Digitální vodoměry

Vložil Monika (bez ověření), 13. Červenec 2021 - 21:11 ::

Prosím o váš názor k postupu našeho správce družstva.

Družstvo náš správce (osoba odpovědná za správu v našem domě, kde ještě nevzniklo SVJ) nás informovalo o nutnosti instalovat v našem domě digitální vodoměry místo dosavadních mechanických vodoměrů. Zdůvodňuje to zákonnou povinností, která bude platit od nového roku.

Víte něco o takové zákonné povinnosti? Pokud ne, tak by podle mého názoru o instalaci digitálních vodoměrů mělo rozhodnout shromáždění vlastníků (družstvo je vlastníkem třetiny spoluvlastnických podílů, takže nemá nadpoloviční spoluvlastnický podíl). Podotýkám, že u topení už máme nainstalovány indikátory s dálkovým odečtem.

  • EED

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil VN (bez ověření), 14. Červenec 2021 - 10:41

Zákonná povinnost to sice není, ale nebránil bych se tomu. Ona ta povinnost může být zavedena za tři roky. A co potom. Zlikvidujete vodoměry, které budou mít před sebou ještě dva roky životnosti a nainstalujete nové ? Známe české legislativce a produkty, které opouštění parlament/minis­terstva. Navíc si dnes již nedovedu představit řešit odpočty klasických vodoměrů. V našich podmínkách dostat údaje z 300 bytů, to byl vždy nadlidský úkol a usilovná práce na x týdnů.

Vložil Justitianus, 15. Červenec 2021 - 8:56

VN zde pouští poplašnou zprávu naprosto zbytečně. Netuší asi, že povinnost k instalaci čehokoliv by nastala teprve při běžné výměně vodoměrů po dni účinnosti budoucího zákona.

K žádné předčasné likvidaci vodoměrů samozřejmě nedojde! V žádném případě nebude mít zákon stanovenu účinnost zpětně na vodoměry již nainstalované.

„Akcent kladený na zákaz zpětné účinnosti právních norem jako na jeden ze základních prvků právního státu pramení z požadavku právní jistoty. Zákaz retroaktivity spočívá v tom, že podle současné právní normy zásadně není možné posoudit lidské chování, právní skutečnosti či právní vztahy, jež se uskutečnily dříve, než právní norma nabyla účinnosti. Zákaz zpětné účinnosti právních norem vychází z principu, podle něhož každý musí mít možnost vědět, které jednání je zakázáno, aby mohl být za porušení zákazu volán k zodpovědnosti. Tento zákaz souvisí i s funkcí právních norem, které svým adresátům ukládají, jak se mají chovat po jejich účinnosti, a proto zásadně platí jen do budoucna.“

Zdroj: nález Ústavního soudu č. 145/2002 Sb., ze dne 12. března 2002

Podrobně to bylo probráno na jiném webu https://okolobytu.cz/…radiatorech/ v příspěvku označeném datem „19/02/2021 V 07:22“. Od té doby se nic nezměnilo.

Justitianus

Vložil Justitianus, 14. Červenec 2021 - 4:47

Moniko, družstvo šíří poplašnou zprávu. Dnes neexistuje povinnost instalovat nějaké „digitální vodoměry“, takže nemá smysl zmatkovat: jsme ve stavu kdy stále chybí česká právní úprava.

Navíc neuvádíte kdo je vlastníkem vodoměrů v domě: může to být každý vlastník jednotky (pro svou jednotku), nebo jsou ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek (jako společné technické zařízení domu), nebo jsou ve vlastnictví SVJ, nebo jsou ve vlastnictví jiné osoby. Podle toho se pak (po nabytí platnosti příslušného zákona) určí zda nějaká povinnost vznikne, případně jaká povinnost to bude, komu vznikne, a v jaké lhůtě bude dotyčný případně povinen ji splnit.

Vaše úvaha „kdo o tom rozhoduje“ je tedy předčasná. Jen upozorňuji obecně, že o splnění zákonem uložené povinnosti se nehlasuje!

Justitianus

Vložil Monika, (bez ověření), 14. Červenec 2021 - 21:07

K vlastnictví vodoměrů. V prohlášení vlastníka jsou vodoměry uvedeny pod nadpisem „Vybavení náležející k jednotce“. Jinde v prohlášení vodoměry uvedeny nejsou.

V měsíčním předpise záloh na úhradu příspěvků vlastníka pod úhradami s vlastníky nezaúčtovatelnými máme uvedenu měsíční paušální úhradu „Vodoměry“ ve výši 30 Kč (nevím zda jde o nějaké nájemné za vodoměry ve výši 15 Kč za každý vodoměr).

Zmínka o vodoměrech je ještě ve Smlouvě o zajišťování správy společných částí domu mezi každým vlastníkem a správcem (družstvem) a to, že jsou vlastníci povinni poukazovat měsíčně předem zálohu na opravy a cejchování vodoměrů.

Možnost ve vlastnictví SVJ patrně nepřipadá v úvahu, protože, jak jsem uvedla v úvodním příspěvku, SVJ u nás ještě nevzniklo. Družstvo je původním vlastníkem domu a je správcem – osobou odpovědnou za správu. I když má družstvo už jen třetinový spoluvlastnický podíl, povinnost založit SVJ ještě nevznikla, protože jde v našem případě o tzv. odložený vznik SVJ (povinnost založit SVJ vznikne v našem případě až při poklesu spoluvlastnického podílu družstva pod 25% nebo při splacení úvěrů).

Vložil Justitianus, 15. Červenec 2021 - 9:49

Moniko, jestliže vodoměr je uveden v popisu každé jednotky a nikoliv ve výčtu společných částí, pak je ve vlastnictví vlastníka jednotky. Tomu nasvědčuje i způsob úhrady vodoměrů:

  • Kdyby vodoměry byly společné, podíleli by se vlastníci jednotek na nákladech výměny vodoměrů podle svých spoluvlastnických podílů.
  • Ale oni hradí pevnou částku ve stejne výši za každý vodoměr (za 4 roky to je 720 Kč). Z toho je dobře vidět, že vodoměry nejsou považovány za společné technické zařízení domu.

Ve vašem domě to máte zařízeno poněkud neobvykle: výměny vodoměrů nezajišťuje SVJ (protože dosud nevzniklo), nýbrž vlastníci jednotek mají sjednané soukromoprávní smlouvy se správcem (družstvo). Vodoměry vlastníků jednotek jim nemohou být vyměměny za „digitální“ bez výslovného souhlasu každého vlastníka jednotky.

Je ale možné i to, o čem jste se zmínila: že vodoměry jsou ve vlastnictví družstva, které je vlastníkům jednotek pouze pronajímá. V tom případě je pouze na rozhodnutí družstva jaké vodoměry si pořídí jako svůj majetek a zda budou „digitální“.


Na závěr připomínám, že neexistuje (ani v budoucnu nebude existovat) celostátně účinný právní předpis, který by ukládal mít vodoměry „digitální“. Očekává se přijetí právní úpravy, která možná zavede nebo nezavede povinnost montovat „dálkově odečitatelná“ zařízení. Při tom se neví co znamená pojem „dálkově odečitatelné zařízení“ podle článku 33 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2018/2002, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti.

Justitianus

Vložil http://www.portalsvj.cz/diskuse/dalkove-odecty-a-vyssi-cetno (bez ověření), 13. Červenec 2021 - 21:27

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".