Pronájem bytové jednotky vlastníkem

Vložil filNad52, 20. Září 2021 - 7:55 ::

Pěkný den, mám dotaz. Vlastník bytové jednotky byt pronajímá, jaká je jeho povinnost a zda vůbec nějaká je?

Je povinen nahlásit komu byt pronajímá na správu SVJ, popřípadě dát tuto skutečnost na vědomí výboru SVJ. Předem děkuji za rady. F

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil VikttPi, 20. Září 2021 - 10:13

  Ano

  §1176

  Vznikem vlastnického práva k jednotce vzniká vlastníku jednotky povinnost řídit se pravidly pro správu domu a pozemku a užívání společných částí, pokud byl s těmito pravidly seznámen nebo pokud je měl a mohl znát, jakož i zajistit jejich dodržování osobami, jimž umožnil přístup do domu nebo bytu.

  §1177

  Vlastník jednotky oznámí bez zbytečného odkladu osobě odpovědné za správu domu a pozemku (dále jen „osoba odpovědná za správu domu“) své jméno, bydliště, jméno a bydliště osoby, které přenechal byt k užívání na dobu nikoli přechodnou, a počet osob, které budou mít v bytě domácnost. To platí i v případě změny těchto údajů.

  Vložil filNad52, 22. Září 2021 - 5:04

  §1177

  citace: „Na dobu nikovi přechodnou…“. Znamená tento zákon to, že vždy jsou tito nájemníci přihlášení trvale k bydlení? F

  Vložil Justitianus, 22. Září 2021 - 8:45

  FilNad52, pletete dohromady různé pojmy.

  Není známo jaký je význam pojmu „bydlení“. K bydlení se nikdo nepřihlašuje. Je definován pojem „bydliště“ (v § 80 NOZ): je to „místo kde se člověk zdržuje s úmyslem žít tam s výhradou změny okolností trvale; takový úmysl může vyplývat z jeho prohlášení nebo z okolností případu“. Ani k bydlišti se nikdo nepřihlašuje. Ovšem skutečné bydliště člověka se může lišit od toho které člověk udává. Navíc je možné, že člověk má více bydlišť, nebo naopak nemá bydliště žádné. Tak to určil moudrý zákonodárce, tak si z toho něco vyberte.

  Pokud jde o tu „trvalost“: Podle § 2201 platí, že nájemní smlouvou se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci věc k DOČASNÉMU užívání. To platí samozřejmě i pro byt. Jde-li ze zákona o užívání pouze DOČASNÉ, pak nemůže být zároveň trvalé. Zákon je neurčitý, nesrozumitelný a nejednoznačný.

  Přihlásit se lze (oficiálně) jedině k trvalému pobytu, což je ovšem něco zcela jiného. Trvalý pobyt slouží státu například k určení volebního obvodu občana a ke stanovení účinnosti obecních vyhlášek, které se na člověka vztahují (v některých obcích například povinnost hradit za likvidaci komunálního odpadu, povinnost hradit poplatek za psa, právo na slevu v městské hromadné dopravě, atd).

  Justitianus

  Vložil Správa (bez ověření), 20. Září 2021 - 10:35

  Pokud je nájemcem fyzická osoba, odpověděl Vám pan VikttPi.

  Pokud je nájemcem právnická osoba, pronajímatel oznamovací povinnost nemá (právnická osoba nemá ani jméno ani bydliště, takže není co oznamovat a z uvedeného ustanovení v tomto případě žádná povinnost neplyne).

  Co se týká počtu osob, které budou mít v bytě domácnost, ten pronajímatel nemusí znát, nemá povinnost tento počet zjišťovat a nájemce nemá povinnost tento počet pronajímateli oznamovat. Pronajímatel nemůže oznámit údaj, který nezná.

  Vložil Justitianus, 20. Září 2021 - 11:12

  Je to poněkud jinak než napsal Správa (bez ověření).

