Vytápění v bytě

Vložil Maruška (bez ověření), 21. Únor 2018 - 15:26 ::

Dobrý den. prosím o radu ve věci vytápění v bytě. Naš bytový dům (SVJ) má 6 třípokojových bytů s vlastním plynovým vytápěním a to samostatným plynovým kotlem v jednotlivých bytech, zároveň i pro ohřev TUV. Někteří vlastnici bytů si tyto byty v privatizaci zakoupili, ale zejména v zimních měsících pokud se jim nepodaří byt pronajmout vypnou plynový kotel a netopí a v bytě nikdo nebydlí. Samozřejmě že přilehlé byty mají jednak vyšší spotřebu plynu, ale i nepohodu v bytě, kdy je od podlahy či stropu větší chlad. Prosím o sdělení zákona, či vyhlášky pokud tuto situaci nějak zákon či vyhláška řeší. Děkuji

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Ondřej O. (bez ověření), 25. Leden 2021 - 13:11

  Je-li ČR právní stát, pak platí čl. 79 odst. 3 Ústavy – ministerstva, jiné správní úřady a orgány územní samosprávy mohou na základě a v mezích zákona vydávat právní předpisy, jsou-li k tomu zákonem zmocněny.

  V úvodu vyhlášky č. 194/2007 Sb. je uveden odkaz, na jaké zákonném podkladě je vydána, tj. z čeho vyplývá zmocnění k jejímu vydání – podle § 14 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 177/2006 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 6a odst. 9, 10 a 11 zákona.

  Platné znění § 6a v zákoně č. 406/2000 Sb. už žádné odstavce 9, 10 a 11 neobsahuje. Zní takto:

  § 6a

  Kontrola systémů vytápění a systémů klimatizace

  (1) Vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce5) jsou u provozovaného systému vytápění budovy nebo kombinovaného systému vytápění a větrání budovy se jmenovitým výkonem nad 70 kW povinni

  1. zajistit pravidelnou kontrolu přístupných částí tohoto systému, jejímž výsledkem je písemná zpráva o kontrole systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání,
  2. předložit na vyžádání zprávu o kontrole systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání ministerstvu, Státní energetické inspekci nebo příslušnému kontrolnímu orgánu podle § 13a odst. 2,
  3. oznámit ministerstvu provedení kontroly osobou podle odstavce 4 písm. b) a předložit ministerstvu kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Unie.

  (2) Vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce5) jsou u provozovaného systému klimatizace nebo kombinovaného systému klimatizace a větrání se jmenovitým výkonem nad 70 kW povinni

  1. zajistit pravidelnou kontrolu přístupných částí tohoto systému, jejímž výsledkem je písemná zpráva o kontrole systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání,
  2. předložit na vyžádání zprávu o kontrole systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání ministerstvu, Státní energetické inspekci nebo příslušnému kontrolnímu orgánu podle § 13a odst. 2,
  3. oznámit ministerstvu provedení kontroly osobou podle odstavce 4 písm. b) a předložit ministerstvu kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Unie.

  (3) Zpráva o kontrole systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání podle odstavce 1 a zpráva o kontrole systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání podle odstavce 2 musí být zpracována v souladu s prováděcím právním předpisem podle odstavce 6.

  (4) Kontrolu provozovaného systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání a kontrolu provozovaného systému klimatizace nebo kombinovaného systému klimatizace a větrání může provádět pouze

  1. energetický specialista podle § 10 odst. 1 písm. c) nebo osoba podle písm. d), nebo
  2. osoba usazená v jiném členském státě Unie, pokud je oprávněna k výkonu této činnosti podle právních předpisů jiného členského státu Unie; ministerstvo je uznávacím orgánem podle zvláštního právního předpisu5a).

  (5) Povinnost zajištění kontroly podle odstavců 1 a 2 se nevztahuje na systémy vytápění, kombinované systémy vytápění a větrání, systémy klimatizace a kombinované systémy klimatizace a větrání

  1. pro jejichž řízení je instalován automatizační a řídicí systém budovy, který splňuje požadavky stanovené prováděcím právním předpisem,
  2. na jejichž provozování se vztahuje smlouva o energetických službách podle § 10e, nebo
  3. umístěné v budovách uvedených v § 7 odst. 5 písm. g) až j).

  (6) Prováděcí právní předpis stanoví

  1. způsob určení jmenovitého výkonu provozovaného systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání a provozovaného systému klimatizace nebo kombinovaného systému klimatizace a větrání,
  2. rozsah, četnost a způsob provádění kontroly,
  3. vzor a obsah zprávy o kontrole systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání a zprávy o kontrole systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání,
  4. požadavky na automatizační a řídicí systém budovy.

