Mandát výboru a jeho činost

Vložil Anonymous, 29. Říjen 2010 - 23:49 ::

Dobrého dne, volební období výboru skončilo v r. 2006, výbor však vesele pracoval dál (jednal s ním i správce, banka). Teprve nyní mu to bylo vyčteno na posledním shromáždění a to bylo rozbito. Nyní předseda z pověření výboru svolává shromáždění, kde se má jednat o změnách stanov, volba výboru, pozvali si notáře aj. Domnívám se, že výbor nemůže takto shromáždění svolat. Co vy na to? Tolstoj

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 30. Říjen 2010 - 2:23

  Tolstoji,

  píšete, že volební období výboru skončilo v r. 2006. Celé dlouhé roky bylo Vám i ostatním členům SVJ jedno, že nemáte řádně zvolený výbor. Teď, když se někdo snaží opět nastolit řád, Vám to zřejmě vadí?

  K Vaší otázce: Samotné svolání shromáždění není právním úkonem. Je tedy úplně jedno, kdo shromáždění svolá:
  - členové SVJ plnící funkci orgánů společenství,
  - vlastníci mající jednu čtvrtinu hlasů,
  - bývalý výbor,
  - sousedův pes.

  Jakmile se shromáždění sejde a je usnášeníschopné, jde nepochybně o nejvyšší orgán společenství: může tedy právoplatně hlasovat a přijímat rozhodnutí. Platnost přijatých usnesení nemůže být zpochybněna pouze z toho důvodu, že shromáždění svolala neoprávněná osoba. K řešení obdobných situací při nečinnosti členů viz usnesení Nejvyššího soudu 29 Odo 1023/2005.

  Výjimkou je případ, kdy svolavatel pochybil a neoznámil konání shromáždění všem vlastníkům jednotek způsobem předepsaným ve stanovách. V tom případě byli někteří vlastníci vyloučeni z rozhodování. Přijatá usnesení jsou absolutně neplatná. Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu 22-Cdo-599/99 a 22 Cdo 1658/2001 per analogiam.

  lake

  Vložil Lenka 3, 10. Listopad 2010 - 21:41

  Dnes jsem u rejstříkového soudu našla uložený zápis ze schůze (z r. 09, nebyla jsem účastna) kde při výměně jednoho člena výboru (máme 3) byl přijat nový, ale ten na shromáždění nebyl osobně přítomen a podle jeho slov dal plnou moc odstupujícímu členu výboru. V hlasování o jeho zvolení je započtena i jeho síla hlasu (plynoucí z plné moci).

  Dotaz zní: může být právně platné členství ve výboru? (Přijetí místopředsednictví v nepřítomnosti).

  Pozn. v zápisu není uvedeno že přijal členství v zastoupení plné moci je zde že členství ve výboru přijal. Presenční listina chybí a zápis nikdo z VJ neobdržel. Kdyby byl přítomný hlasuje dotčený o svém zvolení také? Tedy započátává se do součtu hlasů i jeho hlas?

  Za odpověď děkuji Lenka3

  Vložil G.X, 10. Listopad 2010 - 22:13

  Ano, nic nebrání tomu, aby vlastník hlasoval i pro usnesení, které se týká jeho osoby.

  Přitom může zplnomocnit jinou osobu, aby se za něj shromáždění zúčastnila a hlasovala za něj. (v této souvislosti může být zajímavé znát přesný obsah plné moci)

  ALE: další věc je, že (pokud nemáte nějaké „zvláštní“ stanovy) , shromáždění volí pouze členy do výboru. Stanovení , kdo se stane předsedou či místopředsedou, si určuje sám výbor volbou ze svých členů. Shromáždění tedy nemůže vlastníka zvolit přímo místopředsedou výboru.

  G.X.

  Vložil Lenka 3, 11. Listopad 2010 - 11:48

  Za odpověď G.X. děkuji. Stanovy máme vzorové (nic se v nich neměnilo). O přijetí členství pana X v zastoupení není v zápisu ani zmíňka. Upřesním původní dotaz:

  V zápisu ze shromáždění (volba člena představenstva) se uvádí přímo jméno voleného (zast. plnou mocí) s tím, že členství přijímá tj. doslovně

  „pan X souhlasí a přijal členství ve výboru“ (o plné moci v celém zápisu není ani zmíňka).

  Volba v zápisu je jím dokonce podepsána s datem, kdy na shromáždění nebyl přítomen, což koliduje s tím, že se nechal zastupovat (plnou moci).

  Navíc v zápisu stojí, že hlasovalo 93, 3 % VJ, přičemž hlasovalo (bylo účastno) jen 77, 9 % VJ(se započtením síly hlasu nepřítomného pana X)

  Lenka3

  Vložil Petr, 13. Listopad 2010 - 13:06

  Pořiďte si kopie dokladů a řešte to na shromáždění a předtím se snažte lobbovat u ostatních vlastníků. I přesto, že počet hlasů byl jiný než uváděný, stačilo to asi na právoplatné hlasování a usnesení, protože snad počet 100 % nebyl třeba.

  Plná moc měla být součástí příloh zápisu spolu s presencí.

  Vložil G.X, 13. Listopad 2010 - 10:33

  Dobrý den,

  v diskuzi je vhodné uvést stručně základní fakta a položit jasný dotaz.

  Vaše reakce neobsahuje žádný dotaz, proto již uvádím jen pár poznámek.

  Není jasné, proč vyšetřujete ono „přijetí místopředsednic­tví“. Zákon o vl. bytů a ani vz. stanovy to výslovně neřeší – z hlediska průběhu shromáždění je důležité, zda byl člen platně zvolen. Je zřejmé, že v civilizovaném společenství nebude volen do výboru člověk, který s členstvím nesouhlasí (Rejstříkový soud bude při zápisu tak jako tak vyžadovat nepřímo souhlas (podpis) nového člena). U vás to ale asi problém nebyl, když se nový člen i na zápis podepsal (což mohl např. udělat po schůzi, na které nebyl)

  V podstatě není zřejmé, k čemu směřujete a čeho chcete dosáhnout, i s ohledem na to, že se jedná o záležitost z minulého roku.

  G.X.

  Vložil Petr, 13. Listopad 2010 - 13:00

  Já bych se připravil na diskusi 1/změna stanov (co se má měnit), 2/na to, zda výbor pracoval dobře či nikoli a zda by měl být zvolen jiný. Dosavadní výbor posuzujte dle toho zda se konají výběrová řízení, zda dostáváte srozumitelné vyúčtování, zda je hlídána platební morálka vlastníků, zda jsou dodržovány stanovy. Také berte v úvahu, zda výbor pobírá za funkci odměnu a v jaké výši. To že mandát skončil v r. 2006 si s výborem vyřídí (měl by) rejstříkový soud.

  Přítomnost notáře, která není levnou záležitostí, vyplývá ze stanov ? Bývalo to tak, že notář se zúčastnil jen ustavující schůze. Ne každá změna stanov musí být posvěcena notářem. Je k ní třeba jistý počet hlasů, který se nemusí ani najít.

  Vložil Chovatel psů (bez ověření), 30. Říjen 2010 - 11:50

  Psal jste tady, že pes nemůže konat, nemůže se rozhodovat, nemá svou vůli, nemůže dát svou vůli najevo ad. (podobně jako kupř. automobil).

  Nyní píšete, že pes může platně svolat schůzi shromáždění.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".