  Oznamovací povinnost samozřejmě má každý vlastník jednotky, bez ohledu na to zda je fyzickou osobou nebo právnickou osobou.

  U právnické osoby její oznamovací povinnost podle zákona č. 89/2012 Sb. zahrnuje jméno a bydliště (fyzické) osoby, které vlastník jednotky přenechal byt k užívání na dobu nikoli přechodnou, a počet osob, které budou mít v bytě domácnost. I v případě, kdy právnická osoba nepřenechala byt k užívání fyzické osobě, má ze zákona povinnost oznámit, že počet osob které budou mít v bytě domácnost je roven NULE.

  Dále se Správa naprosto mýlí, když tvrdí že nájemce „nemá povinnost tento počet pronajímateli oznamovat“.

  § 2272
  (1) Nájemce má právo přijímat ve své domácnosti kohokoli. Přijme-li nájemce nového člena své domácnosti, oznámí zvýšení počtu osob žijících v bytě bez zbytečného odkladu pronajímateli; neučiní-li to nájemce ani do dvou měsíců, co změna nastala, má se za to, že závažně porušil svou povinnost.

  Dále ještě existuje oznamovací povinnost ohledně počtu osob rozhodných pro rozúčtování služeb podle zákona č. 67/2013 Sb.. Oznamuje se pouze počet, ne však jména či bydliště těchto osob. Tato povinnost však existuje pouze v domech kde se některá služba rozúčtuje podle počtu osob.

  Justitianus

  Vložil filNad52, 22. Září 2021 - 5:37

  Pozastavila jsem se nad zákonem č. 67/2013 Sb. Vím, že se dříve sepisovali počty osob v bytových jednotkách. V současné době aspoň u nás již ne. Pokud je tento zákon platný, měla by se rozpočítávat podle tohoto zákona spotřeba elektřiny ve společných prostorách. Mám pravdu? Nebo se jedná o zanedbatelnou finanční částku, na kterou se kašle. Děkuji za odpověď F

  Vložil Justitianus, 22. Září 2021 - 7:27
  • FilNad52 napsala: „… měla by se rozpočítávat podle tohoto zákona spotřeba elektřiny ve společných prostorách. Mám pravdu?“

  Máte pravdu. Ale Vy neznáte zákon č. 67/3013 Sb.. Ani tento zákon, ani žádný jiný právní předpis nestanoví, že by se muselo rozúčtovat právě podle počtu osob.

  Justitianus

  Vložil Správa (bez ověření), 20. Září 2021 - 12:17

  „U právnické osoby její oznamovací povinnost podle zákona č. 89/2012 Sb. zahrnuje jméno a bydliště (fyzické) osoby, které vlastník jednotky přenechal byt k užívání na dobu nikoli přechodnou“ (Vložil Justitianus, 20. Září 2021 – 11:12)

  Pokud pronajímatel přenechal byt k užívání právnické osobě, potom byt nepřenechal fyzické osobě (pokud není nájemců více, mezi nimi alespoň jedna právnická a alespoň jedna fyzická osoba). O jaké fyzické osobě píšete?

  Vložil * (bez ověření), 20. Září 2021 - 13:12

  Tato diskuse mi připomíná polemiku na téma co bylo dřív, vejce nebo slepice. §1177 dáva vlastníkovi povinnost hlásit něco, co je osobě odpovědné za správu domu k ničemu. Tato diskuse už tady byla několikrát. Ještě vás to baví?

  Vložil filNad52, 22. Září 2021 - 5:41

  K ničemu? Až budete mít SVJ o 11 bytových jednotkách a již tři byty se vám pronajímají nepřizpůsobivým občanům, kteří se tu střídají jak na kolovrátku, budete mluvit jinak. F

  Vložil Pronajimatel (bez ověření), 22. Září 2021 - 20:32

  Pokud v domě rozúčtováváte (třeba elektřinu spol. prostor) podle osob, přečtěte si zákon o službách a můžete mu naúčtovat pokutu 50/den, pokud nenahlásil změny v počtu osob. Ideálně vymáhat tak po 2,5 roce před promlčením :-)

  Nic jiného moc nezmůžete, leda se domáhat předžalobní výzvou a pak žalobou o nahlášení dle noz., pokud máte důkazy, že tam ty lidi bydlí >2 měsíce.

