Identifikace k účasti na schůzi SVJ

Vložil MartinII (bez ověření), 4. Říjen 2021 - 17:25 ::

Náš předseda SVJ (nikoli tedy předseda výboru), firma Pražský správce vyžaduje identifikaci k účasti na schůzi (shromáždění) SVJ přes Občanský průkaz.

Na www.bezplatnapravniporadna.cz/…oznosti.html

Zveřejněno: 18. květen 2014

Jsem našel informace k předkládání OP. Nemá cenu zabývat se Zákonem o OP, Zákonem o Polici ČR nebo Zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád (předkládání OP poštovnímu doručovateli).

Ihned poté, kdy se v Pozvánce na shromáždění objevila zmínka o identifikaci OP bylo jasné, že by to muselo být zakotveno ve Stanovách, kdy na základě uvážení nejvyššího orgánu SVJ by bylo vhodné (nutné) prokazovat se OP v případě SVJ s (třeba) 100 členy (vč. SJM). To bych chápal. pokud ale ve stanovách nic takového není, tak nemůže předseda SVJ (Pražský správce) požadovat předkládání OP.

Nebo máte jiný názor podložený judikaturou ?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil jacin (bez ověření), 7. Říjen 2021 - 21:09

  Platí Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod. Naše Stanovy: „Spoluvlastníci jednotky zmocní společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči společenství. Zmocnění vyžaduje písemnou formu, kdy podpisy nemusí být ověřeny. Spoluvlastníci jednotky bezodkladně doručí zmocnění výboru společenství.“

  Vložil Justitianus, 6. Říjen 2021 - 19:39

  Podle zákona č. 89/2012 Sb. platí:

  § 253
  (1) Kdo zasedání zahájí, ověří, zda je členská schůze schopna se usnášet. (…)
  § 1206
  (1) Shromáždění tvoří všichni vlastníci jednotek. (…)
  (2) Shromáždění je způsobilé usnášet se za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů. (…)

  Z uvedeného plyne, že předsedající má zákonem uloženu povinnost ověřit totožnost jednotlivých účastníků. Jinak by nebyl schopen určit zda přítomné osoby jsou či nejsou vlastníky jednotek či zmocnění zástupci vlastníků jednotek. Bez takového individuálního ověření není možné ani učinit závěr o tom zda shromáždění je či není schopné usnášení. K ověření totožnosti je ovšem možné přistoupit teprve po tom, co osoba svou totožnost prokáže.

  Nesplnění zákonné povinnosti předsedajícího podle § 253 může mít za následek zpochybnění rozhodnutí přijatých na shromáždění a případně i vznik škody, za kterou by předseda SVJ plně odpovídal. Po nikom nemůže být spravedlivě požadováno, aby porušil zákon a vystavil se nebezpečí postihu za způsobenou škodu.

  Podmínka ověření totožnosti účastníků shromáždění sleduje legitimní cíl (ochranu práva všech spoluvlastníků), a zároveň není zjevně nepřiměřená. Jestliže předseda SVJ uvedl v pozvánce, že totožnost vlastníků jednotek bude ověřována pomocí osobního dokladu, pak to platí.

  Vlastník jednotky samozřejmě nemá povinnost předložit osobní doklad. Nemá ani povinnost sdělit své jméno, příjmení, datum narození či bydliště. Není povinen sdělit vůbec nic, ani zda je vlastníkem či zástupcem, ani kterou jednotku v domě vlastní (či koho zastupuje). Může mít na obličeji masku Mickey Mouse, nebo i jinou žertovnou masku, kterou odmítne sundat. Může se převléci za uhlí.

  Jestliže se však takto chová, je to buď blb, nebo troll, který to dělá schválně. Výsledkem je (jak už jsem napsal), že mu nebude umožněna účast na shromáždění. Může si pak stěžovat na lampárně.

  Justitianus

  Vložil Kryšpín (bez ověření), 7. Říjen 2021 - 7:15

  „Jestliže předseda SVJ uvedl v pozvánce, že totožnost vlastníků jednotek bude ověřována pomocí osobního dokladu, pak to platí.“

  Pane Justitiane,

  čestné prohlášení také platí, a to dokonce i učiněné ústně.

  To jsou novinky, že ano.

