Kontrola rozúčtování služeb

Vložil lake, 28. Březen 2010 - 1:38 ::

 
Po obdržení ročního vyúčtování se vlastníci jednotek či nájemci (koneční spotřebitelé) často domáhají doplňujících údajů, které by jim umožnily provést kontrolu. Ne vždy bývají úspěšní. V praxi spotřebitel často narazí na neznalost či neochotu výboru SVJ či správce. Nejčastější problémy a jejich řešení jsou uvedeny dále.

Obecně platí, že má-li spotřebitel zkontrolovat své vyúčtování, musí mít možnost seznámit se se všemi údaji rozhodnými pro výpočet účtovaných částek. Rozúčtovatelé jsou povinni tyto údaje buď uvést ve vyúčtování přímo, nebo je sdělit na požádání a umožnit nahlédnutí do podkladů pro vyúčtování. Pokud to není konečnému spotřebiteli umožněno, nelze vyúčtování vůbec zkontrolovat. V tom případě lze doporučit, aby konečný spotřebitel označil vyúčtování za nepřezkoumatelné/vadné, písemně podal reklamaci a odmítl zaplatit doplatek.

Chcete znát náměry vodoměrů jednotlivých bytů
Spotřebitelé někdy chtějí kontrolovat, kdo plýtvá vodou, či zda spotřeba některého bytu není podezřele nízká - známka ovlivnění nebo poruchy vodoměru. Jedná se o údaje, které rozúčtovatel konečným spotřebitelům nesdělí (ochrana osobních údajů). Pro kontrolu vyúčtování je možné pouze znát náměr fakturačního vodoměru, součet náměrů bytových vodoměrů a pochopitelně stav vodoměrů uživatelova bytu. Pokud se neúčtuje podle vodoměrů, má spotřebitel právo znát celkové údaje, údaje svého bytu a tabulky spotřeb podle kterých bylo rozpočítáváno. Vzhledem k právu vlastníka na kontrolu veškeré činnosti SVJ lze dovodit, že vlastníkovi by nemělo být bráněno v přístupu k těmto údajům. Konečné slovo však může mít pouze soud.

Chcete znát počty osob, nahlášené v jednotlivých bytech
Údaj o počtu osob obývajících byt (nebo počet trvale hlášených v bytě) se někdy používá k rozúčtování některých služeb. Rozúčtovatelé jej nesdělují z důvodu ochrany osobních údajů. Máte však právo znát celkový součet všech osob v domě a počet osob vašeho bytu, použitý při rozúčtování.

Chcete znát koeficienty a součinitele použité pro korekce náměrů indikátorů na radiátorech
Zde rozúčtovatelé často chybují, jestliže uvádějí ve vyúčtování pouze výsledný (agregovaný) koeficient a odmítají poskytnout úplnou informaci o uplatněných koeficientech (pro polohu místností, pro výkon tělesa a pro upevnění indikátoru na tělese). Spotřebiteli bývá informace odmítána pod směšnými záminkami, např. že se jedná o "tajné firemní know-how". Ve skutečnosti bývá důvodem odmítnutí fakt, že koeficienty byly prostě opsány z materiálů, určených možná pro zcela jiný typ budovy, nebo rozúčtovatel nemá vůbec zpracována srozumitelná písemná pravidla pro uplatnění koeficientů.

Chcete znát náklady na vytápění jednotlivých bytů
V rámci vyúčtování máte právo znát hodnoty všech bytů - nikoliv však konkrétní náměry kalorimetrů nebo indikátorů na radiátorech, nýbrž částky v Kč pro všechny byty v domě. Rozúčtovatelé často chybují, když odmítají tyto hodnoty uvést, přestože jde o informaci povinnou. Věc má jeden háček: nemáte právo znát, která hodnota je přiřazena kterému konkrétnímu bytu. Součástí vyúčtování tedy má být tabulka spotřeb všech bytů (v Kč), avšak bez čísel bytů nebo jmen spotřebitelů. Není-li tento údaj součástí vyúčtování, reklamujte neúplné vyúčtování a neplaťte doplatek. Stejná pravidla platí pro vyúčtování teplé vody. Podrobnosti viz vyhláška 372/2001 Sb.

Podle § 7 odst. (2) písm. f) vyhlášky 372/2001 Sb. ve vyúčtování vlastník(*) uvede: podíly nákladů připadající na konečné spotřebitele s uvedením základních složek, spotřebních složek a celkových nákladů v Kč, a to zvlášť na tepelnou energii na vytápění, na tepelnou energii na ohřev užitkové vody a na vodu spotřebovanou na poskytování teplé užitkové vody.

