Představení návrhu nového zákona o vlastnictví bytů - 4. října

Ministerstvo představuje návrh nového zákona o vlastnictví bytů

1. 10. 2007 – První místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek předložil do připomínkového řízení návrh nového zákona o vlastnictví bytů a nebytových prostorů.

Ještě v tomto roce bude návrh zákona předložen vládě a během příštího roku pak návrh projedná Parlament ČR, aby tak mohl zákon nabýt účinnosti 1. ledna 2009 a nahradit tak současnou již nevyhovující právní normu. Dne 4. října se k tomuto návrhu zákona bude v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR konat seminář, který bude otevřen i pro širší veřejnost.

Nový zákon je netrpělivě očekáván zejména jeho uživateli z praxe – vlastníky bytů, společenstvími vlastníků jednotek, developery, advokáty i těmi, kteří se teprve byt do vlastnictví koupit hodlají. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR se právním rámcem vlastnictví bytů v minulosti opakovaně zabývala zejména ve vztahu k četným novelizacím dosud platného zákona z první poloviny 90. let. Pro úspěšné projednání tohoto návrhu nového zákona je proto vhodné prezentovat návrh poslancům, vyslechnout jejich připomínky a náměty, stejně jako diskutovat s představiteli odborné veřejnosti, a to ještě předtím, než se návrhem nového zákona bude zabývat vláda.

Ministerstvo pro místní rozvoj proto požádalo Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR o možnost uspořádání semináře k návrhu zákona o vlastnictví bytů, který se uskuteční

dne 4. října ve 14 hodin v jednacím sále Poslanecké sněmovny.

Zástupci ministerstva budou prezentovat zejména koncepční rámec nového zákona, východiska navrhované úpravy, předmět spoluvlastnictví a vlastnictví a jejich vymezení, práva k pozemkům, převody jednotek, sjednocení postupu převodů u různých právnických osob, práva a povinnosti vlastníků jednotek, vznik, orgány a kompetence společenství vlastníků jednotek atd. Účastníci semináře budou mít možnost vznášet dotazy či připomínky. Ministerstvo pro místní rozvoj se všemi náměty poslanců i účastníků z řad veřejnosti bude odpovědně zabývat, aby návrh nového zákona předložený vládě měl maximální předpoklady jeho bezkonfliktního projednání v obou komorách Parlamentu ČR, protože praxe po nové právní úpravě vlastnictví bytů doslova volá.

Seminář je otevřen i veřejnosti. Text návrhu nového zákona je dostupný na adrese www.mmr.cz pod odkazy Bytová politika/Právní normy/Návrhy právních předpisů. Ministerstvo pro místní rozvoj připraví pro účastníky semináře i tištěnou verzi návrhu zákona.

Odbor komunikace MMR ČR, Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1, tel.: 224 861 126, e-mail: tiskove@mmr.cz ; www.mmr.cz.

(Převzato z diskuse)

  Vložil Anonymous, 27. Prosinec 2007 - 11:49

  V Jáchymově, dne 27.12.2007

  Věc : Návrh na změnu zákonu 72/1994 Sb. – Novely č. 103/2000 Sb.

  výše jmenovaný zákon mimo jiné obsahuje spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům.)

  Společnými částmi domu části domu určené pro společné užívání, zejména základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, balkóny, terasy, prádelny, sušárny, kočárkárny, kotelny, komíny, výměníky tepla, rozvody tepla, rozvody teplé a studené vody, kanalizace, plynu, elektřiny, vzduchotechniky, výtahy, hromosvody, společné antény, a to i když jsou umístěny mimo dům; dále se za společné části domu považují příslušenství 30) domu (například drobné stavby) a společná zařízení domu (například vybavení společné prádelny).

  Ve starších zástavbách, které měly v mezipatrech balkony nebo terasy, je pochopitelné, že se v tomto případě jedná o společné prostory vlastníků.

  V případech, kdy ale mají jednotlivé bytové jednotky svůj balkon nebo terasu, nemůže se zde již jednat o společné prostory domu. Tyto prostory nemůže kdejaký vlastník bytové jednotky, nebo spoluvlastník v domě libovolně a podle svého zachtění užívat.

  V jiných státech Evropské Unie se balkony, které náleží k bytovým jednotkám, počítají jednou třetinou do užitné plochy bytu a nejsou definovány jako společné prostory domu.

  Z tohoto důvodu navrhuji, aby Zákon 103/2000 SB zahrnující formu, že balkony a terasy jsou součástí domu a tudíž určené pro společné užívání, byl změněn neboli upraven.

  Jeho změna je nezbytně nutná k zamezení nastávajících problémů v soudních sporech.