  (7) Státní energetická inspekce každoročně kontroluje zprávy podle odstavce 3; jejich počet musí odpovídat alespoň jedné dvacetině zpráv vydaných v předchozím kalendářním roce.

  V platném znění zákona č. 406/2000 Sb. neexistuje zákonné zmocnění pro ministerstvo k vydání vyhlášky stanovující pravidla pro vytápění, protože v § 14 odst. 5 tohoto zákona je ministerstvo zmocněno k vydání vyhlášky k provedení § 6a až 10 zakona, ale § 6a až 10 nestanovují povinnost vytápět byty a taktéž neobsahují zmocnění ministerstva, aby ve vyhlášce stanovilo pravidla pro vytápění.

  Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 3. 2010 č.j. 4 As 17/2009–62,je-li bez náhrady zrušeno zmocňovací ustanovení pro vydání právního předpisu správním úřadem (srov. čl. 79 odst. 3 Ústavy) a zároveň není zrušen právní předpis opírající se o zrušené zmocňovací ustanovení, stává se tento právní předpis – byť nadále zůstává platný – neaplikovatelným (neúčinným).

  Tudíž lze zakončit, že pravidla pro vytápění stanovená v § 2 vyhlášky č. 194/2007 Sb. jsou v rozporu se čl. 79 odst. 3 Ústavy, protože upravují záležitosti, k jejichž úpravě podzákonným předpisem již neexistuje zákonné zmocnění v platném znění zákona č. 406/2000 Sb.

  Vložil Justitianus, 25. Leden 2021 - 14:14

  Pane Ondřeji, z Vašeho dlouhého příspěvku vyplývá pouze to, že jste si nezjistil skutečnosti, o kterých zde píšete. Vaše tvrzení jsou nepravdivá.

  • Podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 o hospodaření energií platí, že ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 6 až 10a. Z uvedeného plyne, že zákon nepochybně obsahuje výslovné zmocňovací ustanovení k vydání vyhlášky.

  V samotné vyhlášce je sice uveden odkaz na zmocnění podle starého (již neúčinného) znění zákona č. 406/2000 Sb., to však na věci nic nemění. Rozhodující je existence zmocnění v aktuální účinné verzi zákona. Je naprosto bezvýznamné, že vyhláška se odvolává na tatáž ustanovení, číslovaná podle starší verze zákona.

  Zákonodárce počítá s tím, že osoba s rozumem průměrného člověka (§ 4 zákona č. 89/2012 Sb.) si dokáže sama v zákoně vyhledat příslušné zmocňovací ustanovení. Proto se při přečíslování ustanovení zákona nemusí novelizovat navazující podřízené právní předpisy.

  Justitianus

  Vložil Ondřej O. (bez ověření), 25. Leden 2021 - 16:29

  Pokud se mýlím, nechť moderátor můj příspěvek odstraní. Děkuji.

  Vložil Zdeněk II (bez ověření), 22. Únor 2018 - 22:27

  Misme, neberu vám právo domnívat se, že jak zákon 406/2000 Sb., tak prováděcí vyhláška 194/2007 Sb. se vztahuje i na jednotky či byty s individuálním zdrojem vytápění a přípravou teplé vody. Ing. Skuhru považuji za zkušeného odborníka, ale jeho stanovisko pouze potvrzuje existenci předpisu, který stanovuje orientační doporučené hodnoty vnitřních teplot a vzdušné relativní vlhkosti v místnostech a objektech. Z uvedeného se bohužel nelze domnívat, že by bylo možno toto aplikovat také na vnitřní prostory bytů nebo nebytů, které mají vlastní individuální zdroj pro vytápění a přípravu teplé vody. Pokud si osobně myslíte, že by bylo možno přinutit vlastníky jednotek s vlastním zdrojem pro ÚT a TeV, aby dodržovali parametry zmíněné v prováděcích vyhláškách zákona 406/2000 Sb., pak by mimo jiné byli povinni osadit svá topná tělesa indikátory, či dokonce kalorimetry, …atd neboť všechny vyhlášky k provedení výše uvedeného zákona byly a jsou pro centralizovanou dodávku tepelné energie.

  Zdeněk II

  Vložil Zdeněk II (bez ověření), 21. Únor 2018 - 22:05

  Misme, vaše orientace s doporučením postupu podle uvedené vyhlášky není v tomto případě aktuální, neboť uvedená vyhláška se vztahuje na objekty s centrálním vytápěním a dodávkou teplé vody. Pokud vlastníci jednotek mají v jednotkách individuální (etážové) vytápění s vlastní přípravou teplé vody, tak je to naprosto jejich věcí, jaký tepelný režim ve svých jednotkách provozují.

