Plná moc

Vložil miravan (bez ověření), 9. Březen 2012 - 19:06 ::

Dobrý den. Prosím o upřesnění. Původní vlastník bytové jednotky předal byt své dceři (je vedena v KN jako vlastník), v bytě bydlí nadále a stále se chová jako vlastník. Na posledním shromáždění předal přítomnému notáři plnou moc tohoto znění „......aby za mne jednal ve všech vlastnických právech k bytu ....... a spoluvlastnického podílu na adrese jehož jsem vlastnicí.“ Jde o universální plnou moc, takže v podstatě by mohl jednat jako vlastník bez omezení, přeženu-li to, mohl by prodat byt své dcery komukoliv. Z vlastní zkušenosti vím, že v plné moci musí být definována konkretní činnost k zastupování, s obecnou definicí plné moci jsem osobně v jiné věci nepochodil. Nebo takto definovaná plná moc je platná? Navíc plná moc nemá ověření podpisu, nájemce bytu odmítá plnou moc předat společenství vlastníků s rčením, že nám do změny majitele bytu nic není. Děkuji za váš názor.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil NeznáIek˙ (bez ověření), 10. Březen 2012 - 9:12

  Na posledním shromáždění předal přítomnému notáři plnou moc tohoto znění „......aby za mne jednal ve všech vlastnických právech k bytu ....... a spoluvlastnického podílu na adrese jehož jsem vlastnicí.“ Jde o universální plnou moc

  • chci ještě upozornit na zde tvrzenou nepřesnost. Znění §34/1 ObčZ
   Je-li třeba, aby právní úkon byl učiněn v písemné formě, musí být plná moc udělena písemně. Písemně musí být plná moc udělena i tehdy, netýká-li se jen určitého právního úkonu

   Z Vámi uvedeného cit.„…jednal ve všech vlastnických právech k bytu…“ je zjevné, že NEJDE moc universální nebo „generální“ jak je zde ve vlákně také uvedeno, ale o PM udělenou za konkrétním účelem (účel zahrnující okruh veškerých jmenovaných skutečností – konkrétním účelem jsou v případě předmětného Vlastníka „všechna vlastnická práva“).

  • dalším problémem je, že zde již také bylo tvrzeno, že pokud není hlasování na shromáždění právním úkonem, pak je otázka zda lze vůbec PM vymáhat

  • nechci chybně vyvozovat z Vaší neúplné informace: ale zkuste upřesnit o co Vám ve skutečnosti jde? Takový mám pocit že jsem již četl o nějakém účelovém převodu na dceru se snahou o nemožnost vymáhání dluhu. Byl to nějaký judikát.

   Ale bez Vašeho upřesnění bych vařil „polívku ze sekyrky“ a to se mi nechce.

  Neználek

  Vložil miravan (bez ověření), 11. Březen 2012 - 21:33

  k mému dotazu doplňuji : jedná se o převod bytu rodiče na dceru, zřejmě bez dalšího záměru. Jde mi o to, jestliže SVJ obdrží takovouto plnou moc, má zmocněnec veškerá práva jako vlastník BJ ? Co si představit pod klauzulí „..aby za mne jednal ve všech vlastnických právech k bytu..“ ? děkuji

  Vložil NeznáIek˙ (bez ověření), 10. Březen 2012 - 8:25

  nicku:„miravan“

  „NENÍ VŠECHNO ZLATO CO SE TŘPYTÍ“. Porovnejte si tato dvě tvrzení:

  Tvrzení č.1
  hlasování na shromáždění není právním úkonem, takže podpis na prezenční listině či na hlasovací listině může zmocněnec učinit i bez písemně udělené plné moci, na základě ústního zplnomocnění
  Tvrzení č.2
  …Pokud vlastník nebo zmocněnec vlastníka odmítne předat takovou listinu k archivaci, napíšete do prezenční listiny „vlastník nepřítomen“. A je to…

  Já bych postupoval v dikci §34/1 ObčZ a to přesto, že ve vlákně je uváděno, že „hlasování není právní úkon“. Požadujte kopii udělené PM. V případě nedodání listiny (a to před hlasováním tedy nikoliv před shromážděním) napište ke konkrétnímu hlasování „neplatný hlas“ – ten bude mít stejný význam jako „Zdržel se“ resp. „Proti“ (podle pana Lolka prý také záleží na otázce)

  Návod zapsat do cit.„…do prezenční listiny „vlastník nepřítomen“. A je to…“ je diletantský, protože může a bude napaden skrze §11/3 ZoVB.

  Neználek

  Vložil lake, 10. Březen 2012 - 9:50

  NeznáIek porušuje pravidla diskuse, neboť vytrhává z citátů části vět a dává tak původním sdělením zcela odlišný smysl.

