Vložil Justitianus, 27. Červen 2020 - 7:27

Zde se o tom již diskutovalo v roce 2018 a dospělo se ke stejnému závěru: přítomnost jediného manžela na shromáždění je postačující k tomu, aby byl oprávněn hlasovat za jednotku. Viz http://www.portalsvj.cz/…upce-manzelu.

Publikované usnesení Nejvyššího soudu 26 Cdo 1859/2019–169 to potvrzuje. Obsahuje ovšem drobnou (avšak významnou) chybu. Cituji z usnesení NS:

„Jedná se o obvyklé a pravidelné jednání spojené s vlastnictvím jednotky v režimu bytového spoluvlastnictví a s tím souvisejícím členstvím ve společenství vlastníků. Lze jej proto zpravidla podřadit pod pojem běžné záležitosti týkající se společného jmění, v níž může jednat každý z manželů. Pro úplnost je třeba uvést, že ustanovení § 696 o. z. aplikovat nelze, neboť se vztahuje pouze k zastupování v záležitostech druhého manžela; o tuto situaci zde však nešlo.

Tučně vyznačená část usnesení NS není ovšem správná! Ustanovení § 696 totiž na tuto situaci aplikovat lze. Pokud by někdo na základě rozsudku NS usoudil, že je to vyloučeno, pak se mýlí. Aplikace ustanovení § 696 se nabízí v těch případech, kdy stanovy výslovně požadují písemné zmocnění společného zástupce manželů podle § 1185.

Jak je možno na shromáždění postupovat s využitím § 696 je uvedeno v následující přehledné tabulce:

Stanovy nevyžadují písemné zmocnění společného zástupce: Jeden z manželů se dostaví a prohlásí, že je zmocněn zastupovat oba manžele. Při udělení tohoto zmocnění zastupuje i druhého manžela podle § 696.
Stanovy vyžadují písemné zmocnění společného zástupce: Jeden z manželů se dostaví a na místě podepíše zmocnění pro svou osobu (a podepíše se jako zástupce druhého manžela podle § 696). Pod to učiní vlastní písemné prohlášení, že zmocnění jako společný zástupce manželů přijímá.

Všimněte si, že ve druhém případě oba manželé určili písemně společného zástupce. Projev vůle obou manželů je na jediné listině. Jeden z manželů byl při právním jednání zastoupen druhým manželem, což je možné právě podle § 696 NOZ. Je tedy splněn zákonný požadavek podle § 1185, aby oba manželé určili společného zástupce. A toto určení je písemné, jak to vyžadují stanovy některých SVJ.

Při tom druhý z manželů může být třebas na Ukrajině …

Není tedy pravda, že by nebylo možno použít § 696 pro tento případ. Pravý opak je pravdou. Hlasování společného zástupce na shromáždění se samozřejmě odehraje následně, právě na základě uděleného zmocnění podle § 1185; nepůjde o hlasování v režimu § 696.

Justitianus

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.