Družstevní mafie opět řádí - novela NOZ! Družstva budou vyvlastňovat náš majetek a krást naše peníze! Vlastnické hnutí na koně!

Vložil TN. (bez ověření), 9. Květen 2018 - 16:50 ::

Tak se musím na Den Evropy rozčílit, objevil jsem paragrafované znění schvalované novely NOZ. To je zase nehoráznost, už by ty gaunery z SČMBD měl někdo konečně vypráskat. https://apps.odok.cz/veklep-detail…

Účinnost je plánována od 1.1.2020

Co se v NOZ změní:

§ 1166

…Podle přechodných ustanovení se musí „uvést obsah prohlášení do souladu s požadavky zákona do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona“. Zase připravený byznys pro různé poradce, kteří budou za úplatu nabízet „nové prohlášení vlastníka“.

§ 1169
Ke změně společných částí, kterou se nemění velikost podílu na společných částech, …, ke změně účelu užívání bytu a ke změně pravidel pro správu domu a pozemku a užívání společných částí, se vyžaduje pouze souhlas shromáždění.

…Takže 50,01 % zmanipulovaných ovcí oblblých zlotřilými funkcionáři družstev mi ukradne můj radiátor, moje okna, moje dveře a moje kliky

§ 1175
Vlastník jednotky udržuje … společné části uvnitř bytu a společné části, které má vyhrazeny ve výlučném užívání.

…Chápu, že by měl vlastník opravovat ty společné části, které má ve výlučném užívání. Ale proč bych měl opravovat na svůj náklad všechny společné části? Budu ze svého opravovat stoupací vedení, otopný systém, plynovod, protože prochází mým bytem? A na co teda platím příspěvky na správu domu?

§ 1177
Vlastník jednotky oznámí bez zbytečného odkladu osobě odpovědné za správu domu a pozemku své jméno, doručovací adresu, rodné číslo, je-li přiděleno, jméno a doručovací adresu osoby, které přenechal byt k užívání a počet osob, které budou mít v bytě domácnost.

…Novelu § 1177 kvituji a považuji za rozumnou, odpadnou polemiky, zda lze pro automatizované sledování insolvencí a exekucí zpracovávat rodné číslo. I formulace jsou čistější, dosavadní znění je poněkud krkolomné. Nelíbí se mi zkrácení měsíční lhůty na „bez zbytečného odkladu“, což je dle judikatury „v řádu dnů“, tedy fakticky do 3–7 dnů. Také není jasný den, od kterého se bude lhůta počítat, protože jak známo, vlastník se stává vlastníkem zpětně ke dni podání návrhu na vklad do KN, ale Vyrozumění obdrží až po měsíci (a v případě chyby v návrhu se může zavkladování protáhnout klidně na 3 měsíce). Do hry přitom vstupují např. úroky z prodlení za pozdní úhradu předpisu apod.

§ 1180 odstavec 1
Vlastník jednotky přispívá na správu domu a pozemku v poměru odpovídajícím jeho podílu na společných částech.

…Jedná se o nemístný zásah do autonomie SVJ, § 1180 bude kogentní a vlastníci se nebudou moci dohodnout jinak ani souhlasem všech. Osobně považuji způsob přispívání podle velikosti spoluvlastnického podílu za správný a spravedlivý, ale dokážu si představit, že v domech o obdobné velikosti bytů si dohodnou jiný klíč a jiný klíč dohodnou pro nebytové jednotky. Nyní ale jiný klíč rozúčtování nákladů nebude možný.

§ 1180 odstavec 2 se ruší.

…Toto kvituji, odpadnou polemiky, zda je kogentní či dospozitivní.

§ 1181
Ruší se povinnost „nejpozději do čtyř měsíců od skončení zúčtovacího období“ vyúčtovat služby

…Vzhledem k tomu, že zákon č. 67/2013 Sb. obsahuje lhůtu 4 měsíců nemělo by to vadit, ale protože SČMBD považuje ZoSL za dispozitivní, lze předpokládat, že SČMBD tajně připravuje atak na peněženky vlastníků a lhůtu pro vyúčtování natáhne na 12 měsíců, jinak by vypuštění lhůty neprosazovali.

§ 1184
(1) Na návrh osoby odpovědné za správu domu a pozemku může soud nařídit prodej jednotky toho vlastníka, který i přes písemnou výstrahu osoby odpovědné za správu domu a pozemku porušuje své povinnosti způsobem podstatně omezujícím nebo znemožňujícím práva ostatních vlastníků jednotek.
(2) Ve výstraze podle odstavce 1 se uvede důvod jejího udělení, upozornění na možnost podání návrhu na nařízení prodeje jednotky a výzva, aby se vlastník porušování povinností zdržel a následky porušování povinností odstranil; k tomu se vlastníkovi vždy poskytne přiměřená lhůta, nejméně však 30 dnů.
(3) S podáním návrhu podle odstavce 1 musí shromáždění vyslovit souhlas nadpoloviční většinou všech vlastníků jednotek. Věta první se použije obdobně i před vznikem společenství vlastníků.

