Kam všude je možné zaslat "platnou" upomínku neplatiči ??

Vložil Jaroslav Jaroslav (bez ověření), 5. Září 2011 - 14:59 ::

máme spolumajitele – nepaltiče. byt je pronajatý, zálohy nehradí, vyúčtování neuhradil. Doporučené dopisy se vrací jako nedoručitelné, obyčejná pošta je neprokazatelná. Moje otázka je následující – podle RČ z katastru jsem našel neplatiče na Justici jako jednatele s.r.o. Toto s.r.o nemá ale s naším domem nic společného. Otázka zní – pokud pošlu doporučený dopis s upomínkou a fakturou na tuto s.r.o. – k rukám jednatele – je to platné doručení ?? Pokud pošlu upomínku a fakturu datovou schránkóu na danou s.r.o. – prokazatelně jsem doručil fakturu ?? Je to pro případný soudní spor relevantní ?? děkuji

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil rivr, 6. Září 2011 - 15:00
  cit.(): „…Je to pro případný soudní spor relevantní…“
  Stačí vyjít z §45/1 ObčZ (§3 ZoVB) a pokud jde o „prokazatelnost“ – použijte pouze doručenku a „dohodnutou“ doručovací adresu (v tomto případěš adresa bytu případně na adresu v KN)
  rivr
  Vložil Zdenek 22, 5. Září 2011 - 16:17

  Datovou schránkou nemůžete poslat zprávu právnické osobě, pokud:

  • nejste orgán státní správy (to asi ne),
  • k tomu dotyčná právnická osoba nedala souhlas (tomu bych se divil).
  Vložil Listonoš (bez ověření), 5. Září 2011 - 15:07

  „pošlu doporučený dopis s upomínkou a fakturou na tuto s.r.o. – k rukám jednatele“

  Musel byste to napsat obráceně:

  Jednateli, doručit prostřednictvím s.r.o.

  Listonoš

  Vložil MartinII, 5. Září 2011 - 15:49

  Já bych zasílal poštu na adresu, kterou uvedl vlastník bytu v katastru nemovitostí u bytu, o který vám jde. Tedy např. na adrese Pravoúhlá 5, byt 1 je vlastníkem p.Vopička, bytem Šikmá 28. I když u nás v domě uvedl vlastník adresu (je uvedena), kde se již x let nezdržuje (asi ji má v OP). Předpokládám, že v OP jsou uvedeny trvalé pobyty. Kam jinam by se měla pošta doručovat ?!

  Hlavně nepromeškat promlčení dluhu dle Obč. zák. Přečtěte si zdejší diskusi na téma „neplatič“. Nemá již neplatič exekuci na byt ?

  Vložil Clever (bez ověření), 5. Září 2011 - 16:07

  Adresy v KN jsou vzaty ze smluv o převodu a nejsou automaticky aktualizovány z centrálního registru obyvatelstva. Na KÚ musíte o změnu adresy žádat (je to zdarma), buď osobně nebo poslat úředně ověřenou žádost.

  Adresa v KN tedy nemusí být shodná s adresou trvalého pobytu v OP.

  Vložil MartinII, 5. Září 2011 - 18:28

  Na jakou adresu doručovat např. neplatiči.

  Na internetu jsem našel zhruba toto:

  http://www.profit.cz/…aci-adresou/ Z pohledu fyzických osob fakticky nadále zůstává stěžejní doručování písemností v listinné podobě. Proto má klíčový význam adresa, na kterou mají být listinné písemnosti doručovány (tedy doručovací adresa).

  Do konce června 2009 byla obecnou doručovací adresou fyzické osoby adresa místa trvalého pobytu. Zákon téměř nepočítal se situacemi, kdy se adresát na této adrese nezdržoval, a vznikal tak poměrně velký prostor pro možnost vyhnout se doručení či dodatečně vyloučit jeho účinky. Od 1. července 2009 má každý možnost zvolit si doručovací adresu tak, aby pro něj v takto vybraném místě bylo přebírání písemností pokud možno nejjednodušší. Pokud si adresu pro doručování nezvolí, použije se tzv. doručovací adresa zákonná. U fyzických osob je touto adresou adresa místa trvalého pobytu anebo, jedná-li se zároveň o podnikatele, adresa místa podnikání.

  Za doručovací adresu si lze zvolit v zásadě jakoukoliv adresu v ČR. Adresát dokonce nemusí prokazovat, že k objektu na této adrese má právní vztah (na rozdíl od zápisu trvalého pobytu).

  Pro konkrétní řízení si lze zvolit navíc jinou adresu pro doručování, než je zapsána jako doručovací nebo adresa trvalého pobytu v evidenci obyvatel, a požádat soud o doručování písemností souvisejících s daným řízením na tuto jinou adresu.

  Adresát je zodpovědný za to, že na zvolené adrese (a v případě, že si adresu pro doručování nezvolil, na adrese evidované jako místo trvalého pobytu) bude zasílané písemnosti přebírat. Z pohledu odesílatele písemnosti tedy nezáleží na tom, zda se adresát na doručovací adrese zdržuje a zda si tam vyzvedává zasílané písemnosti či nikoliv.