  Přečtěte si o tom něco.

  Pokud se domníváte opak, označte judikát, podle něhož vlastníkovi nebyla umožněna účast na shromáždění vlastníků, protože nepředložil občanský průkaz.

  Předseda má rovněž povinnost předkládat občanský průkaz vlastníkovi jednotky?

  Vložil Justitianus, 7. Říjen 2021 - 14:53

  Kryšpíne, jste velmi nechápavá osoba. Zde se nediskutuje o „čestných“ prohlášeních. Na nějaká „čestná“ prohlášení se může předseda SVJ vysrat.

  Předseda SVJ jasně uvedl v pozvánce, že požaduje prokázání totožnosti dokladem vydaným státní institucí. Kdo se takovým dokladem neprokáže, může dopadnout jak už jsem DVAKRÁT napsal: nebude zapsán do seznamu přítomných a nebude mu umožněno hlasovat. Vy k tomu zjevně nemáte co říci.

  Justitianus

  Vložil Hubert (bez ověření), 7. Říjen 2021 - 11:40

  Jednoduche

  zavolate PCR a vsechny dotycne nechate ztotoznit,

  a nebo si zaplatte notare, ktery overi ucast.

  Vložil Pavel, 5. Říjen 2021 - 22:08

  MartineII,

  v odkazu, který je v úvodním příspěvku, se píše o „Prokazování totožnosti ve vlastním zájmu“.

  Domnívám se, že prokazování totožnosti u prezence na shromáždění je právě takový případ.

  Účast na shromáždění je právem člena SVJ. Aby toto právo mohl konzumovat musí se člen SVJ osobně dostavit nebo někoho zmocnit. Tato samozřejmá věc není v obecném NOZ výslovně pochopitelně uvedena.

  Stejně je tomu s prokazováním totožnosti. Není to nikde uvedeno, ale s odkazem na § 4 NOZ se to předpokládá. Zajistit, že bude umožněno hlasování na shromáždění pouze členům SVJ nebo jejich zástupcům je povinností SVJ. Jak jinak by to SVJ mohlo splnit, pokud by neznámé osoby neztotožnilo?

  Existuje řada pronajímaných bytů, u kterých majitele nikdo v SVJ nezná. Existují zástupci členů SVJ, které nikdo nezná. Existují majitelé, kteří byt nedávno získali, které nikdo nezná. U nás máme 141 jednotek a i když v domě bydlím, tak zkrátka všechny neznám.

  Domnívám se, že k této samozřejmé věci ani judikát není.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Kryšpín (bez ověření), 6. Říjen 2021 - 20:21

  „Aby toto právo mohl konzumovat musí se člen SVJ osobně dostavit nebo někoho zmocnit. Tato samozřejmá věc není v obecném NOZ výslovně pochopitelně uvedena.“

  Na Vašem sdělení není vůbec nic samozřejmého ani pochopitelného. V době zaručených elektronických podpisů a datových schránek není k právnímu jednání zapotřebí ani se nikam dostavovat, ani nikoho zmocňovat.

  Jenom škoda, že tyto prostředky jsou omezeny na českou kotlinu.

  Vložil Pavel, 7. Říjen 2021 - 11:34

  Kryšpíne,

  celé vlákno je o tom, zda je člen SVJ povinen prokázat svou totožnost při prezenci na shromáždění. Na tuto otázku jsem odpovídal a nemám důvod něco na své odpovědi měnit.

  Vy jste do diskuse přispěl poznatkem, že je doba digitální a že existují datové schránky.

  S datovými schránkami pracuji od roku 2009. Asi mi ale unikla jejich funkcionalita, jak pomocí datových schránek prokázat svou totožnost při prezenčním jednání shromáždění.

  Předpokládám, že dokážete rozlišit shromáždění (§ 1206 a násl. NOZ) a rozhodnutí mimo zasedání (§ 1210 a násl.).

  Budu rád, když osvětlíte, jak se datovou schránkou prokazuje totožnost při prezenci na shromáždění.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Hubert (bez ověření), 5. Říjen 2021 - 19:11

  Prvni prusvich je, ze se o to nechcete starat a pouzivate cizi subjekty

  pokud by to vedl mistni, vetsinu lidi by osobne znal, pokud to dela cizi osoba nevidim jiny zpusob jak overit spravnost ucasti.

