NOZ § 2014

Vložil lake, 13. Leden 2014 - 21:49 ::

Nový občanský zákoník jako celek je monumentální dílo. Bohužel část o bytovém spoluvlastnictví byla do NOZ přidána dodatečně a narychlo (naše babičky to hanlivě označovaly „vejškrabek“). A chyby jsou tu a tam zřetelně vidět. Budu se dnes zabývat pouze vnitřními rozpory v samotném NOZ, které vedou k nevyhnutelnému závěru o neplatnosti jednoho ze dvou rozporných ustanovení. Pojďme tedy začít.

89/2012 Sb. § 1169 Změna prohlášení
(1) Vlastníci jednotek mohou prohlášení změnit. Je-li jednotka zatížena, lze prohlášení změnit s předchozím souhlasem osoby oprávněné z věcného práva.
(2) Ke změně prohlášení se vyžaduje dohoda dotčených vlastníků jednotek o změně jejich práv a povinností uzavřená v písemné formě. Účinnosti dohoda nabývá, pokud s ní v písemné formě souhlasí vlastníci jednotek s většinou hlasů, popřípadě s kvalifikovanou většinou hlasů určenou v prohlášení, a to i když nejsou stranami dohody.

Z uvedeného plyne, že o případné změně Prohlášení rozhodují vždy spoluvlastníci, tedy jednotlivé osoby, bez ohledu na to, zda vznikla právnická osoba. SVJ-právnická osoba nemůže nikdy o změně Prohlášení rozhodovat, neboť nevlastní dům. Ano, čtenáři vědí: Listina základních práv a svobod vylučuje,, aby o záležitostech týkajících se samé podstaty vlastnictví rozhodoval někdo jiný než vlastník věci.

Bohužel chybička se vloudila: profesor Eliáš zřejmě zapomněl na to, že už má napsaný zásadní text ustanovení § 1169 a začal se zabývat změnou Prohlášení znovu, podruhé – a vložil podobné ustanovení tam, kam tato věc vůbec nepatří: do ustanovení o hlasování nejvyššího orgánu SVJ-právnické osoby. Přečtěte si:

89/2012 Sb. Rozhodnutí mimo zasedání § 1214
Rozhodnutí se přijímá většinou hlasů všech vlastníků jednotek, ledaže stanovy vyžadují vyšší počet hlasů. Mění-li se však všem vlastníkům jednotek velikost podílů na společných částech nebo mění-li se poměr výše příspěvků na správu domu a pozemku jinak než v důsledku změny podílů na společných částech, vyžaduje se souhlas všech vlastníků jednotek.

Druhá věta § 1214 je zmatečná (nadbytečná) pro rozpor s citovaným ustanovením § 1169 NOZ. Ze znění § 1169 je totiž zřejmé, že nikdo jiný nežli sami spoluvlastníci není oprávněn měnit Prohlášení vlastníka ani v části, která definuje rozsah vlastnictví, ani v části která definuje rozsah práv a povinností vlastníků jednotek. Vznik SVJ(2012) na tom nic nemění. SVJ je právnická osoba, která dům nevlastní a není tedy oprávněna rozhodovat o cizích právech a cizím vlastnictví.

Druhá věta § 1214 je tedy v NOZ nadbytečná a nepoužitelná. Popisuje postup, který právně vůbec nemůže nastat, a změna Prohlášení jinak než hlasováním podle § 1210 až § 2014 NOZ nečiní tento právní úkon neplatným.

A právě proto o této věci píšu. Určitě se v budoucnu najde popleta, který se bude domnívat, že ke změně Prohlášení je nutné napřed řádně svolat shromáždění s pozvánkou a se vším všudy, a teprve nebude-li usnášeníschopné, bylo by možno konečně vyhlásit hlasování per rollam o změně Prohlášení. Tak tomu samozřejmě není, neboť ustanovení § 1214 o hlasování právnické osoby se na rozhodování vlastníků nemůže použít. Ten, kdo bude rozhodovat o změně prohlášení, budou vždy jednotlivé osoby podepisováním listiny zcela mimo shromáždění.

Určitě se v budoucnu najde popleta, který bude o změně prohlášení chtít hlasovat jednokolově podle § 1214. Přitom (nesprávný) postup podle tohoto ustanovení by mohl dát jiný výsledek hlasování než (správný) dvoukolový postup podle § 1169.

Nebezpečnější případ nastane, jestliže si skupinka manipulátorů usmyslí, že souhlas všech dotčených osob se změnou Prohlášení je nutný pouze v případech výslovně uvedených v § 1214: „Mění-li se všem vlastníkům jednotek velikost podílů na společných částech nebo mění-li se poměr výše příspěvků na správu domu a pozemku jinak než v důsledku změny podílů na společných částech“.

Manipulátoři budou tvrdit, že v jiných případech není nutný souhlas všech, nýbrž že nesouhlasící vlastník bude prostě přehlasován. Ovšem § 1169 říká něco jiného: že dohoda vlastníků je nutná při změně Prohlášení ve všech případech, při kterých dochází ke „změně jejich práv a povinností“ (vyjmenovaných v § 1166 NOZ). Tam uvedený výčet je širší než obsah § 1214, viďte?

Ukázali jsme si, že NOZ obsahuje právně nevysvětlitelnou dvojkolejnost, když v § 1169 svěřuje změnu Prohlášení do rukou vlastníků jednotek a v § 1214 naopak překvapivě stanoví, že o téže věci má rozhodovat (jiným postupem) právnická osoba svým nejvyšším orgánem. Pouze jedno z toho může být pravda, pouze jedno z toho platí. Snažil jsem se vyložit tento případ v souladu s Ústavou. Proto se použije § 1169 NOZ, podle kterého se bude postupovat vždy, jde-li o změnu práv a povinností vlastníků v Prohlášení.

Plný pytel vlastníků nerovná se SVJ – právnická osoba.

lake

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Mirek Pátek (bez ověření), 13. Leden 2014 - 23:39

  Milý lake, nerozumím argumentaci v předposledním odstavci (Manipulátoři … viďte?). Co jiného než „přehlasování nesouhlasících“ je druhá věta v § 1169: „Účinnosti dohoda nabývá, pokud s ní v písemné formě souhlasí vlastníci jednotek s většinou hlasů, popřípadě s kvalifikovanou většinou hlasů určenou v prohlášení, a to i když nejsou stranami dohody.“?

  Vložil lake, 14. Leden 2014 - 4:17

  Vážený pane Pátku,
  většinové hlasování v § 1169 (věta druhá) nijak nezasahuje do práv a povinností přehlasované osoby, ani se nehlasuje o změně rozsahu jejího vlastnictví. Kdyby tomu bylo jinak, byl by zařazen mezi účastníky dohody podle § 1169 (věta první).

  Přehlasovaný podle věty druhé tedy nemá na výsledku hlasování žádný právní zájem. Jen proto zákon připouští většinové hlasování. To se mi jeví být v souladu s ústavou.

  lake

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".