fond oprav a paušální platby

Vložil miqy, 27. Leden 2021 - 17:31 ::

Dobrý den,chtěl bych se zeptat,co se platí z fondu oprav,jaké druhy plateb se dále platí paušálně nad fond oprav,jak a z čeho se platí odměny výboru SVJ,platí všichni odměny SVJ? I výbor?Poplatek na výdaje – paušálem,nebo z fondu oprav?Platí ho i výbor?Děkuji za odpověď.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Wendy (bez ověření), 27. Leden 2021 - 17:59

  „co se platí z fondu oprav,jaké druhy plateb se dále platí paušálně nad fond oprav,jak a z čeho se platí odměny výboru SVJ,platí všichni odměny SVJ? I výbor?Poplatek na výdaje – paušálem,nebo z fondu oprav?Platí ho i výbor?“ (Vložil miqy, 27. Leden 2021 – 17:31 :: Vznik společenství)

  Pane migy,

  odpověď je v § 1180–1181 občanského zákoníku a v nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím.

  Vložil Justitianus, 27. Leden 2021 - 18:31

  Wendy se mýlí, ostatně jako už vícekrát.

  Je zjevné, že netuší, že ustanovení § 1180 odkazuje na obsah prohlášení, které má vždy přednost. Totéž platí samozřejmě i o nařízení vlády č. 366/2013 Sb. – jde o právní předpis obahující pouze dispozitivní právní normy (kromě jedniné věci – způsobu určení podlahové plochy v jednotce).

  Od dispozitivních ustanovení je možno libovolně se odchýlit v prohlášení, nebo ve stanovách (to pokud se jedná o platby na „spolkový účel“, např. nákladů na vlastní správu právnické osoby).

  Jen blb by posuzoval platební povinnosti vlastníka jednotky „naslepo“ podle obsahu zákonných ustanovení. Prohlášení i stanovy SVJ mají vždy přednost.

  Pokud jde o § 1181, ten se nijak netýká úvodního dotazu.

  Justitianus

  Vložil Jardas (bez ověření), 27. Leden 2021 - 17:53

  Odměny výboru se platí na byt, každý byt platí stejně. I byt předsedy platí :-)

  Vložil Justitianus, 27. Leden 2021 - 17:57

  Neexistuje žádný „fond oprav“, proto se z něj nic neplatí.

  Pokud jde způsob přispívání na správu domu, ten je je ze zákona stanoven: podle spoluvlastnických podílů. Pokud se snad mají hradit náklady na vlastní správu SVJ nějakým jiným způsobem (například jednotnou částkou za každou jednotku), mohlo by to být uvedeno ve vašich stanovách. Vaše stanovy my ovšem neznáme.

  Justitianus

  Vložil Vlastnice (bez ověření), 27. Leden 2021 - 18:02

  „Neexistuje žádný „fond oprav“, proto se z něj nic neplatí.“ (Vložil Justitianus, 27. Leden 2021 – 17:57)

  Pane Justitiane,

  soud Váš názor nesdílí a odsoudil mě do fondu oprav platit. Nad pojmem fond oprav se vůbec nepozastavil.

  Vložil Jardas (bez ověření), 27. Leden 2021 - 20:06

  Musíš podat odvolání s tím, že FO neexistuje :-)

  Pak to vyhraješ.

  A když ne, tak ti Justitianus půjde pomoci s dovoláním.

  Vložil Justitianus, 27. Leden 2021 - 21:06

  Jardas zase píše nesmysly. Soudy se přece nezabývají tím, jak jsou označeny skutečnosti, o kterých není mezi žalobcem a žalovaným sporu. Kdyby ta platba byla v žalobě označena „truhla poslední záchrany“, nebo „hromádka zlaťáků“, nebo „platba B619“, pak soud bude v rozsudku nepochybně používat označení „truhla poslední záchrany“, případně „hromádka zlaťáků“, případně „platba B619“.

  Jardas totiž netuší jednu podstanou věc: Podle § 1791 zákona č. 89/2012 Sb. platí, že vzniku a trvání závazku nebrání, není-li vyjádřen důvod, na jehož základě má dlužník povinnost plnit. Z uvedeného plyne, že vymáhá-li SVJ nějakou platbu s absurdním a nesprávným názvem, nezbavuje to vlastníka jednotky povinnosti hradit. Vzbouřit by se proti tomu museli museli většinoví vlastníci jednotek.

  Na tomto portálu si nehrajeme na fantazijní a nesprávná označení, která jsou v rozporu se zákonem o účetnictví. Tady nejsme u soudu, tam by to prošlo.

