Platba za zateplení + balkóny

Vložil Petr Lazor (bez ověření), 8. Září 2018 - 22:06 ::

Dobrý den, dělalo se zateplení baráku. Máme byt 2+1 bez balkónu. Těm co mají balkony se dělalo nové zábradlí a dlažba. A můj dotaz je jestli mám povinnost platit i tyto úpravy, které se mě netýkají. Samozřejmě že celé zateplení včetně balkónu je rozpočteno rovným dílem. Děkuji za odpověď.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil ik (bez ověření), 9. Září 2018 - 9:59

  Je věcí každého SVJ jak se rozhodne to pojmout,samozřejmě projednáno na shromáždění vlastníků. Než mě začnete mínusovat tak dám čerstvý příklad. Do práce jezdím okolo domu, který se nyní kompletně rekonstruoval (zateplená fasáda, nové balkony, nad horními balkony stříšky). Shodou okolností pracuji s kolegyní, jejíž muž je ve výboru tohoto domu a zeptala jsem se jí jak to řešili v případě, že někdo nemá balkon. Prý se zeptá. Odpověď byla, že se rozhodlo, že jelikož se přistoupilo ke kompletnímu zhodnocení domu, takže vše hradili s dlouhodobých záloh. Nikdo proti tomu nic neměl a dům nyní zvenku vypadá úžasně. Prostě kde jsou lidé se schopni domluvit to funguje, kde ne tak jsou vždy problémy.

  Vložil xyz (bez ověření), 9. Září 2018 - 21:07

  Pane ik, jen by mě zajímalo, pokud by jste spolumajitelem dvojdomku a Vaše polovina dvojdomku byla bez balkonu, jestli by jste byl tak velkorysý a při případné opravě fasády svému sousedovi opravu jeho balkonu spoluzafinancoval. Dvojdomek by po opravě rovněž vypadal úžasně a Váš soused by byl určitě nadmíru spokojený, protože mít takového souseda jako jste Vy je lepší, než vyhrát v loterii.

  Vložil . (bez ověření), 8. Září 2018 - 23:19

  Platí se podle spoluvlastnického podílu na společných částech domu a za balkon platí ten, kdo balkon užívá i když je to společná část domu. Tak je to ve všech slušných společenstvích.

  Vložil AcTk (bez ověření), 10. Září 2018 - 15:46

  Já si myslím, že podstatné je, co je k těmto záležitostem v „Prohlášení vlastníka“ (příp. „Stanovách“). Pokud tam není specifikováno, že si příslušní vlastníci balkónů vyměňují zábradlí a dlažbu na své náklady, ponese náklady SVJ (a tedu i pan Lazor), protože se jedná o společnou část domu. Domnívám se, že pan Lazor nemá pravdu, když se domnívá, že zábradlí a balkóny se ho netýkají, protože se jedná o společné části domu (ovšem mohu se mýlit, je jistě možné, že to mají v „Prohlášení“ jinak).

  Vložil JaVa, 10. Září 2018 - 19:01

  Plně s Vámi souhlasím.

  Máte pravdu v tom,že pokud není v PV, jasně určeno,které „společné části domu a pozemku“ jsou ve výlučném užívání jednotlivých vlastníků jednotek,pak se na všech nákladech na jejich správu a údržbu, podílejí všichni spoluvlastníci, dle výše svého podílu na společných částech domu,není-li v PV určeno jinak.Žádný zákon, ani „n.v.“,nemůže automaticky změnit PV,poněvadž by nebyl dodržen zákonný postup, dle § 1169 odst.2) z.89/2012 Sb.,

  Hezký zbytek večera.JaVa

  Vložil tep (bez ověření), 11. Září 2018 - 7:53

  Prohlášení vlastníka je u starých SVJ v rozporu s § 1180 NOZ, to platilo i o stanovách, ale slušná SVJ si opravila stanovy tak, že uvedený § respektují. Opravit i prohlášení většinou nejde, k tomu je potřeba souhlas 100% vlastníků. Stanovy SVJ máme v souladu s NOZ, prohlášení ne a nic se neděje – život jde dál a řídíme se stanovami. Podle mého úsudku u starých SVJ je v prohlášení důležité jen rozdělení domu na jednotky, ostatní je možné smazat jako nadbytečné, pokud by existoval k tomu 100% souhlas.

