Výpočet spotřeby vody podle počtu bydlících osob

Vložil Anonymous, 28. Červen 2007 - 18:08 ::

Prosím o radu: Svuj byt v Praze pronajímám muži, který se svou rodinou trvale bydlí v rodinném domě na Moravě. Pracuje pro nadnárodní společnost střídavě v Praze a na Slovensku, v Praze se zdržuje max. 2 týdny v měsíci. Někdy ho v Praze doprovází i jeho manželka s malou dcerou. Kolik osob musím hlásit SV pro výpočet nákladů (voda, odpad)?

Děkuji Hana

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Eva Nováková, 20. Červenec 2010 - 18:45

  Dobrý den, mám dotaz, rodiče odjíždějí na celé léto na chatu. V bytě zůstávám jen já. Snažila jsem se je odhlásit na dva měsíce ze služeb, ale předseda společenství vlastníků mě to zamítl, s odůvodněním, že na to nemají právo. Za loňský rok doplácíme na službách výraznou částku i když rodiče nebyli celé léto přítomni. Jakým způsobem lze tento problém řešit, v bytech nejsou vodoměry a stanovy toto neošetřují. Děkuji za odpověď

  Vložil lake, 20. Červenec 2010 - 20:24

  Evo,

  ve společenství vlastníků musí být předem stanoveno, jakým způsobem se rozpočítávají náklady na jednotlivé služby spojené s užíváním bytu (kromě nákladů na teplo a teplou vodu, které jsou dány vyhláškou č. 372/2001 Sb.).

  Pokud jste to nenašla ve stanovách, pravidla mohla být uvedena již v Prohlášení vlastníka, nebo odhlasována později na jednom nebo více shromážděních SVJ. Požádejte tedy předsedu, ať Vám tato kompletní pravidla předloží. Podle toho zjistíte, které služby se počítají podle počtu osob, kdo tento počet stanoví, na základě jakých údajů a zda se např. přihlíží ke krátkodobé nepřítomnosti. Pak zde můžete položit doplňující dotaz.

  lake

  Vložil Eva Nováková, 20. Červenec 2010 - 21:00

  No ono to právě nikde není, a na schůzi společenství vlastníků se pouze řešili nepřihlášené osoby.Služby na počet osob mám registrované v evidenčním listě a je to téměř všechno až na pojištění, služby správní firmě a komín. Já jsem přesně žádala o zohlednění v závěrečném vyúčtování s tím, že služby budou hrazeny stále ve stejné výši. Bylo mě to předsedou zamítnuto, že to by mohl chtít každý.Ale když to skutečně nečerpají a ještě mají doplácet, tak to je trochu divné. Správní firma se ohrazuje, že ona dělá vyúčtování podle plateb a čerpaných služeb na počet osob. Díky za odpověď

  Vložil lake, 21. Červenec 2010 - 4:53

  Evo,

  Pojištění nepatří do služeb. Platba správní firmě nepatří do služeb. Ve Vašem vyúčtování musí být jednoznačně odděleny služby spojené s užíváním bytů od nákladů na správu domu (tyto náklady nesou vlastníci jednotek podle spoluvlastnických podílů, nedohodnou-li se všichni jinak).
  -----------------------------------------------------------------------------------------
  Dále: píšete o "počtu bydlících osob", pak o "nepřihlášených osobách". To jsou odlišné pojmy. Je třeba PŘESNĚ definovat podle čeho se u vás platí, už jsem Vám o tom psal. Může to být například
  - počet osob nahlášených vlastníkem,
  - počet osob obývajících byt (otázkou je, kdo jej stanoví),
  - počet osob trvale přihlášených v bytě (podle celostátní evidence obyvatel),
  - počet osoboměsíců (opět je otázkou, kdo je oprávněn ty osoby a měsíce spočítat)
  - počet příslušníků domácnosti vlastníka jednotky (to je nesmyslné, ale často používané kriterium).