…Z toho úplně zřetelně čiší lobbing SČMBD. Chápu, že někteří vlastníci jsou pro sousedy utrpením a je vhodné mít nějaký legislativní nástroj, jak se jich zbavit, v zásadě tuto možnost i vítám. Ale na základě pouhé výstrahy papaláše z představenstva SBD? Naštěstí věřím v určitou samoregulaci a přirozenou snahu soudců shazovat nepohodlné kauzy ze stolu, čili neočekávám nějakou větší vlnu prodejů jednotek nepohodlných vlastníků oponujících vedení SBD. A nakonec jsem zvědavý, komu budou soudy byt prodávat, nejspíše se prodeje budou realizovat v dražbách a nakonec stejně byt koupí realitka, která do bytu šoupne deset cikánů a vlastníci si prodejem moc nepomohou.

V § 1185 odstavec 2
(2) Je-li jednotka ve spoluvlastnictví, spravuje ji vůči osobě odpovědné za správu domu a pozemku správce společné věci, kterým je jeden ze spoluvlastníků jednotky. Je-li jednotka ve společném jmění manželů, může ji vůči osobě odpovědné za správu domu a pozemku spravovat kterýkoliv z nich.

…Ruší se společný zástupce, ale poněkud nešťastně. Já bych prostě odst. 2 zrušil a basta, ale cpeme sem nemístně úpravu správy společné věci. Z podstaty věci bude stejně nutné společného zástupce (správce) ustavovat a prokazatelným způsobem o jeho volbě informovat.

§ 1186
(1) Při převodu vlastnického práva k jednotce nevzniká osobě odpovědné za správu domu a pozemku povinnost vypořádat příspěvky na správu domu a pozemku a zálohy na plnění spojená nebo související s užíváním bytu poskytovaná osobou odpovědnou za správu domu a pozemku.

…Družstva budou převodcům krást jejich přeplatky za služby a nabyvatele nutit do úhrady nedoplatků za služby převodce. Který kokot toto vymslel, ať se přizná a zveřejní svou fotku!

§ 1186
(2) Převádí-li vlastník vlastnické právo k jednotce, doloží nabyvateli potvrzením osoby odpovědné za správu domu, jaké dluhy související se správou domu a pozemku přejdou na nabyvatele jednotky, popřípadě že takové dluhy nejsou. 

§ 1186
(3) Při převodu vlastnického práva k jednotce přechází s jednotkou na nabyvatele pohledávky a dluhy převodce vůči osobě odpovědné za správu domu a pozemku, ledaže je nabyvatel jednající v dobré víře nemohl z potvrzení doloženého převodcem zjistit nebo osoba odpovědná za správu domu a pozemku potvrzení bez zbytečného odkladu nevydala, ač o něj byla převodcem požádána, a nabyvatel jednal v dobré víře. Za dluhy, které na nabyvatele jednotky přešly, ručí převodce osobě odpovědné za správu domu a pozemku.

…Toto jsme už rozebírali v jiných postech a k novele § 1186 se ještě vrátím, nicméně jde o natolik okatý lobbing SBD až mi to rozum nebere, jak sebou může MMR nechat takhle manipulovat? A co naši poslanci? Opravdu v parlamentu sedí 281 idiotů?

§ 1188a
Je-li spolu s jednotkou převáděn jako příslušenství i spoluvlastnický podíl na jednotce zahrnující nebytový prostor, nemají spoluvlastníci jednotky zahrnující nebytový prostor předkupní právo k převáděnému spoluvlastnickému podílu.

…Ruší se předkupní právo u garáží a parkingů, což je rozumné.

.....Následuje spousta paragrafů o fungování domu bez vzniku SVJ, která mě nezajímají, ale stojí za prostudování (zajímavý je např. přechod dluhů z družstva na SVJ).

§ 1200 odst. 2 písm. g) se ruší

…Toto je největší útok na peněženky vlastníků. Poslanci umožní družstvům tunelovat rozpočty SVJ, protože ze stanov zmizí kogentní „pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství, pro příspěvky na správu domu a úhradu cen služeb a pro způsob určení jejich výše placené jednotlivými vlastníky jednotek“, tzn. že o rozpočtu, příspěvcích a zálohách na služby 1,3 miliónů vlastníků jednotek ČR budou rozhodovat soudruzi na tajných poradách centrálního velení SČMBD.

