K § 1208 OZ, písm. d) - Vypořádání nevyčerpaných příspěvků

Vložil N. Klainová (bez ověření), 17. Květen 2018 - 18:11 ::

Do působnosti shromáždění patří:

d) schválení účetní závěrky, vypořádání výsledku hospodaření a zprávy o hospodaření společenství vlastníků a správě domu, jakož i celkové výše příspěvků na správu domu pro příští období a rozhodnutí o vyúčtování nebo vypořádání nevyčerpaných příspěvků,.....

V návrhu novely se možnost rozhodovat o vypořádání nevyčerpaných příspěvků ruší.

Podle DZ se mají nevyčerpané příspěvky převést do dalšího roku.

Tady se někdo pokoušel navrátil zpět, co už bylo jednou překonáno.

Podobná snaha autorů právních předpisů rozhodovat o penězích, které jim nepatří, byla promítnuta do vzorových stanov č. 371/2004 i do první podoby novely ZoVB. V rámci připomínkového řízení jsem uvedla a nebyla jsem sama, že rozhodování o nevyčerpaných zůstatcích patří vlastníkům. Připomínka byla vyslyšena.

Pokud se v pozdějších verzích objevil podobný příkaz převodu nevyčerpaných příspěvků do dalšího roku, následoval dovětek „pokud shromáždění nerozhodne jinak“.

Z DZ:

Tyto příspěvky jsou příjmem a vlastnictvím společenství vlastníků, a proto se navrhuje z § 1208 vypustit možnost rozhodovat o vracení (vypořádání) příspěvků.

Tady ale někdo z autorů DZ zapomněl na to, že jsou příspěvky ve valné většině vybírány formou záloh a jejich zůstatky představují zároveň závazek SVJ, což u záloh znamená určitě vyúčtovat a potom podle rozhodnutí vlastníků převést do dalšího roku nebo vyplatit.

Takto se přece zachází se zálohami, nebo ne?

Příklad ze života:

Členové SVJ se rozhodli, že si pořídí novou „valbovou“ střechu, protože se jim líbí. Začali na ni šetřit. Po čase si to rozmysleli, plánovanou akci zrušili a našetřené peníze si vrátili.

Předpoklad neprávníka a dotaz na lepší vykladače práva:

Jak to bude, pokud bude to rozhodování o vypořádání vlastníkům v § 1208 OZ upřeno? Nebude-li v zákoně přímo zákaz rozhodovat na shromáždění o vypořádání nevyčerpaných příspěvků na správu a v pravidlech ve stanovách tato možnost zůstane, předpokládám, že se nevyčerpané příspěvky mohou vyplácet.

................

Celý text DZ: Dále se vypouští z působnosti shromáždění rozhodování o vypořádání nevyčerpaných příspěvků. Toto stávající oprávnění je třeba chápat tak, že má být rozhodnuto o vyúčtování příspěvků, které by v zásadě mělo zahrnovat přehled přijatých příspěvků a dále přehled výdajů, které společenství vlastníků uskutečnilo v předchozím roce. Výsledkem by měl být určitý zůstatek, který by měl být účetně převeden do dalšího roku, resp. by měl zůstat uložen na bankovním účtu společenství vlastníků do dalších let na opravy společných částí apod. Tyto příspěvky jsou příjmem a vlastnictvím společenství vlastníků, a proto se navrhuje z § 1208 vypustit možnost rozhodovat o vracení (vypořádání) příspěvků. Vypořádání by ostatně zcela popíralo smysl a účel vybírání finančních prostředků i na budoucí opravy, modernizace a rekonstrukce.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Dudekk (bez ověření), 26. Květen 2018 - 16:06

  Zákonodárci by měli konečně přestat dělat bordel. To je tak, když zálohu (dlouhodobou – DZ) nazvete příspěvkem. Copak jim to sakra už nikdo z těch lobbistů neřekl? Aha oni to taky neví…

  Vložil tazatel. (bez ověření), 17. Květen 2018 - 21:53

  celkové výše příspěvků na správu domu pro příští období. Na a co se bude dít, když shromáždění není usnášeníschopné a celkovou výši neschváli. Nebude se vybírat nic, nebo se bude vybírat cokoli, nebo co bude?

  Vložil TN. (bez ověření), 17. Květen 2018 - 20:16

  Zprvu mě zmátla zkratka DZ, řekl jsem si, text píše účetní, půjde tedy o zkratku pro dlouhodobou zálohu. Ale jsem inteligentní čtenář a záhy mi došlo, že zratkou DZ zkracujete důvodovou zprávu.

  K obsahu. Toto je evidentní a zcela průzračný pokus velkých družstev zbavit se povinnosti vyúčtovávat, potažmo vypořádávat DZ. Viz vzorové stanovy SVJ z pera SČMBD, které od r. 2016 spokojeně používá 13.000 společenství vlastníků jednotek, ve kterých bydlí 1,3 miliónů českých občanů, kteří chtějí pouze kvalitně bydlet a nechtějí řešit nějaké byrokratické pitomosti a pořád schůzovat.

  Obávám se, že § 1208 je kogentní, jelikož jde o statusovou otázku (§ 1 odst. 2 NOZ). Pokud tedy ze zákona vypadne povinnost „vyúčtovat nebo vypořádat“ nevyčerpané příspěvky a automaticky je přesouvat do dalšího období (kumulovat na budoucí finančně náročné opravy), tak to tak bude.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 17. Květen 2018 - 21:02

  M.j. příspěvek je částka předem vypočítaná na danný účel a proto se nevypořádává. Záloha (již podle názvu) se pochopitelně vypořádat musí. Může být dlouhodobá (třeba na opravu v domě) nebo roční, typicky dodávky vody a energií, pojištění, úklid atd. Nazývat přípsěvek zálohou je tedy pitomost, která zde bohužel často figuruje a nejen zde, ale i ve stanovách.

