Věcná příslušnost soudu-vymáhání záloh služby, správa?

Vložil Tomio (bez ověření), 20. Červen 2019 - 1:45 ::

Dobrý den, naše SVJ vzniklé dle ZoVB hodlá vymáhat soudně nezaplacené zálohy za služby, správu. Advokát tvrdí, že se má žaloba podat k Městskému soudu a ne Obvodnímu. Má pravdu..? Děkuji za odpověď. Hezký den, Tomáš

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil ... (bez ověření), 20. Červen 2019 - 20:35

  Druhy soudů – krátký popis

  Soustava obecných soudů je tvořena čtyřmi organizačními články:

  • okresní soudy; jim naroveň jsou postaveny obvodní soudy v hlavním městě Praze a Městský soud v Brně
  • krajské soudy v Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Ostravě, Plzni, Praze, Ústí nad Labem a Městský soud v Praze
  • vrchní soudy v Praze a Olomouci
  • Nejvyšší soud v Brně a Nejvyšší správní soud v Brně
  Vložil ... (bez ověření), 20. Červen 2019 - 22:34

  V naší republice jsou pouze dva městské soudy. Napište prosím, zda jste z Prahy nebo Brna. Kvůli Vašemu advokátovi.

  (Tučné písmo je v příspěvku „Bydliště“ omylem.)

  Vložil ... (bez ověření), 21. Červen 2019 - 14:57

  Váš advokát není idiot.

  Vložil zdeseny clen SVJ, 20. Červen 2019 - 8:19

  Váš advokát je idiot, co by rád vydělával na něčem, čemu ve skutečnosti nerozumí, neboť nezná bytové právo a nezaregistroval novelu občanského soudního řádu, a to je účinná od 1.5.2015, tedy chcete využít advokáta, co během posledních 4 let neřešil pohledávky SVJ… (Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva)

  Zákon č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád

  Příslušnost

  § 9

  (1) Nestanoví-li zákon jinak, jsou k řízení v prvním stupni příslušné okresní soudy.

  (2) Krajské soudy rozhodují jako soudy prvního stupně

  l) ve věcech jednání shromáždění společenství vlastníků a sporů z toho vzniklých, s výjimkou sporů o příspěvky členů společenství vlastníků na správu domu a pozemku, sporů o zálohy na úhradu za služby a způsobu rozúčtování cen služeb,

  Doporučuji si najít jiného advokáta, co by tomu rozumněl.

  Aby se vám nestalo, že narazíte následně na skutečnost:

  • že žalujete zálohy po skončení účetního období
  • že některé předchozí vyúčtování nebylo řádné, tedy nebylo splatné a místo dluhu na zálohách má u vás vlastník přeplatek
  • že místo SVJ vyúčtování vyhotovoval a doručoval najatý správce, který k tomu nebyl vůbec oprávněn
  • že vaše doručené vyúčtování postrádají podpisy statutárních orgánů

  atd.

  Vložil zdeseny clen SVJ, 20. Červen 2019 - 17:51

  dle judikatury (např. I.ÚS 1294/07 ze dne 13. 3. 2008) je vyúčtování jednostranný, adresný právní úkon (jednání).

  dle § 561 odst. 1 NOZ k platnosti právního jednání učiněného v písemné formě se vyžaduje podpis jednajícího.

  - z výše uvedeného vyplývá, že vyúčtování, aby bylo platné, musí být podepsáno jednajícím, tj. statutárním orgánem SVJ či třetí osobou zplnomocněnou statutárním orgánem SVJ.

  To, že na faktuře za telekomunikace, vodu či cokoliv jiného nemusí být podpis je úplně jiná situace, s nimi totiž máte uzavřenou platnou smlouvu (a k její platnosti podpis nutný je a jedná se dvoustranný právní úkon). Vyúčtování postrádající podpis je ekvivalentní situaci, kdy by vám někdo poslal fakturu při neplatné či neexistující smlouvě. V takové situaci by také neuspěl se žalobou. SVJ oproti tomu může vyúčtovávat jednostranným právním úkonem bez čehokoliv předchozího a k platnosti právního jednání za SVJ podpis(podpisy) nutný je.