  Vložil Hubert (bez ověření), 5. Říjen 2021 - 19:15

  Jenom dotaz

  kolik mu mesicne platite ?

  Vložil Justitianus, 4. Říjen 2021 - 21:32

  Naprosto se mýlíte.

  Statutární orgán SVJ jako svolavatel shromáždění má povinnost zajistit, aby se shromáždění účastnili (a hlasovali) pouze vlastníci jednotek, případně zástupci vlastníků jednotek. SVJ je povinno prokazovat skutečnosti uvedené v prezenční listině, v zápisu a v hlasovacích listinách.

  Statutární orgán je ke splnění této povinnosti oprávněn požadovat, abyste při vstupu prokázal Vaši totožnost veřejnou listinou; nejčastěji je to občanský průkaz, řidičský průkaz, nebo cestovní pas (protože obsahují fotografii). A jste-li zástupcem vlastníka jednotky, může požadovat i písemnou plnou moc.

  Vy ovšem nemáte povinnost prokázat mu Vaši totožnost. V tom případě nebudete vpuštěn do sálu a neúčastníte se shromázdění, protože jste neprokázal že jste osobou za kterou se označujete. Pokud tento výsledek byl Vaším cílem, pak jste dosáhl plného úspěchu. Gratuluji.

  Justitianus

  Vložil Petr, 5. Říjen 2021 - 0:20

  Pane Justitiane, proč ten sarkasmus na závěr ? V porovnání s jinými vašimi příspěvky jste ale ještě mírný.

  Chtělo by o doložit legislativou, tak jak to dokládám v dále uvedených jiných případech.

  Dle www.uoou.cz/…ts/File.ashx?…

  Prokazování totožnosti jako zákonná povinnost vůči fyzickým a právnickým osobám

  • volič musí prokázat svoji totožnost volební komisi (Ust. § 19 odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky)
  • pacient musí na požádání prokázat totožnost zdravotnickému pracovníkovi, (Ust. § 41 odst. 3 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách)
  • bez prokázání totožnosti se neobejde návštěva kasina. (Ust. § 46 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách)
  • cestující, který se neprokáže jízdním dokladem ve vlaku, autobuse nebo tramvaji, má povinnost prokázat se osobním dokladem (Ust. § 18a odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě; ust. § 37 odst. 5 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách)
  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  Proč by se měli prokazovat obč. průkazem, pasem, řidičským průkazem lidé, kteří se léta znají, v SVJ o velikosti 25 bytů ? Něco jiného je třeba největší SVJ v Praze v Zelenohorské ul. na sídlišti Bohnice (18 vchodů a cca 600 bytů). Toto SVJ by to mělo mít (dle mne) ve stanovách. Pokud to tam není (často odpovídáte „nevíme co máte ve stanovách“), tak sdělte podporu pro vaše tvrzení.

  Už se těším, prosím ale slušně.

  Vložil CD (bez ověření), 5. Říjen 2021 - 14:27

  v něčem platí stejná pravidla, jako platí pro konání členských schůzí družstev či valných hromad u spol. s r.o. či a.s. Myslíte, že je běžné, že na valnou hromadu velké akciovky přijde člověk, kterého tam nikdo nikdy neviděl, řekne já vlastním 51 procent fabriky a tímto mám 51% procent hlasů a odhlasuje si, co bude chtít ? Že po něm nebude chtít identifikaci ? V podstatě píšete nesmysly. Právo zúčastnit se shromáždění SVJ má pouze člen SVJ. A jak poznám, že dotyčný člověk je členem SVJ ? Chápu, že v případě domu, kde je pět partají, které se dlouhodobě znají je takový požadavek poněkud nadbytečný. Ale dnes se spousta bytů pronajímá (případně je vlastní právnické osoby) a nastávají situace, kdy skutečného vlastníka nikdo z výboru (i při malých počtech bytů) osobně nezná. Chtít v takovém případu předložení nějakého průkazu je zcela v pořádku (nemusí být zrovna OP). Jinou situací by bylo, kdyby někdo chtěl nějak zaznamenávat a zpracovávat na dokladech uvedená data. Jsou i SVJ, kde má jeden vlastník více než 51% domu. Myslíte, že by bylo v pořádku, kdyby tam přišel nějaký zaměstnanec vlastníka, neidentifikoval se a něco odhlasoval (samozřejmě v neprospěch zbývajících) ? Ten text UOOU je v podstatě volnou statí na téma (ne)identifikace. Nejsou zde taxativně vymezeny povinnosti identifikace ve všech možných i nemožných situacích.

