Novela zákona č. 67/2013 Sb. ustanovení § 8a

Vložil Justitianus, 13. Březen 2022 - 19:17 ::

Pan Pavel zde informoval o návrhu novely zákona č. 67/2013 Sb., který doputoval do poslanecké sněmovny. Odkaz najdete v jeho příspěvku. Přečetl jsem si ustanovení § 8a toho návrhu.

„Je to příběh, vypravovaný blbcem: hrůzostrašný, leč nesmyslný veskrz.“
William Shakespeare: Macbeth

Ten zprasený text od ministerských ouředníků mi připomněl dávnou dobu, kdy má sestra (9 let) a bratr Jiří (7 let) byli „královna“ a „princ“, a vydávali královské dekrety psané ručně na linkovaných papírech ze sešitu (s bramborovým razítkem vedle podpisu Její Výsosti). Bylo to dětinsky neobratné a nechtěně směšné, ale oni svou legislativní činnost brali smrtelně vážně.

Ten § 8a zřejmě napsaly malé děti při hře. Jinak si to nedovedu vysvětlit. Ovšem drzí dospělí předložili ten zjevný legislativní paskvil parlamentu ke schválení. To už není ani vtipné. To je hluboké legislativní dno.

Zveřejňuji zde pro srovnání dva texty: text návrhu § 8a spáchaný ouředníky, a pak můj návrh na znění téhož § 8a. Můj návrh nejen odstraňuje školácké legislativní chyby textu, ale je i podstatně úspornější. Má stejný obsah, ale pouze poloviční rozsah: obsahuje jen 50% slov a 49% znaků. Zda je můj text srozumitelnější – to posuďte sami.


Návrh § 8a zákona č. 67/2013 Sb. podle ouředníků: 424 slov, 3002 znaků

§ 8a Pravidelné informování o spotřebě tepla na vytápění a centralizované poskytování teplé vody

(1) Jsou-li instalována dálkově odečitatelná měřidla podle zákona o metrologii měřící spotřebu tepla nebo dálkově odečitatelná zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, doručuje poskytovatel služeb příjemci služeb informace o jeho zjištěné spotřebě tepla. Neujedná-li poskytovatel služeb s dvoutřetinovou většinou nájemců v domě jinak, nebo nerozhodne-li jinak družstvo, nebo společenství, poskytuje se informace o zjištěné spotřebě tepla za období kalendářního měsíce a poskytovatel služeb ji doručuje příjemci služeb do konce následujícího kalendářního měsíce. Nelze však ujednat ani rozhodnout, že se informace o zjištěné spotřebě tepla bude poskytovat za období delší než 1 měsíc, s výjimkou ujednání nebo rozhodnutí, že se poskytuje za období od počátku zúčtovacího období do konce právě uplynulého kalendářního měsíce. Dále nelze ujednat ani rozhodnout, že poskytovatel služeb bude doručovat příjemci služeb informaci o jeho zjištěné spotřebě tepla později než do 25 pracovních dnů od konce období, za které se tato informace poskytuje.

(2) Jsou-li instalována dálkově odečitatelná měřidla podle zákona o metrologii měřící spotřebu společně připravované teplé vody, doručuje poskytovatel služeb příjemci služeb informace o jeho spotřebě společně připravované teplé vody. Neujedná-li poskytovatel služeb s dvoutřetinovou většinou nájemců v domě jinak, nebo nerozhodne-li jinak družstvo, nebo společenství, poskytuje se informace o spotřebě společně připravované teplé vody za období kalendářního měsíce a poskytovatel služeb ji doručuje příjemci služeb do konce následujícího kalendářního měsíce. Nelze však ujednat ani rozhodnout, že se informace o spotřebě společně připravované teplé vody bude poskytovat za období delší než 1 měsíc, s výjimkou ujednání nebo rozhodnutí, že se poskytuje za období od počátku zúčtovacího období do konce právě uplynulého kalendářního měsíce. Dále nelze ujednat ani rozhodnout, že poskytovatel služeb bude doručovat příjemci služeb informaci o jeho spotřebě společně připravované teplé vody později než do 25 pracovních dnů od konce období, za které se tato informace poskytuje.

(3) Poskytovatel služeb není povinen doručit příjemci služeb informaci o zjištěné spotřebě tepla, pokud v daném období nebylo teplo dodáváno.

(4) Náklady na poskytování informací podle odstavců 1 a 2 nelze zahrnout do nákladů na služby.

(5) Povinnost podle odstavce 1 nebo 2 se považuje za splněnou, pokud poskytovatel služeb zpřístupní příjemci služeb informace o jeho spotřebě způsobem umožňujícím dálkový přístup a o tomto zpřístupnění příjemce služeb vyrozumí ve lhůtách podle odstavců 1 a 2. Příjemce služeb však může písemně požádat poskytovatele služeb o zasílání informací o spotřebě v listinné podobě po dobu aktuálního zúčtovacího období. V takovém případě je příjemce služeb povinen uhradit náklady s tím spojené a poskytovatel služeb může žádat zálohu na úhradu těchto nákladů.


