Lhůta pro napadení nové části prohl. vlastnika?

Vložil precedens, 3. Srpen 2019 - 11:12 ::

Existuje zákonem předepsaná lhuta pro napadení nové nepravdivé, chybné části prohl. vlastnika od momentu vyhotovení PV, zapsání změny do KN, zjištění změny PV vlastníkem jednotky, apod.?

V současnosti je kt. věcně přísl. soud pro podáni žaloby týkající se odstranění protiprávní nové změny časti PV?

Změna části PV, nebo celého PVB povinně podléhá dvěma ustanovením NOZ, viz. např. názor. níže…

http://www.klatovskysvaton.cz/…ho-zakoniku/

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Jan77 (bez ověření), 3. Srpen 2019 - 15:30

  Pokud to stíháte, tak:

  § 1209

  (1) Je-li pro to důležitý důvod, může přehlasovaný vlastník jednotky nebo i společenství vlastníků, pokud je vlastníkem jednotky, navrhnout soudu, aby o záležitosti rozhodl; v rámci toho může též navrhnout, aby soud dočasně zakázal jednat podle napadeného rozhodnutí. Není-li návrh podán do tří měsíců ode dne, kdy se vlastník jednotky o rozhodnutí dozvěděl nebo dozvědět mohl, jeho právo zaniká 

  jinak je je zde možnost dle § 1168 (konkrétní lhůta není stanovena)

  § 1168

  Odstranění vady prohlášení (1) Vymezuje-li prohlášení jednotku neurčitým nebo nesprávným způsobem a neodstraní-li je původce prohlášení bez zbytečného odkladu poté, co ho na vadu upozornila osoba, která na tom má právní zájem, mohou vadu odstranit vlastníci dotčených jednotek společným prohlášením. Nedojde-li k tomu, rozhodne o odstranění vady soud na návrh osoby, která na tom má právní zájem. 

  Vložil Kamilka (bez ověření), 3. Srpen 2019 - 20:18

  Kdo je „původce prohlášení“?

  Vložil JaVa, 3. Srpen 2019 - 20:39

  Kdo je „původce prohlášení“?
  = Výlučný vlastník budovy,před jejím rozdělením na jednotky.

  Přeji Vám hezký zbytek večera.JaVa

  Vložil Klopilová (bez ověření), 3. Srpen 2019 - 20:47

  Výlučný vlastník budovy, před jejím rozdělením na jednotky, má opravovat prohlášení k domu, v němž mu již nic nepatří?

  Vložil zdeseny clen SVJ, 3. Srpen 2019 - 22:42

  viz například z komentářové literatury C.H.Beck, komentář k občanskému zákoníku s. 713


  Je zřejmé, že pokud vznikla neurčitost či chyba právním jednáním původce prohlášení (původního vlastníka domu), je požadováno, aby ji právě on odstranil. Na straně druhé bude obtížně realizovatelná zmíněná povinnost v případě, že již došlo k převodu vlastnictví z původce a ten již není vlastníkem, resp. i třeba již zanikl. I přes nejasnosti lze zřejmě soudit, že původce prohlášení by mohl odstranit jeho chybu pouze v případě, že by byl jediným vlastníkem jednotek, nebo v případě souhlasu dotčených spoluvlastníků, jinak by totiž mohl porušit jejich práva spoluvlastníků.


  s.714


  Zákon stanoví, že k odstranění vad prohlášení musí být učiněno společné prohlášení těch vlastníků, kteří jsou změnou dotčeni. Bude-li vada prohlášení postihovat jen některé jednotky (nejspíše sousední), není důvodem, aby se zmíněné opravy prohlášení účastnili i ostatní vlastníci jednotek v domě. Pokud se však změna dotkne společných částí domu nebo zvoleného způsobu stanovení podílů na společných částech domu ve smyslu § 1161, pak se prohlášení o opravě vad musí účastnit všichni vlastníci jednotek v domě. Všichni spoluvlastníci by však měli zřejmě být o provádění oprav prohlášení předem informováni, aby mohli sami zvážit, zda jimi jsou či nejsou dotčeni, a o svá práva se včas přihlásit.

