Právní logika § 1177-1178

Vložil Anonymous, 22. Září 2021 - 8:04 ::

§ 1177 stanoví vlastníkovi bytu povinnost oznamovat osobě odpovědné za správu domu své jméno a bydliště – je-li fyzickou osobou – a rovněž – je-li nájemce fyzickou osobou – jméno a bydliště nájemce. Žádné údaje o právnických osobách (vlastnících ani nájemcích) ani o fyzických osobách, které za tyto právnické osoby jednají, nejsou požadovány a vlastník je neoznamuje.

Prosím o vysvětlení právní logiky, kdy moudrý zákonodárce požaduje, aby vlastník hlásil údaje o sobě jenom někdy a rovněž o nájemci jenom někdy.

Z právních ustanovení se mi zpravidla daří vyčíst úmysl zákonodárce, ale ten mi v tomto případě uniká.

Jaký smysl má seznam vlastníků a nájemců podle § 1178, který nezahrnuje právnické osoby?

Jak je možné zkontrolovat, v případě chybějících údajů, úplnost seznamu podle § 1178, tj. jak rozlišit, zda vlastník svou povinnost podle § 1177 nesplnil, a nebo zda vlastník podle § 1178 žádnou povinnost nemá?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Justitianus, 22. Září 2021 - 9:21

  Anonymous, vysvětlení je jednoduché: Zákonodárci jsou hlupáci, které jsme si zvolili my sami.


  • Naprostým nesmyslem je ustanovení § 1178 věta první, že „osoba odpovědná za správu domu vede seznam vlastníků jednotek“.

  Hloupí zákonodárci zjevně netuší, že takový (veřejný) seznam vede katastr nemovitostí. Do záznamů tam uvedených může kdokoli nahlížet kdykoliv. A je jisté, že zápisy v katastru jsou na 100% aktuální a odpovídají právnímu stavu v okamžiku nahlížení. K čemu by tedy měl sloužit nějaký směšný neaktuální a neprůkazný „seznam“ vedený společenstvím?

  Je tedy absurdní a zbytečné, aby statutáři opisovali co je uvedeno v katastru.
  • Naprostým nesmyslem je také ustanovení § 1178 věta druhá, první část: „Požádá-li o to vlastník jednotky, sdělí mu osoba odpovědná za správu domu jméno a bydliště kteréhokoli vlastníka jednotky“.

  Hlupáci v parlamentu nevědí, že vlastníkem jednotky může být i právnická osoba. Když odhlédneme od skutečnosti, že tyto údaje si kdokoliv může sám vyhledat v katastru (viz výše), pak musíme konstatovat, že neexistuje žádný rozumný důvod proč ukládat SVJ povinnost sdělovat údaje pouze o fyzických osobách.

  SVJ může tuto zákonem uloženou povinnost splnit pouze tím způsobem, že statutár nahlédne do katastru, opíše co je tam uvedeno a sdělí to tazateli. Za tuto službu by SVJ mělo vybírat poplatek, protože zbytečně dělá za vlastníka jednotky to, co si mohl v katastru zjistit sám.


  • Podobně je tomu v § 1178 také u seznamu osob, kterým vlastník přenechal byt do užívání.

  SVJ může sdělit pouze jméno a bydliště fyzické osoby užívající byt/nebyt (ten údaj poskytl vlastník jednotky podle § 1177). Pokud však byt či nebytový prostor užívá právnická osoba (nebo složka státu, např. armáda, obec či městská část), pak SVJ žádný údaj sdělit nesmí. Inu, hlupáci sedí v parlamentu, a zvolili jsme je tam my z toho výběru hlupáků uvedených na volebních listcích jednotlivých stran …


  Justitianus

  Vložil Poznámka (bez ověření), 22. Září 2021 - 16:24

  §1777 odst. 1) vlastník jednotky oznámí správci své jméno a bydliště a stejné údaje o dalších osobách, dlouhodobých uživatelích jednotky, dále počet členů domácnosti jednotky.
  §1778 odst. 1) správce vede seznam uživatelů a vlastníků jednotek, vzniklý na základě oznámení §1777 odst. 1)
  §1778 odst. 2) správce sděluje žadateli seznam dalších uživatelů jednotky.
  PO nemá ani adresu bydliště ani jméno, požadovat oznámit by byl nesmysl.
  Katastr vede vlastníky jednotek v relaci k jednotce a neeviduje uživatele který není vlastník.