  Děkuji za pochopení, že jsem touto cestou mohla vyjádřit svůj návrh.

  S pozdravem

  Alena Mostecká

  Vložil Anonymous, 8. Listopad 2007 - 9:54

  Hledal jsem v něm a nenašel kvóty pro hlasování, např. změny ve stanovách, rekonstrukce a modernizace domu… Nebo špatně hledám?

  Jakub Hanzl

  Vložil Anonymous, 8. Listopad 2007 - 13:12

  Návrh ZoVB se věnuje rozhodování v ustanoveních §§ 32/1d), § 36, § 37/4, § 39/2, § 40 a § 41.

  To, co Vás hlavně zajímá, najdete v posledních dvou:

  § 40:

  (1) Jednání shromáždění řídí svolavatel, popřípadě zvolené pracovní předsednictvo, určují-li tak Stanovy společenství. Shromáždění je způsobilé jednat a usnášet se, bylo-li řádně svoláno a jsou-li přítomni členové společenství, kteří mají alespoň nadpoloviční většinu hlasů ve společenství. K přijetí usnesení se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny hlasů všech členů společenství, pokud tento zákon nebo Stanovy nevyžadují souhlas všech členů společenství, nebo pokud Stanovy společenství nevyžadují v jiných výslovně vyjmenovaných věcech souhlas vyšší většiny hlasů členů společenství.

  § 41:

  (1) Souhlas všech členů společenství se vyžaduje

  1. k rozhodnutí, v jehož důsledku má dojít ke změně velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemku u všech členů společenství,
  2. k rozhodnutí o provedení úprav na základě smlouvy o výstavbě uzavřené podle tohoto zákona,
  3. k rozhodnutí v dalších věcech výslovně určených Stanovami společenství.

  N. Klainová

  P.S. Stanovy píšu s velkým „S“, aby nikdo nepřehlédl možnost zvýšení počtu hlasů ve stanovách SVJ.

  Vložil Anonymous, 13. Listopad 2007 - 22:31

  Díky, takže tam kde byla potřeba alespoň tříčtvrtinová většina všech podílů už toto kvórum neplatí, ale určí ho stanovy (nejméně samozřejmě prostá většina)?

  Vložil Anonymous, 13. Listopad 2007 - 23:00

  V nové verzi návrhu ZoVB jsou uvedeny kvóty pro hlasování v odstavcích 1 paragrafů 44 a 45.

  Pozor, jsou tam změny:

  § 44 (1) Jednání shromáždění řídí svolavatel, popřípadě zvolené pracovní předsednictvo, určují-li tak stanovy společenství. Shromáždění je způsobilé jednat a usnášet se, bylo-li řádně svoláno a jsou-li přítomni členové společenství, kteří mají alespoň nadpoloviční většinu hlasů všech členů společenství. K přijetí usnesení se vyžaduje souhlas alespoň nadpoloviční většiny hlasů všech členů společenství, pokud tento zákon (zrušeno nebo pokud stanovy…) nevyžaduje souhlas všech členů společenství.

  § 45 (1) Souhlas všech členů společenství se vyžaduje

  1. k rozhodnutí, v jehož důsledku má dojít ke změně velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemku u všech členů společenství,
  2. k rozhodnutí o provedení změny společných částí domu nebo jednotky, k níž se vyžaduje uzavření smlouvy o výstavbě podle tohoto zákona.

  (Zrušeno písm. c))

  Nový odst.: (2) Odmítne-li člen společenství bez závažných důvodů v případě uvedeném v odstavci 1 písm. a) svůj souhlas nebo se nevyjádří, má právo společenství nebo kterýkoliv člen společenství podat návrh soudu, aby nahradil projev vůle člena, který svůj souhlas odepřel nebo se nevyjádřil; není-li toto právo uplatněno do 30 dní ode dne, kdy bylo o této věci hlasováno, zaniká.

  N. Klainová

  Vložil Anonymous, 14. Listopad 2007 - 11:55

  Opět díky, ale citaci pargrafů příliš nerozumím. Co lidsky znamená provedení změny společných částí domu nebo jednotky, k níž se vyžaduje uzavření smlouvy o výstavbě podle tohoto zákona.

  V tom zákoně je něco o výstavbě? V ZoVB?

  Vložil Anonymous, 14. Listopad 2007 - 12:56

  Pane Hanzle, výstavba domu je upravena v platném zákoně v § 17 a v nejnovější verzi navrhovaného zákona můžete začít studovat od § 58.

  Srovnání současně platného a navrhovaného ZoVB předpokládá seznámení se s příslušnými ustanoveními.

  Dobré je prostudovat si i důvodovou zprávu, ze které je možné se občas dozvědět, jak to autoři mysleli, když zákon tvořili.