  Vložil Petr, 5. Říjen 2021 - 16:54

  Nesmysly píšete vy. Já nepsal nic o valné hromadě velké akciovky. Absolutní nesmysl je plést do toho nájemníka „dnes se spousta bytů pronajímá“.

  Tvrdit může každý co chce. Já uvedl ust. příslušných zákonů. Vy nic, takže bez přísl. legislativy to je argumentace která neobstojí.

  Text UOOU není „v podstatě volnou statí na téma“, ale je podpořen legislativou. Je to článek přísl. úřadu, tedy ne jen tak někoho. Stať na téma je váš příspěvek (nebo článek v médiích), podporu k tvrzení jste se (na rozdíl ode mne) nenamáhal hledat (ono to dá práci, že …), takže od vás to jsou „nepodložená tvrzení“. Já se, na rozdíl od vás, argumentaci věnoval.

  Pokud by to bylo tak, jak nepodloženě tvrdíte, tak by téma „identifikace OP“ bylo zde tak tak probíráno a probráno, jako otázka plné moci.

  ODVÁŽÍTE SE TVRDIT, ŽE ASPOŇ 50% SVj VYŽADUJE PŘEDKLÁDÁNÍ OP, PASŮ, ŘP?

  Vložil VN (bez ověření), 5. Říjen 2021 - 18:08

  uvedl jste stanovisko jednoho státního úřadu. Neuvedl jste žádnou legislativu, tak nebreptejte.Toto stanovisko bylo napsáno pravděpodobně na vyžádání někoho. Znáte obsah dopisu, kterým někdo požádat tento úřad o vydání tohoto stanoviska ? Navíc UOOU řeší zpracování a ochranu dat, nikoliv prokázání, že jste tím za co se vydáváte v občansko-právních záležitostech.

  Vložil Justitianus, 5. Říjen 2021 - 17:17
  • Petr napsal: „… tak sdělte podporu pro vaše tvrzení“.

  Pro jaké moje tvrzení, Petře??? Já jsem přece nikdy a nikde netvrdil, že vlastník jednotky má povinnost se prokazovat obč. průkazem, pasem, řidičským průkazem. Napsal jsem tazateli pravý opak, cituji: „Vy ovšem nemáte povinnost prokázat mu Vaši totožnost.“.

  Negativní tvrzení se neprokazuje. Co tedy ode mne chcete abych prokázal?


  • Podobný argumentační faul jste vypustil ve Vaší odpovědi diskutujícímu CD, cituji Vás: „ODVÁŽÍTE SE TVRDIT, ŽE ASPOŇ 50% SVj VYŽADUJE PŘEDKLÁDÁNÍ OP, PASŮ, ŘP?“

  Co to jsou za kecy, Petře? V této diskusi přece nikdo netvrdil, že „… aspoň 50% SVJ vyžaduje předkládání OP, pasů, ŘP“. To jste zde napsal Vy sám! Ale o této Vaší otázce se zde vůbec nediskutuje. Diskutuje se o situaci v jednom konkrétním SVJ. Přečtěte si úvodní dotaz.

  Justitianus

  Vložil Petr, 5. Říjen 2021 - 17:24

  pane Justitiane, musíte svůj příspěvek č. 1 citovat přesně. Napsal jste „Vy … nemáte povinnost prokázat mu Vaši totožnost. V tom případě nebudete vpuštěn do sálu a neúčastníte se shromázdění, protože jste neprokázal že jste osobou za kterou se označujete“.

  A dále že „Statutár je oprávněn požadovat, abyste při vstupu prokázal Vaši totožnost veřejnou listinou; nejčastěji je to občanský průkaz, řidičský průkaz, nebo cestovní pas“.

  Čili, když se člen SVJ neprokáže OP, ŘP atd., nedovolí mu statutár účast na schůzi, která je základním právem člena.