  Vložil * (bez ověření), 22. Září 2021 - 11:41

  Justitáne, ve všem máte pravdu, pouze v jednom ne. Zákonodárci se tam jmenovali sami, my jsme si nezvolili. To, že jsme si je zvolili my, je jenom zdání, které nám je úspěšně vnucované. Skutečnost je ale úplně jiná.

  Vložil Káďa (bez ověření), 22. Září 2021 - 9:26

  Ad1/ i v bytě, který si pronajala PO, se budou vyskytovat FO

  Ad2/ jde o seznam osob vyskytujících se v domě, tedy i nájemců, zákonodárce se pokoušel zajistit, aby např. poškozený vlastník se mohl domoci toho, kdo je ta a ona osoba z bytu X.

  Ad3/ SVJ má také možnost (vlastník nikoliv!) si vyžádat z ohlašovny pobytu seznam přihlášených osob a spousta osob to také činí, promluvte si s ohlašovnami.

  Defakto neexistuje jiný způsob, jak by mohl pronajímatel zjistit, než postupem 3/, zda se již bývalý nájemce přehlásil jinam, bohužel.

  Ad4/ “pak SVJ žádný údaj sdělit nesmí” – to plyne odkud? Dle mne jde o ochranu ostatních vlastníků.

  Že je paragraf neobratně formulován, o tom žádná.

  Vložil Ohlašovna (bez ověření), 8. Leden 2022 - 14:48

  „SVJ má také možnost (vlastník nikoliv!) si vyžádat z ohlašovny pobytu seznam přihlášených osob a spousta osob to také činí, promluvte si s ohlašovnami.“ (Vložil Káďa (bez ověření), 22. Září 2021 – 9:26)

  Které ohlašovny tak činí? Takový postup je protiprávní.

  Vložil Správa (bez ověření), 22. Září 2021 - 9:40

  „Ad3/ SVJ má také možnost (vlastník nikoliv!) si vyžádat z ohlašovny pobytu seznam přihlášených osob a spousta osob to také činí, promluvte si s ohlašovnami.“ (Vložil Káďa (bez ověření), 22. Září 2021 – 9:26)

  Prosím o právní oporu Vašeho tvrzení. Děkuji. Kromě toho se zde diskutuje o něčem jiném.

  „Defakto neexistuje jiný způsob, jak by mohl pronajímatel zjistit, než postupem 3/, zda se již bývalý nájemce přehlásil jinam, bohužel.“ (Vložil Káďa (bez ověření), 22. Září 2021 – 9:26)

  Pronajímatel může bývalého nájemce odhlásit. Pokud se již přehlásil jinam, ohlašovna mu to sdělí.

  Vložil Správa (bez ověření), 22. Září 2021 - 9:23

  „zápisy v katastru jsou na 100% aktuální a odpovídají právnímu stavu v okamžiku nahlížení“ (Vložil Justitianus, 22. Září 2021 – 9:21)

  Tak to ani náhodou. Katastr zapisuje právní stavy zpětně, i po několika (mnoha) letech.

  Vložil Justitianus, 22. Září 2021 - 11:03

  Správo, nežvaňte o věcech, kterým nerozumíte. Napsal jsem jasně: „… odpovídají právnímu stavu v okamžiku nahlížení“. Katastr nezapisuje „zpětně“, Vy popleto. Pletete si pojmy. Katastr zapisuje k okamžiku podání žádosti o zápis, k okamžiku doručení rozhodnutí soudu nebo rozhodnutí o vypořádání pozůstalosti. Zcela jiná věc je že zápis proběhne později (po podání žádosti) a má zpětnou účinnost.

  Je známo, že podpisem smlouvy (případně uhrazením kupní ceny či převzetím klíčů) se nabyvatel bytu nestává jeho vlastníkem! Stává se pouze oprávněným uživatelem bytu. Ani podáním žádosti o zápis se nestane automaticky vlastníkem cizího bytu. Vlastníkem se stane teprve zápisem v katastru, a to se zpětnou účinností od okamžiku podání žádosti o zápis. Nastudujte si něco o intabulačním principu.

  Justitianus

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".