§ 1208 písm. d)

…Ruší se pravomoc shromáždění rozhodnout o vypořádání nevyčerpaných příspěvků. Družstva tak budou legálně okrádat vlastníky o našetřené peníze a zvýší svou výtěžnost při rozkrádání majetku SVJ.

§ 1208 písm. d)

…Ruší se pravomoc shromáždění určovat výše záloh na služby, takže výši záloh bude nyní libovolně určovat SBD bez jakéhokoli legislativního omezení. Oponentovi klidně nasadí zálohu na vodu 10.000 Kč měsíčně a pokud holomek nebude takovou zálohu platit, zničí ho opakovanými žalobami o zaplacení a advokátními náhradami.

§ 1208 písm. h)
určení osoby, která má zajišťovat některé činnosti správy domu a pozemku, a rozhodnutí o její změně

…Ruší se pravomoc shromáždění schvalovat příkazní smlouvu se správcem a změnu ceny. SBD, která jsou současně předsedou společenství nyní nepotřebují k uzavření smlouvy se sebou a schválení ceny za zajišťování správy souhlas shromáždění, nepotřebují se nikoho ptát a prostě se sebou uzavřou smlouvu za libovolnou výši odměny.

§ 1208 písm. i)
rozhodování v dalších záležitostech určených zákonem.

…doposud v NOZ byla formulace „rozhodování v dalších záležitostech určených stanovami“. Celá novela jde na ruku SČMBD. Stanovy tedy již nemohou svěřit shromáždění jinou pravomoc, než jakou výslovně vymezuje zákon.

§ 1208 přidává se odst. (2)
Rozhodnutí o změně stanov, kterým se mění náležitosti podle § 1200 odst. 2 písm. c), se osvědčuje veřejnou listinou.

…O co jde. SČMBD do svých stanov do článku Členská práva, jak známo, přidalo zákaz pořizování kopií v rámci nahlížení. (Cituji: „V souvislosti s výkonem práva nahlížet do dokumentů nemá člen společenství právo pořizovat si jejich fotokopie.“) Když bude některý vlastník požadovat změnu tohoto článku, družstvo bude argumentovat, že změna by vyšla příliš draho, protože ke změně členských práv ve stanovách je nutno přizvat notáře, jehož návštěva vyjde na cca 10.000 Kč. Samozřejmě zmanipulované ovce „rozumně“ tento zbytečný náklad odmítnou a stanovy už nikdy nebude možné změnit.

§ 1209
(1) Přehlasovaný vlastník jednotky může navrhnout soudu, aby rozhodl, že rozhodnutí shromáždění nemá vůči němu právní účinky, aby takové rozhodnutí zrušil nebo aby je nahradil svým rozhodnutím, jímž uspořádá právní poměry vlastníků jednotek podle slušného uvážení; v rámci toho může též navrhnout, aby soud dočasně zakázal jednat podle napadeného rozhodnutí. Soud může zejména rozhodnout, zda se má rozhodnutí uskutečnit bez výhrad, s výhradami či proti zajištění, anebo zda se uskutečnit vůbec nemá.
(2) Vlastník jednotky může navrhnout soudu, aby o záležitosti, která byla shromáždění řádně předložena k rozhodnutí, ale o které nebylo rozhodnuto pro nezpůsobilost shromáždění usnášet se, rozhodl a v rozhodnutí uspořádal právní poměry vlastníků jednotek podle slušného uvážení.
(3) Soud rozhodnutí podle odstavce 1 nezruší, je-li v rozporu s dobrými mravy nebo došlo-li k porušení zákona nebo stanov, aniž to mělo závažné právní následky a je-li to v zájmu společenství vlastníků, nebo vlastníků jednotek před vznikem společenství vlastníků, hodném právní ochrany. Soud rozhodnutí nezruší ani tehdy, bylo-li by tím podstatně zasaženo do práva třetí osoby nabytého v dobré víře.
(4) Návrh podle odstavce 1 může vlastník jednotky podat do tří měsíců ode dne, kdy se o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do jednoho roku ode dne přijetí rozhodnutí, jinak jeho právo zaniká. Návrh podle odstavce 2 může vlastník jednotky podat do tří měsíců ode dne, kdy se o nepřijetí rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy o záležitosti mělo být rozhodnuto, jinak jeho právo zaniká.
(5) Odstavce 1, 3 a odstavec 4 věta první se použijí obdobně i na rozhodnutí jiných orgánů společenství vlastníků tehdy, byla-li činěna v působnosti shromáždění.

…Tak tohle nebudu zatím komentovat, jinak si dnes už opravdu přivodím infarkt. Komentář si ponechám na samostatný post.

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.