  Pokud by se tam zdržovali <2 měsíce (a neměli trvalý pobyt v obci), pak pravděpodobně obec bude zajímat zaplacení poplatku z pobytu.

  Vložil § 1178 (bez ověření), 20. Září 2021 - 21:07

  Bez postupu podle § 1177 SVJ nesplní svou povinnost podle § 1178 a o to tu jde!

  Vložil Správa (bez ověření), 20. Září 2021 - 21:40

  "§ 1178

  (1) Osoba odpovědná za správu domu vede seznam vlastníků jednotek a osob, kterým vlastník přenechal byt k užívání, v rozsahu stanoveném v § 1177.

  (2) Požádá-li o to vlastník jednotky, sdělí mu osoba odpovědná za správu domu jméno a bydliště kteréhokoli vlastníka jednotky nebo osoby, které přenechal byt k užívání."

  Je-li vlastník nebo osoba, které vlastník přenechal byt k užívání, právnickou osobou, nemá ani jméno ani bydliště (což jsou údaje v rozsahu stanoveném v § 1177 a shodně i v § 1178). Neexistující údaje nemohou být vedeny v jakémkoli seznamu.

  Je snad zbytečné psát, že právnické osoby jsou vlastníky i nájemci bytů běžně.

  Vložil min (bez ověření), 20. Září 2021 - 23:06

  Nejsem si tak jistý, zda lze běžné komukoliv sdělovat údaje uvedené v § 1178, protože je tady ochrana osobních údajů. Na shormáždění nelze říkat, že Vonásek, majitel bytu č. xy má dluhy, ale vlastníkovi jednotky lze sdělit údaje o někom cizím, kdo užívá byt. České zákony jsou sranda zákony.

  Vložil Káďa (bez ověření), 22. Září 2021 - 12:19

  Komukoliv říkat ne, vlastníkovi (anebo jeho zmocněnci) ano, ten má právo na všechny údaje.

  Vložil Justitianus, 22. Září 2021 - 13:02

  Káďo, píšete nesmysly. Můžete tvrdit, že máte „právo“ na jeden kornout zmrzliny každý den, ale to ještě neznamená, že Vám tu zmrzlinu bude někdo chtít darovat.

  Uvědomte si že vlastník jednotky nemá ze zákona povinnost sdělit SVJ ani název, ani sídlo právnické osoby (nebo složky státu), které přenechal byt do užívání. Takže SVJ tuto informaci vůbec nemá k dispozici.

  SVJ je tedy v situaci, kdy požadovanou informaci nemá povinnost sdělit. A ani ji sdělit nemůže, když ji nemá. Nelze vlastníka jednotky donutit prostředky veřejného práva, aby tuto informaci SVJ prozradil.

  Justitianus

  Vložil Správa (bez ověření), 22. Září 2021 - 12:22

  „Komukoliv říkat ne, vlastníkovi (anebo jeho zmocněnci) ano, ten má právo na všechny údaje.“ (Vložil Káďa (bez ověření), 22. Září 2021 – 12:19)

  Rozmyslete si, co píšete. Prve jste psal něco jiného.

  Vložil Káďa (bez ověření), 22. Září 2021 - 12:25

  Nepleteš si mě s někým? V tomto vláknu jsem nereagoval. Hovořím o povinnosti SVJ vůči vlastníkům.

  Vložil Správa (bez ověření), 20. Září 2021 - 23:16

  „Na shormáždění nelze říkat, že Vonásek, majitel bytu č. xy má dluhy“

  Tohle plyne odkud?

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".