Kryt CO v domě

Vložil svjkonzumni641, 11. Listopad 2009 - 18:32 ::

V našem domě (Praha 9) máme umístěn kryt CO – dle Prohlášení vlastníka patří mezi společné části domu. Máte někdo zkušenosti s tím, jak docílit vyřazení ze seznamu krytů CO – dle kusých informací to možné je. Případně za jakých podmínek je možné požadovat po magistrátu nějaký příspěvek na správu.

Děkuji

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil J.D. (bez ověření), 27. Červenec 2014 - 1:44

  Už jsem psal i do jiného vlákna, ale odpovím svůj názor i sem: Likvidovat kryty CO je velmi hloupé a nezodpovědné. To že se závazků k nim chce nějaká městská část zbavit je tristní, ale chce to řešit jinak, než jít na HZS a nechat to vyškrtnout. Bohužel ochrana obyvatelstva přešla víceméně z ministerstva obrany na ministerstvo vnitra a tím se ještě více zlehčila celá problematika ochrany obyvatel pro případy ohrožení státu. Dělat z toho posilovnu nebo kadeřnictví je prima způsob, jak to využít a zpeněžit, ale znehodnotit to vyškrtnutím ze systému a vybrakováním technologického zařízení je barbarství. (BTW: těch pár tisíc za rok za údržbu se mezi počet nájemníků rozpočte téměř na drobné, nemyslíte? Zvlášť v případě, kdy napětí ve světě je značné a mít svůj kryt nebude muset jednou býti zrovna mínus.) Co vás trápí na tom, že máte pod domem kryt?

  Vložil Leg (bez ověření), 28. Květen 2012 - 14:21

  Pokud není vážný důvod, úkryty nejsou vyřazovány z evidence. Jejich údržba není ani časově ani finančně náročná. Úkryt je v podstatě stavba a technologie. Stavba nepotřebuje zvláštní speciální údržbu. Z technologií je v úkrytu vzduchotechnika. Revize vzduchotechniky stojí jednou za 5 let průměrně 3.500,– Kč, revize elektro jednou za 2 roky 2.000,– Kč. Spotřeba elek. energie v případě využívání úktrytu jde za tím, kdo jej využívá.

  Vložil Leg (bez ověření), 28. Květen 2012 - 14:19

  Právnické osoby a podnikající fyzické osoby pokud jsou vlastníky stavby civilní ochrany jsou povinny podle § 23 odst. 2 písm. d) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, dbát při užívání těchto nemovitostí a veškerých činnostech s tím spojených, aby nedošlo ke změně charakteru této stavby ve vztahu k jejímu účelu, pokud jsou vlastníky stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené požadavky civilní ochrany, dbát při užívání těchto nemovitostí a veškerých činnostech s tím spojených, aby nedošlo ke změně charakteru této stavby ve vztahu k jejímu účelu, a umožnit její využití pro potřeby civilní ochrany a přístup orgánům hasičského záchranného sboru nebo jimi zmocněným osobám do těchto objektů za účelem používání, kontroly údržby a oprav.

  Obdobná povinnost rovněž vyplývá ze stavebního zákona:

  § 3, odst. 4

  Údržbou stavby se rozumějí práce, jimiž se zabezpečuje její dobrý stavební stav tak, aby nedocházelo ke znehodnocení stavby a co nejvíce se prodloužila její uživatelnost.

  § 139 Údržba stavby

  Odst. (1) Není-li stavba řádně udržována a její vlastník neuposlechne výzvy stavebního úřadu k provedení udržovacích prací, stavební úřad mu nařídí zjednání nápravy. Náklady udržovacích prací nese vlastník stavby.

  § 126 Změna v užívání stavby

  Odst. (1) Stavbu lze užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnutí, v ohlášení stavby, ve veřejnoprávní smlouvě, v certifikátu autorizovaného inspektora, ve stavebním povolení, v oznámení o užívání stavby nebo v kolaudačním souhlasu.

  Trestní zákon

  § 132 Obecně prospěšné zařízení

  Obecně prospěšným zařízením se rozumí veřejné ochranné zařízení proti požáru, povodni nebo jiné živelní pohromě, obranné nebo ochranné zařízení proti leteckým a jiným podobným útokům nebo jejich následkům, ochranné zařízení proti úniku znečišťujících látek, zařízení energetické nebo vodárenské, podmořský kabel nebo podmořské potrubí, zařízení a sítě elektronických komunikací a koncová telekomunikační a rádiová zařízení, zařízení držitele poštovní licence, zařízení pro veřejnou dopravu, včetně součástí dráhy a drážních vozidel ve veřejné drážní dopravě a svislých zákazových nebo příkazových dopravních značek a dopravních značek upravujících přednost.

  § 276 Poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení

  § 277 Poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti

  Vložil Anonymous, 12. Listopad 2009 - 7:26

  Také jsme to měli, ale dala jsem žádost na hasičský záchranný sbor o vyjmutí věcného břemene a bylo nám vyhověno.Teda v Pardubicích­. Alena

  Vložil AnonymousB (bez ověření), 11. Listopad 2009 - 23:26

  Ten je v každém druhém domě.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".