  Pro dotazy na tomto portálu je důležité aby tazatel oznámil na co se chce vlastně zeptat: zda jde o konečnou platbu na správu, nebo o krátkodobou zálohu na správu (kterou je třeba vyúčtovat každoročně), nebo je to dlouhodobá záloha na správu (která bude vyúčtována teprve po použití na daný účel, nebo odpadne-li důvod, ke kterému byla záloha skládána, nebo na výzvu k předložení vyúčtování).

  Justitianus

  Vložil Vlastnice (bez ověření), 27. Leden 2021 - 21:38

  „dlouhodobá záloha na správu (která bude vyúčtována teprve po použití na daný účel, nebo odpadne-li důvod, ke kterému byla záloha skládána, nebo na výzvu k předložení vyúčtování).“ (Vložil Justitianus, 27. Leden 2021 – 21:06)

  Pane Justitiane,

  napsal jste, že dlouhodobá záloha na správu bude vyúčtována na výzvu k předložení vyúčtování. Dokážete toto vymoci? Domluvíme se.

  Platím 10 let a vyúčtování nikde.

  Vložil Justitianus, 27. Leden 2021 - 23:39

  Přestaňte kňučet! Vždyť Vy jste si nepřečetla § 1208 písm. c) zákona. Je tam uvedeno, že o vyúčtování rozhoduje shromáždění.

  Jestliže vlastník domu přikáže právnické osobě SVJ, aby mu předložila vyúčtování, tak právnická osoba SVJ řekne „Ano, stane se jak si přejete“ a předloží vyúčtování.

  Jestliže vlastník domu přikáže právnické osobě SVJ, aby mu předkládala vyúčtování třebas každý měsíc, tak právnická osoba SVJ řekne „Ano, stane se jak si přejete“ a předloží vyúčtování každý měsíc.

  Jestliže právnická osoba se zachová vzpurně a neuposlechne rozkaz, vyhodíte statutáry a zvolíte si někoho jiného, poslušnějšího.

  Čemu na tom proboha nerozumíte? Nevíte snad jak se hlasuje na shromáždění?

  Justitianus

  Vložil Anynomous (bez ověření), 28. Leden 2021 - 6:51

  Vždyť vy už ani sám nevíte co píšete, Justitianusi.
  Nejprve napíšete , že:

  „Ale když tedy chcete hlasovat o odvolání, je třeba tento bod zařadit až za volbu nového předsedy SVJ. Co kdyby se předsedu nepodařilo zvolit? Ale blbovi nemá cenu to vysvětlovat, ten to nepochopí …“

  a poté:

  „vyhodíte statutáry a zvolíte si někoho jiného“

  Kdo je tedy blbem? Nazdar.

  Vložil Justitianus, 28. Leden 2021 - 12:16

  Pane „Anynomous (bez ověření)“, rád odpovím na Váš dotaz „Kdo je tedy blbem?“

  Tím blbem jste Vy.

  Vyhodit statutáry je možno právě volbou nových členů statutárního orgánu. Ale Vy jste zjevně osoba méně chápavá, takže Vám to muselo být vysvětleno dvakrát, a extra pomalu.

  Justitianus

  Vložil JaVa, 28. Leden 2021 - 9:54

  Zkuste si na tomto portálu vyhledat, jaké potíže Vám nastanou, když nebude mít vaše SVJ řádně zvolený/určený soudem (opatrovník) statutární orgán. Je toho zde dost. např.

  SVJ bez výboru Vložil BlankaL (bez ověření), 5. Leden 2016 – 11:38 Nejsem právnička, jsem ve výboru SVJ a dokončujeme stanovy podle nových pravidel.

  Pokud Vaše stanovy říkají, že členem statut. orgánu může být jen člen SVJ, pak jsou podle mě v rozporu s novým Občanským zákoníkem resp. jste zvolili přísnější kritérium, které omezuje okruh potenciálních členů výboru.

  §1205 odst. 2 OZ hovoří o členech statutárního orgánu pouze takto: Způsobilý být členem voleného orgánu nebo zástupcem právnické osoby jako člena takového orgánu je ten, kdo je plně svéprávný a je bezúhonný ve smyslu jiného právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. .. Členem výboru tak může být např. manžel/partner člena SVJ žijící s ním ve společné domácnosti, dlouhodobě „usazený“ nájemník atp.