  Pokud ve vašem SVJ není jasno v této základní věci, pak je třeba odmítnout uhradit nedoplatky pro nepřezkoumatelnost vyúčtování. SVJ si musí schválit jednoznačná a všem srozumitelná písemná pravidla. Evidenční list ovšem tato pravidla nestanoví, pouze zachycuje rozúčtování a jeho výsledek.

  K Vašemu úvodnímu dotazu: jestliže se účtuje (například) podle počtu osob obývajících byt, při odjezdu Vašich rodičů nahlásíte bez zbytečného odkladu nižší počet. Po jejich příjezdu opět vyšší. Soudím, že k těmto změnám musí být přihlédnuto, byly-li řádně a včas nahlášeny - předseda nemá právo je "zamítat" jen podle své subjektivní úvahy. Opak by musel být výslovně uveden ve schválených pravidlech pro rozúčtování.

  lake

  Vložil Krupp, 26. Červenec 2010 - 19:14

  Pane lake, píšete, že pojištění nepatří do služeb. Souhlasil bych s Vámi, kdyby náš původní vlastník (městská část) pojištění do služeb nezahrnul v prohlášení vlastníka. Zahrnul, takže pojištění je službou. Zapomněl jiné, o nichž jsem se domníval, že mezi služby patří ale to je záležitost jiná.

  Jirka

  Vložil lake, 26. Červenec 2010 - 20:47

  Pane Kruppe,
  obsah vašeho prohlášení je v této části v rozporu se zákonem. Viz § 9a odst. 1 ZoVB:
  "Společenství je oprávněno činit právní úkony, především uzavírat smlouvy ve věcech předmětu své činnosti podle tohoto zákona, zejména k
  a) zajištění dodávky služeb spojených s užíváním jednotek,
  b) pojištění domu,
  c) nájmu v případech nájmu společných částí domu (...)."

  Z formulace tohoto výčtu je zřejmé, že zákonodárce nezařadil pojištění domu pod služby. Je to logické, neboť jsou-li pojištěny společné části domu, netýká se to přimo jednotek.

  lake

  Vložil Eva Nováková, 21. Červenec 2010 - 7:45

  Děkuji za odpověď. S pozdravem Eva Nováková

  Vložil Eva Nováková, 24. Červenec 2010 - 17:57

  Dobrý den,ještě se vracím k mému dotazu ohledně odhlášení osob na léto při jejich nepřítomnosti­.Služby jsou fakturované na základě nahlášení počtu osob vlastníkem.V e mailu mě předseda odpověděl, že se řídí zákonou normou (?), kterou stanovila Městská částP-7,kdy k odhlášení osoby může dojít až po půlročním neužívání bytu a po schválení vlastníkem. To se ale dle mého názoru vztahuje pouze na byty ve vlasdtnictví městské části? Děkuji za odpověď

  Vložil lake, 24. Červenec 2010 - 20:50

  Evo,

  pro vaše SVJ je zcela bezvýznamné, co si stanovila městská část pro své nájemní byty. Sdělte to předsedovi. Mimochodem, co míní pod "schválení vlastníkem"? Vlastníkem jednotky jste přece vy!

  Běžně se služby vyúčtují s rozlišením po měsících (např. při změně vlastníka jednotky, určení spotřeby tepla pro vytápění podle klimatické náročnosti jednotlivých měsíců, a podobně).
  Máte tedy právo nahlašovat počty stejným způsobem.

  lake

  Vložil Eva Nováková, 25. Červenec 2010 - 13:00

  Děkuji za odpověď.Mám ještě jeden problém. Jelikož mě,jak jsem již psala, připadalo vyúčtování za loňský rok neodpovídající, sedla jsem si a celé přepočítala. Nikde jsem v závěrečném vyúčtování nenalezla počet jednotek, podle kterých mělo být vyúčtování zpočítáno. Nebyl problém to na počet jednotek dopočítat a zjistila jsem, že v některých službách je počítáno se 49 jednotkami a v jiných 61 jednotkami. V těch, co je počítáno se 49 jednotkami výrazně doplácíme za služby. Nikde není stanoveno, že by na některé služby byl snížen počet jednotek. Bohužel jsem to dopočítala nyní a lhůta na podání reklamace vypršela ke dni 30.6.2010. Musím nedoplatek zaplatit? Mám ještě šanci vše na správní firmě reklamovat? Díky za odpověď.