  Zdeněk II

  Vložil Misme, 23. Únor 2018 - 8:31

  Zdeňku, domnívám se, že se mýlíte. Přímo název vyhlášky uvádí: Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům, omezení na centrální vytápění neuvádí. Ostatně toto plyne i z dalšího textu vyhlášky a zejména z vazby na zákon č. 406/2000 Sb., jehož je tato vyhláška prováděcím předpisem.

  Vložil Misme, 22. Únor 2018 - 9:50

  Zdeňku II, děkuji za kultivované rozvinutí diskuse.

  Domnívám se ale, že nemáte pravdu. K podpoře mnou dříve uvedené informace přidávám informaci přímo „od pramene“, tj. Ing. Jiřího Skuhry, CSc., který dříve figuroval na MMR v odboru bytové politiky a v době platnosti vyhlášky č. 372/2001 Sb. se poměrně hodně k problematice ve vztahu k neodborné veřejnosti vyjadřoval. (zdroj: https://www.svjaktualne.cz/…1UWBS0tlgLw/)

  Dotaz:

  Existuje nějaký předpis, který určuje minimální teploty v bytech v bytovém domě bez centrálního vytápění? Vytápění má každý byt vlastní např. na tuhá nebo plynná paliva popř. elektrické. V konkrétním domě dochází k tomu, že vlastníci topí pouze v jedné místnosti.

  Odpověď:

  Vnitřní výpočtové teploty vzduchu v místnostech bytu a komunikačních prostor bytového domu spolu s relativní vlhkostí vzduchu uvádí příloha č. 1 k vyhlášce č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a přípravu teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům. Vyhláška je podzákonným předpisem k zákonu č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění, který zmocňuje ministerstvo průmyslu a obchodu k vydání podrobnějších pravidel, než uvádí zákon. Pravidla s předpisem teplot v obytných místnostech (20 °C), předsíních a chodbách (15°C) a schodištích bytového domu (10 °C) platí pro vytápění prostor v domě obecně, bez ohledu na způsob vytápění (ústřední, individuální, lokální)…

  Vložil € (bez ověření), 22. Únor 2018 - 19:00

  „Pravidla s předpisem teplot v obytných místnostech (20 °C), předsíních a chodbách (15°C) a schodištích bytového domu (10 °C) platí pro vytápění prostor v domě obecně, bez ohledu na způsob vytápění (ústřední, individuální, lokální)…“

  Kde je napsáno, že shora citované platí bez ohledu na způsob vytápění? Zákon o hospodaření energií říká, že to platí pouze pro ústřední vytápění.

  Vložil Misme, 23. Únor 2018 - 8:09

  Pak asi máte vadný výtisk. Nebo jste četl nepozorně. Zákon o hospodaření s energií žádné omezení platnosti ve vztahu pouze k ústřednímu vytápění neuvádí.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 22. Únor 2018 - 17:30

  jak dodržet např. 10 st. na chodbách, kde není žádné topné těleso. Soudruzi totiž při opisování vyhlášky ze socialistické předlohy opomenuli, že nejsou jen paneláky s radiátory na chodbách, ve sklepích a v sušárně. Chtěl bych vidět jak si vymůžete topení v bytě jehož vlastník, cizí státní příslušník, bydlí někde v Holandsku, byt nepronajímá a nijak se o něj nezajímá. Stejný problém nastane, když z takového bytu začne prosakovat voda a zavřením stoupačky odstavíte x bytů na jedné větvi.

  Vložil Misme, 23. Únor 2018 - 8:23

  Pavle II, asi se shodneme na tom, že za to, jak věci v ČR fungují, pan Skuhra nemůže. A že na původní prosbu o radu jsem poradila.

  To, že se byty prodávaly jejich vlastníkům s příslibem, že si v nich mohou dělat, co se jim zlíbí, dlouhodobě hodnotím jako špatnost prodejců, která by měla být postižitelná, napadá mě kvalifikace např. trestný čin podvodu. Dnes je ale asi tento delikt pro většinu vlastníků promlčen a z těch ostatních ten zlomek procitnuvších nemá náladu, energii, peníze, konexe… na vleklé soudní spory v zemi, kde soudci čekají na „judikáty“. To ale přesto neznamená, že zákon a na ně navazující předpisy situace neupravují, ke škodě věcí mnohdy ne příliš srozumitelně a jednoznačně.

  Vložil Jeden Kubík (bez ověření), 21. Únor 2018 - 20:28

  Pane Maruško,

  právní úprava provoz lokálního (etážového) vytápění bytu neupravuje. Bohužel. Rovněž řešíme podobnou situaci. Donutit vlastníka temperovat byt by ho případně mohlo přimět prasknutí vodovodního či otopného potrubí mrazem a s tím spojená povinnost nahradit škodu.

  (Existuje právní úprava pro ústřední (dálkové) vytápění, což není Váš případ.)

