Stanovy-schválení

Vložil Wágner (bez ověření), 16. Prosinec 2016 - 14:10 ::

Dobrý den, kde je dáno,že hlasování o schvalování nových stanov v r.2016 je dle stanov starých,z r.2002, nikoli dle nového OZ platného od r.2015 ? Nemohu dohledat. Děkuji Wágner

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Orel (bez ověření), 16. Prosinec 2016 - 14:58

  Jestliže vaše SVJ vzniklo už před účinností nového OZ, tak hlasování o schvalování nových stanov je vlastně hlasováním o změně stanov a řídí se ustanoveními starých stanov proto, protože to je v souladu s novým OZ platným od r.2013.

  V novém OZ je stanovení § 1206:

  „(2) Shromáždění je způsobilé usnášet se za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů. K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek, ledaže stanovy nebo zákon vyžadují vyšší počet hlasů.

  V souladu s tímto ustanovením stačí ke schválení nových stanov většina přítomných hlasů, pokud dosavadní stanovy nevyžadují vyšší počet hlasů. Protože vaše dosavadní stanovy vyžadují vyšší počet hlasů, řídíte se jimi. Pokud by jste si v nových stanovách odsouhlasily ustanovení, podle kterých by stačila ke schálení změn stanov nadpoloviční většina přítomných, tak příště při schvalování změn stanov bude stačit uvedená nadpoloviční většina přítomných. Samozřejmě, že také můžete ponechat v nových stanovách vyšší počet hlasů, pokud si to shválíte.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 16. Prosinec 2016 - 15:34

  Ve smyslu ustanovení § 3028 odst. 3 zák. 89/2012 Sb. se SVJ do přijetí jiných stanov řídí dosavadními právními předpisy a svými původními stanovami.

  Vložil René (bez ověření), 17. Prosinec 2016 - 10:42

  Neuplatní se odst. 3 § 3028 NOZ, nýbrž odst. 2 § 3028, jak je vysvětleno v příspěvku zde:

  http://www.portalsvj.cz/…m-89–2012-sb#…

  Uplatní se právní úprava NOZ, jak správně uvedl Orel uvedená v ustanovení § 1206. Dále se uplatňuje § 3041 NOZ, podle které platí „Ustanovení společenské smlouvy nebo statutu právnických osob uvedených v odstavci 1, která odporují donucujícím ustanovením tohoto zákona, pozbývají závaznosti dnem nabytí jeho účinnosti;…“

  Ustanovení dosavadních stanov o schvalovacím kvóru při změně stanov v tazatelově případě není v rozporu s donucujícími ustanovenímí NOZ, protože je v souladu s § 1206 NOZ. Proto je toto ustanovení platné a bude se podle něho postupovat při schvalování nových stanov.

  Vložil JaVa, 16. Prosinec 2016 - 15:27

  Uvedu příklad:Vaše SVJ vzniklé ze zákona 72/1994 Sb., se nejspíše stále řídí tzv.Vzorovými stanovami n.v.371/2004 Sb.,

  Čl. VII

  Shromáždění

  (1) Nejvyšším orgánem společenství je shromáždění, které tvoří členové společenství.

  (2) Shromáždění volí a odvolává členy výboru nebo pověřeného vlastníka; volí a odvolává členy kontrolní komise nebo revizora, rozhodne-li o jejich zřízení.

  (3) Do výlučné působnosti shromáždění náleží rozhodování o

  1. změnách ve věcech, které jsou obsahem prohlášení vlastníka budovy

  podle § 4 zákona o vlastnictví bytů,

  1. schválení nebo změně stanov,

  (13) Tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných členů společenství je zapotřebí k přijetí usnesení o

  1. schválení nebo změně stanov,

  Pokud se Vám jedná o % rozdíl mezi hlasováním podle starých a nových stanov,tak nové stanovy musíte odsouhlasit kvórem uvedeným v doposud platných stanovách.Jaké máte kvórum pro změnu stanov ve vašich aktuálně platných stanovách jste zde zatím neuvedl! Nové stanovy platí až okamžikem schválení shromážděním.Do té doby se vaše SVJ řídí těmi současně platnými.Co je Vám na tom ještě nejasného?

  JaVa

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".