Komín

Vložil Bohuslav T. (bez ověření), 20. Prosinec 2020 - 23:44 ::

Dobrý den, v jedné místnosti nám prochází již nefunkční komín .Podlahová plocha v místnosti je však zapsána podle katastru a kupní smlouvy jako kdyby tam žádný komín nebyl. Komu tedy komín patřit a kdo má komín odstranit. Děkuji Teska Bohuslav

  • komín

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil radka2222 (bez ověření), 21. Prosinec 2020 - 8:02

podlahová plocha je součtem celé plochy bytu, tedy plocha ohraničená obvodovými zdmi bytu. Tzn., že jsou do ní započítány i příčky, plocha zabudovaných předmětů bytů,… tj. ve vašem případu i komínu.

Vložil Justitianus, 21. Prosinec 2020 - 9:32

Přečtěte si prohlášení vlastníka budovy.
Pouze z prohlášení zjistíte komu patří komínové těleso a kdo je oprávněn je odstranit.
Prostup střechou vyžaduje úpravu společných částí (doplnění střešní krytiny), pokud už nadstřešní část komínového tělesa nebyla dříve zbourána a zakryta.

Nevšímejte si toho co napsala radka2222. Nemá to nic společného s Vaším dotazem.

Justitianus

Vložil § 5 nařízení vlády č. 366/2013 Sb. (bez ověření), 21. Prosinec 2020 - 11:46

„Pouze z prohlášení zjistíte komu patří komínové těleso“ (Vložil Justitianus, 21. Prosinec 2020 – 9:32)

§ 5 nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím.

Vložil Justitianus, 21. Prosinec 2020 - 12:21

Vážený pane s hloupým nickem „§ 5 nařízení vlády č. 366/2013 Sb. (bez ověření),“, nemáte pravdu. Na vině je Vaše neznalost práva. Příště se nesnažte psát o věcech, o kterých nevíte vůbec nic. Děkuji.

Nařízení vlády č. 366/2012 Sb. není kogentní, jak se nesprávně domníváte, nýbrž je dispozitivní. To znamená, že vždy platí to, co je uvedeno v prohlášení. Pouze pokud by prohlášení mlčelo o některé části domu, přihlédlo by se k obsahu nařízení vlády. První nutný krok tazatele tedy musí být zjistit obsah prohlášení, jak už jsem mu napsal.

Justitianus

.
Vložil radka2222 (bez ověření), 21. Prosinec 2020 - 13:24

…je nutné nařízení vlády vykládat tak, že části zde vyjmenované jsou společnými částmi vždy, a slovo zejména je zde vloženo pro zdůraznění, že vlastník může za společné části prohlásit i ty části domu, které vyjmenovány nejsou (což ostatně vyplývá ze smyslu ust. § 1160 o. z.). Stanovení společných částí v nařízení vlády je tedy částečně kogentní, když stanovuje části, které musí být společné, a částečně dispozitivní, když předjímá, že vlastník může za společné části prohlásit i další prvky. Jeví se mi jako nelogické, aby zákon – ust. § 1160 o. z. – stanovil obecné pravidlo kogentně a nařízení vlády, které toto ustanovení vykládá, mělo dispozitivní povahu. K tomuto uvádí Zbyněk Pražák: „V části určující společné části domu je toto nařízení závazné, nelze jej porušit a nelze se od něj odchýlit v tom smyslu, že by některé tam uvedené společné části byly prohlášením určeny jako části, které nejsou společné. ......

Vložil Justitianus, 21. Prosinec 2020 - 16:58

Radka se mýlí – jak už se jí stalo vícekrát. Bezmyšlenkovitě a nekriticky opisovala z článku jakéhosi právního amatéra.

Mýlí se ovšemže i citovaný Zbyněk Pražák, který – jako právník – by měl dobře vědět jaký je rozdíl mezi kogentní a dispozitivní právní normou.


Stanovení společných částí odlišně od nařízení vlády nemá za následek neplatnost prohlášení. Je to uvedeno v zákoně. Podle § 1168 odst. 1 platí, že vymezuje-li prohlášení jednotku neurčitým nebo nesprávným způsobem a neodstraní-li je původce prohlášení bez zbytečného odkladu poté, co ho na vadu upozornila osoba, která na tom má právní zájem, mohou vadu odstranit vlastníci dotčených jednotek společným prohlášením. Nedojde-li k tomu, rozhodne o odstranění vady soud na návrh osoby, která na tom má právní zájem.

Z uvedeného plyne jednoznačně, že NV č. 366/2012 není v části vymezující společné části kogentním předpisem. Mohou vznikat prohlášení která člení jednotky a společné části odlišně od nařízení vlády. Taková prohlášení jsou nepochybně platná i účinná. O případné úpravě takového prohlášení by museli rozhodnout vlastníci jednotek, nebo soud.

