Povinnost PENB

Vložil Morávek (bez ověření), 20. Říjen 2014 - 10:39 ::

Zák. 406/2000 byl změněn zákonem 318/2012, kde je mimo jiné vložen § 7a, kde v odst. 2a je uvedeno, že SVJ je povinno zajistit zpracování PENB podle bodu 1. při prodeji domu a podle bodů 2. a 3. při pronájmech. Takže jestliže tyto eventuality nepřicházejí u konkrétního SVJ v úvahu, toto SVJ PENB nemusí mít ?
Morávek

  • PENB

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil ing. Vladimír Hrouda, 10. Leden 2015 - 18:16

Povinnost zajistit zpracování PENB mají stavebníci, vlastníci nebo společenství vlastníků všech užívaných bytových domů podle § 7a, odst 1c, zákona 406/2000 Sb. v dnes aktuálním znění, a to podle velikosti energeticky vztažné plochy definované zákonem do 1. 1. 2015 nebo do 1. 1. 2017 nebo do 1. 1. 2019. Sankce za nesplnění povinnosti je do 200 tisíc Kč.

ing. Vladimír Hrouda +420 739 046 0­41 hrouda1@gma­il.com

Více na: www.hrouda.cz

Vložil Danag (bez ověření), 20. Říjen 2014 - 16:49

Dobrý den, průkaz energetické náročnosti budovy musí nechat SVJ zpracovat také pro svůj dům podle velikosti energeticky vztažné plochy daného domu buď do 1. ledna 2015, příp. do ledna 2017 nebo 2019, viz. zk. 318/2012 Sb., §7a odst. 1) c). Dana Nagyová

Vložil Morávek (bez ověření), 20. Říjen 2014 - 17:12

To je sice pravda, ale domnívám se, že odst. 2a, §7a se de facto i de jure použije právě jen v případech, kdy dochází k prodeji nebo k nájmům. Bylo by to logické, protože v opačném případě je PENB prakticky k ničemu. Morávek

Vložil ing. Vladimír Hrouda, 10. Leden 2015 - 18:23

Se dozvíte v článku Proč PENB (průkaz energetické náročnosti budovy)?

ing. Vladimír Hrouda +420 739 046 0­41 hrouda1@gma­il.com

Více na www.hrouda.cz

Vložil Danag (bez ověření), 20. Říjen 2014 - 17:23

jestli je PENB k ničemu nebo není, to je každého názor, ale zákon říká, že ho má SVJ nechat zpracovat. Pokud nenechá, hrozí mu pokuta.

Vložil Petr, 7. Leden 2015 - 15:59

Musí jakýkoli dům, zde dům SVJ nechat zpracovat PENB ještě před výměnou oken ? Protože potom by musel být PENB zpracován ještě po výměně, jelikož se dle mne energetická náročnost domu změní. Děkuji

Vložil ing. Vladimír Hrouda, 10. Leden 2015 - 19:33

Povinnosti zajistit zpracování PENB jsou stanoveny v § 7a zákona 406/2000 Sb. v dnes aktuálním znění. Buď se jedná o povinnost pro všechny užívané bytové domy podle odstavce 1c nebo se jedná o povinnost při větších změnách dokončených budov podle odstavce 1a (je třeba určit, zda se jedná o větší změnu). Navíc jsou v § 7, v odstavcích 2 a 3 další povinnosti: plnit požadavky na energetickou náročnost budovy při větších a jiných než větších změnách budovy.

Pokud je výměna oken jinou než větší změnou dokončené budovy a je provedena do 10 let od vyhotovení PENBu, jsou vlastník budovy nebo společenství vlastníků povinni:

  1. plnit požadavky na energetickou náročnost budovy podle vyhlášky 78/2013 Sb. (§ 6, odstavec 2 – to prokážete stávajícím PENBem buď pro neobnovitelnou primární energii nebo pro celkovou dodanou energii nebo to prokážete dle dalšího odstavce pro měněná okna) a
  2. pro stavbu (tedy pro výměnu oken) splnit požadavky na energetickou náročnost pro měněná okna podle vyhlášky 78/2013 Sb. (§ 6, odstavec 2c), to se dokládá kopií dokladů k měněným oknům

Pokud dosud povinnost zajistit zpracování PENB nemáte a PENB dosud nemáte a jedná se o jinou než větší změnu, zákon nikde nehovoří o povinnosti cokoliv prokazovat a plnit. Povinnosti vám vznikají až v okamžiku zahájení výměny oken po datu vystavení PENB.

Alespoň tak jsem zákony pochopil já :)

ing. Vladimír Hrouda +420 739 046 0­41 hrouda1@gma­il.com

Více na: www.hrouda.cz

Vložil lake, 8. Leden 2015 - 6:55

Děkuji panu Hroudovi za upozornění na chybu v textu mého příspěvku. Opravená verze v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. je zde:

Pane Petře,
podle § 7a odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb. platí, že průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) platí 10 let od data jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován.

Výměnou oken určitě změníte budovu. Otázkou je, zda půjde o „větší změnu“.

Obálkou budovy jsou stavební prvky a konstrukce, které „obalují“ vnitřní prostředí budovy a oddělují ho od vnějšího prostředí. Patří sem: střešní pláště včetně povrchu strojoven výtahů, obvodové stěny, okna, dveře a vrata z budovy, a také podlahy oddělující vnitřní prostředí budovy od zeminy pod budovou.