  V. Odstranění vady soudem

  8: Vlastník, který má právní zájem na odstranění vady prohlášení, nemusí vždy uspět se žádostí o opravu prohlášení u původce, stejně tak nemusí být úspěšný v provedení prohlášení společně s dotčenými vlastníky. V takovém případě zákon stanoví, že tento vlastník může požádat soud, aby ohledně odstranění vad rozhodl sám. Soud v takovém případě vždy bude zkoumat, zda navrhovatel má právní zájem na odstranění vady, a věcně rozhodne tak, že jeho rozhodnutí bude obsahovat prohlášení o odstranění konkrétní vady, tzn. zpravidla bude žalobní petit obsahovat opravenou část původního prohlášení.

  Vložil RD (bez ověření), 3. Srpen 2019 - 19:39

  V odst. 1 se hovoří o možnosti opravy prohlášení vlastníka v případě vady ve vymezení jednotky vlastníka. V odst. 2 se stanoví, že k vadám ve vymezení podílu vlastníka na společných prostorách se nepřihlíží (to znamená, že se neopravuje). Ke změně obsahu prohlášení tak v jiných případech může dojít jen písemnou dohodou kvalifikované většiny vlastníků podle § 1169. Přání vlastníka s menšinovým názorem na změnu prohlášení vlastníka je tak bez dohody s ostatními obtížně prosaditelné.

  Vložil zdeseny clen SVJ, 3. Srpen 2019 - 22:48

  odstavec 2 znamená, že k chybnému určení jednotky v prohlášení vlastníka se nepřihlíží = místo chybného údaje v prohlášení vlastníka se přihlíží ke správné skutečnosti, takže pokud bude například dotčený vlastník namítat použití nesprávného údaje z prohlášení ve vyúčtování, tak pokud soud přesvědčí o nesprávnosti onoho údaje, bude vyúčtování vadné se všemi důsledky (tady bych jen dal pozor na namítání nějakých drobných zaokrouhlení výměr a namítal skutečnosti co ve výsledku poškozují vlastníka finančně minimálně v tisích kč).

  viz například z komentářové literatury C.H.Beck, komentář k občanskému zákoníku s. 715


  VII. Důsledek nesprávného a neurčitého stanovení podílů

  10 V odstavci 2 zákon stanoví sankci za nesprávné nebo neurčité stanovení podílu na společných částech.

  Důsledkem této vady je, že se nepřihlíží k nesprávnému nebo neurčitému určení podílů na společných částech domu.

  Zákon danou situaci řeší tak, že se uplatní základní pravidlo pro stanovení podílu na společných částech, a to poměrem velikosti podlahové plochy bytu k celkové podlahové ploše všech bytů v domě (§ 1161). V tomto směru tedy bude třeba prohlášení opravit.

  Pokud se týče časové působnosti, je třeba předpokládat, že postup takto upravený zákonem bude využíván i pro odstranění vad prohlášení u jednotek vzniklých podle BytZ (viz také výklad k § 1158).


  Vložil precedens, 3. Srpen 2019 - 18:34

  Chteli jsme vědět, zda skutečně neexistuje žadná promlčecí nebo prekluz. lhůta v případě postupu podle §1168 a kt. soud je věcně v souč. přísl., zda okresní, či krajský? Podle našeho názoru okresní.

  Vložil zdeseny clen SVJ, 3. Srpen 2019 - 22:43

  a věcně je příslušný okresní(obvodní) soud.

  A je důležité nezapomenout nejdříve vyzvat k opravě původce a vlastníky, aby nebyla žaloba zamítnuta pro předčasnost, musí nejdříve dostat šanci vám vyhovět sami bez soudu.

  Vložil anonim (bez ověření), 3. Srpen 2019 - 14:48

  Není možné cuckovat prohlášení vlastníka !!!!!!

  Prohlášení vlastníka je jako celek, nikoliv nějaké části a to z důvodu, že k změně musí být souhlas všech vlasníků jednotek v daném společenství.

  Opětně nový blábol

  anonim

  admine nemazat

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".