Chcete znát další informace navíc
Podle § 7 odst. 3 vyhlášky 372/2001 Sb. vlastník(*) seznámí konečného spotřebitele na jeho žádost s podklady, ze kterých vyúčtování vychází, případně se způsobem rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi ostatní konečné spotřebitele v zúčtovací jednotce.
To znamená, že konečný spotřebitel by měl na svou žádost obdržet i další informace, neobsažené ve vyúčtování a to v tom rozsahu, jaký je potřebný pro kontrolu celého výpočetního postupu. Podle mého názoru sem patří i náměry a koeficienty v jednotlivých bytech (mohou ale být z rozhodnutí rozúčtovatele anonymizované).

* Poznámka: pojem "vlastník" v terminologii vyhlášky 372/2001 Sb. znamená rozúčtovatele - vlastníka budovy nebo společenství vlastníků jednotek.

lake

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil admin, 9. Červen 2010 - 12:47

  Citace vyjádření UOOU z 9. června 2010:

  Podle § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), může správce zpracovávat osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů mimo jiné, pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné dotčené osoby. Podle § 13 odst. 1 zákona je správce povinen přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.

  Podle § 9 odst. 1 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (dále jen „zákon o vlastnictví bytů“), je společenství vlastníků jednotek (dále jen „společenství“) právnická osoba, která je způsobilá vykonávat práva a zavazovat se pouze ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu, popřípadě vykonávat činnosti v rozsahu tohoto zákona a činnosti související s provozováním společných částí domu, které slouží i jiným fyzickým nebo právnickým osobám. Společenství může nabývat věci, práva, jiné majetkové hodnoty, byty nebo nebytové prostory pouze k účelům uvedeným ve větě první.

  V dané souvislosti je společenství správcem osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. Podle § 9 odst. 7 písm. b, a odst. 11 zákona o vlastnictví bytů je výkonným orgánem společenství výbor nebo pověřený vlastník. Rozhodují o věcech spojených se správou domu, pokud si rozhodnutí v těchto věcech nevyhradí shromáždění. Aby mohl každý vlastník jednotky uplatňovat svá práva a plnit své povinnosti vyplývající z tohoto zákona má právo na informaci o tom, jak ostatní spoluvlastníci plní svou povinnost přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku (podle § 15 odst. 1 citovaného zákona nesou náklady poměrně podle velikosti spoluvlastnického podílu, pokud dohoda neurčuje jinak). V tomto případě se nejedná o předání nebo zpřístupnění osobních údajů jinému subjektu, ke kterému je třeba souhlas. Každý vlastník je subjektem údajů i osobou, která v rámci plnění zákonem stanovených oprávnění a povinností přichází u správce nebo zpracovatele do styku s osobními údaji a je povinna podle § 15 zákona zachovávat mlčenlivost. Tomu by měl odpovídat i zvolený způsob informování spoluvlastníků.

  Údaje v souvislosti se společným odběrem a náklady v souvislosti s fyzickou osobou jsou osobními údaji ve smyslu zákona a jejich zpřístupnění oprávněným osobám (vlastníkům jednotek), nelze odmítnout s odkazem na zákon č. 101/2000 Sb. V souladu se zmíněným § 13 zákona je povinností správce i určení kompetencí a přístupových práv k osobním údajům (např. ve stanovách). Oprávněnou osobou mohou být v rámci výkonu kontroly i kompetentní kontrolní orgány. Zveřejnit nebo zpřístupnit tyto údaje i osobám jiným než oprávněným lze pouze se souhlasem subjektů údajů.

  S pozdravem
  Mgr. Ladislav Hejlík v. r.
  vedoucí oddělení stížností a konzultací

  Vložil lake, 30. Březen 2010 - 6:50

  O právu na informace k rozúčtování proběhla krátká diskuse na serveru otevrete.cz:
   http://old.otevrete.cz/…iewtopic.php?…

  V textu je zmíněn metodický pokyn MMR z března 2003. Metodické pokyny, popř. metodické vysvětlivky nejsou právně závazné dokumenty; jde o pouhý názor ministerských ouředníků. Speciálně materiály MMR k vyhlášce č. 372/2001 Sb. jsou v některých pasážích v rozporu se zněním vyhlášky a jsou tedy veřejným návodem k porušování zákona.