  Vložil Matějka Jaroslav, 23. Říjen 2007 - 13:42

  Vážení, opět problém, o kterém zde bylo již diskutováno, nutnost určit pravidla v „Prohlášení…“ nebo stanovách SVJ.

  Ve stanovách SVJ by\ v části hospodaření mělo být uvedeno např.: "Při absenci obecně závazných předpisů se rozúčtování provede takto:

  • a) Náklady za vodné a stočné se rozúčtují dle faktury vodárenské společnosti na jednotlivé jednotky v poměru dle počtu osob v jednotkách a směrných čísel spotřeby, přitom platí, že členem domácnosti v jednotce jsou osoby, které tvoří společnou domácnost a jiné osoby, které byt nebo část bytu užívají po dobu, která v součtu činí nejméně 3 měsíce v kalendářním roce, minimálně však 1 osoba ; v případě instalace podružných vodoměrů v jednotkách v poměru dle naměřených hodnot poměrových vodoměrů vody v jednotce."

  Dále by ve stanovách SVJ mělo být uvedeno: „Vlastníci jednotek jsou povinni oznámit výboru společenství počet členů domácnosti-uživatelů bytu po jednotlivých měsících a hlásit změny počtu osob nejpozději následující měsíc.“

  Návrh Pravidel: PRAVIDLA PRO ROZÚČTOVÁNÍ VODNÉHO A STOČNÉHO

  na jednotlivé jednotky (byty a nebyty), v objektech s dodávkou pouze studené vody bez podružných poměrových vodoměrů v jednotkách

  1. Podklad pro rozúčtování vodného a stočného SV je faktura, případně souhrn faktur, od dodavatele, za dané zúčtovací období, které stanoví množství odebrané (fakturované) vody, jednotkovou cenu a fakturovanou cenu celkem za dané období.
  2. Rozúčtování fakturovaných nákladů se provede na jednotlivé jednotky, kde nejsou osazeny poměrové vodoměry SV, podle počtu osob evidovaných u vlastní domu domu a směrných čísel spotřeby vody – příloha č.12 vyhlášky č.428/2001 Sb. dle zákona č.274/2001 Sb. “Zákon o vodovodech“ (počet osob x počet měsíců x směrné číslo).
  3. V objektu, kde jsou vodoměry osazeny jen zčásti v některých jednotkách, nebo kde uživatelé neumožnili nebo odmítli jejich instalaci, budou náklady rozúčtovány těmto uživatelům bez poměrových vodoměrů ve výši rozdílu mezi celkovým nákladem připadajícím na zúčtovací jednotku a náklady za spotřebu naměřenou v jednotkách v bytech i nebytech osazených vodoměry. Rozdíl bude rozúčtován v poměru počtu osob evidovaných u vlastníka domu v bytech či nebytech bez vodoměrů a směrných čísel spotřeby vody – příloha č.12 vyhlášky č.428/2001 Sb., dle zákona č.274/2001 Sb. “Zákon o vodovodech“.
  4. Počet osob v bytě je uveden na předpisu záloh za služby spojené s užíváním bytu. Akceptace tohoto předpisu záloh (poukázáním první splátky) se považuje za souhlas s údaji zde uvedenými.
  5. Uživatel bytu oznámí vlastníkovi domu bezodkladně změnu počtu osob v bytě (domácnosti), má-li tato změna počtu osob vliv na rozúčtování nákladů za služby spojené s užíváním bytu (např.: vodné a stočné, výtah, osvětlení v domě). Osoby domácnosti jsou definované v občanském zákoníku. Stanovení počtu osob v bytě může být ujednáno vnitřním předpisem družstva, sdružení nebo společenství.
  6. U uživatelů, kteří nesplnili včas oznamovací povinnost při změně počtu bydlících osob, budou služby na tomto údaji závislé rozúčtovány za celé zúčtovací období, a to s nejvyšším počtem osob evidovaných či zjištěných bez ohledu na to, kdy k údajné změně došlo. Pravidla se vztahují na prostory v obytných budovách a to jak na byty, tak na nebytové prostory. U nebytových prostor mohou být odlišnosti od těchto pravidel v závislosti na způsobu užívání.
  7. Uživatel jednotky je povinen umožnit instalaci podružného vodoměru SV a provádění jejich odečtů, případně sdělit počty osob v jednotce a charakter využívání jednotky.
  8. Podružné vodoměry podléhají pravidelnému metrologickému ověřování správné funkčnosti dle obecně závazných právních norem.