  SVJ bez výboru: §165 OZ: Nemá-li statutární orgán dostatečný počet členů potřebný k rozhodování, jmenuje na návrh toho, kdo osvědčí právní zájem, chybějící členy soud na dobu než budou noví členové povoláni postupem určeným v zakladatelském právním jednání; jinak soud jmenuje právnické osobě opatrovníka, a to i bez návrhu, kdykoli se o tom při své činnosti dozví. .. Tj. končící výbor by měl mít ve stanovách zakotveno, že jeho posledním úkolem bude obrátit se na soud s žádostí o určení opatrovníka. Dělat mrtvého brouka a čekat, až si soud „všimne“, že výbor dál nepokračuje, asi není rozumné. Předpokládám, že probíhají nějaké kontroly příslušného rejstříku, kde soud tuto skutečnost snadno zjistí. Navíc absence vedení/zástupce SVJ je praktická komplikace, která může zablokovat běžný chod domu.

  nebo: §9 odst.9 Zákon o bytech 72/1994 (zrušen): Pokud se nesejde shromáždění k volbě orgánů společenství nebo nejsou-li tyto orgány zvoleny, plní jejich funkci člen společenství, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí nejméně jednu polovinu (správce), jinak členové společenství, kteří se jimi stali dnem vzniku společenství. .. Jenže: Dnes již mohou být zakladatelé SVJ senioři vyššího věku, od kterých již nelze očekávat, že budou ochotni a schopni příslušné funkce vykonávat.

  § 1190 OZ: Osobou odpovědnou za správu domu a pozemku je společenství vlastníků. .. Do doby, než se podaří zvolit nový výbor nebo než bude soudem určen opatrovník, by pak podle tohoto měli o všem rozhodovat, schvalovat, podepisovat, .., všichni?

  Mám tedy za to, že jediný způsob, jak řešit situaci, kdy není zvolen výbor SVJ, je obrátit se na soud s žádostí o opatrovníka. Pokud existuje jiný a správnější, pak prosím mě i ostatní, kdo se tímto zabývají, informujte. Děkuji. konec citace jednoho z příkladů

  Proto je vhodné a to ještě před odvoláním stávajícího orgánu, mít písemný souhlas jeho nových/budoucích členů, k výkonu funkce statutára. Pokud mají ve svých stanovách uvedeno, že funkční období členů stávajícího statutárního orgánu končí okamžikem zvolení nových fyzických či právnických osob do výboru SVJ, pak je naprosto zbytečné dávat do pozvánky bod o odvolání výboru/předse­dy SVJ.

  Přeji hezký den.JaVa

  Vložil Jardas (bez ověření), 28. Leden 2021 - 1:33

  Právěže víme, honem to odmáváme abychom stihli Zprávy. Takhle funguje 99% shromáždění.

  Vy tady fantazírujete a chováte se jako kdybyste spadl z Marsu, anebo spíše na školním sletu po 50 letech (předpokládaje, že všichni jsou experti nebo ty chytáky, které nahazujete a pak se tu bavíte, jak někdo nazve laickým pojmem cokoliv).

  Vložil Jardas (bez ověření), 27. Leden 2021 - 22:08

  Tady je problém, že monopol na strojek na peníze mají advokáti. A nejradši oni vymáhají plaťáky, to je skoro bezpracný zisk pro ně.

  Obecný zmocněnec to nemůže fakturovat prohravší protistraně. Takže i kdyby justitianus uměl, tak má pramalou motivaci.

  Vložil Jardas (bez ověření), 27. Leden 2021 - 20:18

  Vlastně to nemůže, obecnýho zmocněnce asi justi nemůže dělat – nebo můžeš?

  Vložil Petr, 27. Leden 2021 - 22:57

  Pokud je pravda, že vás soud „odsoudil“ platit do FO a vyúčtování nikde, tak s vámi soucítím. Snad všichni vlastníci jsou na tom stejně „platit i bez vyúčtování“.

  Citujte rozhodnutí soudu. Rozhodně vás soud neodsoudil, odsuzuje se dle mne za zločin. Je v rozhodnutí soudu odpověď na vaše otázky ?:

  „jaké druhy plateb se dále platí paušálně nad fond oprav, jak a z čeho se platí odměny výboru SVJ“,

  když vás „odsoudil“ ? Položila jste tyto otázky soudu v obhajobě, byly předmětem jednání ?

  Problém je, že zatímco v 72/1992 Sb., ZoVB bylo stanoveno, že „prostředky vložené vlastníkem bytu jsou závazkem právnické osoby“ a ing. Klainová správně připomněla že závazky se musí vyúčtovat, tak v 89/2012 Sb., nic takového není. V ZoVB se přímo píše o závazcích !!!

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  § 15

  (1) Vlastníci jednotek jsou povinni přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku

  (2) K účelu uvedenému v odst. 1 skládají vlastníci předem určené finanční prostředky jako zálohu.

