30. Květen 2020 - 15:49

  Váš příspěvek je zde mimo téma. Otevřete si vlastní novou diskusi!

  Justitianus

  Vložil majitel plyn. kotle (bez ověření), 30. Květen 2020 - 14:46

  v našem SVJ se uskutečnila v roce 2019 kontrola spalinových cest a čištění komínů s odkazem na Vyhlášku č. 34/2016 Sb., kdy je majitel domu povinen zajistit kontrolu spalinových cest 1 x ročně. Vlastníci b.j., týká-li se jich tato povinnost, musí umožnit vstup do bytu (kontrola plynového kotle).

  Vložil radka2222 (bez ověření), 30. Květen 2020 - 12:40

  jedině pokud jste to měl v nájemní smlouvě, tak vy. jinak majitel.

  Vložil Jarda_, 2. Červen 2020 - 3:48

  Možná se pletete, protože náklady na běžnou údržbu a tam asi kontrola a čištění komína, pokud byl využíván nájemcem, spadá, tak tyto náklady hradí uživatel bytu.

  Dokonce hradí i opravu bojleru a dalšího, i pokud to není ve smlouvě. Pravděpodobně by na to šel pouźít paragraf 5 z 308/2015 Sb. – pokud by ta kontrola byla do 1000 Kč (cestovné se do toho Limitu nepočítá) a pokud fyzicky proběhla za trvání nájemního vztahu, zřejmě v roce 2019.

  Jen to vyučtování od SVJčka přišlo majiteli až v dubnu.

  Tazatel má nárok si písemně požádat o podklady takového vyučtování, pokud je nedostane, nemusí nic platit! Pokud v podkladech bude, že pravidelná kontrola, co je předepsana k uhradě, proběhla až po konci smlouvy, odmítl bych uhradit – písemně.

  Vložil Justitianus, 2. Červen 2020 - 8:22

  Jardo, pletete se Vy.

  Nájemce bytu nehradí jednotlivá čistění a kontroly komínů. Toto hradí vlastník bytu přímo kominíkovi!

  Nájemce zpravidla hradí služby spojené s užíváním bytů a má právo na řádné vyúčtování těchto služeb (pokud to není součástí paušální platby). Není povinen hradit za vlastníka bytu jednotlivé faktury.

  Mýlíte se ovšemže značně, když se domníváte, že veškerý náklad na čistění a kontrolu komína by měl nést ten, kdo byl v daný okamžik nájemcem. Váš názor je v rozporu se zákonem. Vlastník bytu je povinen rozdělit roční náklad na službu na jednotlivé nájemce podle doby, po kterou byt užívali v průběhu zúčtovacího období.

  Tazatel je ovšem podnájemcem, takže velmi záleží zda si s nájemcem ujednal nějaké úhrady za služby, nebo je to vše paušální součástí podnájemného. Na to nám tazatel už týden dluží odpověď.

  Znovu připomínám, že tazatel nám dosud nesdělil ani právní důvod, na základě kterého by mu nájemce bytu měl přeposílat nějakou fakturu k úhradě. Navíc se ptá na fakturu za revizi. Nikoliv na fakturu za kontrolu a čistění.

  Justitianus

  Vložil Jarda_, 2. Červen 2020 - 21:14

  Pokud bydlel hypoteticky ze 5 let, v prosinci 2019 byla provedena kontrola komina a on se v lednu odstehoval, pocitam, ze je pruchozi, aby naklady byly rozpocitany za predchozich 5 let tak, ze jdou za najemcem, i kdyz by mu faktura byla predlozena az v breznu a strhnuto z kauce nebo pozadovan doplatek.

  Ale protoze nevime, jak presne to bylo, jestli tak nebo jinak..

  Mate pravdu, bezne je, ze SVJ vlastnikum, ktere vyuzivaji kominy, do predpisu uctuje ponernou cast rocni kontroly, treba 15 korun, a tito vlastnici pak mohou uz ve smlouve myslet na to, aby naklad prenesli na finalniho spotrebitele.

  Vložil tomas 22, 2. Červen 2020 - 18:45

  vy znáte obsah nájemní smlouvy? Vážně?

  Vložil JaVa, 3. Červen 2020 - 16:07

  Nejprve by jste si měl ujasnit, v jakém právním vztahu je ten „podnájemník (viz úvodní dotaz )“ vůči vlastníkovi jednotky a jaký je zásadní rozdíl, mezi nájemníkem a podnájemníkem.

  Někdo se Vám to zde celou dobu snaží objasnit a Vy to stále nemíníte akceptovat!

  Přeji Vám hezký den.JaVa

  Vložil Petr, 2. Červen 2020 - 20:09

  „Byl jsem 5 let podnájemníkem … Odstěhoval jsem se a dva měsíce poté mi přišla faktura na zaplacení revize komína a spalinových cest. Kdo má vlastně povinnost hradit tyto náklady ?“

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
  1. Kdo vám fakturu zaslal (kominík, SVJ, nájemník, vlastník) ?