  Vložil Misme, 21. Únor 2018 - 19:52

  zdroj: https://www.mpo.cz/…t156111.html (následující text je kopií textu zdroje)

  Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 10. února 2015 na žádost, týkající se sdělení vyhlášky obsahující povinnost temperovat byt majitelem

  Ministerstvo průmyslu a obchodu poskytlo/sdělilo žadateli následující požadovanou informaci.

  Pravidla a způsoby vytápění stanoví vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům. V § 2 odst. 4 vyhlášky č. 194/2007 Sb. je uvedeno, že vytápění bytů a nebytových prostor v bytových a nebytových budovách se omezí nebo přeruší v otopném období tehdy, jestliže průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě vystoupí nad +13°C ve 2 dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat pokles této teploty pro následující den. Omezení vytápění se provádí tak, aby byly dodrženy požadavky jejich teplotního útlumu zajišťujícího tepelnou stabilitu místnosti.

  Podle § 2 odst. 6 vyhlášky č. 194/2007 Sb., jsou v průběhu otopného období byty od 6,00 do 22,0 hod. a ostatní prostory v době jejich provozu vytápěny tak, aby dosažené průměrné teploty vnitřního vzduchu zajišťovali výpočtové teploty vnitřního vzduchu stanovené projektem budovy. Dále se v § 2 odst. 9 říká, že v době od 22,0 do 6,00 hod. se vytápění obytných místností a v neprovozní době ostatních vytápěných prostor podle potřeby omezí nebo krátkodobě přeruší do té míry, aby byly dodrženy požadavky jejich teplotního útlumu zajišťujícího tepelnou stabilitu místností.

  Vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům, byla novelizována. Tato novela nabyla účinnosti dnem 7. 11. 2014.

  Vložil VN (bez ověření), 21. Únor 2018 - 18:38

  Žádný předpis či vyhláška nastanovuje někomu povinnost vytápět svůj byt na nějakou teplotu. U bytových domů s centrálním vytápěním je to řešeno alespoň tak, že každý (i když netopí) zaplatí 80% průměru..tím je motivován k tomu , aby alespoň něco platil…

  Vložil JaVa, 22. Únor 2018 - 11:31

  Zkuste se se stejným dotazem, obrátit na váš statutární orgán.Pokud s tím v rámci svých pravomocí nebude nic dělat(§ 159/89/2012 Sb.,),tak se pokuste prosadit změnu současného stavu, do stanov vašeho SVJ?

  Správa domu a pozemku

  § 1189/89/2012 Sb.,

  (1) Správa domu a pozemku zahrnuje vše, co nenáleží vlastníku jednotky a co je v zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek jako funkční celek a zachování nebo zlepšení společných částí. Správa domu zahrnuje i činnosti spojené s přípravou a prováděním změn společných částí domu nástavbou, přístavbou, stavební úpravou nebo změnou v užívání, jakož i se zřízením, udržováním nebo zlepšením zařízení v domě nebo na pozemku sloužících všem spoluvlastníkům do­mu.

  (2) Má se za to, že se správa vztahuje i na společné části, které slouží výlučně k užívání jen některému spoluvlastníku.

  § 1190

  Osobou odpovědnou za správu domu a pozemku je společenství vlastníků. Nevzniklo-li společenství vlastníků, je osobou odpovědnou za správu domu správce.

  Hezký den.JaVa

  Vložil Pavel II (bez ověření), 22. Únor 2018 - 17:33

  pak se nejedná o společný prostor a kompetence SVJ jsou zde 0.

  Vložil JaVa, 22. Únor 2018 - 18:39

  Zde se nebavíme jen o vytápění bytové jednotky ve vlastnictví člena SVJ,ale také o promrzání a následném možném praskání nosných vnitřních i obvodových zdí (aj.možných havárií),které jsou společným majetkem všech vlastníků jednotek v domě o komfortu bydlení s promrzlými stěnami nemluvě.V podstatě se jedná o postupné úmyslné znehodnocování společného majetku,jehož správa je v rukou právnické osoby SVJ/resp. statutárního orgánu.

  Hezký zbytek večera.JaVa

  Vložil NN (bez ověření), 22. Únor 2018 - 12:24

  JaVo, toto je již konečná verze Vašeho příspěvku?

  Vložil tep (bez ověření), 21. Únor 2018 - 17:04

  Podívejte se do projektové dokumentace domu. Ten, kdo projektoval topení, uvádí i na jakou teplotu se mají vytápět jednotlivé místnosti v domě. Pokud jste ve stanovách SVJ neřešili jak zajistit tepelnou stabilitu domu, tak Vám neporadím. Ti, co netemperují byty, se vystavují riziku, že jim za zimu byty zplesniví. Pokud budou velké mrazy, může někde v domě zamrznout i voda v potrubí a případně ho i roztrhnout. Po oblevě se pak můžete potýkat i se zatopením některých bytů.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".