Vyúčtování příspěvku na správu podle NOZ

Vložil cleverservis, 28. Červen 2014 - 8:30 ::

Příspěvek na správu domu a pozemku podle NOZ § 1180 je podle Nařízení vlády 366/2013 § 16 odst.1 a) příjmem SVJ. Nemůžu ale nikde najít, zda má SVJ povinnost po skončení účetního období (kalendářní rok) tento příspěvek každému vlastníkovi vyúčtovat?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 28. Červen 2014 - 12:58

  Příspěvek na správu domu je příjmem SVJ vždy. Nezáleží na tom, zda jde o SVJ(2000) nebo SVJ(2012).

  Příspěvek se nevyúčtuje, ani k tomu není žádný důvod. Není přece co „vyúčtovat“!

  Vyúčtováním se rozumí závěrečné porovnání uhrazených záloh proti skutečně vynaloženým nákladům. Výsledkem vyúčtování je buď přeplatek, nebo nedoplatek. Hovořit o vyúčtování má tedy smysl pouze v případě, že jste uhradil zálohu.

  Pojem „příspěvek“ však neoznačuje zálohové platby. Znovu si tedy uvědomte co vlastně platíte a jak je to v předpisu plateb označeno.

  Dám Vám jednoduše pochopitelný příklad. Nikdy nebudete žádat „vyúčtování“, jestliže si např. koupíte jízdenku na autobus na den 1.7.2014 pro linku Praha-Bratislava. Myslíte snad, že řidič Vám bude po jízdě něco vyúčtovat? Nebude. Stejné je to v SVJ.

  Zaplatíte-li určitý příspěvek na konkrétní činnost správy domu, nepřichází v úvahu žádné „vyúčtování“. K vyúčtování by došlo pokud odpadl důvod platby. Pak se ovšem jedná o bezdůvodné obohacení podle § 2291 NOZ. Ten, kdo se na Váš úkor bezdůvodně obohatil, je povinen Vám obohacení vydat v plné výši. K tomu nepotřebujete souhlas shromáždění.

  lake

  Vložil cleverservis, 28. Červen 2014 - 13:36
  Lake, díky za názor.
  Ale jak si vysvětlit v této souvislosti § 1208 NOZu – Do působnosti shromáždění patří:

  d) …rozhodnutí o vyúčtování nebo vypořádání nevyčerpaných příspěvků.

  Vložil lake, 28. Červen 2014 - 13:52

  To lze vysvětlit velmi jednoduše. Ani rybářský spolek přece s členem nevyúčtuje přijaté členské příspěvky, ani je běžně členovi nevrací. Není důvod,proč by tak mělo činit SVJ.

  Ustanovení § 1208 je speciální ustanovení pro ten speciální případ, kdy členové uhradili na účet SVJ své příspěvky a dodatečně si to rozmysleli. Mají možnost rozhodnout, že ze SVJ si odčerpají přebytečné finanční částky zpět. Zákon neřeší ve kterých případech je možno takto postupovat. Zákon pouze říká, že o tom rozhodne shromáždění.

  Nevidím na tom nic, co by bylo rozporné se zákonem. Zajímavou otázkou je pouze to, zda všichni příjemci jsou či nejsou povinni tyto částky uvést ve svém daňovém přiznání jako svůj příjem.

  lake

  Vložil NSS (bez ověření), 28. Červen 2014 - 22:17

  lake uvedl: „To lze vysvětlit velmi jednoduše. Ani rybářský spolek přece s členem nevyúčtuje přijaté členské příspěvky, ani je běžně členovi nevrací. Není důvod,proč by tak mělo činit SVJ.“

  Chápeš to naprosto správně. Příspěvek není třeba vyúčtovat/vypo­řádat.

  Není ani co vypořádávat, pokud je „příspěvek“ podíl vlastníka jednotky na již vzniklém nákladu.

  Teď jde o to, jak „příspěvek“ v rámci NOZ definuješ.

  Dle vzorových stanov nebyl příspěvek vůbec definován.

  A v tom je ten celý vtip.

  Většina Společenství se tímto „nedefinovaným příspěvkem“ transformuje.

  Obrana proti stanovení jeho výše „na cokoliv“ nebude v zásadě možná.

  Nepůjde již jen o opravu a údržbu (což jsou v zásadě objektivní kategorie), ale na „cokoliv“.

  Proti stanovení výše příspěvku nebude žádná legální obrana možná.

  Bude se jednat o horší postavení, než postavení nájemce.

  Jsi první vlastník bytu, který pochopil, že se stane nájemcem „bez regulace“.

  Vložil cleverservis, 28. Červen 2014 - 14:12

  Takový výklad by se dal akceptovat.
  Jak si ale poradit se zůstatkem finančních prostředků na příspěvku na správu domu a pozemku při prodeji bytu v průběhu účetního období, když se příspěvek nevyúčtovává.

  Vložil lake, 28. Červen 2014 - 14:30

  Příspěvek na správu podle NOZ nemá žádnou spojitost s prodejem bytu. Příspěvek se jeho uhrazením stává majetkem SVJ. Ani bývalý vlastník, ani nabyvatel jednotky nemají k těmto vlastním prostředkům právnické osoby žádná práva. Nejde přece o žádné zálohy.

