Společenství vlastníků smí omezit krátkodobé pronájmy. Mohou rušit klidné bydlení, rozhodl soud

Vložil TN. (bez ověření), 26. Květen 2020 - 14:13 ::

https://www.irozhlas.cz/…05261247_tzr

Myslím že žalobce měl spíš podat žalobu na nicotnost příslušného článku ve stanovách (§ 245 OZ), popř. čekat, až ho SVJ zažaluje a až v daném řízení „testovat“ ústavnost daného ustanovení stanov. V řízení o vyslovení neplatnosti usnesení nejvyššího orgánu (§ 258 OZ) soud pouze posuzuje, zda při svolávání či průběhu schůze nebyl porušen zákon a stanovy, soud by neměl řešit věcně obsah usnesení; pokud schůze proběhla procedurálně v pořádku, soud nemá jinou možnost, než žalobu zamítnout.

Zajímavé bude sledovat, co se stane dále (pokud VS a NS rozsudek potvrdí). Vlastník nebude stanovy respektovat a co SVJ udělá? Může poslat výstrahu (§ 1184 OZ) a následně soud požádat o prodej daného bytu. Může podat na vlastníka zdržovací žalobu, aby se zdržel svého jednání. Také může do stanov zakotvit pokuty a vymáhat pokutu za nepovolené poskytování ubytování. V každém jednotlivém případě ale soud bude posuzovat ústavnost a míru zásahu do vlastnických práv a každá jednotlivá žaloba může dopadnout různě.

Nicméně pokud by se zavedla praxe, že stanovy SVJ mohou omezit nakládání s vlastnictvím, byl by to špatný signál a znamenalo by to posun od SVJ k de facto družstvu.

Airbn osobně nesnáším, stejně jako noční bary, byl bych nejraději, kdyby obojí zmizelo z centra Prahy, protože kvůli ožralům se tady prakticky nedá žít. Ale k zakazování ve stanovách jsem skeptický.

Souhlasím s právníkem žalobce, že SVJ nemůže zasahovat do dispozice s předmětem vlastnictví, SVJ má omezenou pravomoc jen na správu společných částí. Dokážu si ale představit, že se ubytování, podnikání ba dokonc epronájem zakáže v Prohlášení vlastníka. Zákonodárná iniciativa zde byla z pera pirátů, avšak skončila neúspěchem, ve sněmovně nezískali podporu.

  • airbnb

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Jarda_, 26. Květen 2020 - 23:33

“Dokážu si ale představit, že se ubytování, podnikání ba dokonce pronájem zakáže v Prohlášení vlastníka. “

Ne, to si nedokážu představit :-) Vážně pane TN? Myslel jsem, že vy pronajímáte a řešíte spory se zlými SVJ.

Vložil TN. (bez ověření), 27. Květen 2020 - 5:18

No to jste myslel špatně, jak jste an to přišel?

Vložil Anynomous (bez ověření), 26. Květen 2020 - 17:02

Doslovný přepis příslušného článku ve stanovách:

Společenství vlastníků bytového domu ********** čp. **** deklaruje, že tento bytový dům je s ohledem na počet bytových jednotek v domě určen převážně k trvalému bydlení vlastníků, jejich rodinných příslušníků a nájemníků, nikoli k poskytování ubytovacích služeb nebo opakovanému krátkodobému pronájmu kratšímu 3 měsíců. K využívání jednotky k poskytování ubytovacích služeb nebo opakovanému krátkodobému pronájmu je třeba souhlasu všech členů společenství. Shromáždění souhlas k využívání jednotky k poskytování ubytovacích služeb nebo opakovanému krátkodobému pronájmu neudělí nebo udělený souhlas odejme, existuje-li riziko, že poskytováním ubytovacích služeb nebo opakovaným krátkodobým pronájmem dojde k rušení nočního klidu. zvýšení bezpečnostního rizika v domě nebo na pozemku, neúměrnému zvýšení produkce komunálního odpadu uživateli domu nebo neúměrnému znečištění společných prostor domu nebo pozemku, anebo v minulosti již takový stav nastal.

Mezi další úspěchy Bronislavy Sitár Baborákový ANO 2011 (jaké překvapení) patří např. odhalení jejího Výboru proti vylidňování centra a pro podporu komunitního života, že se ubytovaní pohybují v bytech bez ochranných roušek.

Vložil Pylná (bez ověření), 26. Květen 2020 - 17:21

Zejména vtipné je ustanovení stanov o neúměrném zvýšení produkce komunálního odpadu uživateli domu.

Jak se bude zjišťovat či měřit produkce odpadu? Kdo tak bude činit? Kdo je oprávněn tak činit? O jaký odpad se jedná? V současné době je většina odpadu recyklovatelná a neukládá se do nádob na zbytkový směsný komunální odpad (třídíme i bioodpad, kovy, nápojové kartony, vedle standardních plastů, papíru a skla). Kdo víc vytřídí je společnosti prospěšný, neboť produkuje surovinu.

Nadprodukce odpadu by měla být řešena v pravidlech pro rozúčtování nákladů a nikoli postihována uvedeným způsobem. Kromě toho při pronájmu větší množství odpadu typicky nevzniká, spíše naopak.

Vložil Justitianus, 26. Květen 2020 - 18:43

Budeme si muset počkat na to jak to celé dopadne. Myslím, že jediným klíčem k posouzení těchto situací jsou ustanovení NOZ:

Předmět a obsah vlastnického práva (…)
§ 1012
Vlastník má právo se svým vlastnictvím v mezích právního řádu libovolně nakládat a jiné osoby z toho vyloučit. Vlastníku se zakazuje nad míru přiměřenou poměrům závažně rušit práva jiných osob, jakož i vykonávat takové činy, jejichž hlavním účelem je jiné osoby obtěžovat nebo poškodit.
Omezení vlastnického práva
§ 1013
(1) Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat. Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod.
§ 1175
(1) Vlastník jednotky má právo svobodně spravovat, výlučně užívat a uvnitř stavebně upravovat svůj byt jakož i užívat společné části, nesmí však ztížit jinému vlastníku jednotky výkon stejných práv ani ohrozit, změnit nebo poškodit společné části.

Z uvedeného plyne, že kterýkoliv vlastník jednotky – nebo i SVJ – může zasáhnout vůči konkrétnímu vlastníkovi jednotky, jestliže (např. při krátkodobém pronajímání své jednotky) ztěžuje výkon práv ostatních vlastníků jednotek (§ 1112, § 1175). Dochází-li k obtěžování imisemi (hlukem, kouřem, vibracemi, vyhazováním předmětů z oken atd.) nad míru přiměřenou místním poměrům, je možné domáhat se aby soud uložil obtěžující osobě povinnost zdržet se obtěžování (§ 1113).

V právním státě je vyloučeno preventivně zakazovat určité činnosti v bytě jen z toho důvodu, že by při nich (možná někdy jednou snad) mohlo dojít k rušení práv ostatních vlastníků jednotek či k obtěžování.

Při stejné „logice“ by Vám soused mohl pomocí rozhodnutí soudu zakázat pořídit si auto, protože byste s ním mohl (možná někdy jednou snad) přejet a zranit či usmrtit některého člena jeho rodiny.

Justitianus

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".