  lake

  Vložil ivo6 (bez ověření), 29. Březen 2010 - 8:01

  Vazim si snahy pana lake udelat poradek ve zverejnovanych udajich v rozuctovani. Nicmene ani s temi udaji ( pism.f), ktere z vyhlasky vyplyvaji se uplna kontrola udelat neda. Nepoznam napriklad, jestli se pro byt souseda nepouziva nesmyslny koeficient polohy. Jinak receno koeficient polohy vlastniho bytu je mi na nic, kdyz neznam ostatni koeficienty. Podobne nepoznam jestli a jestli spravne byla pouzita korekce na ±40% prumernych nakladu. Vse uvadim bez pravni argumentace, z technickeho pohledu na vec. ivo6

  Vložil lake, 29. Březen 2010 - 8:55

  Pane ivo6,

  máte naprostou pravdu. Zejména kalkulace nákladů na teplo pro topení a teplo k ohřevu teplé vody jsou dvousložkové a mohou obsahovat vícenásobné korekce, které podstatně mění vztah mezi podklady (náměry) a výslednou částkou v Kč. Toto je však jednoznačně řešeno ve vyhlášce 372/2001 Sb., § 7 odst. 3.: zde je zakotveno právo i na další informace navíc mimo ty, které jsou obsahem vyúčtování. Raději ještě v tomto smyslu upravuji text úvodního článku.

  lake

  Vložil Jiři Vadran (bez ověření), 28. Březen 2010 - 13:45

  V jedné z právních poraden jsem k ochraně osobních údajů v SVJ naše toto:

  Správcem osobních údajů vlastníků ve smyslu zákona je společenství vlastníků jednotek. Aby mohl každý vlastník uplatňovat svá práva a plnit své povinnosti, vyplývající ze zákona č. 72/1994 Sb., má právo na informaci o tom, jak ostatní spoluvlastníci plní svou povinnost přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku (§ 15 odst. 1 citovaného zákona., podle kterého nesou náklady poměrně podle velikosti spoluvlastnického podílu, pokud dohoda neurčuje jinak). V tomto případě se nejedná o předání nebo zpřístupnění osobních údajů jinému subjektu, ke kterému je třeba souhlas. Každý vlastník je v subjektem údajů i osobou, která v rámci plnění zákonem stanovených oprávnění a povinností přichází u správce nebo zpracovatele do styku s osobními údaji a je povinna podle § 15 zákona zachovávat mlčenlivost. Odmítnout mu zpřístupnění evidence s odkazem na § 5 odst. 2 zákona nelze. Pokud Vám výbor jakožto statutární orgán společenství, odmítá uvedené údaje zpřístupnit a jedná v rozporu se stanovami, doporučujeme Vám věc řešit s nejvyšším orgánem společenství vlastníků jednotek, kterým je podle § 9 odst. 7 shromáždění vlastníků nebo podat občanskoprávní žalobu. JUDr. Zdeněk Koudelka v.r. ředitel odboru stížností a konzultací

  Je pravda, že se tam mluví o správě a ne službách, ale to je snad v tomto případě shoné, nebo?

  JV

  Vložil ikenka, 24. Květen 2010 - 8:20

  Dobrý den, pane doktore jenom se zeptám jakou kontrolu mohu vykonat nebo dát vykonat, když náš předseda hospodaří s financemi tak,že zadává známým zakázky o kterých jenom letmo informuje na schůzi /podotýkám využívá toho,že na schůze skoro nikdo nechodí/ a pak ani neví lidi co se platí,přijde vyúčtování, které nám dělá bytová správa a oni si myslí,že to i hlídá, ale ona přece jenom provádí proplacení podepsaných faktur. Po domluvě předsedy a jednoho člena se tak děje. Jak se můžu bránit, musím platit zálohy na FO? Ivan K. Děkuji

  Vložil Anonymouss (bez ověření), 24. Květen 2010 - 9:27

  Ikenko, nabídněte předsedovi další firmu, která má o zakázku zájem. Ať tato fimra dá výhodnější nabídku. A máte to. Jinak nemusíte čekat na to, co vám předseda sdělí letmo na schůzi. Opatřete si informace sama, chovejte se jako člen společenství. Jinými slovy buďte aktivním členem společenství. Podotýkám, že vůbec nevím co a jak váš předseda dělá. S pěnězi společenství by ale měl hospodařit podle stanov. Dělá to tak? Nemůžete se jenom domnívat, to musíte vědět, tedy objektivně zjistit. To, že lidi nevědí co se jak platí je také jejich problém. Oni lidi čekají co jim kdo naservíruje pod nos a pak jenom kritizují a vykládají ty své pravdy. Nevím sice nic o činech vašeho předsedy, vím ale něco o chování členů společenství.