  Pokud Vám vadí, jak tituluji „rádoby advokáta“ pokoušejícího se v rozporu s etickým kodexem advokacie převzít zastoupení ve věci, které evidentně nerozumí, tak pokud vám bude vyprávět, jak podpisy nejsou nutné, jen potvrdí, co jsem o něm napsal. A s takovým vám u soudu přeji hodně stěstí, doufejte ovšem, že protistrana bude nečinná, nebo stejně nedovzdělaná jako váš advokát všeuměl nic neuměl…

  Vložil Quido (bez ověření), 20. Červen 2019 - 17:55

  „dle § 561 odst. 1 NOZ k platnosti právního jednání učiněného v písemné formě se vyžaduje podpis jednajícího“

  A podle § 562 odst. 1 se podpis nevyžaduje (za tam uvedených podmínek).

  Vložil anon1234_ (bez ověření), 20. Červen 2019 - 18:19

  § 562 říká, že písemné formě jsou rovnocenné případy, kdy právní jednání je učiněno telegraficky, dálopisem nebo elektronickými prostředky, které umožňují zachycení obsahu právního jednání a určení osoby, která právní jednání učinila.

  § 562 nic o podpisu jaksi neříká.

  § 562(1) Písemná forma je zachována i při právním jednání učiněném elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby.

  Vložil Quido (bez ověření), 20. Červen 2019 - 18:04

  Ani na daňovém dokladu se podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, podpis nevyžaduje.

  Vložil anon1234_ (bez ověření), 20. Červen 2019 - 18:37

  faktura je výzvou k zaplacení. právním jednáním je zde smlouva, která je dvoustranným právním jednáním a která vyvolá právní následky.

  vyúčtování v SVJ je jednostranné právní jednání, které vyvolá právní následky.

  první odkaz na judikaturu, kterou jsem našel – např. http://kraken.slv.cz/57ICm3247/2011 faktura je sice účetním dokladem, nicméně v civilním právu se jí přiznává role výzvy k zaplacení ve smyslu § 340 odst. 2 obchodního zákoníku, popřípadě § 563 občanského zákoníku. Faktura sama není důvodem vzniku kupř. práva na zaplacení kupní ceny za zboží, tím je vždy skutečnost jiná (zpravidla dodání zboží dle sjednané kupní smlouvy za cenu a v době sjednané v kupní smlouvě). Jak ostatně vyplývá z ustálené judikatury nejvyšších soudů (kupř. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Odo 276/2005, sp. zn. 29 Cdo 1671/2000, sp. zn. 32 Odo 479/2006 či rozhodnutí Ústavního soudu I. ÚS 3143/08) faktura jako účetní doklad sama o sobě není ani důkazem o smluvním vztahu mezi účastníky. K tomu soud dodává, že je tomu tak proto, že faktura zpravidla neobsahuje údaje o skutkových okolnostech důvodu vzniku pohledávky.

  Vložil zdeseny clen SVJ, 20. Červen 2019 - 18:01

  neboť ta umožňuje zachycení obsahu a určení jednající osoby.

  § 562

  (1) Písemná forma je zachována i při právním jednání učiněném elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby.

  Eventuálně můžete posílat dokumenty s elektronickým podpisem statutárního orgánu, ovšem jsem vážně zvědavý, jak budete před soudem prokazovat jejich doručení…

  Vložil Quido (bez ověření), 20. Červen 2019 - 18:16

  „jak budete před soudem prokazovat jejich doručení“

  Tady nediskutujeme průkaz doručení, to je jiná otázka.

  Podle § 562 je písemná forma právního jednání zachována i při využití elektronických (popřípadě jiných technických) prostředků. Pod pojem elektronických prostředků je možné zahrnout zejména internet nebo mobilní telefon apod. Naopak pojem jiných technických prostředků je možné chápat zřejmě ve smyslu telegrafu, telefaxu apod. (srov. znění § 40 odst. 4 ObčZ 1964). (Lavický, P. a kol.: Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2014)

  § 40 odst. 4 ObčZ 1964 zní: „Písemná forma je zachována, je-li právní úkon učiněn telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu právního úkonu a určení osoby, která právní úkon učinila.“

  Chcete polemizovat s Lavickým?

  Vložil Onderka ml. (bez ověření), 21. Červen 2019 - 15:25

  Zajímavý je případ internetu a mobilního telefonu. Podle Lavického je písemná forma právního jednání zachována i v případě využití internetu nebo mobilního telefonu apod. Tj. při hovoru prostřednictvím internetu nebo mobilního telefonu je zachována písemná forma právního jednání.

