funkční období členů výboru SVJ

Vložil Ludmila, 5. Leden 2014 - 10:21 ::

Funkční období členů výboru našeho SVJ podle Stanov je tříleté. Výbor má 4 členy – zvoleni v den vzniku společenství 8.11.2007, zapsáno v OR 10. 3. 2008. Jejich období tedy dáno uplynulo, schůze vlastníků jsou spíše charakteru domovních schůzí (asi polovinu bytů vlastníci pronajímají). Od uplynutí trvání funkčního období se realizovalo zateplení a výměna balkonů – plně financováno prostřednictví úvěru (problém jsem již popisovala v tématu „úvěr-to je peklo“). Děkuji za váš názor.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil kolemjdoucí (bez ověření), 5. Leden 2014 - 11:17

  Dobrý den paní Ludmilo, co chcete po zdejším fóru?

  Jak sama píšete funkční období výboru skončilo, nebyl-li zvolen nový pak dle čl. VII odst. 7 VS resp. § 9 odst. 9 bytového zákona

  Pokud se nesejde shromáždění k volbě orgánů společenství nebo nejsou-li tyto orgány zvoleny, plní funkci orgánů společenství vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí nejméně jednu polovinu, jinak vlastníci jednotek, kteří se stali členy společenství dnem jeho vzniku.

  Výše uvedené platí pokud se domníváte, že na SVJ 2000 se NOZ nevztahuje.

  Nebo můžete postupovat dle NOZ § 165, to pokud přijmete názor většiny právníků, kteří na otázku zda se NOZ bude vztahovat i na SVJ 2000 odpověděli kladně.

  Nemá-li statutární orgán dostatečný počet členů potřebný k rozhodování, jmenuje na návrh toho, kdo osvědčí právní zájem, chybějící členy soud na dobu než budou noví členové povoláni postupem určeným v zakladatelském právním jednání; jinak soud jmenuje právnické osobě opatrovníka, a to i bez návrhu, kdykoli se o tom při své činnosti dozví.

  Hlavně jednejte.

  Vložil Ludmila, 5. Leden 2014 - 13:03

  Omlouvám se. Chtěla jsem hlavně vědět,jak je to se zápisem v OR. Vznikla situace, že funkční období výboru skončilo ale podpisové právo předsedkyně trvá? OR to neřeší, takže podpisová práva trvají? Děkuji a prosím o trpělivost.

  Vložil Jan II (bez ověření), 5. Leden 2014 - 14:09

  Zápis do OR je třeba iniciovat. Zpravidla tak činí nově zvolený výbor nebo pověřený vlastník. Změnu v bance je třeba iniciovat. Banka změnu oprávněné osoby provede na základě jejího uvedení v OR. Do doby než se vlastníci probudí z letargie samozřejmě platí podpisové právo stávajících osob.

  Vložil anon (bez ověření), 5. Leden 2014 - 13:59

  Samozřejmě že podpisové právo netrvá. Předsedkyni funkční období skončilo a již není předsedkyní. Podpisové právo týkající se přímo stutárního orgánu – předsedkyně, jí tedy nemůže zůstat. Jinak se podívejte co máte ve stanovách, třeba tam máte, že jí nějaké podpisové právo zůstává. Pokud tam nic nemáte, tak jí skončilo. A jak to máte s bankou?

  Vložil Ludmila, 5. Leden 2014 - 15:54

  Předsedkyně stále podepisuje, podepsala jak úvěrovou smlouvu, tak všechny dohody o dílo. Ve stanovách nic o podpisovém právu není.

  Vložil lake, 5. Leden 2014 - 11:53

  Pane kolemjdoucí, stále to pletete. Otázka nezní zda se NOZ bude vztahovat i na SVJ(2000). NOZ se od 1. ledna 2014 vztahuje na všechny fyzické a právnické osoby. O tom nikdo nikdy nepochyboval. Viz:

  89/2012 Sb. § 9
  (1) Občanský zákoník upravuje osobní stav osob.

  Jde o to, že na osobu SVJ(2000) se nevztahuje speciální část NOZ o bytovém spoluvlastnictví.

  Takže tazatelka může postupovat podle obecného ustanovení § 165 NOZ o právnických osobách, bez ohledu na to, co se snad domnívá o vztahu NOZ k SVJ(2000).

  lake

  Vložil Kolemjdoucí 2 (bez ověření), 5. Leden 2014 - 15:02

  Pane lake, stále to pletete. Tazatelka nebude postupovat podle obecného ustanovení § 165 NOZ o právnických osobách, jak uvádíte, protože není splněna podmínka § 165 NOZ „Nemá-li statutární orgán dostatečný počet členů potřebný k rozhodování …“.