Zákonodárce se nikde nezmiňuje o tom, že by prohlášení odlišné od NV 366/2013 Sb. snad bylo automaticky neplatné od samého počátku, nebo že by se k němu nepřihlíželo (zdánlivé právní jednání). Kdo se domnívá opak, nechť zde cituje příslušné ustanovení celostátně účinného právního předpisu. Já takové neznám.

Justitianus

Vložil radka2222 (bez ověření), 21. Prosinec 2020 - 17:04

všichni právníci jsou debilové, jen vy jste letadlo. ti právníci mají alespoň právnické vzdělání, na rozdíl od vás. vy jste jen ubohej nedoštudovanej lůz­r.

Vložil Justitianus, 21. Prosinec 2020 - 18:55

Ale nejste schopna napsat zde ani jediný právně relevantní argument, že? Opisovat cizí bláboly ovšem umíte znamenitě. Co na tom, že jim ani nerozumíte.

Kdybyste z toho Růžičkova článku alespoň citovala co je tam rozumného …

Dispozitivnost nařízení vlády je také odůvodňována principem, že podzákonným předpisem nelze rozšiřovat pravidlo stanovené zákonem.

M. Novotný in M. Novotný, T. Horák, J. Holejšovský, J. Oehm: Bytové spoluvlastnictví a bytová družstva, Komentář, C. H. Beck, Praha 2016, uvádí: „I když v uvedeném vládním nařízení není zmíněn zákonný odkaz § 1222 o. z., lze zřejmě dovodit, že z hlediska kogentnosti tento zvláštní právní předpis stanoví vyvratitelnou domněnku společných částí nemovité věci a nelze na něj hledět jako na kogentní úpravu, protože by to bylo – mimo jiné v rozporu se smyslem § 1222 o. z., podle důvodové zprávy k občanskému zákoníku není v možnostech podzákonného předpisu stanovit donucujícím způsobem povinný výčet společných částí, protože by to bylo protiústavní (…).

Zdroj: https://advokatnidenik.cz/…astech-domu/#…

Justitianus

Vložil Josh (bez ověření), 21. Prosinec 2020 - 14:20

Děkuji, paní Radko2222. Odkud prosím čerpáte, když píšete „je nutné vykládat tak, že“?

Vložil radka2222 (bez ověření), 21. Prosinec 2020 - 14:28
Vložil Ofélie (bez ověření), 21. Prosinec 2020 - 13:09

„Nařízení vlády č. 366/2012 Sb. není kogentní“

To plyne odkud? Uveďte judikát.

Vložil Justitianus, 22. Prosinec 2020 - 8:04

Paní Ofelie, Váš dotaz je zmatečný. O kogentní či dispozitivní povaze právní normy nerozhodují soudy, nýbrž zpravidla to je uvedeno přímo v textu právního předpisu.

V tomto případě je tímto právním předpisem zákon č. 89/2012 Sb.. Podle § 1222 platí, že prováděcí právní předpis stanoví (…) o kterých částech nemovité věci se má za to, že jsou společné (…).

Z uvedeného plyne, že části nařízení vlády obsahující výčet společných částí mají pouze dispozitivní povahu.

  • Výraz „má se za to“ označuje vyvratitelnou právní domněnku. Ta je vždy vyvrácena, prokáže-li se, že skutečnost je odlišná. Takovou prokázanou skutečností nepochybně je prohlášení (vlastníka budovy). Obsahuje-li prohlášení určení společných částí jinak než je uvedeno v nařízení vlády, pak NV musí vždy ustoupit prokázané skutečnosti. Platí obsah prohlášení.

Pokud nevíte co jsou vyvratitelné právní domněnky, přečtěte si o tom něco v právnické literatuře. Také zde se o tom už psalo mnohokrát, hledejte.

Shrnuji: V případě prováděcího právního předpisu podle § 1222 (nařízení vlády č. 366/2013 Sb.) se nejedná o kogentní určení společných částí. Stanovil to tak zákonodárce výslovně. Odlišný názor je v rozporu s právem.

Justitianus

P.S.: Doporučená četba pro Vás i pro Radku:
Jak rozpoznat kogentní a dispozitivní právní normu – viz Důvodová zpráva k návrhu občanského zákoníku, str. 32, řádek 7: „Zákonný zákaz je formulován buď výslovně slovy „zakazuje se“, nebo výslovným stanovením důsledku odklonu od kogentního ustanovení poukazem na neplatnost ujednání nebo stanovením, že se k závadnému ujednání nepřihlíží.“

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".