  A skutečně tomu tak je: telefonicky je možné uzavírat smlouvy. Jenom jsem měl za to, že to je někde zakotveno výslovně, ne že se to musí takto dovozovat s použitím výkladů zákonů, byť jakkoli autoritativních.

  Vložil Quido (bez ověření), 20. Červen 2019 - 18:45

  Komentář k § 561−563 psal Miloslav Hrdlička, Petr Lavický je vedoucí autorského kolektivu. Pro upřesnění.

  Vložil Quido (bez ověření), 20. Červen 2019 - 19:00

  Je forma právního jednání textová, listinná, písemná, elektronická, technickými prostředky. Tato ustanovení nejsou zrovna dvakrát přehledně napsána, protože není při prvním čtení zřejmé, v jakém vztahu tyto formy jsou navzájem.

  Vložil zdeseny clen SVJ, 20. Červen 2019 - 18:58

  ještě je ale skutečně problém v podpisu :)

  Písemná forma právního úkonu tedy předpokládá existenci dvou náležitostí: písemnosti a podpisu (srov. Občanský zákoník, Komentář, 8. vydání, Praha: C.H.Beck, 2003, str. 206).

  viz https://iudictum.cz/…do-1789–2005

  Písemnost máte tedy zachovánu i vámi uváděnými technickými prostředky. Jak jimi máte zachován podpis?

  Tedy ono určení osoby, která právní jednání učinila.

  Vložil Quido (bez ověření), 20. Červen 2019 - 19:48

  Na diskutované téma napsal František Korbel obsáhle zde:

  https://www.obczan.cz/…nim-jednanim

  Dole pod textem můžete hlasovat, Váš názor má v tuto chvíli podporu 22 % hlasujících.

  Vložil 8Anonymous (bez ověření), 21. Červen 2019 - 17:37

  Frantovy uvahy jsou proste genialni, proto je v AK HH…

  Vložil zdeseny clen SVJ, 20. Červen 2019 - 20:05

  „Pokud umožňuje s přiměřenou spolehlivostí určení jednající osoby (uvedení jména a příjmení v podpisu nebo v emailové adrese) (§ 562 odst. 1 NOZ). (70.95 %)“

  Email je technologie stará x desítek let, navržená v akademickém prostředí, kde nikdo nepředpokládal její obecné nasazení a mezi vědci se tenkrát mělo za to, že se nepodvádí.

  Ten nejvíce odhlasovávaný názor si odporuje sám sobě technologicky, protože emailové servery po trase navzájem komunikují v plain textu a jako taková je možná libovolná změna odesílatele. Důkazem vám budiž poslední rok oblíbené maily požadující platbu v bitcoinech za smazání údajných videí, co jsou alias odesílány z vlastní adresy příjemce k vyvolání dojmu „získání přístupu k mailové schránce“. (BTW stejně to umožňuje i protokol umožnující přesměrovávání telefonních hovorů, takže je možné docílit toho, aby vám mobil vyzváněl s tím, že volajícím bude vaše vlastní mobilní číslo – celkem cool na předvádění…).

  Takže je skutečně jedno, jak a o čem hlasují jedinci, co neznají judikaturu, a ustanovení zákona ještě vykládají s jasnou základní neznalostí dané technologie…

  Pokud má emailem dojít k závaznému právnímu jednání, neobejde se to bez digitálního podpisu jednající osoby. A ještě není zaručeno doručení, takže průkazné je to jen pro příjemce onoho digitálně podepsaného emailu.

  A judikatura v tom má jasno, na rozdíl od onoho nesmyslného hlasování, co si odpověď sama sobě odporuje, protože Pokud umožňuje s přiměřenou spolehlivostí určení jednající osoby je u emailu bez digitální podpisu spolehlivost nula, tedy zjevně nepřiměřená.

  Vložil Quido (bez ověření), 20. Červen 2019 - 19:18

  To tady spolu sotva vyřešíme. Podpis není právně definován. Dokonce není ani dáno, že podpis je totéž jako „určení osoby, která právní jednání učinila“. Listina také není definována.

  Čtení na toto téma dost, ale to definice nenahradí. Třeba

  http://obcanske.juristic.cz/…7/index.html

  se zabývá tím (ale odpovědi nepřináší), zda je podpis „Máňa“, „Tvůj děda“.

  Vložil zdeseny clen SVJ, 20. Červen 2019 - 19:36

  teď jen si vybrat z variant a některou na těch vyúčtováních používat.