  § 165 by se uplatnil v případě, že by skončilo funkční období výboru po 1.1.2014. Jelikož skončilo před tímto datem, plní funkci orgánů společenství podle odst.9 § 9 ZoVB vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí nejméně jednu polovinu, jinak vlastníci jednotek, kteří se stali členy společenství dnem jeho vzniku. Viz. § 3028 NOZ.

  Vložil lake, 5. Leden 2014 - 16:54

  Pane Kolemjdoucí, pletete se pouze Vy. Napsal jsem: „… tazatelka může postupovat podle obecného ustanovení § 165 NOZ o právnických osobách, bez ohledu na to, co se snad domnívá o vztahu NOZ k SVJ(2000).“

  Tato věta platí. A to bez ohledu na to, zda výbor přestal existovat v roce 2010, 2011, 2012, 2013, či 2014. Asi Vám není známo, že osoby plnící funkci orgánů společenství podle §¨9 odst. 9 ZoVB nejsou statutárním orgánem společenství.

  lake

  Vložil kolemjdoucí (bez ověření), 5. Leden 2014 - 14:40

  Díky, opět jsem si rozšířil obzor.

  Vložil ik (bez ověření), 5. Leden 2014 - 14:14

  Pane/í „Lake“ můžete zde dát jasný a srozumitelný odkaz kde se dočtu, že se na dříve založená SVJ nevztajuje speciální část NOZ o bytovém spoluvlastnictví? Když si zajedu na znění zák.č.72/1994 Sb. v pl.znění tak se uvádí „zrušeno od 1.1.1994“- nahraženo 89/2012 (tj.NOZ). Otevřu-li text NOZ, tak v § 3080 je uveden dlouhý souhrn všeho, co NOZ zrušuje, a je to i zák.č.72 a navazující novely. Z toho mi tudíž vychází, že zřejmě pro všechny SVJ platí od 1.1.2014 NOZ. Mýlím-li se, dejte mi přesný odkaz kde naleznu Váš názor, že pro stará svj budou platit jiná pravidla jež pro nově vzniklá. Díky.

  Vložil lake, 5. Leden 2014 - 17:13

  Vážená ik,
  není mou povinností dávat Vám jakýkoliv odkaz. Není mou povinností prokazovat, že určitá právní povinnost neexistuje. Váš požadavek je nesmyslný. Tomu snad rozumíte. Je to přece přesně naopak: ten, kdo se domnívá, že stávající SVJ mají v tomto smyslu uloženu nějakou zákonnou povinnost, nechť on sám dá jasný a srozumitelný odkaz na právní předpis, který by 55 tisícům SVJ(2000) ukládal řídit se podle NOZ v části o bytovém spoluvlastnictví.

  Mohu Vám sdělit, že žádný z renomovaných ani méně renomovaných právníků takové tvrzení neprokázal a takový odkaz nedal. Právníci Eliáš, Melzer, Bezouška, Novotný, Čech, Schodelbauerová, Vochvesta, Holub, Mirovská, stará Blažková, … (ani si všechna ta jména nepamatuji). Nikdo z nich nebyl schopen sdělit z jakého právního důvodu by se stávající SVJ(2000) měly začít řídíit právní úpravou určenou pro jinou právnickou osobu vzniklou podle jiného zákona, v jinak rozděleném domě, jiným způsobem, a teprve v době po 1.lednu 2014. Vždyť je to absurdní …

  Že se zákon č.72/1994 Sb. zrušuje je pro věc naprosto bezvýznamné. Přečtěte si laskavě § 777 zákona č. 90/2012 Sb.(zákon o obchodních korporacích). Dále si prosím přečtěte § 3050 až 3054 zákona č.89/2012 Sb (nový občanský zákoník). Dozvíte se tam, co ještě nevíte: že se mnohé právnické osoby i nadále řídí právními předpisy, zrušenými ke dni 31.12.2013. A jsou jich desítky tisíc.

