Záměna čísel měřičů tepla

Vložil Měchenická, 11. Květen 2022 - 15:48 ::

Při instalaci měřičů tepla v roce 2016 došlo k záměně jejich čísel. Vlastníci obou bytů si toho nevšimli a podepsali chybná čísla. Nevšimli si toho ani na rozúčtováních v dalších letech a vyúčtování reklamovali až letos. Oprava vyúčtování za rok 2021 je jasná. Jak je to s předchozími roky? Rozdíl je cca 36 000 Kč. Jsou na to různé právní názory. Z lidského, morálního hlediska je náprava chyby jasná – vyrovnání částky mezi vlastníky obou bytů. Pochybila firma spravující měřiče a provádějící rozúčtování. Společenství vlastníků nemohlo chybu zjistit. Vyúčtování za roky 2016–2020 vlastníci nereklamovali. Společenství vlastníků škoda nevznikla ani ji nezavinilo. Má poškozený vlastník šanci domáhat se nápravy?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Justitianus, 12. Květen 2022 - 4:51
  • Napsal jste: „Pochybila firma spravující měřiče a provádějící rozúčtování.“

  A toto tvrdí kdo??? To je jen Váš osobní názor, nebo je to oficiální stanovisko právnické osoby SVJ?


  (1) Pokud snad SVJ bude nerozumně tvrdit, že „pochybila firma spravující měřiče a provádějící rozúčtování“, pak tím SVJ na sebe vezme veškerou odpovědnost vůči oběma příjemcům služeb v plném rozsahu od roku 2016. SVJ odpovídá za výběr osob které použilo při své činnosti. Mělo právo a povinnost od nich převzít dílo bez vad.

  (2) Pokud však SVJ bude tvrdit, že bylo uvedeno v omyl příjemci služeb, pak je to zcela jiná situace: ať si to ti dva vyřídí mezi sebou. Z hlediska SVJ je rozhodující zda má v držení listinu/listiny s podpisy obou vlastníků jednotek s potvrzením o seriových číslech namontovaných indikátorů v jejich bytech.

  Pokud platí stav (2), pak chyba je od počátku na straně příjemce služeb. Podepsal protokol s nesprávnými čísly indikátorů. Mohl si každoročně zkontrolovat, zda náměry na jednotlivých indikátorech v bytě souhlasí s náměry na jeho vyúčtování služeb. Příjemce služeb má zákonem uloženu povinnost podat námitku k vyúčtování do třiceti dnů od doručení vyúčtování služeb. Jestliže tak neučinil, neplnil od roku 2016 svou povinnost, nebránil svá práva a porušoval zákon. Odpovídá za případnou škodu, která mu snad vznikla jeho nečinností.

  Ochuzený příjemce služeb se může domáhat vydání bezdůvodného obohacení na tom příjemci, který se na jeho úkor bezdůvodně obohatil. Viz § 2991 a následující zákona č. 89/2012 Sb.. V případě (2) je SVJ mimo hru – není bezdůvodně obohacenou osobou. Nebude účastníkem případného sporu. Jen nesmí statutáři hloupě tvrdit že „pochybila firma spravující měřiče a provádějící rozúčtování“.

  Justitianus

  Vložil Eleonora Otýlie Potůčková Bubeníčková (bez ověření), 12. Květen 2022 - 6:03

  „Příjemce služeb má zákonem uloženu povinnost podat námitku k vyúčtování do třiceti dnů od doručení vyúčtování služeb.“ (Vložil Justitianus, 12. Květen 2022 – 4:51)

  Nemá. Už se zde řešilo.

  Vložil Justitianus, 12. Květen 2022 - 9:12

  Hlupačko Eleonoro, samozřejmě že jde o zákonem uloženou povinnost! Nepište o věcech o kterých nic nevíte.

  Vyjádření zákonem uložené povinnosti v textu zákona

  Je-li v textu zákona použita třetí osoba jednotného čísla v nepodmiňovacím tvaru, znamená to zákonem uloženou povinnost. Přečtěte si k tomu nějakou výkladovou literaturu, nebo se podívejte do textu kteréhokoliv zákona.

  Povinnost uložená zákonem – příklady

  § 7 Vyúčtování a splatnost přeplatků a nedoplatků
  (1) Není-li jiným právním předpisem stanoveno jinak, skutečnou výši nákladů a záloh za jednotlivé služby vyúčtuje poskytovatel služeb příjemci služeb vždy za zúčtovací období a vyúčtování doručí příjemci služeb nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období.

  § 8 Nahlížení do podkladů k vyúčtování a vypořádání námitek
  (2) Případné námitky ke způsobu a obsahu vyúčtování předloží příjemce služeb poskytovateli služeb neprodleně, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování, popřípadě doložení podkladů podle odstavce 1, příjemci služeb. 

  § 12
  Příjemce služeb oznámí poskytovateli služeb písemně a bez zbytečného odkladu změny v počtu osob rozhodných pro rozúčtování.

  Zde použitá slovesa (vyúčtuje, doručí, předloží, oznámí) jsou použita ve třetí osobě jednotného čísla v nepodmiňovacím tvaru, což znamená zákonem uloženou povinnost. Nesplnění povinnosti je pokutováno podle § 13 zákona č. 67/2013 Sb..

  Legislativní pravidla vlády České republiky

  Čl. 39 Základní ustanovení
  (1) Právní předpis obsahuje pouze ustanovení normativní povahy.

  Čl. 40 Terminologie v právním předpisu
  (5) V textu právního předpisu se používá oznamovacího způsobu přítomného času, zpravidla jednotného čísla (…).

  Rozsudek Nejvyššího soudu 29 Cdo 4195/2010

  „Dovolatel poukazuje jak na znění označeného ustanovení (jež užívá slovo „provedou“ v imperativním a nikoliv podmiňujícím způsobu), tak i na doktrinální názory vyjádřené v literatuře, a uzavírá, že tato povinnost by měla být realizována „formou“ kupní smlouvy. Jak správně zdůrazňuje dovolatel, užitím výrazu „provedou“ neponechává citované ustanovení dotčeným vlastníkům jednotek volbu, zda k požadovanému převodu spoluvlastnických podílů na pozemku přistoupí či nikoliv.“ 

  Justitianus

  Vložil * (bez ověření), 11. Květen 2022 - 22:38

  Neuvádíte, jak se k věci staví rozúčtovatel (SVJ). Nic mu nebrání vyhotovit opravné vyúčtování. Rovněž neuvádíte, jak se k věci staví zvýhodněný vlastník. Ani jemu nic nebrání příslušnou částku rozúčtovateli vrátit.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".