  Byl jsem u soudu, kde na vyúčtováních nebylo vůbec nic, ale skutečně vůbec. A soudkyni by to bývalo stačilo, byť nedostatků tam bylo ještě mnohem více a tedy skutečnost, že chybějící podpisy jsou také problém a velký, se objevila pouze v audiozáznamu z jednání.

  Prostě jak jsem psal na úvod, z mnoha různých důvodů doporučuji hledat si advokáty, kteří dané problematice rozumějí do detailu a nedělají ji poprvé a nikoliv nemehla s generální praxí snažící se poskytovat „právní“ služby od trestního práva, přes obchodní po občanské. Většinou tím totiž jen zakrývají, že neumí nic. Advokát co je skutečným odborníkem v nějaké právní specializaci má totiž většinou práce dost a nemá problém odmítnout zastupování ve věci, co mu není blízká. :)

  Vložil Onderka ml. (bez ověření), 21. Červen 2019 - 12:10

  „A soudkyni by to bývalo stačilo“

  K čemu by to soudkyni bývalo stačilo? K tomu, aby vyúčtování uznala za platné, a nebo naopak za neplatné?

  Vložil zdeseny clen SVJ, 21. Červen 2019 - 13:33

  Soudkyně by jen na základě absence jakéhokoliv podpisu označila vyúčtování za neplatné. (naprosto v souladu s judikaturou na kterou zde s anon1234_ upozorňujeme) Nakonec to udělala na základě jiných vad.

  Měl jsem za to, že je to jasné z kontextu předchozích odpovědí, tímto tedy doplňuji.

  Vložil Onderka ml. (bez ověření), 21. Červen 2019 - 14:06

  „judikaturou na kterou zde s anon1234_ upozorňujeme“

  Upozorňujete na I.ÚS 1294/07 ze dne 13. 3. 2008, kde o podpisu není ani slovo.

  Vložil zdeseny clen SVJ, 22. Červen 2019 - 6:07

  nejen anon1234_ odkazoval na judikát, ale i já v tomto příspěvku

  Písemná forma právního úkonu tedy předpokládá existenci dvou náležitostí: písemnosti a podpisu (srov. Občanský zákoník, Komentář, 8. vydání, Praha: C.H.Beck, 2003, str. 206).

  viz 26 Cdo 1789/2005

  Vložil anon1234_ (bez ověření), 21. Červen 2019 - 18:42

  nikdo netvrdil, že tento judikát je o podpisu.

  přečtěte si níže můj komentář:

  dle judikatury (např. I.ÚS 1294/07 ze dne 13. 3. 2008) je vyúčtování jednostranný, adresný právní úkon (jednání).

  dle § 561 odst. 1 NOZ k platnosti právního jednání učiněného v písemné formě se vyžaduje podpis jednajícího.

  z výše uvedeného vyplývá, že vyúčtování, aby bylo platné, musí být podepsáno jednajícím, tj. statutárním orgánem SVJ či třetí osobou zplnomocněnou statutárním orgánem SVJ.

  Vložil zdeseny clen SVJ, 20. Červen 2019 - 18:28

  ale jak máte splněno, že například e-mail odeslala jednající osoba a ne někdo jiný s přístupem k počítači?

  Byl jste někdy před soudem o vyúčtování bez podpisů?

  Vložil anon1234_ (bez ověření), 20. Červen 2019 - 18:26

  nikdo s Lavickým nepolemizuje.

  Lavický na straně 1390–1391 komentáře, který jsem si otevřel díky vám, jen vysvětluje, že písemná forma je ekvivalentní elektronické. nic víc, nic míň. § 562 odst. 1 stojí vedle § 561, nevylučuje § 561.

  Vložil Roland (bez ověření), 20. Červen 2019 - 9:52

  „vyúčtování postrádají podpisy statutárních orgánů“

  Odkud plyne povinnost podpisů? Telefonní operátoři, vodárny ad. svá vyúčtování nepodepisují, tato by (pokud bychom přijali Váš výklad) byla neplatná…

  Vložil www (bez ověření), 20. Červen 2019 - 15:41

  Neznám obecně závazný právní předpis, který by stanovoval, že je potřeba podpis na vyúčtování. Nezná ho ani zděšený člen SVJ a přesto ho nenazvu idiotem i když pro něho je každý, kdo má jiný názor než on, idiotem.