  Domnívám se, že jste byl spíše nájemníkem v bytě vlastníka než podnájemníkem v bytě nájemníka (např. městského bytu).

  1. Co máte ve smlouvě ?

  viz § 2247

  (1) Strany si ujednají, která plnění spojená s užíváním bytu nebo s ním související služby zajistí pronajímatel; schází-li takové ujednání, použije se ust. odstavce 2.

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  Nájem bytu viz NOZ § 2235. Podnájem viz § 2274

  Vložil Justitianus, 2. Červen 2020 - 19:52

  Děkuji za optání. Pane tomas 22, v jiném příspěvku jsem Vás jemně upozornil, že máte potíže s porozuměním psanému textu. To je vidět i zde.

  Za prvé: Nikde jsem netvrdil, že znám obsah nájemní smlouvy. (Znám však – na rozdíl od Vás – obsah zákona č. 67/2013 Sb. o službách.)

  Za druhé: tazatel neměl sjednanou nájemní smlouvu, ale podnájemní. Napsal to hned v úvodním dotazu. (To byste ale musel rozumět psanému textu v českém jazyce, což – jak už víme – nezvládáte.)

  Justitianus

  Vložil tomas 22, 3. Červen 2020 - 6:29

  hm no Justitiane radit někomu ohledně obsahu smlouvy, kterou jste neviděl v případu, který neznáte…

  závidím vám vaše sebevědomí…

  tedy můj názor Martine Michálku je:

  v jakékoli smlouvě může (a nejspíš bude) ustanovení, že podnájemník/ná­jemník je povinen předat byt v původním stavu, případně nahradit škodu, kterou na majetku pronajímatele způsobil.

  je tedy otázkou jak vám vystavitel (pronajímatel) zdůvodnil vystavení faktury a zda zní na Vaše jméno, či má průvodní dopis.

  pokud zní, či má, neházejte to za hlavu, vraťte písemnou formou fakturu zasílateli a žádejte vysvětlení proč ji máte hradit.

  (on vám nejspíš nechce vrátit kauci, ne?)

  Vložil Justitianus, 3. Červen 2020 - 13:57

  Pane tomas 22, opět jste se zmýlil. Neznám obsah nájemní smlouvy – a ani jej nepotřebuji znát. Postačuje mi vědět co o nájemní smlouvě praví zákon. Vy ovšem zákon neznáte, proto vůbec netušíte proč jsem tazateli (podnájemci) poradil to, co jsem mu poradil.

  Vysvětlím podrobněji, i když nepředpokládám, že to plně pochopíte.

  1. Podle § 2257 platí, že nájemce bytu provádí a hradí pouze běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu. Z toho plyne, že nájemce nehradí revizi spalinových cest, protože se nejedná ani o běžnou údržbu bytu, ani o drobnou opravu.
  2. Podle § 2235 NOZ platí, že v nájemní smlouvě o nájmu bytu se nepřihlíží k ujednáním zkracujícím nájemcova práva podle ustanovení tohoto pododdílu. Z toho plyne, že jakékoliv ujednání v nájemní smlouvě, které by na nájemce přenášelo náklady za revizi spalinových cest, je nulitní (absolutně neplatné od samého počátku).
  3. Osoba může na jiného přenést pouze ta práva a povinnosti, které má sama. Nájemci nemohla z nájemní smlouvy vzniknout povinnost hradit náklad na revizi spalinové cesty, proto ani nemohl přenést tuto (na něj se nevztahující) povinnost na svého podnájemce.
  4. Pokud snad někdo neví co spadá pod pojem „běžná údržba bytu a drobné opravy související s užíváním bytu“ podle § 2257 NOZ, je to definováno nařízením vlády č. 308/2015 Sb.. Náklad na revizi spalinových cest sem samozřejmě nepatří.

  Z těchto důvodů nepotřebuji znát obsah konkrétní nájemní smlouvy, abych dokázal podnájemci poradit.

  Závěr pro ostatní čtenáře: pan tomas 22 se tedy mýlí, což je u něj obvyklý stav.

  Justitianus

  Pro úplnost připomínám, že povinnost uhradit revizi spalinové cesty by mohla podnájemci vzniknout podle obecných ustanovení NOZ o náhradě škody (§ 2909 – § 2950). (To jsem zde už také jednou zmínil: jestliže snad podnájemce způsobil komínový požár, byl by povinen uhradit náklad na následnou nutnou revizi spalinové cesty.) Ani tento případ se nijak netýká nájemní či podnájemní smlouvy, proto nepotřebuji znát její obsah. Pouze pan tomas 22 se nesprávně domnívá, že ustanovení o náhradě škody by bylo v nájemní smlouvě. Není tomu tak; jde o obecné ustanovení, které plyne přímo z občanského zákoníku a v žádné smlouvě nemusí být uvedeno.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".