  Vložil TN. (bez ověření), 17. Květen 2018 - 21:17

  Vysvětlete to autorům NOZ.

  Vložil tazatel. (bez ověření), 17. Květen 2018 - 21:44

  Co je kogentní ustanovení NOZ můžete vysvětlit!

  Vložil TN. (bez ověření), 17. Květen 2018 - 22:17

  Panebože, už si ten NOZ po 4 letech otevřete! § 1 odst. 2 – pravomoci orgánu právnické osoby jsou statusovou otázkou a tedy vždy kogentní!!!

  Vložil * (bez ověření), 18. Květen 2018 - 2:03

  Pořád Vám tam u působnosti shromáždění zůstává (a snad i zůstane) ustanovení písmene „h) rozhodování v dalších záležitostech určených zákonem, stanovami nebo v záležitostech, které si shromáždění k rozhodnutí vyhradí“, takže to rozhodování o vypořádání zůstatku můžete mít ve stanovách (pokud nemáte už teď ve stanovách zálohové placení a následné vyúčtování a vypořádání záloh), nebo si to rozhodnutí může vyhradit shromáždění, ne? Nebo se pletu? Já si nemyslím, že by ten návrh vypořádání zakazoval, jen ho neuvádí jako povinnost v případě hrazení příspěvku. Nikdo přece nemůže společenství zakázat vypořádání příspěvku provést, když o tom shromáždění rozhodne. U zálohového hrazení (dnes dle stanov) se běžně vyúčtování a vypořádání provádí. Naštěstí ne všechna SVJ jsou ovládána bytovými družstvy.

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 18. Květen 2018 - 8:03

  Děkuji. Máme to ve stanovách. Čekala jsem více podobných odpovědí, mínusy u Vaší odpovědi nechápu.

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 18. Květen 2018 - 8:06

  Omlouvám se, poděkování patří * ne tečce.

  Vložil TN. (bez ověření), 18. Květen 2018 - 8:36

  S ohledem na znění důvodové zprávy k novele § 1208 a novelu § 1186 se obávám, že soudy vyloží, že příspěvky vypořádat nelze, jelikož je to proti smyslu jejich účelu.

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 18. Květen 2018 - 9:02

  Teď je ale pořád ještě čas návrh novely připomínkovat, tak se do toho všichni dejte. Třeba se mezi čtenáři připomínek znovu najdou osvícení, kteří stejně jako v roce 2004 pochopí, že není možné takto práva vlastníků oklešťovat.

  Vložil TN. (bez ověření), 18. Květen 2018 - 9:13

  A jaký to má smysl? Už jsem připomínkoval minulou novelu § 1186 na daný e-mail, nedorazilo ani potvrzení přijetí. Nyní jsem už poslal svůj návrhy změny § 1179, který mě osobně trápí nejvíce, a taky žádné potvrzení o přečtení. Pavel tady jednou psal, že tento typ připomínek od veřejnosti automaticky odklánějí.

  Vložil Knoflík Karel (bez ověření), 18. Květen 2018 - 0:21

  „§ 1 odst. 2 – pravomoci orgánu právnické osoby jsou statusovou otázkou a tedy vždy kogentní!“

  ObčZ § 1 odst. 2 – „Nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si osoby ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona; zakázána jsou ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti.“

  Vložil AsiTak, 21. Květen 2018 - 11:26

  Myslím si, že je koncepčně zbytečné odlišně řešit ukončení finančně náročnou rekonstrukci (správa domu) a dodávky plnění např. SV pro služby za ZO. V obou případech se řeší zůstatek stavu bilance, kde na jedné straně je finanční nárok vůči vlastníkům a na straně druhé finanční plnění vlastníka. Zůstatek lze zjistit na úrovni SVJ nebo na úrovni členů SVJ, je-li zůstatek rozložen na členy společenství. Přičemž toto rozdělení známe jako vyúčtování. Právní představa rozdílného způsobu financování, služby – zálohový, správa domu – příspěvky v praxi nefunguje. Právní specifikace platby příspěvku je platba „konečná“, přitom podle mne se jedná o iluzi nekonečného hledání konečné částky. Protože který stav/okamžik bude definovat výši konečné částky u rekonstrukce střechy, zda částka

  1. poptávkového řízení
  2. nabídky potencionálního dodavatele
  3. návrhu hrubého rozpočtu
  4. návrhu detailního rozpočtu smlouvy
  5. dodané etapové dílčí faktury
  6. faktury vícepráce, dobropisu méněpráce
  7. dobropisu reklamace kvality,… atd.

  Konečnou cenu nelze zjistit pro dlouhou dobu realizace u finančně náročných investic a u drobných dodávek neumožňuje stanovení přesné ceny neznalost struktury dodávek a opět ceny předem. Z toho titulu i správa domu je financována fakticky zálohově. Tudíž vyúčtování je potřebné stejně jako u služeb včetně navazujícího procesu vypořádání. Vypořádání není synonymem pro vrácení přeplatků a úhrada nedoplatků ale označením pro jakoukoliv formu řešení zůstatků ať už individuálních nebo zůstatku na úrovni SVJ. (zápočty, zachování zůstatku účtu pro další rok). Když je financování správy domu je též prakticky zálohové, pak stačí rozšířit vyúčtování a vypořádání záloh i na financování správy domu. Nečerpané zdroje by vyřešilo vyúčtování, nerealizovanou akci rovněž vyřeší vyúčtování s nulovým čerpáním zdroje.
  Příspěvek s konečnou částkou a nevyúčtování je nástroj na přivlastnění peněz vlastníků bez udání účelu potřeby.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".