  Pokud jste měl na mysli úhradu příspěvků: ty částky, které se staly splatnými do dne účinnosti změny vlastníka, hradí dosavadní vlastník. Částky, které se staly splatnými v den účinnosti změny vlastníka a později, hradí nabyvatel jednotky. Dnem účinnosti změny vlastnického práva je den, kdy katastrální úřad přijal žádost o změnu.

  doby účinnosti lake

  Vložil cleverservis, 28. Červen 2014 - 17:04

  Zůstatek finančních prostředků na příspěvku na správu domu, jestliže jsou v něm zahrnuty i naspořené finanční prostředky na technické zhodnocení společných částí nemovité věci (rekonstrukci domu) za několik let, tak může zůstatek ke dni převodu vlastnického práva k bytu činit desítky tisíc, v některých případech přesáhne i sto tisíc na jednotku.
  Samozřejmě, že o tuto finanční částku je potřeba navýšit kupní cenu bytu. Nejdříve je však nutné, aby prodávajícímu vlastníkovi (členu SVJ) na jeho výzvu či žádost tuto zůstatkovou finanční částku na příspěvku na správu domu SVJ sdělilo.

  Vložil cleverservis, 29. Červen 2014 - 8:23

  Zkuste někdo přidat svůj názor na tento problém:
  Zůstatek finančních prostředků na příspěvku na správu domu, jestliže jsou v něm zahrnuty i naspořené finanční prostředky na technické zhodnocení společných částí nemovité věci (rekonstrukci domu) za několik let, tak může zůstatek ke dni převodu vlastnického práva k bytu činit desítky tisíc, v některých případech přesáhne i sto tisíc na jednotku.
  Samozřejmě, že o tuto finanční částku je potřeba navýšit kupní cenu bytu. Nejdříve je však nutné, aby prodávajícímu vlastníkovi (členu SVJ) na jeho výzvu či žádost tuto zůstatkovou finanční částku na příspěvku na správu domu SVJ sdělilo.
  Vhodné bude tento postup zapracovat jako právo vlastníka (člena SVJ) na sdělení zůstatku finančních prostředků na příspěvku na správu domu a pozemku na vyžádání ke dni převodu jednotky, např. k poslednímu dni kalendářního měsíce do stanov.

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 29. Červen 2014 - 9:42

  V ukázce stanov mám mezi právy vlastníků uvedeno:

  „Vlastníci jednotek mají právo obdržet nejpozději do konce prvního čtvrtletí následujícího období vyúčtování příspěvků na správu domu a rozhodne-li tak shromáždění vlastníků, mají právo obdržet finanční vyrovnání nevyčerpaných příspěvků na správu domu, a to ve lhůtě stanovené usnesením shromáždění.. ( § 1208 písm. d)). “

  Jak má vypadat vyúčtování příspěvků na správu poskytovaných zálohově i těch druhých, tj. účtovaných do výnosů, mám v příkladech Klaiex 19 na www.klaiex.cz i v právě dokončovaném seriálu „Příspěvky na správu z různých úhlů pohledu“ na www.klaiex.webnode.cz.

  Z přehledů jsou podíly vlastníků na nevyčerpaných příspěvcích na správu naprosto zřejmé.

  SVJ, které předepisuje dva druhy příspěvků (§ 1180 NOZ), vyhotoví dva přehledy, předepisuje-li i příspěvky zohledňující výlučné užívání společných částí podle § 1180, vyhotoví i třetí přehled…

  Každý vlastník má možnost zjistit si svůj podíl na nevyčerpaných příspěvcích k poslednímu dni uzavřeného účetního období. Ten může při prodeji jednotky promítnout do prodejní ceny.

  Zohledňovat i část roku, ve kterém má dojít ke změně vlastníka, by šlo, ale výpočty by vyžadovaly větší úsilí, které by asi neodpovídalo výslednému efektu.

  Vložil NSS (bez ověření), 29. Červen 2014 - 17:15

  Jen ohledně příspěvku, je žaloba „vy-argumentována“ na základě stávající judikatury na ca. čtyřech A4 stranách.

  Vystříhej se pojmu „příspěvek“.

  „Vůbec nevím, o čem mluvíš!“ A ihned, ještě než domluvila, zakokrhal kohout. Vyšela ven a hořce se rozplakala.

  Vložil cleverservis, 29. Červen 2014 - 17:50

  NSS, domnívám se, že by mohl být váš komentář důležitý v tomto vlákně, ale nějak jsem nepochopil obsah vašeho komentáře. Můžete, prosím trochu srozumitelněji znovu napsat váš komentář k problematice příspěvku?Děkuji za pochopení.

  Vložil (bez ověření) (bez ověření), 28. Červen 2014 - 9:06

  Zálohy: vyúčtovat a vypořádat.

  Příspěvky: vyúčtovat a nevypořádat.

  Vložil Petr12, 28. Červen 2014 - 8:47

  Pokud jde o příspěvek a nikoli o zálohu, tak to vyúčtováváno být nemá. Současně by však vlastníci měli být možnost se seznámit, jak je s takovýmito příspěvky nakládáno.

  Vložil cleverservis, 28. Červen 2014 - 9:14

  Souhlasím – vyúčtovat, nevypořádat. Rozhodnutí o vyúčtování nebo vypořádání nevyčerpaných příspěvků patří do působnosti shromáždění podle NOZ § 1208 odst.d). Ale sdružení velkých pražských bytových družstev již nyní sděluje všem vlastníkům ve spravovaných domech, že příspěvek se nevyúčtovává a v tomto smyslu navrhuje změnit stávající stanovy SVJ(2000). Potřebuji vědět zákonný důvod o tom, že se příspěvek vyúčtovává.

  Vložil hidden999, 28. Červen 2014 - 9:36

  Zákonný důvod jste napsal(a) v první větě svého příspěvku. Možnost vyúčtování a případně i vypořádání je uvedena právě v NOZ § 1208 písm. d).

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".