Zápis nově zvolených členů výboru SVJ

Vložil Jaroslava Fujerová, 25. Březen 2015 - 15:54 ::

Prosím o názor do kdy musí být nově zvolení členové výboru zapsání do rejstříku.§ 11 odst. 3 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících. V uvedeném zákonu je do 15 dnů ode dne, kdy jí tato povinnost vznikla. Dva členové SVJ byli zvoleni do výboru v červnu 2014. Již dříve zvolená předsedkyně SVJ slíbila, že vše kolem odhlášení a zápisu dvou členů, zařídí.Do dnešního dne se tak nestalo a až po několika mojich upomínkách se snaží vše teď napravit. Zajímalo by mě, zda je tato liknavost nějak postižitelná a jestli při uzavírání smluv s firmami o dodání práce a služeb není postih nebo dokonce jsou smlouvy neplatné. Podepisuje je jen stávající předsedkyně SVJ. Nyní už vím, že jsem si tento zápis do rejstříku mohla zařídit sama, ale dříve jsem tuto informaci neměla. Děkuji za odpověď. akraj

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil jpinkava, 26. Březen 2015 - 7:52

  Nečtete správně, § 11 neřeší do kdy má být člen výb. zapsán ale kdy má být podán návrh na zápis (osobně jsem podal návrh včas, ale trvalo 2 měsíce, než se objevil v rejstříku – soud si např. vyžádal originál nebo ověřený opis „prezenční listiny“)

  (1) Nestanoví-li jiný zákon jinak, může návrh na zápis podat pouze osoba uvedená v tomto zákoně.

  (2) Návrh na zápis musí být podán bez zbytečného odkladu po vzniku rozhodné skutečnosti.

  (3) Nesplní-li osoba podle odstavce 1 povinnost podat návrh na zápis do 15 dnů ode dne, kdy jí tato povinnost vznikla, může návrh na zápis podat každý, kdo na něm doloží právní zájem a k návrhu na zápis přiloží listiny, jimiž mají být doloženy skutečnosti zapisované do veřejného rejstříku
  .

  Podepisovat smlouvy mohou nově zvolení členové okamžitě.

  Vložil timec, 26. Březen 2015 - 19:28

  Teď jsem dával zapsat statutáry v Praze a dával jsem jen neověřené kopie prezenční listiny a prošlo to.

  Vložil akraj (bez ověření), 26. Březen 2015 - 14:14

  Děkuji za vysvětlení, vyznat se v zákonech je pro mne těžké. To znamená, že kdybych o té variantě bodu 3) věděla , tak jsem návrh na zápis do rejstříku mohla zařídit i já, člen výboru, při správném postupu a vyplnění formulářů. Jde mě o spor s předsedkyní výboru SVJ, která mě milně informuje. Je dobře, že jsem našla takovou poradnu pro SVJ.Budu jí potřebovat asi častěji. akraj

  Vložil franos, 25. Březen 2015 - 16:37
  1. Máte-li výbor, máte v něm „předsedkyni výboru (SVJ)“, ne „předsedkyni SVJ“.
  2. Odpovědnost za neprovedení změny zápisu v rejstříku má (celý) výbor, ne jen jeho předsedkyně. Jste-li jedním z oněch dovolených členů výboru, pak i Vy.
  3. Smlouvy by měli podepisovat předseda a další člen výboru, ne jen předseda (co máte ve stanovách a v rejstříku?). Jinak jsou neplatné.
  4. Totéž platí pro žádost o změnu zápisu v rejstříku (soud by měl požadovat dva (ověřené) podpisy). Takže jste to celé nemohla udělat Vy sama.
  5. Co jste ale mohla udělat, je vyplnit žádost sama, připravit podklady, podstrčit vše předsedkyni (a sobě) k podpisu a zanést na soud.
  6. Pokud nejste členkou výboru (z dotazu to není zcela zřejmé), není to Vaše starost. Odpovědnost má (celý) výbor. Případnou pokutu, vyměřenou rejstříkovým soudem, zaplatí ovšem (celé) SVJ. :-(
  Vložil akraj (bez ověření), 26. Březen 2015 - 15:40

  Samozřejmě,že jsem se spletla, máme předsedkyni výboru a já jsem ve výboru členem. Za tu pokutu nejsem moc ráda. Na jakém základě by o případnou pokutu šlo? Kdo může dát podnět na pokutu? Jak jsem napsala, do výboru jsme byli zvoleni v červnu 2014 a dnes se teprve návrh na zápis zařizuje a již bude po roce nové shromáždění SVJ. Děkuji akraj

  Vložil Malík (bez ověření), 26. Březen 2015 - 18:17

  tak si můžete vykoledovat pokutu. Jinak soud vůbec nezajímá, že si některé skutečnosti nenecháte zapsat. Je to Váš boj.