  N. Klainová

  Vložil Anonymous, 14. Listopad 2007 - 13:53

  Nejmenuji se Hanzl, nicméně nechápu, proč mi nemůže být odpovězeno jinak, než řečí paragrafů a různých doporučení ke studiu důvodových zpráv.

  Taky rozumím věcem ze svého oboru, ale laikovi bych pětkrát za sebou nepředhazoval zákony, ať si to zjistí. Možná se s tím vytahujete, možná jste robotka, možná jste Ruska, nebo si mě s někým pletete.

  No nic, bavte se tu dál.

  Vložil Anonymous, 14. Listopad 2007 - 17:15

  Pane anonyme, většina z těch co „navštěvují“ tento portál, měla možná podobný problém s orientací v něm z počátku jako Vy. „Doba“ od vzniku ZoVB a formy vlastnictví bytů podle něj, trvá od r.1994. Lze předpokládat, že každý kdo si pořizuje byt do osobního vlastnictví by se měl nejdřív seznámit s „notami“ podle kterých se v orchestru „SVJ“ hraje a žije. Základními „notami“ je ZoVB a k nim řada dalších.

  Obecně platí, že ještě 18 let po slavné „sametové“ slovo zákon mnoha občanům ČR nic neříká a to je příčina mnoha nedorozumění, mezi něž patří i to vaše. Buďte trpělïvý a snažte se dle informací, které tu probíhají, prokousávat se trochu sám. Tou spletí zákonů a předpisů podle nichž, málo platno, se osobní vlastnictví bytů v SVJ ale i běžný život musí řídit. Jinak to nebude. Čím dřív se s tím vyrovnáte, tím snáze budete vnímat zde poskytované – „servírované“ informace „zdarma“. Tohle není ˇani MŠ ani VŠ, ale škola ze života v SVJ, založená na dobrovolné výměně názorů a informací zúčastněných. Každý se ale musí naučit a umět starat sám o sebe.

  Nezlobte se proto na pí Klainovou, ani jiné, pro stručnost a konkretnost v odpovědi či vyjádření k dotazu, který nebyl podepsán. Jiným by taková odpověď stačila a byli by vděčni. Pro příště, uveďte třeba „krycí“ jméno a nebude Vás nikdo oslovovat jiným jménem. Za anonymitou se skrývá, na okinfu zbytečně, možná trochu ostych nebo i zbabělost. Tady se nestřílí, jen někdy trochu slovy. Když je to v mezích slušnosti, patří to k výměně názorů v diskuzi. Toto je pro Vás, s porozuměním pro začátečníka, rada zdarma ! Važte si toho. Více trpělivosti a pokory Vám přeje

  k.kolar@centrum­.cz

  k

  Vložil Anonymous, 2. Březen 2008 - 16:41

  Dovolte mi poděkovat za krásný komentář. Zasmála jsem se a pobavila jak jste dovedl pojmenovat problém ve zmatku zvaném SJV.Nedivím se ale všem tem zoufalcům,kteří by se rádi dozvěděli co nejvíce zadarmo. SVJ je jediný spolek kam jsme byli nuceni vstoupit ze zákona.Mám zkušenost, že když vše nastuduji,hodiny trávím nad zákony,připravím podklady, dám je ve výboru písemně pod ruku,tak si toho nakonec nikdo ani moc neváží. Tak je asi nejlepší každý úkon zadat právníkům a krýt si záda. Zdravím a děkuji za Vaše názory.
  Jaroslav

  Vložil Anonymous, 14. Listopad 2007 - 14:03

  Na začátku byl dotaz pana Jakuba Hanzla, že nemůže v zákoně něco najít. Další příspěvky nebyly podepsány. Přestože další příspěvky nebyly podepsány, myslela jsem, že jde stále o pana Hanzla, který nemůže něco najít, tak jsem se snažila pomoci se zorientovat někomu, kdo si v zákonech čte.

  Je pravda, že se v nich každý nemusí vyznat. Na druhou stranu je ale pravda i to, že není mojí povinnosti podávat výklad jednotlivých ustanovení. A už vůbec ne anonymům. K tomu jsem se tu už vyjadřovala častěji.

  N. Klainová

  Vložil Anonymous, 14. Listopad 2007 - 14:08

  Ještě jsem zapomněla dodat, že jste trochu zapomněl na co jste se ptal. V poslední větě jste vznesl dotaz, jestli je v ZoVB něco k výstavbě. Tak jsem Vám odpověděla. Za to by se slušelo minimálně poděkovat, protože jsem to musela hledat.

  Myslím, že by se měly dodržovat základní principy slušnosti. Zkuste se nad tím zamyslet.

  N. Klainová

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".