  Vložil JaVa, 11. Září 2018 - 9:31

  „U SVJ je v prohlášení důležité jen rozdělení domu na jednotky, ostatní je možné smazat jako nadbytečné,“

  Po rozdělení domu na jednotky a společné části na základě Prohlášení vlastníka k budově,jsou tyto jednotky,bytové či nebytové v soukromém vlastnictví jednotlivých fyzických/práv­nických osob.

  A právě k vůli správě těchto „společných částí“ pevně zakotvených v PV,vzniká na základě zákona,právnická osoba SVJ (§ 1198/89/2012 Sb.,).

  Tudíž Váš názor,že vše „ostatní je možné smazat jako nadbytečné“,je naprosto mylný.

  Právnická osoba SVJ, se ze zákona,stará právě o to,co není součástí jednotky a patří do společných částí,které spoluvlastní všichni vlastníci jednotek, dle velikosti svého spoluvlastnického podílu!!!

  Správa domu a pozemku

  § 1189/89/2012 Sb.,

  (1) Správa domu a pozemku zahrnuje vše, co nenáleží vlastníku jednotky a co je v zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek jako funkční celek a zachování nebo zlepšení společných částí. Správa domu zahrnuje i činnosti spojené s přípravou a prováděním změn společných částí domu nástavbou, přístavbou, stavební úpravou nebo změnou v užívání, jakož i se zřízením, udržováním nebo zlepšením zařízení v domě nebo na pozemku sloužících všem spoluvlastníkům do­mu.

  (2) Má se za to, že se správa vztahuje i na společné části, které slouží výlučně k užívání jen některému spoluvlastníku.

  Přeji hezký den.JaVa

  Vložil xyz (bez ověření), 11. Září 2018 - 9:10

  Pane tepe, pokud jste se v NOZ dostal až k § 1180, zkuste se vrátit k dílu 1 NOZ a snad pochopíte, kolik nesmyslů je obsaženo ve Vašem příspěvku.

  Vložil Už se řešilo (bez ověření), 11. Září 2018 - 9:10

  1180 je dispozivní, takže není žádný rozpor u starých SVJ. Už se řešilo.

  Vložil MartinII, 10. Září 2018 - 15:17

  Dle NOZ

  § 1180 (1) … Slouží-li některá ze společných částí jen některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání, stanoví se výše příspěvku i se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění této části a rozsahu povinnosti vlastníka jednotky spravovat tuto část na vlastní náklad.

  Dle NV 366/2013 Sb.,

  Společné části domu § 5

  1. balkony, lodžie, … i v případě, že jsou přístupné pouze z bytu, …; tyto společné části, jsou-li přístupné pouze z bytu, jsou vždy ve výlučném užívání vlastníka příslušné jednotky,
  Vložil JaVa, 12. Září 2018 - 12:08

  Společné části domu

  § 5/366/2013 Sb.,

  (1) Společnými částmi domu, jako částmi podstatnými pro zachování domu včetně jeho hlavních konstrukcí a jeho tvaru i vzhledu, jakož i pro zachování bytu jiného vlastníka jednotky, a zařízení sloužící i jinému vlastníku jednotky k užívání bytu podle § 1160 odst. 2 občanského zákoníku, jsou zejména

  písm.f)

  balkony, lodžie, terasy, atria, i v případě, že jsou přístupné pouze z bytu, dveře z balkonů, lodžií a teras; tyto společné části, jsou-li přístupné pouze z bytu, jsou vždy ve výlučném užívání vlastníka příslušné jednotky,

  Společné části dle NOZ

  § 1160/89/2012 Sb.,

  (1) Společné jsou alespoň ty části nemovité věci, které podle své povahy mají sloužit vlastníkům jednotek společně.