  Matějka

  Vložil Anonymous, 23. Říjen 2007 - 14:06

  Jakkoli se pan Matějka snaží sestavit pravidla pro rozúčtování, před amatérským přístupem v této souvislosti důrazně varuji. Pravidla by totiž měla řešit zejména problémové případy, tj. jak rozúčtovat při neumožnění přístupu do jednotky, při poruše vodoměru, při zjevné nekonsistenci náměru (např. vodoměr ukazuje méně než při posledním odečtu), při porušení plomby vodoměru, při neoprávněném zásahu do vodoměru, při havárii, kdy část vody protekla bytovým vodoměrem, při havárii, kdy uniklá voda neprotekla bytovými vodoměry, při poruše fakturačního vodoměru a v dalších nestandardních situacích.

  Vložil Matějka Jaroslav, 23. Říjen 2007 - 15:27

  Vážený pane Anonymousy, proč zde nezveřejníte jak je to u vás a proč se nepodepíšete? Naše společnost má celkem slušná pravidla, nejde o moji „snahu“, ale za informace „se platí“. V úvodní části pravidel máme tuto obecnou část, kde je uvedeno:

  I. Obecná část

  1. Uživatelé bytů mají vedle práva užívat byt i právo užívat společné prostory a zařízení domu, jakož i požívat služby, jejichž poskytování je s užíváním bytu spojeno.
  2. Uživatelé bytů a nebytů jsou povinni užívat byt, nebyt, společné prostory a zařízení domu řádně a řádně požívat služby, jejichž poskytování je spojeno s užíváním bytu.
  3. Uživatelé bytů a nebytů jsou povinni při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující ostatním uživatelům bezproblémový výkon jejich práv.
  4. Uživatelé bytů jsou povinni oznámit bez zbytečného odkladu … a umožnit jejich provedení. Pokud tak neučiní odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla.
  5. Uživatel bytu a nebytu je povinen odstranit závady a poškození, které v domě způsobil sám nebo ti, co s ním bydlí. Nestane-li se tak, má SVJ domu právo po předchozím upozornění uživatele bytu závady a poškození odstranit a požadovat od uživatele bytu náhradu.
  6. Uživatel bytu a nebytu nesmí provádět …
  7. Uživatel bytu a nebytu je povinen dle §692 Občanského zákoníku a §13, odst.4 Zákona o vlastnictví bytů po předchozí výzvě umožnit vstup do bytu k provedení instalace a údržby zařízení pro měření a regulaci tepla, teplé a studené vody, jakožto i odpočet naměřených hodnot. Stejně je povinen umožnit přístup k dalším technickým zařízením společných pro objekt (např.technická šachta), pokud jsou součástí bytu a nebytu.
  8. V případě, že uživatel bytu či nebytu poškodí měřící a regulační techniku umístěnou v bytě, nebytě, SVJ provede opravu či výměnu na náklady uživatel bytu.
  9. Nezaplatí-li uživatel bytu nájemné nebo úhradu za plnění poskytované s užíváním bytu do pěti dnů po její splatnosti, je povinen zaplatit i poplatek z prodlení.

