Může pronajímatel požadovat doplatit špatně vypracované vyúčtování?

Vložil Michaela Patočková (bez ověření), 30. Květen 2019 - 22:38 ::

Dobrý den, potřebovala bych od Vás radu. V domě, kde mám pronajatý být někteří nájemnici napsali majiteli, ze chtějí doložit podklady k vyúčtování za poslední 3 roky. Ti začali zkoumat a došli k závěru, ze vyúčtování za rok 2017 bylo vyúčtováno špatně (ve prospěch majitele)-což opravdu sedí. Chci se zeptat, jestli po nás může chtít zpětně doplatit toto nově vystavené vyúčtování za rok 2017? Děkuji Michaela Patočková

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Jan77 (bez ověření), 31. Květen 2019 - 5:57

  Podle mého názoru takový postup možný není.

  § 8 (zákon o službách)

  Nahlížení do podkladů k vyúčtování a vypořádání námitek

  Nahlížení do podkladů k vyúčtování a vypořádání námitek (1) Na základě písemné žádosti příjemce služeb je poskytovatel služeb povinen nejpozději do 5 měsíců po skončení zúčtovacího období doložit příjemci služeb náklady na jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh za služby a provedení vyúčtování podle tohoto zákona a umožnit příjemci služeb pořízení kopie podkladů.

  (2) Případné námitky ke způsobu a obsahu vyúčtování předloží příjemce služeb poskytovateli služeb neprodleně, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování, popřípadě doložení podkladů podle odstavce 1, příjemci služeb. Vyřízení uplatněných námitek musí být poskytovatelem služeb uskutečněno nejpozději do 30 dnů od doručení námitky.

  Vložil zdeseny clen SVJ, 31. Květen 2019 - 9:57

  pokud se s vystavením nového řádného vyúčtování vejde do obecné promlčecí lhůty.

  Lhůta pro podání námitek, či pro vyhotovení vyúčtování je pouze pořádková, tedy má vliv na placení pokut dle zákona o službách a má vliv na placení nákladů právního zastoupení v eventuelním soudním sporu. Nemá vliv na nárok samotný, ztráta práva uplatňovat nároky dle vyúčtování uplynutím lhůty pro předložení námitek by musela být v zákoně výslovně uvedena, což není (na rozdíl od například reklamace dle telekomunikačního zákona).

  Viz Zákon č. 127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)

  § 64

  Vyúčtování ceny, reklamace

  (8) Reklamaci na vyúčtování ceny je účastník, který je koncovým uživatelem, popřípadě uživatel oprávněn uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 měsíců ode dne dodání vyúčtování ceny za poskytnutou službu, jinak právo zanikne. Není-li vzhledem k druhu poskytované služby vyúčtování ceny dodáváno, je oprávněn reklamaci uplatnit do 2 měsíců ode dne poskytnutí služby. Podání reklamace nemá odkladný účinek vůči splnění povinnosti uhradit vyúčtovanou cenu, Úřad je však v odůvodněných případech oprávněn na žádost tohoto účastníka, popřípadě uživatele rozhodnout, že podání reklamace má odkladný účinek. Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat.

  Nutnost výslovného uvedení v zákoně pro zánik práva byla v minulosti dána judikaturou, dnes je to přímo uvedeno v občanském zákoníku.

  Zákon č. 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník

  Prekluze

  § 654

  (1) Nebylo-li právo vykonáno ve stanovené lhůtě, zanikne jen v případech stanovených zákonem výslovně. K zániku práva soud přihlédne, i když to dlužník nenamítne.

  V minulosti ke lhůtám co právo jde uplatňovat i po jejich uplynutí například.

  Ústavní soud sjednotil judikaturu obecných soudů v oblasti sporů o povinnosti vlastníka vozidla k placení příspěvku do garančního fondu České kanceláře pojistitelů

  Z těchto ustanovení však nevyplývá,byť se to tak může jevit, že by lhůta 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy vedlejšího účastníka k úhradě příspěvku podle ust. § 24c odst. 4 byla nějakou „prekluzivní lhůtou“,resp. že po uplynutí této lhůty by již nebylo neprovozování vozidla možno tvrdit a prokazovat.

  V případě vyúčtování služeb a plnění spojených s užíváním jednotky tedy platí pro uplatňování práva obecná tříletá promlčecí doba a nikoliv vámi dovozované skončení možnosti namítat nesprávnost vyúčtování uplynutím lhůty pro podáním námitek k vyúčtování (prekluze). Toto sice zhusta vyvozují mnohá SVJ, ale zcela nesprávně, zákon toto neumožňuje, neboť v něm není prekluzivita lhůty výslovně stanovena.

  Ještě nicméně k odpovědi původní tazatelce, pokud jak uvádíte nebylo původní vyúčtování řádné, v případě požadavku na doplatek dle nového, teď už řádného vyúčtování, můžete namítat, že nepředložením tohoto řádného vyúčtování v termínu dle zákona o službách porušil pronajímatel povinnost a vám vznikl nárok na pokutu dle zákona o službách. Tuto pokutu jste započetla ve výši odpovídající požadavku na doplatek požadovaný pronajímatelem a její převyšující část nepožadujete.

  Zákon č. 67/2013 Sb. Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty

  § 13

  Pokuta za prodlení s nepeněžitým plněním

  (1) Jestliže poskytovatel služeb nebo příjemce služeb nesplní svoji povinnost stanovenou tímto zákonem, zejména nesplní-li příjemce služeb povinnost oznámit změnu počtu osob, nebo nedoručí-li poskytovatel služeb včas vyúčtování nebo nesplní povinnosti spojené s právem příjemce služeb nahlížet do podkladů k vyúčtování a povinnosti spojené s vypořádáním námitek, je povinen zaplatit druhé straně pokutu, ledaže by splnění povinností ve stanovené lhůtě nebylo spravedlivé požadovat nebo k nesplnění lhůty došlo zaviněním druhé strany.

  (2) Výši pokuty poskytovatel služeb ujedná alespoň s dvoutřetinovou většinou nájemců v domě, nebo o ní rozhodne družstvo, anebo společenství. Ujednaná výše pokuty nesmí přesáhnout 50 Kč za každý započatý den prodlení. Nedojde-li k ujednání s nájemci nebo rozhodnutí družstva anebo společenství, činí výše pokuty 50 Kč za každý započatý den prodlení.

  Vložil Bydlil (bez ověření), 31. Květen 2019 - 10:00

  Znamená to, že promlčení není třeba namítat, soud k ní přihlédne sám? Promlčení je totéž co prekluze? Dříve bylo třeba promlčení namítat.

  Vložil zdeseny clen SVJ, 31. Květen 2019 - 10:04

  Prekluzi má soud zohlednit sám (stejně je lepší na ni soud upozornit).

  Promlčení je nutno namítnout.

  Nový Občanský zákoník – 28. Promlčení a prekluze

  Vložil anonim (bez ověření), 31. Květen 2019 - 5:22

  Jde pouze o vás nebo o některé nájemníci ?

  Každé zúčtovají období má lhůtu o podání reklamace k danému vyúčtování.

  A co vyúčtování za zúčtovací období roku 2018 je správné pí. Poltočková ?

  anonim

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".