Návrh § 8a zákona č. 67/2013 Sb. podle Justitiana: 214 slov, 1482 znaků

§ 8a Informování o spotřebě tepla na vytápění a centralizované poskytování teplé vody

(1) Jsou-li instalována dálkově odečitatelná měřidla podle zákona o metrologii měřící spotřebu tepla nebo dálkově odečitatelná zařízení k rozdělování nákladů na vytápění, poskytovatel služeb seznámí příjemce služeb s informací o jeho zjištěné spotřebě tepla na vytápění.

(2) Jsou-li instalována dálkově odečitatelná měřidla podle zákona o metrologii měřící spotřebu centrálně připravované teplé vody, poskytovatel služeb seznámí příjemce služeb s informacemi o jeho zjištěné spotřebě tepla v teplé vodě.

(3) Informací podle odst. 1 a 2 se rozumí údaj o zjištěné spotřebě za dobu od začátku zúčtovacího období do konce každého kalendářního měsíce. Lhůta pro poskytnutí informace je nejvýše 7 dnů od konce měsíce. Zakázána jsou ujednání a rozhodnutí o nižší četnosti nebo o delší lhůtě. Postupem podle § 5 odst. 1 je možno ujednat častější četnost poskytování informací, včetně poskytování informací za kratší dílčí období (např. měsíc, týden, den).

(4) Povinnost poskytovatele služeb podle odst. 1 a 2 je splněna, jsou-li informace zpřístupněny způsobem umožňujícím příjemci služeb dálkový přístup. Na základě písemné žádosti příjemce služeb je poskytovatel služeb povinen doručovat mu informace také v listinné podobě.

(5) Náklady na poskytování informací podle tohoto ustanovení nelze zahrnout do nákladů na služby. Příjemce služeb hradí související náklady a skládá na tento účel přiměřenou zálohu.

Mimochodem, jako bonus jsem také opravil školácké chyby ouřednického návrhu. Určitě přijdete sami na to které chyby to byly, a proč bylo nutné je opravit.

Justitianus

  • EED
  • 67/2013 Sb.

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil levape, 10. Květen 2022 - 10:14

A to dostane příjemce služeb nějaké jiné údaje, než které si kdykoliv může odečíst z IRTN které má na každém radiátoru ?

Vložil valsidal (bez ověření), 10. Květen 2022 - 12:59

Samozřejmě, jinak by to nemělo smysl. Ještě by se do novely měla zahrnout spotřeba studené vody.

U dálkových odečtů nemá vlastník žádnou kontrolu nad předanými a hlavně zpracovanými údaji. Dříve se udělal odečet, vlastník zkontroloval zapsaný stav a podpisem potvrdil správnost údajů. To u dálkových měřáků odpadá.

Nářky statutárů nad zbytečností a nárustem nákladů jsou opakovaným tlacháním do prázdna.

Vložil P_V (bez ověření), 14. Březen 2022 - 8:01

Přitvrdil jste, z 25 pracovních dnů na 7 kalendářních dnů. Zejména v kombinaci s tím, že to musí být dáno na vyžádání papírově.

Jak byste řešil ten vyžádaný papír, když budou mít online systém s denními hodnotami? Taky se musí posílat jednou denně?

Vložil Justitianus, 14. Březen 2022 - 10:30

Pane P_V, nejspíše se shodneme na tom, že veškeré výpočty ze stovek indikátorů nebo měřidel se budou vyčíslovat automaticky, a také zcela automaticky se budou všechny spotřeby aktualizovat, uploadovat a zpřístupňovat na serveru. Jistě se budou automaticky generovat i html či pdf soubory k tisku papírových sestav.

Takže vše bude přístupné dálkově asi tak do jedné minuty po konci měsíce.

Ta původní hodnota zpoždění „1 měsíc“ či „25 dnů“ je samozřejmě blbost českých ouředníků. Představte si, že spotřebu za únor budete znát na konci března. Spotřebu za březen se dozvíte na konci dubna. To je snad od ouředníků aprílový žert! Mimochodem, když kupuji akcie na NYSE, naklikám to do počítače, a do 20 vteřin se dozvím z New Yorku, zda jsem nakoupil, a mám je hned na účtu. Tolik k rychlosti zpracování dat v jedenadvacátém století.


Pokud to ovšem chcete všechno počítat každý měsíc ručně, s tužkou v ruce, a na kalkulačce, pak se Vám těch 7 dnů může jevit jako krátká doba.


Mýlíte se ohledně listinné formy. V mém návrhu je jasně napsáno, že povinnost je splněna již zpřístupněním dálkovým přístupem. Tedy termín je splněn tím okamžikem. Listinná (papírová) forma je další informační kanál navíc, pouze jako bonus na vyžádání.

Pokud si tedy někdo vyžádá posíláni lejster jednou denně, bude se mu posílat jednou denně. O čem pochybujete? Vždyť si to všechno zaplatí příjemce do poslední koruny. SVJ si na to někoho najme na dohodu (365 hodin ročně), vybere na to zálohu, a přeúčtuje celý náklad včetně poštovného tomu, kdo chce listinnou formu. Vyřešeno.

Justitianus

Vložil Člen (bez ověření), 13. Březen 2022 - 21:31

Navrhuji ještě kratší a ještě srozumitelnější textaci diskutovaného ustanovení:

"
"

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".