  Ve vztahu k doručovací adrese se totiž uplatní tzv. fikce doručení

  • pokud nebud adresát zastižen, doručení obyčejné písemnosti se stane účinným vhozením do schránky
  • v případě písemnosti do vlastních rukou se doručení stane účinným uplynutím 10 dnů od uložení písemnosti k vyzvednutí na poště; po uplynutí lhůty se písemnost určená do vlastních rukou nevrací odesílateli, ale vhodí se do schránky adresáta; účinky fikce doručení může adresát vyloučit jen tím, že prokáže, že se z omluvitelného důvodu (náhlá hospitalizace) nemohl s písemností seznámit; pro vyloučení účinků doručení tedy nepostačí prokázat, že adresát se v době doručení na adrese trvalého pobytu nezdržoval.
  Vložil lake, 5. Září 2011 - 19:32

  Pan Martin zde zcela zbytečně kopíruje dlouhý text o ničem. Je v něm totiž popsán postup doručování soudních a úředních písemností. Tazatel se ale ptal na doručování v soukromoprávní sféře, že ano. Stačí jen číst úvodní dotaz.

  lake

  Vložil MartinII, 5. Září 2011 - 21:15

  Pane Lake, tazateli raději poraďte. Kritizovat příspěvek nikomu nepomůže. Pokud si adresát nedohodl s odesílatelem (výborem) jinou adresu (např. červenec a srpen na chatě), tak má tazatel právo a povinnost zasílat na adresu úřední. Tou je trvalý pobyt nebo od července 2009 adresa doručovací. Tazatel dokonce na závěr příspěvku soud zmiňuje (čtěte celý dotaz). Výbor by měl mít kontakt vyřešen (doručovat lze i osobě zplnomocněné pro řešení záležitostí SVJ). Způsob doručení lze řešit i stanovami.

  Vložil lake, 7. Září 2011 - 5:15

  Pane Martine, tazateli netřeba radit. Postačí, aby použil funkci Hledat a zadá heslo „doručování“ – získá informace o tom, že doručením v soukromoprávní sféře je stav, kdy písemnost došla do sféry dispozice adresáta a on měl objektivní možnost seznámit se s jejím obsahem. Odesílání jiné osobě nežli adresátovi ani doručování do datové schránky jiné osoby nežli adresáta tento požadavek nejspíše nesplní. Podrobně jsem o doručování napsal zde: http://www.portalsvj.cz/…e/dorucovani#…

  Jediným problémem v této diskusi jsou Vaše tvrzení, způsobilá uvést neznalé čtenáře v omyl.

  MartinII napsal: „Já bych zasílal poštu na adresu, kterou uvedl vlastník bytu v katastru nemovitostí u bytu, o který vám jde.“.

  Takový postup je jen sázkou do loterie, nevíme-li zda adresa v katastru je aktuální. Nevíme, zda se osoba na dané adrese zdržuje a zda tam má umístěnu schránku označenou svým jménem a příjmením. To jsou dvě podmínky k tomu, aby se písemnost svěřená k poštovní přepravě mohla dostat do sféry dispozice adresáta.

  MartinII napsal: „… má tazatel právo a povinnost zasílat na adresu úřední.“.

  Není pravdou. Tzv. „úřední adresa“ je adresa sídla ohlašovny trvalého pobytu. ´Tato fiktivní adresa se přiděluje bezdomovcům a osobám, které nemají místo trvalého pobytu. Na úřední adrese samozřejmě dotyčná osoba nemá poštovní schránku, ani se zde trvale nezdržuje. Obec nepřebírá na úřední adrese poštovní zásilky pro tyto osoby, protože to není její povinnost. Takže pokud něco pošlete poštou na úřední adresu, je to totéž, jako hodit písemnost rovnou do koše.

  MartinII napsal: „… [adresou] je trvalý pobyt nebo od července 2009 adresa doručovací.“.

  Pane Martine, zase si pletete doručování ve veřejnoprávní sféře („vrchnostenské“) s doručováním soukromoprávním. Doručovací adresu podle § 10b zákona 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech jsou povinny používat při komunikaci s občanem pouze orgány veřejné moci. Jde o údaj, který se veřejnosti nesděluje (viz § 8 citovaného zákona). Ani Vám, ani předsedovi společenství, ani řadovému občanovi úřad neprozradí doručovací adresu jiné osoby. Jak mu tedy na tuto adresu pošlete tu fakturu?

  lake

  Vložil Listonoš (bez ověření), 6. Září 2011 - 7:56

  „Způsob doručení lze řešit i stanovami.“

  Způsob doručení nelze řešit stanovami. Uvádí-li kupř. stanovy, že panu Krátkému je doručeno, převezme-li písemnost sl. Dlouhá, je takovéto ustanovení stanov od počátku nulitní.

  Co se týká fikce doručení, nezbývá, než se obrátit na soud, ten už výhody fikce doručení požívá. Stačí podat žalobní návrh a soud žalobní návrh doručí, i když tuto listinu adresát nikdy neuvidí.

  Jak prosté.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".