Hlasování na shromáždění majitelů bytových jednotek

Vložil Bertik007, 31. Srpen 2010 - 9:21 ::

Pročetl jsem diskuzi , ale nenašel jsem jednoznačnou odpověď. Při hlasování na shromáždění vlastníků rozhoduje hlas, nebo „váha“ hlasu která je závislá na velikosti podílu? Když nesouhlasím o opatřením, jsem podle výboru vždy přehlasován, protože tvrzení výboru je, že rozhoduje hlas. Já si ale myslím, že při hlasování se nehlasuje systémem jeden vlastník = jeden hlas, ale podle váhy hlasu, která odpovídá velikosti spoluvlastnického podílu. K přijetí závažných rozhodnutí je třeba 3/4 všech hlasů majitelů byt. jednotek, nebo-li 75 procent. Jelikož já mám 28,6 procent a ostatní dohromady 71,4 procent, myslím si že pravda je na mé straně. Děkuji za odpovědi

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 31. Srpen 2010 - 12:45

  Pane Bertik007,
  v SVJ se hlasuje více různými způsoby, podle toho co je předmětem hlasování. Tuto informaci jste ovšem nesdělil, takže nemůžete dostat odpověď. Zkuste hledání (vpravo nahoře) a přečtěte si ZoVB do § 16.

  lake

  Vložil Bertik007, 31. Srpen 2010 - 13:07

  Pane Lake, jedná se o tuto konkrétní věc : výbor navrhl aby veškerou činnost za společenství vlastníků jednotek vedlo Stavební bytové družstvo, se kterým uzavřelo smlouvu, nyní mě nutí k podpisu měsíčního předpisu na byt a garáž, který zaslalo Stav.byt.družstvo, je tam uvedeno kolik mám platit do fondu oprav,dále za teplo,vodu,spo­lečnou elektřinu a poplatek bytovému družstvu. Při hlasování na shromáždění jsem byl proti uzavření této smlouvy. Přesto výbor smlouvu uzavřel. Ve Stanovách společenství vlastníků bytových jednotek máme odsouhlaseno cituji toto: Při hlasování je rozhodující velikost spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na společných částech domu, spoluvlastníci jednotky mají jeden hlas. A navíc se mnou nikdo výši těch záloh a poplatků neprojednal. Podle mého názoru jde o dost zásadní věc, kde by měl být souhlas 3/4 všech vlastníků ( celkem nás je 4 vlastníci bytů a tři vlastníci garáží)

  Vložil lake, 31. Srpen 2010 - 18:27

  Pane Bertik007,

  1. Správní firma
  O osobě správce se hlasuje tříčtvrtinovou většinou přítomných hlasů, neboť jde o záležitost, která je povinně obsahem Prohlášení vlastníka. Viz § 11 odst. 4 a § 4 odst. 2 písm. (h) ZoVB. (Hlasy se počítají podle spoluvlastnického podílu.) Podle Vašeho popisu nebyl výbor oprávněn takovou smlouvu uzavřít. Proti tomuto postupu jste se mohl zavčasu bránit i soudně (§ 11 odst. 3 ZoVB). Otázkou je, zda JSTE MĚL PŘIPRAVENÝ JINÝ PRŮCHODNÝ NÁVRH NA TO, KDO BY SPRÁVU MĚL VYKONÁVAT. Smlouva je nyní platná, pokud ji správce uzavřel v dobré víře.

  2. Zálohy na služby
  O způsobu rozúčtování cen služeb se hlasuje rovněž tříčtvrtinovou většinou přítomných hlasů (§ 11 odst. 4 ZoVB). O výši záloh na služby předepsané jednotlivým vlastníkům rozhodne statutární orgán, nemáte-li ve stanovách tuto pravomoc převedenu na shromáždění. Měsíční platba zálohy by měla odpovídat jedné dvanáctině ročních výdajů jednotky s přihlédnutím ke změnám cen a podmínek (Cenový výměr MF 01/2010 per analogiam).

  3. Zálohy na správu
  Výši zálohy na správu domu schvaluje shromáždění nadpoloviční většinou přítomných hlasů (§ 15 odst. 2 a § 11 odst. 2 ZoVB). Nebyla-li výše částky řádně schválena shromážděním, nemůže Vám být předepsáno nic. V tom případě ovšem není vyloučeno, že zůstává v platnosti dřívější (řádně schválený) předpis záloh. Vlastníci jednotek přispívají na správu podle spoluvlastnického podílu, pokud se (všichni) nedohodnou jinak.

  Přečtěte si ZoVB.

  lake

  Vložil Anonymous, 1. Září 2010 - 7:18

  1. Správní firma – Jsou i jiné názory, byly zde uvedeny, shrnuji: Osoba správce uvedená v prohlášení vlastníka jako správce vykonává správu domu do té doby, než se ujme správy domu správce uvedený v zákoně, kterým je společenství vlastníků jednotek a správy se ujímá svým prvním shromážděním.

  Zákonodárce jasně rozlišuje správce a osobu pověřenou společenstvím vykonáváním některých činností spojených se správou domu (lidově „správní firma“).

  2. Zálohy na služby – OK a děkuji.

  3. Zálohy na správu – OK a děkuji.

  Vložil lake, 1. Září 2010 - 13:38

  Máte zajisté pravdu ohledně terminologie, za chybu se omlouvám.
  Ve vašem SVJ jste hlasovali o "osobě pověřené správou domu", nebo o "osobě pověřené vykonáváním některých činností spojených se správou". Nehlasovali jste o "správci", kterým je ze zákona samo SVJ. Soudím, že odkaz na § 11 odst. 4 a tříčtvrtinovou většinu přítomných platí i po této opravě.

  Rozhodující bude skutečný obsah správních činností, které se smluvně přesouvají na externího dodavatele. Pokud smlouva obsahuje pouze servisní činnosti, např. vedení účetnictví nebo provádění drobné údržby v domě (což rovněž nutno podřadit pod správu), nepoužije se zřejmě § 11 odst. 4.

  Avšak pokud smlouva zahrnuje např. právo nakládat s finančními prostředky vlastníků jednotek a prostředky společenství, pověření uzavírat jménem SVJ smlouvy, pověření činit za SVJ některá rozhodnutí (viz stanovení výše záloh vlastníkům jednotek), pověření vymáhat jménem SVJ nedoplatky - pak soudím, že jde o přechod části pravomocí SVJ a hlasování podle § 11 odst. 4 je v souladu se ZoVB.

  lake

  Vložil tpd (bez ověření), 31. Srpen 2010 - 12:00

  ano je to tak jak píšete…jednoznačně platí že se počítají vlastnické podíly hlasujících na schůzi svj…ale mám pocit že 3/4 VŠECH vlastnických podílů je vyžadováno pouze u sjednávání úvěru…v jiných případech by mělo platit že stačí nadpoloviční většina přítomných na schůzi svj…tedy pokud je shromáždění usnášení schopné…ale je možné že to máte ve stanovách jinak…

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".