Vložil Justitianus, 1. Listopad 2021 - 9:14

Páčko, máte jeden základní problém: neznáte význam pojmů, o kterých zde diskutujete.

  • Podle § 14 zákona č. 235/2004 Sb. platí, že poskytnutím služby se pro účely tohoto zákona rozumí všechny činnosti, které nejsou dodáním zboží.
  • Podle § 10 tohoto zákona o platí, že službou vztahující se k nemovité věci se (…) rozumí služba, která má dostatečnou přímou souvislost s danou nemovitou věcí.
  • Podle Smlouvy o založení Evropského společenství (článek 50) platí, že za služby se pokládají výkony poskytované zpravidla za úplatu, pokud nejsou upraveny ustanoveními o volném pohybu zboží, kapitálu a osob.
  • Podle obecných ekonomických teorií: služba je hospodářská činnost uspokojující určitou potřebu.

Právnická osoba SVJ je SLUHA vlastníka domu. SVJ tedy SLOUŽÍ. Vše co SVJ provádí pro vlastníky jednotek můžete tedy s klidem označit jako SLUŽBY. A zároveň tím SVJ provádí SPRÁVU CIZÍHO MAJETKU. Z uvedeného plyne, že SVJ (kromě zajištění vlastní správy právnické osoby) poskytuje vlastníkovi domu samé služby – kromě případu, kdy (výjimečně) dodá vlastníkům jednotek nějaké zboží.

Otázka „SLUŽBY versus SPRÁVA“ je tedy nesmyslná. Takto probem vůbec nestojí. Poskytování nejrůznějších služeb nepochybně patří do výkonu správy domu. Netuším proč byste chtěl tuto triviální skutečnost napadat u soudu podle § 1209.


Speciální význam má pojem „služby spojené s užíváním bytů“ podle zákona č. 67/2013 Sb.. Uvědomte si, že pro tyto služby existuje speciální daňový režim. Věděl byste to, kdybyste pronajímal byt. Přijaté zálohy na služby spojené s užíváním bytu totiž nejsou u pronajímatele daňově účinné, tedy nejsou zahrnuty do jeho základu daně z příjmů (na rozdíl od nájemného). A ani vypořádání přeplatků či nedoplatků z vyúčtování těchto služeb není u pronajímatele daňově účinné.

S tím souvisí fakt, že by bylo protizákonné požadovat po nájemci platby za něco, co nespadá pod služby spojené s užíváním bytů podle zákona č. 67/2013 Sb.. A je úplně jedno zda si nějaký takový nesmysl schválilo shromáždění! Pojištění domu nelze zařadit pod služby spojené s užíváním bytů, protože je spojeno s vlastnictvím. Nikoliv s užíváním.

Podle § 1 občanského zákoníku platí, že zakázána jsou ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti. Tedy je zakázáno, aby si SVJ stanovilo služby spojené s užíváním bytů jinak než to připouští zákon (porušení veřejného pořádku). Vůči nájemci by se jednalo o porušení veřejného pořádku a porušení práva týkajícího se postavení osob.

Justitianus

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.