  Poznámka na okraj: Je-li havárie, předpokládám, že jste pojištěni a vytečená voda z vodovodních rozvodů v domě je též součásti pojištění, ať již pojištění domu nebo jednotky.

  Matějka

  Vložil Anonymous, 23. Říjen 2007 - 15:49

  Vážený pane Matějko, odpověď na Vaši otázku, proč nenapíšu, jak je to u nás, je jednoduchá. Na dotaz, podle jakých pravidel bylo provedeno rozúčtování, jsem dostal odpověď, že podle schválených pravidel a podle praxe z minulých let. Text pravidel ovšem k disposici nemám, ač jsem se ho snažil získat, dokonce pochybuji, že existuje. Takže ho v dané situaci nemohu zveřejnit.

  Vložil Anonymous, 23. Říjen 2007 - 15:55

  Rozšířená praktika – když neznáte pravidla – nemůžete nic zkontrolovat a nikoho „otravovat“ svými reklamacemi, P.V.

  Vložil Anonymous, 23. Říjen 2007 - 16:01

  Je ovšem otázka, zda na základě nepřekontrolo­vatelného rozúčtování jsem povinen platit.

  Vložil Anonymous, 23. Říjen 2007 - 16:12

  Jako vlastník máte právo na prvodoklady, které jsou podkladem pro vyúčtování a zejména na informaci o způsobu rozůčtování. Nenechte se odradit vysvětlením typu: „to je složité“, „to tak dělá program“ a jinými bláboly. Ve ve vyúčtování je nejtěžším matematickým úkonem dělení. s pozdravem, Petr Vávra

  Vložil Anonymous, 22. Říjen 2007 - 22:51

  Někde jsem slyěel že za trvale bydlící osobu se považuje ta, která se v bytě zdržje více než polovinu roku. Nevím co je na tom pravdy.

  Vložil Petr Š. (bez ověření), 12. Červen 2008 - 9:30

  Zrovna řešíme podobný problém. V domě máme manželskou dvojici v důchodu, která na léto (celý 7 a 8 měsíc) odjíždí na chatu, a v bytě se nezdržují. U externí firmy, která nám dělá správu a účetnictví, si toto nahlásili (se zpožděním, až v roce 2008), takže jim za rok 2007 vznikl obrovský přeplatek za vodu (dům má jeden společný vodoměr). Mohou to tak udělat, nebo „správce“ udělal chybu že jim to uznal? P.S. stejně mám dojem, že si co 14 dní přijeli domů „vyprat prádlo“. To jim ale zpětně nikdo nedokáže. Koho by tehdy v létě napadlo hlídat, zda dotyčného souseda zahlédl či ne.

  Děkuji za odpověď, nebo aspoň nakopnutí kde hledat.

  Vložil Anonymous, 23. Říjen 2007 - 16:16

  Pokud se použije analogie z nájemného bydlení, zde je již déle povinnost nahlásit osobu do 15ti dní., P.V.

  Vložil FilipN, 23. Říjen 2007 - 16:02

  Taky jsem se to pokoušel hledat, zatím neúspěšně. Mělo by jít v součtu o dobu alespoň tří měsíců.

  Vložil Anonymous, 29. Červen 2007 - 12:03

  Minimalne jednu, ale je to spis otazka dohody. Mnozi duchodci travi polovinu roku na chate a dalsi v patek rano odejdou a v pondeli vecer se vrati…

  nejde ale jen o vodu, ale o vsechny podobne rozpocitavane sluzby, jako je uklid domu, odvoz odpadu, spol. elektrika na chodbe a pod.

  Nehledejte spravedlnost, ale dohodu.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".