  Vložil P.V., 25. Březen 2015 - 17:29

  Nikoliv vše je uvedeno správně.

  Ad 4. Podle § 21 odst. 1 o.s.ř. podává návrh na změnu zápisu v rejstříku (podepisuje návrh ověřeným podpisem) předseda výboru nebo předseda společenství. Podpis dalšího člena kolektivního statutárního orgánu je nadbytečný.

  Ad 3. Není pravda, že smlouvy podepsané jenom předsedou výboru jsou neplatné. Přečtěte si § 161 a násl. občanského zákoníku.

  P.V.

  Vložil lake, 26. Březen 2015 - 12:05

  Smlouvy podepsané neoprávněnou osobou NEJSOU neplatné. Podle judikatury jsou platné a vymahatelné, ovšem pouze mezi podepisující osobou a druhou stranou smlouvy. Nezavazují však právnickou osobu SVJ. Ta totiž účastníkem takové smlouvy není.

  Podle § 161 a následujících NOZ se nepostupuje vždy! Platí to, co je o jednání za právnickou osobu uvedeno ve veřejném seznamu (rejstříku). Odlišný obsah stanov SVJ by měl význam pouze v případě, že stanovy byly (nebo měly být) druhé smluvní straně známy.

  lake

  Vložil P.V., 26. Březen 2015 - 13:13

  Těší mne, že jsme v této věci s lakem ve shodě. Ještě doplním, že výčet skutečností zapisovaných do rejstříku je taxativně vymezen v zákoně č. 304/2013 Sb. a do rejstříku se proto zapisuje pouze způsob jednání, nikoli podepisování statutárního orgánu. Pokud by návrh obsahoval něco jiného, soud pravděpodobně návrh v této části zamítne.

  P.V.

  Vložil lake, 26. Březen 2015 - 13:40

  To ovšem posuzujete nesprávně. Vždyť podepisování smlouvy je také právním jednáním za právnickou osobu! V tom není vůbec žádný rozpor. Samozřejmě že to může být v rejstříku uvedeno.

  Podle § 546 NOZ platí, že právně lze jednat konáním nebo opomenutím; může se tak stát výslovně nebo jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnost o tom, co jednající osoba chtěla projevit. Takže právně lze jednat například písemně či ústně; lze také právně jednat pomocí elektronické komunikace (email, SMS, datová schránkp, …). Všechny tyto (i další) možnosti mohou být uvedeny v rejstříku včetně závazných pravidel.

  lake

  Vložil P.V., 26. Březen 2015 - 14:08

  Nejde o to, jak to posuzuji já (já se na věc díval obdobně jako Vy) ale o to, co udělá soud. Nejméně Krajský soud Ostrava, pobočka Olomouc se zachová tak, jak jsem uvedl. Opakovaně v různých společenstvích svým usnesením zamítl zapsat část návrhu obsahující způsob podepisování statutárního orgánu, byť tento způsob je uveden v platných stanovách.

  Netvrdím však, že tomu tak bude navěky. Před rokem a půl zmiňovaný soud s poukazem na taxativní výčet odmítal zapisovat akademické tituly členů orgánů, od loňska to již možné je. Dobrá, sice se změnil zákon, ale taxativní výčet zapisovaných skutečností o titulech stále mlčí.

  P.V.

  Vložil Malík (bez ověření), 26. Březen 2015 - 18:16

  Nechal jsem jeden den zapsat tři SVJ (stanovy a statutár). Jednu zapsali bez námitek, u druhé požadovali stanovy v .pdf a vyhrožovali pokutou a u třetí chtěli stanovy jen na nosiči (CD) bez vyhrůžek. Brněnský soud.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".