  Vložil JaVa, 20. Červen 2019 - 16:17

  Každý Člen SVJ ví,nebo by měl vědět, že je v případě řádného, úplného a srozumitelného vyúčtování správy domu a služeb s tím spojených (jejímž poskytovatelem je právnická osoba SVJ) v právním vztahu, pouze z touto právnickou osobou SVJ a tato,resp. její výkonný orgán je ze zákona 89/2012 Sb.,§ 1190 osobou odpovědnou za správu domu a pozemku a nikoliv nějaká „třetí osoba“!

  Tudíž souhlasím se „zděšeným členem SVJ“,že vyúčtování,které není parafováno „odpovědnou osobou“ dle § 1190, není úplné a tudíž ani platné!

  Pokud zde tvrdíte,že každý vlastník jednotky je automaticky v právním vztahu s každým dodavatelem energií a služeb dodaných právnické osobě SVJ na základě smluvního vztahu mezi právnickou osobou SVJ a třetími stranami=dodavateli služeb a energií,měl by jste to něčím doložit.

  Přeji Vám hezký zbytek dne.JaVa

  Vložil Leontýna (bez ověření), 20. Červen 2019 - 16:29

  Co to hulíte za matroš, JaVa? Je to síla.

  Je teprve čtvrtek, až už jste zdrogovaná jako v sobotu.

  Vložil JaVa, 20. Červen 2019 - 17:09

  Milá paní „Leontýnko“,mohla by jste mi prosím odpovědět na tuto otázku:

  Komu budete adresovat případnou reklamaci vašeho ročního vyúčtování za správu domu a služby s tím spojené?

  1. Účetní firmě,která je uvedena pod tím vaším vadným vyúčtováním a s kterou nejste v žádném právním vztahu?

  2)Právnické osobě SVJ,která je ze zákona za správné vyúčtování odpovědná a s kterou naopak v právním vztahu jste?

  Děkuji předem za Vaši odpověď.Nemusí to být hned.Já klidně počkám až se z té kocoviny vyspíte.

  Přeji hezký zbytek dne.JaVa

  Vložil JaVa, 20. Červen 2019 - 14:23

  „Odkud plyne povinnost podpisů? Telefonní operátoři, vodárny ad.svá vyúčtování nepodepisují…“

  Stačí si položit jednoduchou otázku:

  „Kdo je můj dodavatel služby,vodárna nebo právnická osoba SVJ?“

  Kdo zná odpověď, ten také ví,kdo je za vyúčtování odpovědný a čí podpis, je na dokumentu nezbytný.

  Přeji Vám hezký den.JaVa

  Vložil www (bez ověření), 20. Červen 2019 - 15:43

  Stačí napsat konkrétní ustanovení právního předpisu, podle kterého je podpis na vyúčtování nutný. Takové ustanovení ale neznáte, co? Nic si z toho nedělejte, nikdo ho nezná. Asi proto, že takové ustanovení není.

  Vložil anon1234_ (bez ověření), 20. Červen 2019 - 17:04

  dle judikatury (např. I.ÚS 1294/07 ze dne 13. 3. 2008) je vyúčtování jednostranný, adresný právní úkon (jednání).

  dle § 561 odst. 1 NOZ k platnosti právního jednání učiněného v písemné formě se vyžaduje podpis jednajícího.

  z výše uvedeného vyplývá, že vyúčtování, aby bylo platné, musí být podepsáno jednajícím, tj. statutárním orgánem SVJ či třetí osobou zplnomocněnou statutárním orgánem SVJ.

  Vložil Leontýna (bez ověření), 20. Červen 2019 - 14:35

  „Kdo je můj dodavatel služby,vodárna nebo právnická osoba SVJ?“

  Už to nehulte, JaVa. Pokud bydlíte v rodinném domuku, dostáváte vyúčtování vody od vodárny. Pokud bydlíte v bytovém domě ve správě SVJ, dostáváte vyúčtování vody od SVJ. Ráda jsem Vám to zdarma objasnila, souvislost s diskutovaným tématem je nicméně nulová. Honorář za konzultaci pošlete dobročinné organizace podle své volby.

  Vložil JaVa, 20. Červen 2019 - 15:07

  Milá paní „Leontýnko“.Vet­šinou se zdejší pisatelé drží úvodního dotazu a ten je k dění v SVJ a nikoliv k „vašemu domku“.Pokud žijete ve svém vlastním domku a máte nutkání stále někam psát,tak pište na „portál domkařů“,zde je „portaljsvj“.

  Přeji Vám „pevnou ruku“ a hezký zbytek dne. JaVa

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".