  lake

  Vložil ik (bez ověření), 5. Leden 2014 - 22:04

  Opět jste mě přesvědčil, že přes „Vaši pravdu“ vlak nejede. Já jsem pouze vznesla slušný dotaz k Vašemu příspěvku. Nejsem právník, nevím, zda Vy ano, ale jestliže je k 1.1.2014 zákon o vlastnictví bytů (ZVB) zrušen a nahrazen NOZ, tak není možné se tímto zrušeným zákonem od 1.1.2014 řídit. Tak to cítím. Uvidíme, co přinese čas.
  A k Vašemu odkazu na přechodná ust., a to ust. § 3050 (obecně prospěšné společnosti), § 3051 (zájmová sdružení práv.osob), § 3052(práv.osoby založené podle zák.č.42/1980), § 3054 (práv.osoby vyvíjející podnik.činnost, kt.se řídili do dne nabytí účinnosti NOZ § 767/2 z.č.513/1991) – co z Vámi odkazovaných §§ má vazbu na stávající SVJ?? Pročetla jsem proto vše co NOZ uvádí v přechod. ustanoveních (§ 3028 až § 3079), kde se o ZVB se hovoří pouze v § 3063 (věcná práva spoluvlastnictví). Ovšem v závěrečných ust. NOZ v § 3080 je uvedeno, že se ZVB ruší. A když se přece něco zruší, tak to podle mě ztrácí platnost. Vy tvrdíte, že zrušení , je věc bezvýznamná, ale mě jaksi uniká v čem je to bezvýznamné . Asi jsem méně chápající. Jinak pro zde diskutující, mám zapůjčen NOZ, který obsahuje srovnání dosavadní a nové občanskoprávní úpravy, a to vč. souvisejících předpisů. Má kolonky – zleva oblast úpravy a původní,tj.stá­vající úprava, uprostřed §§ NOZ + návaznost na další předpisy a vpravo shrnutí rozdílu. Vydalo jej Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. , ovšem má 829 stran.

  Vložil lake, 5. Leden 2014 - 23:26

  Ik, nemáte pravdu. Jak to cítíte je bezvýznamné. V právu nestačí cítit, je nutno vědět. Pravda je pouze to, že ZoVB je k 1.1.2014 zrušen. Není však nahrazen NOZ. To je Vaše vlastní fantazie, o které nenajdete v NOZ ani jediné slovo. Sama píšete, že o stávajících SVJ jste v NOZ nenalezla ani slovo. Tak vidíte.

  Takže prosím najděte v NOZ kde se zmiňuje o tom, že ZoVB je nahrazen NOZ, či o tom, že stávající SVJ musí přepisovat své stanovy podle oddílu NOZ o bytovém vlastnictví. Ti renomovaní právníci to tam nenašli, jinak by nám to jistě už vítězoslavně sdělili.

  Pokud se nesprávně domníváte, že pouhým zrušením právního předpisu se ruší vše, co tento právní předpis přinesl, mýlíte se velice. Přečtěte si něco o Stockwerkse­igentum zde: http://www.portalsvj.cz/…se-zapomnelo#… .

  lake

  Vložil Kolemjdoucí (bez ověření), 8. Leden 2014 - 13:23

  Proč se budou SVJ vzniklá podle zák. č. 72/1994 Sb. řídit ustanoveními o bytovém spoluvlastnictví (NOZ) vysvětlil příspěvek „wikiho“ zde:

  http://www.portalsvj.cz/…avy-rozpocet#…

  Vložil Kolemjdoucí (bez ověření), 5. Leden 2014 - 14:20

  NOZ je, minimálně v části bytové spoluvlastnictví, zmetek vyrobený zejména na plzeňské právnické „fakultě“. Tvůrci pozapomenuli na přechodné ustanovení a tak jsou dva výklady, zda se bytové spoluvlastnictví v NOZ vztahuje i na stará SVJ. Pan lake a jedna právnička tvrdí, že se nevztahuje. Ostatní právníci tvrdí, že se vztahuje. Obě skupiny proto mají své argumenty.

  Vložil ik (bez ověření), 5. Leden 2014 - 15:34

  Díky za odpověď. To že jsou dva protichůdné názory vím. Mě osobně se jeví, že když byl k 1.1.2014 zrušen zák.č.72 a, jak je uváděno, nahrazuje jej NOZ, o čem svědčí i zrušující ustanovení v NOZ, platí od letošního roku NOZ. Nevyjadřuji se zde k tomu, zda opět právníci vytvořili paskvil, jako by to v naší legislativě bylo poprvé . Pan/í „Lake“ tvrdě prosazuje že pro stará SVJ platí dosavadní předpisy. Já si ovšem myslím (je to můj názor, nikomu jej nevnucuji), že pravidla budou jednotná pro stávající i nově vznikající SVJ (vždy zatím když vznikaly nové zákonx, vyhlášky či nařízení negovaly se ty stávající). Již dříve jsem svůj názor zde uvedla, ovšem jak pravil pan/í „Lake“ jsem pomýlená, proto jsem od něj konkrétně chtěla odkaz na jím tvrzené. Také si jaksi nedovedu do budoucna představit, že by naše soudy rozhodovaly jinak u již založených SVJ a jinak u nově vzniklých.