  Vložil Miruše (bez ověření), 28. Březen 2010 - 9:48

  Děkuji značce lake za podrobný příspěvek. Zejména děkuji za zdůraznění ochrany osobních údajů, ta může být ve společenství bohužel ohrožena měrou větší než malou. Měla bych dvě věci na upřesnění:

  „má-li spotřebitel zkontrolovat své vyúčtování, musí mít možnost seznámit se se všemi údaji rozhodnými pro výpočet účtovaných částek. Rozúčtovatelé jsou povinni tyto údaje buď uvést ve vyúčtování přímo, nebo je sdělit na požádání a umožnit nahlédnutí do podkladů pro vyúčtování.“

  Jsou i jiné názory, a to, že vyúčtování musí obsahovat všechny rozhodné údaje, jinak může vlastník rozúčtování odmítnout, aniž by žádal o nahlížení či o další informace.

  „Máte právo znát … částky v Kč pro všechny byty v domě. … nemáte právo znát, která hodnota je přiřazena kterému konkrétnímu bytu. Součástí vyúčtování tedy má být tabulka spotřeb všech bytů (v Kč), avšak bez čísel bytů nebo jmen spotřebitelů.“

  K povinnosti poskytovat anonymizované náklady není žádný právní podklad.

  Miruše

  Vložil lake, 28. Březen 2010 - 16:00

  Miruše napsala: „K povinnosti poskytovat anonymizované náklady není žádný právní podklad.“

  Miruše, snad umíte číst. Přečečtěte si tedy § 7 odst. (2) písm. f) vyhlášky 372/2001 Sb., který doslovně cituji ve svém úvodním příspěvku. Pokud k tomu něco máte, uveďte to laskavě. Jinak je Váš příspěvek k ničemu.

  lake

  Vložil Krupp, 28. Březen 2010 - 16:17

  Tam není napsáno anonymizované náklady ale podíly nákladů. To je přeci jenom rozdíl. I když z podílu a cekového nákladu si lze potřebné vypočítat. Jirka

  Vložil lake, 28. Březen 2010 - 16:50

  Pane Kruppe,

  píše se jasně "... s uvedením základních složek, spotřebních složek a celkových nákladů v Kč". To nelze vykládat jinak, než jako náklady jednotlivých bytů v korunách českých (v podrobném členění dle vyhlášky).

  Slovo "podíl" znamená zlomek, podíl dvou čísel. Jeho čitatelem mohou být tyto náklady v Kč, jmenovatelem pak veškeré náklady na teplo či vodu fakturované dodavatelem. Podíly nákladů takto vypočtené a vynásobené např. stem dávají podíly bytů na nákladech vyjádřené v procentech. Ale ty částky v Kč jsou povinnou součástí vyúčtování.

  lake

  Vložil Krupp, 28. Březen 2010 - 17:16

  To ano, to co píšete platí pro vyúčtování konkrétního bytu. Původní téma je ale o tom, jaké údaje lze poskytnout o ostatních vlastnících. Můj názor je, že by se mělo poskytnout vše potřebné. Otázkou ale zůstává, co se mu poskytnout smí.

  Jirka

  Vložil lake, 28. Březen 2010 - 17:47

  Pane Kruppe,

  Neporozuměl jste. Vždyť jsem to napsal jasně. Co tvrdím se samozřejmě týká vyúčtování konkrétního bytu a platí, že konečný spotřebitel v každém konkrétním bytu má právo znát náklady všech konečných spotřebitelů ve zúčtovací jednotce (t.j. v domě, ve fakturačním místě). Tyto údaje jsou povinnou součástí každého vyúčtování podle vyhlášky 372/2001 Sb..

  Pokud si porovnáte text § 7 vyhlášky, zjistíte, že hovoří většinou o „konečném spotřebiteli“ v JENOTNÉM ČÍSLE, čímž se bezpochyby myslí ten konečný spotřebitel, pro jehož byt se vyúčtování sestavuje, a jeho náměry a náklady.

  Avšak v § 7 odst. (2) písm. f) vyhlášky se hovoří o „konečných spotřebitelích“ v MNOŽNÉM ČÍSLE. Co to znamená jsem už vysvětlil.