  (3)

  (4) Pokud vznikla právnická osoba (§ 9), jsou prostředky zálohově poskytnuté vlastníky závazkem právnické osoby vůči vlastníkům.

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  To že toto není v NOZ, je zločin !!!

  Najděte si zde příspěvek pana Pavla z r. 2017 zda je tzv. fond oprav zúčtovatelná záloha či konečný příspěvek.

  www.portalsvj.cz/…spevek-v-noz

  Pokud sledujte toto fórum už nějaký ten pátek, tak byste měla vlákno pana Pavla znát. Pokud byste se chtěla na téma „fondu oprav“ poučit před položením dotazu a hledala v diskusi, tak byste na příspěvek pana Pavla mohla narazit a být poučena. Já ho našel po zadání řetězce „příspěvek správy domu a pozemku“.

  Pokud jde o to, že všichni vědí nebo by měli vědět, co zahrnuje „fond oprav“, připomínám např. vlákno

  www.portalsvj.cz/…-fondu-oprav

  Vložil Viktor_SVJ, 17. Květen 2013 – 15:05

  Všichni víme co tady znamená název FOND OPRAV a proč se má na něj přispívat.

  Ackoliv lake obcas zni jako zaseknuta deska a dokaze lidi otravit, ma pravdu, narozdil od Vas.

  Jasne. Muzete taky uhlove brusce rikat kladivo, protoze je to jednodussi a srozumitelnejsi nazev. Rozdil mezi FO (pokud se nepletu, tenhle termin existuje v bytovych druzstvech) a zalohami na spravu je podobne velky.

  Rozdil je pouze v tom, zda budete

  • po malych castkach prispivat nebo
  • davat zalohy

  jsou to dve naprosto odlisne veci z hlediska toho, komu ty penize patri a jak se s nimi zachazi.

  Vložil Petr, 27. Leden 2021 - 23:22

  Připomínám ještě tento názor na netu

  www.epravo.cz/…-105248.html?mail

  28. 2. 2017 – Příspěvek na správu domu

  NOZ … Jednou z novinek je i zavedení nového pojmu „příspěvek na správu domu“. Teoreticky by měl v podstatě nahradit dřívější termín „platba do fondu oprav“, který je mezi laiky používán často i dnes, nicméně situace je o mnoho složitější.

  První problém působí nesjednocená terminologie – v § 1180 NOZ, který je základním kamenem pro regulaci příspěvků, které hradí vlastník na účet společenství, nejsou tyto příspěvky zcela jednoznačně definovány; v 1. odstavci je uvedeno, že vlastník přispívá „na správu domu a pozemku“, ve 2. odstavci jsou zmíněny příspěvky na … náklady vlastní správní činnosti.

  V § 1186 NOZ je však již používán výslovně termín „příspěvek na správu domu“. Tentýž pojem je užíván i v náležitostech stanov § 1200 odst. 2 písm. g) a dále u působnosti shromáždění § 1208 písm. d). Nařízení vlády č. 366/2013 Sb. však v § 16 užívá termín „příspěvky vlastníků jednotek na správu domu a pozemku“, což by svědčilo pouze pro první druh příspěvku, ovšem tento předpis odkazuje na celý § 1180 občanského zákoníku, který definuje oba typy příspěvků.

  Jak vyplývá z výše uvedeného, příspěvky jsou dva, každý je určen k jinému účelu a výše každého z nich se vypočítává jiným způsobem. U 1. typu, … U 2. typu

  Co konkrétně patří do které skupiny příspěvků, určují § 7 a 8 NV č. 366/2013 Sb.

  … výraznější problém působí otázka charakteru příspěvků – jsou zálohové, či nikoliv? A pokud ano, je třeba je vyúčtovat a případný přeplatek vrátit?

  V § 1186 NOZ je výslovně uvedeno, že …

  Z výše uvedených důvodů by bylo možno uzavřít, že příspěvky se hradí stejným způsobem jako za účinnosti ZoVB a nevracejí se.

  Jenže je zde několik dalších otázek: …

  Ještě větší zmatek do celé věci vnáší NV č. 366/2013 Sb., které v § 8 písm. b) uvádí, …

  Další otázky přináší i § 1208 NOZ, který se zabývá oprávněními shromáždění.

  Dle mého názoru lze toto oprávnění chápat tak, že …

  V každém případě je třeba, aby do celé věci vnesla jasno soudní judikatura, případně novelizace příslušných částí občanského zákoníku.

  JUDr. Michaela Balousová, advokátka Anny Letenské 34/7 120 00 Praha 2

  Tel.: +420 776 166 453 e-mail: office@pravnik­nemovitosti.cz

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".