Kdo bude po 1. 1. 2014 rozhodovat o převodu bytů do vlastnictví nájemců?

Vložil martl, 5. Prosinec 2013 - 13:47 ::

Na toto téma tu bylo vlákno, ale z nějakého důvodu zmizelo. Chtěl bych se zeptat: vztahuje se § 777 (4) ZOK na § 239 (4) i) ObchZ? Tedy, má se za to, že v družstvech vzniklých před 1. 1. 2014 je třeba i po tomto datu k převodu bytů do vlastnictví nájemců zapotřebí písemného souhlasu většiny družstevníků?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 6. Prosinec 2013 - 7:09

  Jde Vám o přechodové ustanovení zákona o obchodních korporacích:

  90/2012 Sb. § 777
  (4) Má se za to, že obsahem společenských smluv obchodních korporací, které vznikly před účinností tohoto zákona, jsou i dosavadní ustanovení obchodního zákoníku, která upravovala práva a povinnosti společníků, pokud nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními tohoto zákona nebo se od nich společníci neodchýlili ve společenské smlouvě.

  Z uvedeného ustanovení plyne, že dosavadní právní úprava bytových družstev obsažená v Obchodním zákoníku se po zrušení ObchZ stane automaticky součástí stanov každého bytového družstva. Bytové družstvo se bude po 1. lednu 2014 řídit zákonem č. 90/2012 o obchodních korporacích, ale zároveň bude mít své „rozšířené“ stanovy, obsahující navíc i příslušná ustanovení zrušeného Obchodního zákoníku.
  ---------------------------------------------------------------------------

  To platí i pro tu část ObchZ, která upravuje působnost členské schůze bytového družstva. Součástí stanov BD se tedy automaticky stane i tento text, obsažený nyní v § 239 ObchZ:

  513/1991 Sb. § 239
  (4) Do působnosti členské schůze patří:
  i) rozhodovat o prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitostmi, ve kterých jsou byty, nebo s byty; takové rozhodnutí může členská schůze přijmout jen po předchozím písemném souhlasu většiny členů bytového družstva, kteří jsou nájemci v nemovitosti, které se rozhodování týká; to neplatí, jestliže družstvu vznikla povinnost převést byt nebo nebytový prostor do vlastnictví člena, který je nájemcem.

  Pro srovnání – ustanovení § 751 ZOK zní:

  90/2012 Sb. § 751
  (1) Bytové družstvo nesmí převést vlastnické právo k družstevním bytům nebo budovám s družstevními byty nebo pozemkům jimi zastavěným a s nimi věcně souvisejícím, ledaže s podmínkami převodu předem souhlasí všichni členové bytového družstva, kteří jsou nájemci těchto družstevních bytů, a všichni členové družstva, kteří mají podle platného znění stanov právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu.
  (2) Souhlas podle odstavce 1 musí mít písemnou formu s úředně ověřeným podpisem. Udělený souhlas je závazný i pro právního nástupce osoby, která jej udělila.
  (3) Odstavce 1 a 2 se nepoužijí, jestliže se jedná o převody družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů do vlastnictví členů bytového družstva, kteří jsou jejich nájemci.

  Z porovnání stávající a nové právní úpravy družstev podle mne plyne toto:

  • K převodu družstevního bytu družstevníkovi-nájemci tohoto bytu neklade ZOK žádné podmínky ohledně souhlasu ostatních členů, ani není výslovně požadován souhlas členské schůze BD s takovým převodem (viz ZOK § 751 odst. 3).
  • Omezující podmínky k převodu bytu však budou od 1.ledna 2014 obsaženy v „rozšířených“ stanovách BD. Na tuto záležitost bude dopadat ta část stanov, která vznikne automatickým převzetím příslušných částí ObchZ do stanov.
  • Podle stanov bude tedy k rozhodnutí o převodu bytu jeho nájemci nutné rozhodnutí členské schůze BD (převzato z ObchZ § 239 odst. 4).
  • Před předložením členské schůzi musí být získán souhlas „většiny členů bytového družstva, kteří jsou nájemci v nemovitosti, které se rozhodování týká“ (převzato z ObchZ § 239 odst. 4).

  Uvedený postup se nepoužije pouze v případě, jestliže družstvu vznikla povinnost převést byt nebo nebytový prostor do vlastnictví člena, který je nájemcem. (ObchZ § 239 odst. 4 poslední věta).

  Změna těchto omezujících ustanovení bude možná po 1.lednu 2014 jedině změnou stanov BD tak, aby se stanovy výslovně odchýlily od znění převzatých ustanovení ObchZ.

  lake

  Vložil martl, 6. Prosinec 2013 - 16:21

  Děkuji mnohokrát! (Nebyl jsem si jist, zda § 239 (4) i) spadá pod ustanovení upravující „práva a povinnosti společníků“.)

  Vložil Kolemjdoucí (bez ověření), 5. Prosinec 2013 - 16:33

  Pokud nejde o tzv. stará družstva vzniklá před 1.1.1992, ale o tzv. nová družstva, pak se rozhoduje podle toho, zda tyto převody stanovy nebo usnesení členské schůze umožňuje a zda bude ve stanovách po 1.1.2014 nebo v usnesení členské schůze obsaženo ustanovení o potřebě souhlasu většiny družstevníků s uskutečněním převodu bytů do vlastnictví členů-nájemců.

  Na rozdíl od obchodního zákoníku v ustanoveních o družstvu v novém zákoně o obchodních společnostech a družstvech (KorpZ), účinném od 1.1.2014, není v působnosti členské schůze toto rozhodování uvedeno; v § 751 odst.1 a 2 jsou pouze obsažena výslovná omezení pro případ, kdy by BD chtělo převést vlastnické právo k družstevním bytům nebo budovám s družstevními byty nebo k pozemkům jimi zastavěným a s nimi věcně souvisejícím na jiné osoby než členy BD-nájemce. Družstvo může, považuje-li to za vhodné, rozhodování o těchto převodech členům-nájemcům po 1.lednu 2014 ve stanovách zařadit do působnosti členské schůze.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".