Spočítejte si tedy orientačně, zda výměnou oken zasáhnete do více než 25% obálky budovy. Pokud nikoliv, pak nejde o „větší změnu“ a výměna oken nebude vyžadovat nový PENB.

lake

Vložil ing. Vladimír Hrouda, 10. Leden 2015 - 17:55

Obálkou budovy je obvykle pouze podlaha strojovny výtahu, pokud je strojovna na ploché střeše, protože strojovna je nevytápěný prostor. Stejně tak jsou obálkou budovy i schodišťové stěny a strop nad suterénem, pokud jsou prostory schodiště a suterénu nevytápěné a nejsou ani temperované prostupem tepla z vytápěných prostor. O tom zda jsou temperované jen prostupem tepla z vytápěných prostor je třeba rozhodnout na základě odborného posouzení v závislosti na požadavku bezchybného užívání budovy (například ochrana prostoru proti mrazu, normou požadovaná minimální teplota vnitřních povrchů konstrukcí jako ochrana proti kondenzaci vodní páry na povrchu a v konstrukcích a­pod.)

ing. Vladimír Hrouda +420 739 046 0­41 hrouda1@gma­il.com

Více na www.hrouda.cz

Vložil Vlastník bytu (bez ověření), 11. Leden 2015 - 9:50

„normou požadovaná minimální teplota vnitřních povrchů konstrukcí jako ochrana proti kondenzaci vodní páry na povrchu a v konstrukcích“

Pane inženýre,

o kterou normu se jedná? Je právně závazná? Jak se domoci dodržování této normy? Kde jsou uvedeny sankce při jejím dodržení? Komu jsou tyto sankce vyměřeny?

Vlastník bytu

Vložil ing. Vladimír Hrouda, 11. Leden 2015 - 20:56

Velmi stručně: České technické normy jsou nezávaznými dokumenty. Stávají se ale závaznými několika způsoby:

  1. když vyhláška odkáže na normu
  2. v rámci smluvních podmínek – když zákazník požaduje dodržení norem
  3. když podmínky dotačního titulu odkáží na normu

Hierarchicky nejvýše nadřazené jsou zákony. V případě vnitřních povrchových teplot je to stavební zákon 183/2006 Sb. (nejnovější novely jsou 350/2012 Sb. a 257/2013 Sb.) a jeho prováděcí Vyhláška o technických požadavcích na stavby 268/2009 Sb. (novela 20/2012 Sb.), která stanoví technické požadavky na stavby, které náleží do působnosti obecných stavebních úřadů, kde je v § 16 stanoveno: (2) Budovy s požadovaným stavem vnitřního prostředí musí být navrženy a provedeny tak, aby byly dlouhodobě po dobu jejich užívání zaručeny požadavky na jejich tepelnou ochranu (odkazuje se také na zákon 406/2000 Sb. a jeho prováděcí vyhlášku 78/2013 Sb, která přímo odkazuje na ČSN 730540, viz dále) splňující

  1. tepelnou pohodu uživatelů,
  2. požadované tepelně technické vlastnosti konstrukcí a budov,
  3. tepelně vlhkostní podmínky technologií podle různých účelů budov,
  4. nízkou energetickou náročnost budov.

(3) Požadavky na tepelně technické vlastnosti konstrukcí a budov jsou dány normovými hodnotami. Požadované tepelně technické vlastnosti konstrukcí a budov jsou v ČSN 730540–2 (aktuální znění je ve změně Z1 z dubna 2012), kde jsou i normové hodnoty požadavků na tepelně technické vlastnosti konstrukcí a budov. V případě vnitřních povrchových teplot (jak stěn, stropů, podlah tak i výplní otvorů) se bezrozměrný faktor vnitřního povrchu porovnává s jeho požadovanou hodnotou stanovenou v této normě. Výše uvedeným postupem je tedy norma ČSN 730540 závazná, a dodržování normy se lze domoci v rámci stavebního zákona, kde jsou uvedeny i sankce. Sankce jsou vyměřeny stavebníkům nebo vlastníkům (případně spoluvlastníkům nebo bytovým vlastníkům) budov.

ing. Vladimír Hrouda +420 739 046 0­41 hrouda1@gma­il.com

Více na: www.hrouda.cz

Vložil ing. Vladimír Hrouda, 7. Leden 2015 - 23:00

§2, odst. 1, písmeno s), zákona 406/2000: pro účely zákona se rozumí větší změnou dokončené budovy změna dokončené budovy na více než 25 % celkové plochy obálky budovy

§2, odst. 1, písmeno t), zákona 406/2000: pro účely zákona se rozumí obálkou budovy soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy nebo zóny, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch, přilehlá zemina, vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru, sousední nevytápěné budově nebo sousední zóně budovy vytápěné na nižší vnitřní návrhovou teplotu,

ing. Vladimír Hrouda +420 739 046 0­41 hrouda1@gma­il.com

Více se dozvíte na: www.hrouda.cz

Vložil Hubert (bez ověření), 12. Leden 2015 - 4:18

napr. z praxe

trest az 3 roky nepodminene … realita podmínka

trest az 1 milion Kc … realita pokuta 2.000,– Kc

v kazdem pripade to není navod na porusovani zákona, i když by se dalo pouzit i jina ustanoveni…

třeba neprimereny postih a pod.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".