  Vložil MartinII, 6. Leden 2014 - 17:10

  a co toto:

  § 3028

  (1) Tímto zákonem se řídí práva a povinnosti vzniklé ode dne nabytí jeho účinnosti. (2) Není-li dále stanoveno jinak, řídí se ustanoveními tohoto zákona i právní poměry týkající se práv osobních, rodinných a věcných; jejich vznik, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se však posuzují podle dosavadních právních předpisů.

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  Bytové vlastnictví jsou „věcná práva“

  Hlava II § 979 – § 1474 Věcná práva   Díl 4 § 1115 – § 1239 Spoluvlas­tnictví   Oddíl 5 § 1158 – § 1222 Bytové spoluvlastnictví

  Vložil CML (bez ověření), 6. Leden 2014 - 17:45

  Martine, nikdo nezpochybňuje, že jednotky jsou věcná práva. Na ty se vztahuje § 3 028. Viz i § 3 063. Domníváte se, že i SVJ je věcné právo? Asi ne. Profesor zkrátka zapomenul jeden přechoďák a gramatickým výkladem jste ve slepé uličce. Právníci však znají i jiné výkladové metody.

  Vložil Petr87, 6. Leden 2014 - 20:26

  Já tedy nejsem právník, ale pokud mají §979 až §1474 řešit věcná práva, tak všechny paragrafy, které jsou v tomto rozmezí, se z pohledu tohoto zákona zabývají věcnými právy.

  To máme tedy odborníky, když „zkrátka zapomenou jeden přechoďák“ – to by vážně jeden plakal. Vždyť to dělali bůhvíkolik let!

  Ono stylem „dodělej doma“ se asi dá tvořit leccos, jenže zákony by měly být v pořádku na první pokus.

  Vložil Marcela Dvořáková, 5. Leden 2014 - 23:51

  Dobrý den, studovala jsem spoustu článků a četla různé názory. Několikrát jsem četla (a přijde mi to i nejlogičtější), že by SVJ mělo prohlédnout Stanovy, jestli nejsou v rozporu s NOZ (pokud by NOZ něco výslovně zakazovalo, přikazovalo…). Také většinou doporučují, udělat změnu co nejdříve, aby nebyl hokej v tom, co platí a co ne.

  Vložil Rexcat (bez ověření), 7. Leden 2014 - 7:57

  Přesně tak…Chvilku počkat,staré poupravit podle NOZ.

  Vložil jkl (bez ověření), 6. Leden 2014 - 1:00

  Já jsem zase četl, udělat novelizaci stanov co nejpozději, až se vyjasní, zda se novelizace vůbec musí dělat a co je vlastně napsáno v NOZ. Na výkladu NOZ se nemohou shodnout právní špičky. Pokud uděláte novelizaci příliš brzo, tak vyhodíte peníze minimálně za notáře a za návrhy stanov, které budete členům předpokládám předkládat. A máte § 159 NOZ na krku.

  Vložil ik (bez ověření), 6. Leden 2014 - 19:53

  Takže řekněme to asi takhle, kdyby „naše právnická elita“ neřešila ZVB, ten by se pouze novelizoval podle toho, jaké různé mouchy se u něj v průběhu let vyjeví, či se přizpůsobil rozhodnutím (ovšem těch logických a jasných) soudů bylo by vše o.k. Ovšem u nás se vše co alespoň trochu funguje pravidelně válcuje ať to stojí co to stojí. Ale dovedete si přestavit, jak naše právnická elita, která tento paskvil vytvořila bude léta z toho rejžovat do vlastních kapes, a o to zřejmě šlo. Přeji všem hezký večer.

  Vložil Rexcat (bez ověření), 5. Leden 2014 - 17:07

  Výbor očividně nefunguje, vlastními silami svolejte shromáždění, zvolte nový výbor atd atd… Žádné nové stanovy podle NOZ jste nepřijali, tak nevím co tu řešíte

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".