  Můj názor je, že konečnému spotřebiteli je nutné poskytnout podklady ke kontrole rozúčtování nákladů jeho jednotky. Kde je hranice by musel určit soud: je zde rozpor mezi ochranou údajů osobní povahy a právem na kontrolu rozúčtování. Pokud např. některý vlastník bude trvat na tom, že obejde všechny byty a opíše si náměry indikátorů na radiátorech (pro svou kontrolu), je zřejmé, že většina ostatních vlastníků jej prostě nevpustí do bytu. U soudu by zřejmě neuspěl.

  lake

  Vložil Krupp, 28. Březen 2010 - 17:53

  Nejsem s Vámi příliš ve sporu. § 7 odst. (2) písm. f) vyhlášky hovoří o tom, co musí být uvedeno ve vyúčtování. Tam však patří pouze údaje potřebné vždy právě pro tu jednotku pro níž vyúčtování je. Pokud bych si vykládal tento paragraf stejně jako vy, znamenalo by to povinnost dát každému vlastníkovi kompletní vyúčtování všech jednotek. To je ale nesmysl.

  Jsem přesvědčen, že by nic nemělo bránit každému konečnému spotřebiteli, aby věděl, jaké náklady mají ostatní koneční spotřebitelé ale nejsem si jist, že podle uvedeného paragrafu tomu tak skutečně je.

  Jirka

  Vložil lake, 29. Březen 2010 - 5:31

  Krupp napsal: "§ 7 odst. (2) písm. f) vyhlášky hovoří o tom, co musí být uvedeno ve vyúčtování."
  Ano, a nejen písm f) - o tomtéž hovoří celý § 7 odst. (2) vyhlášky 372/2001 Sb., od písm. a) až po po písm. j).

  Krupp napsal: "Tam však patří pouze údaje potřebné vždy právě pro tu jednotku pro níž vyúčtování je."
  Ano, nepochybně. A tímto údajem potřebným pro každou konkrétní jenotku právě jsou "... podíly nákladů připadající na konečné spotřebitele s uvedením základních složek, spotřebních složek a celkových nákladů v Kč, a to zvlášť na tepelnou energii na vytápění, na tepelnou energii na ohřev užitkové vody a na vodu spotřebovanou na poskytování teplé užitkové vody".

  Krupp napsal: Pokud bych si vykládal tento paragraf stejně jako vy, znamenalo by to povinnost dát každému vlastníkovi kompletní vyúčtování všech jednotek.
  Nemáte pravdu. Zřejmě jste nečetl § 7 odst. (2) vyhlášky. Jednotlivý vlastník jednotky má být písemně seznámen s vyúčtováním, které povinně obsahuje všechny údaje podle písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j). Z nich pouze údaje jeho jednotky uvedené pod písm. f) mají výslovně být zpřístupněny i ostatním vlastníkům jednotek jako součást jejich vyúčtování. Žádná povinnost "dát každému vlastníkovi kompletní vyúčtování všech jednotek" však ve vyhlášce není zmíněna.

  Krupp napsal: "To je ale nesmysl."
  Pokud toto je Vaším jediným argumentem, pak ovšem nemá cenu pokračovat v diskusi. Nicméně shodujeme se v tom, že má-li konečný spotřebitel mít možnost zkontrolovat rozúčtování, má nárok znát podklady, z nichž bylo počítáno.

  Rozúčtovatelé často chybují v tom, že údaje pod písm. f) nikde neuvádějí, i když jsou povinnou součástí vyúčtování. Proto jsem to zde napsal. Někdy je věc řešena (vzhledem k velkému rozsahu údajů) tak, že tabulka podle písmene f) je vyvěšena v domě a vlastní vyúčtování předané jednotlivým konečným spotřebitelům pak už tyto údaje neobsahuje. Myslím, že i to je přijatelné řešení souladu s vyhláškou.

  lake

  Vložil MSDB (bez ověření), 28. Březen 2010 - 9:04

  Opravdu nesmíme lidem dávat spotřeby vody všech najemníku?

  Vložil arnostk, 30. Březen 2010 - 8:05

  Jsem přesvědčen, že zde má vliv ještě jeden aspekt: Osobně jsem vlastníkem cca 3% každého měřidla v domě. Měřidlo nepatří SVJ, ale mně (a sousedům). Je otázka zda z toho plyne, že mám právo znát jeho stav, ale spíše ano.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".