  • První text ve skutečnosti zní takto:
  "... hlasování na shromáždění není právním úkonem, takže podpis na prezenční listině či na hlasovací listině může zmocněnec učinit i bez písemně udělené plné moci, na základě ústního zplnomocnění (opět dodám: neobsahují-li stanovy něco jiného)."

  • Druhý text zní ve skutečnosti takto:
  "... není nic jednoduššího než odhlasovat si na samém počátku shromáždění, že plná moc (nebo její úředně ověřená kopie) musí být předána osobě řídící shromáždění a archivuje se s originálem zápisu a s prezenčními a hlasovacími listinami. Pokud vlastník nebo zmocněnec vlastníka odmítne předat takovou listinu k archivaci, napíšete do prezenční listiny „vlastník nepřítomen“."

  Z nezkrácených textů je zřejmé, co autor původních sedělení skutečně napsal: Jak stanovy, tak usnesení shromáždění mohou vlastníkovi jednotky uložit povinnost prokazovat plnou moc písemně.

  NeznáIek pečlivě a účelově vystříhal ty části obou textů, které se mu nehodily, protože by se ukázalo, že mezi oběma texty není žádný rozpor. Jeho cílem však bylo nalézt neexistující neshodu, takže si pomohl podpásovou manipulací.

  NeznáIku, Vaše lež/polopravda má krátké nohy.

  lake

  Vložil J.K. (bez ověření), 10. Březen 2012 - 17:10

  Slova uvedená v závorce (neobsahují-li stanovy něco jiného) byla manipulátorem tohoto fóra dopsána později. V původním textu toto obsaženo vůbec nebylo a proto jsem reagoval. Natož manipulátor tento text doplnil a z ostatních udělal opět „Neználky“. A proto je ptám je toto fér ?

  Vložil VlastníNázor (bez ověření), 10. Březen 2012 - 10:07

  Domnívám se, že jakékoliv hlasování na začátku schůze o pravidlech pro plnou moc je neplatné, není-li toto hlasování uvedeno v pozvánce.

  Shromáždění může schválit pravidla pro uznávání a dokladování plné moci, ale změněná pravidla budou platná až od následující schůze.

  Vložil lake, 9. Březen 2012 - 19:45

  Rozumím, že SVJ se logicky chce jistit a požaduje předání listiny osvědčující plnou moc, aby později nebylo možno napadnout hlasování či usnášeníschopnost celého shromáždění.

  Pokud vám zmocněnec dává plnou moc pouze k nahlédnutí, není nic jednoduššího než odhlasovat si na samém počátku shromáždění, že plná moc (nebo její úředně ověřená kopie) musí být předána osobě řídící shromáždění a archivuje se s originálem zápisu a s prezenčními a hlasovacími listinami.

  Pokud vlastník nebo zmocněnec vlastníka odmítne předat takovou listinu k archivaci, napíšete do prezenční listiny „vlastník nepřítomen“. A je to.

  lake

  Vložil J.K. (bez ověření), 9. Březen 2012 - 21:32

  Pan Lake vás uvádí v omyl protože plná moc může být udělena i jinak, než písemně. Třeba stačí ústně (pokud stanovy neurčují něco jiného). Co jste ohledně plné moci měli uvedeno v pozvánce ?

  Vložil lake, 9. Březen 2012 - 23:37

  Aha, pane J.K. Nepřečetl jste si ještě Občanský zákoník, že? Najdete jej zde: http://www.zakonycr.cz/…zakonik.html. Ještě že Vaše příspěvky se zobrazují jen jako šedé čáry.

  Plná moc musí být písemná, protože (jak tazatel přece napsal) je generální. Pokud nerozumíte co tím míním, přečtěte si § 31 odst. 4 ObčZ.

  lake

  Vložil J.K. (bez ověření), 10. Březen 2012 - 2:11

  Takže Lake opět upravuje protože původní text co napsal byl : Plná moc musí být vždy písemná pro písemné úkony, což v SVJ je podepisování na prezenční listinu a podepisování hlasovacích listin. Pokud nevíte proč, přečtěte si § 31 odst. 4 ObčZ.

  S tou šedou čárou čárou máte pravdu a také jste se mohl pochlubit,že je to vaše práce. Nejlépe je někoho kdo poukazuje na vaše chyby umlčet.

  Přeji hezký den

  Vložil J.K. (bez ověření), 9. Březen 2012 - 22:10

  V jistém vlákně pan Lake tvrdí : http://www.portalsvj.cz/…-plne-moci-0#… a teď si „Neználci“ vyberte ?

  Vložil Krupp, 9. Březen 2012 - 20:03

  To by ale muselo být toto hlasování uvedeno na pozvánce v programu. Jinak je možnost jeho legitimitu zpochbynit. Zmocněný přece nemůže dopředu vědět, že plnou moc bude muset odevzdat a může mít pouze originál, který nemůže dát z ruky.

  Jirka

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".