Zálohy na správu

Vložil Maturant (bez ověření), 11. Prosinec 2020 - 20:22 ::

Vzhledem k tomu, že pan Justitianus v jiné diskusi bezdůvodně smazal odkaz na ustanovení právního předpisu, které zmiňuje zálohy na správu, resp. z něhož plyne, že příspěvky na správu jsou zálohami, otvírám k tématu novou diskusi.

  • zálohy na správu

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Justitianus, 14. Prosinec 2020 - 9:56

Rozsudek Nejvyššího soudu 22 Cdo 2038/2008 ze dne 26.01.2009

Vlastníci jednotek jsou povinni přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku. Pokud dohoda neurčuje jinak, nesou náklady poměrně podle velikosti spoluvlastnického podílu (§ 8 odst. 2) (§ 15 odst. 1 zákona o vlastnictví bytů). K účelu uvedenému v odstavci 1 skládají vlastníci jednotek předem určené finanční prostředky jako zálohu

Nárok na placení záloh je odlišný od nároku na úhradu skutečně vynaložených nákladů. 

Byť mají obě platební povinnosti shodný účel, totiž poskytnutí peněžního ekvivalentu za poskytnuté služby, odvíjí se jejich vznik od zásadně odlišného okruhu skutkových okolností a mají různou splatnost (srov. rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 12. 2. 2003, sp. zn. 17 Co 398/2001, Soudní rozhledy č. 2/2004; tento právní názor sdílí i dovolací soud). 

Je též třeba rozlišovat příspěvek na náklady spojené se správou domu a pozemku od předem určených finančních prostředků, které vlastníci jednotek skládají jako ZÁLOHU (kterou je ovšem třeba dodatečně vyúčtovat) (…). 

Na rozhodování o poměru výše příspěvků jednotlivých vlastníků jednotek na náklady spojené se správou domu a pozemku tak nelze použít úpravu uvedenou v § 11 odst. 3 zákona o vlastnictví bytů; tedy neplatí pravidlo, že při hlasování je rozhodující velikost spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na společných částech domu (…) Naproti tomu (většinové) rozhodování podle § 11 zákona o vlastnictví bytů, na které odkazuje odvolací soud, se uplatní v případě rozhodování o výši záloh podle § 15 odst. 2. Tento výklad je v souladu se základními zásadami soukromého práva, (…) Fiala, J., Novotný, M., Oehm, J., Horák, T.: Zákon o vlastnictví bytů. Komentář. 3 vydání: Praha: C. H. Beck, 2005, s. 160 a násl. 

V dané věci žalobce požaduje úhradu příspěvků na výdaje spojené se správou domu, resp. na opravy, rekonstrukce a modernizace [ze žaloby nevyplývá, že by mělo jít o platby záloh na správu domu; stejně věc posoudil i odvolací soud a vyplývá to i ze zápisu ze třetího shromáždění v. j. z 24. 4. 2002, kde se pod bodem C) mimo jiné stanoví výše příspěvku vlastníků jednotek na náklady (ve výši shora uvedené) a poté se konstatuje, že zálohy budou stanoveny ve výši roku 2001] 

Zdroj: http://kraken.slv.cz/22Cdo2038/2008

Justitianus

Vložil Čtenář (bez ověření), 14. Prosinec 2020 - 19:15

„Nejvyšší soud: zálohy jsou odlišné od příspěvků“ (Vložil Justitianus, 14. Prosinec 2020 – 9:56)

Nejvyšší soud nic takového nenapsal, to píšete pouze Vy, Justitiane.

Vložil Zdenek 22, 13. Prosinec 2020 - 9:40

Charakter příspěvků na správu, zda se jedná o zálohy nebo konečné platby, si může (mělo by) nadefinovat každé SVJ ve svých stanovách.

Vložil MartinII, 12. Prosinec 2020 - 15:18

Tazateli, myslel jste tento odkaz ?

www.portalsvj.cz/…spevek-v-noz

Co znamená příspěvek v NOZ?

Vložil Pavel, 3. Srpen 2016 – 22:11 :: Návrhy na změnu zákona

  1. Úvod
  2. Příspěvek jako konečná platba
  3. Příspěvek jako zálohová platba
  4. Závěr:
Vložil Maturant (bez ověření), 12. Prosinec 2020 - 16:32

Děkuji panu MartinoviII, v jím odkazovaném příspěvku je materie dobře shrnuta.

(Mnou zmíněný příspěvek pan Justitianus bohužel bezdůvodně smazal, takže ho není možné najít. Obsahově říkal totéž, totiž že příspěvky na správu jsou zálohami.)

Vložil . (bez ověření), 14. Prosinec 2020 - 11:17

Ano, ne

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".