  (2) Společnými jsou vždy pozemek, na němž byl dům zřízen, nebo věcné právo, jež vlastníkům jednotek zakládá právo mít na pozemku dům, stavební části podstatné pro zachování domu včetně jeho hlavních konstrukcí, a jeho tvaru i vzhledu, jakož i pro zachování bytu jiného vlastníka jednotky, a zařízení sloužící i jinému vlastníku jednotky k užívání bytu. To platí i v případě, že se určitá část přenechá některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání.

  Znovu opakuji:

  Pokud není v PV uvedeno,které společné části jsou ve výlučném užívání některých vlastníků jednotek a jakým způsobem se hradí jejich správa, tak jsou všechny tyto části společné a jejich správu a údržbu hradí všichni spoluvlastníci domu a pozemku!!!

  Hezký zbytek dne.JaVa

  Vložil Jašek (bez ověření), 12. Září 2018 - 13:31

  Jak ale postupovat v případě, že balkony jsou na PV uvedeny jako společná část domu, ale někteří vlastníci mají zákaz je používat – na základě usnesení shromáždění.

  Kdo bude hradit jejich revitalizaci?

  Vložil radka222222 (bez ověření), 12. Září 2018 - 14:44

  proč? a které balkony, ty, na které je přístup jen z jejich bytu?

  Vložil Jašek (bez ověření), 12. Září 2018 - 15:17

  Teta to má černé na bílém – zakázal jí to správce domu na popud předsedkyně výboru. Jedná se o balkony přístupné z chodby. Nevím, zda bych neměl řešit financování revitalizace těchto balkonů s předstihem, aby nesponzorovala něco, co nesmí užívat.

  Vložil JaVa, 12. Září 2018 - 16:57

  Ty balkony jsou v havarijním stavu?

  Vaše teta,by se měla písemně dotázat,„paní přecedkyně“, na základě jakého zákona, je shromáždění vlastníků oprávněno zakázat používání společných částí domu a pozemku,které jsou přístupny ze společných prostor.

  Vaše „přecedkyně“, si zřejmě hraje na boha a „ovce“ jí to žerou.V jakém právním vztahu je " onen správce" k majitelům bytů,že jim může něco přikazovat?

  Mohl by jste nám to objasnit? Děkuji.JaVa

  Vložil Jašek (bez ověření), 12. Září 2018 - 18:42

  Předsedkyně/výbor, přenesl veškeré pravomoci na správce, ale co jsem se ptal ostatních vlastníků, smlouvu nikdo z nich nečetl. Na základě plné moci jsem byl před měsícem na schůzi, a i shromáždění řídil správce. Odvážím si tvrdit, že lidem doslova vymývá mozky, co tam se dělo, to by bylo na dlouhé psaní.

  Balkony už opravit potřebují, ale já si myslím, že by na jejich opravu teta přispět neměla, že to je minimálně nemorální.

  Vložil Petr, 12. Září 2018 - 15:22

  „balkony jsou na PV uvedeny jako společná část domu, ale někteří vlastníci mají zákaz je používat – na základě usnesení shromáždění“

  A co je v usnesení shoromádění uvedeno ?

  Vložil Jašek (bez ověření), 12. Září 2018 - 15:45

  Co je v usnesení shromáždění netuším. Teta obdržela dopis, že společné balkony nesmí používat – na základě usnesení shromáždění. Předcházela tomu situace, že si teta na balkón pověsila prádlo, do bytu jí vtrhla předsedkyně a nařídila jí, ať prádlo okamžitě sundá. Odůvodnila to tím, že ho smí používat pouze majitelé garsonek.

  Vložil asi tak (bez ověření), 12. Září 2018 - 21:35

  Žádná předsedkyně ani nějaký správce nemůžou vlastníkovi zakázat ani zakazovat používat společné části domu. To platí i o balkonech přístupných ze společné chodby. Důležité je, co je balkónech napsané v Prohlášení vlastníka. Tak se tam podívejte a nenechte s sebou manipulovat. Pokud jsou balkóny společná část domu a teta má v ní podíl, tak na údržbu a opravy balkónů musí samozřejmě přispívat a taky je může používat a nemusí se nikoho ptát. Vyloučit z užívání jí nemůže žádné shromáždění, protože mu nepřísluší o vyloučení rozhodovat. V některých svj se dějí podivné věci.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".