  PTÁM SE,

  1/ NA ZÁKLADĚ ČEHO (ZÁKON, VYHLÁŠKA, NAŘÍZENÍ VLÁDY) MÁ STATUTÁR PRÁVO VYŽADOVAT PŘEDKLÁDÁNÍ OP, ŘP APOD.

  2/ MÁ TEDY ČLEN SVJ PRÁVO POŽADOVAT PO STATUTÁROVI (ZÁSTUPCI ORGANIZACE PRAŽSKÝ SPRÁVCE) ABY TAKÉ ON PROKÁZAL OPRÁVNĚNÍ VÉST SCHŮZI, TEDY ŽE JE PŘEDSEDOU VÝBORU (I KDYŽ JE SPÍŠE PŘEDSEDOU SVJ) ?

  Vložil MartinII, 7. Říjen 2021 - 21:49

  Vložil Kryšpín (bez ověření), 7. Říjen 2021 – 7:15

  … označte judikát, podle něhož vlastníkovi nebyla umožněna účast na shromáždění vlastníků, protože nepředložil OP.

  Předseda má rovněž povinnost předkládat OP vlastníkovi jednotky?

  • – – – – – – – – – – – – – –

  Justitianus a Pavel judikát stále nepředložili, i když jejich úvaha je jistě správná. Nedovolím se určit hranici. Při nějakých 25-ti bytech, když se 20 let schází takřka totožní vlastníci, nelze argumentovat příklady větších až velkých SVJ, kde se někteří vlastníci (zdržující se třeba v cizině, nebo vlastníci-společnosti) dostavují na shromáždění sporadicky. Pan Pavel argumentuje 100 byty což není neobvyklé u SVJ na sídlištích (5 vchodů x 30 bytů = 150 bytů).

  Pro spolky, mezi které SVJ patří, platí předkládání OP, ŘP, pasů taktéž ? Proč není ustanovení o identifikaci doklady zmíněno ani v paragrafech spolků ?

  Něco jiného je třeba schůze věřitelů kampeliček apod.

  Názor ÚOOÚ není dle mne jen tak nějakou statí bez uvedení konkrétních paragrafů zákonů (pod tím si představuji článek třeba i v odborném časopise).

  Náznak možnosti identifikace dokladem (v některých případech) nebyl ani ve vzorových stanovách.

  Vložil Justitianus, 8. Říjen 2021 - 4:05
  • MartinII se táže: „Proč není ustanovení o identifikaci doklady zmíněno ani v paragrafech spolků ?“

  Martine, uvědomte si že stát nemá ambici zasahovat do spolkových záležitostí více než je nezbytně nutné. To je věcí vnitřní spolkové autonomie. Sám jste dal příklad SVJ kde se všichni navzájem znají a není tedy třeba bazírovat na formálním ověřování totožnosti.

  Tazatel se však ptal na situaci, kdy předsedou SVJ je právnická osoba, kterou při vedení shromáždění zastupuje kterýsi její zaměstnanec. Ten člověk nejspíš vůbec netuší kdo je či není vlastníkem jednotky. Možná že všechny ty lidi vidí poprvé v životě.

  Také si uvědomte jaká je právní úprava vnitřních poměrů spolku/společen­ství. Zde jsem Vám to vypsal podrobně, protože to neznáte:

  1. Mohl by to upravovat zákon výslovně, avšak – jak víme – tyto podrobnosti neupravuje.
  2. Stanovy by mohly obsahovat povinnost vlastníka předložit průkaz totožnosti při zahájení shromáždění, nebo naopak by mohly obsahovat zákaz vyžadovat po něm průkaz totožnosti. Viz § 1200 odst. 2 písm. c) zákona č. 89/2012 Sb..
  3. Jestliže stanovy toto neupravují, pak shromáždění si mohlo vyhradit rozhodnutí v této věci. Takovým rozhodnutím by byl předseda SVJ vázán. Viz § 1208 písm. h).
  4. Jestliže ani shromáždění o tom nijak nerozhodlo, uplatní se ustanovení § 163.
  § 163
  Statutárnímu orgánu náleží veškerá působnost, kterou zakladatelské právní jednání, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu právnické osoby.

  Z uvedeného plyne, že předseda SVJ v domě tazatele je oprávněn stanovit způsob ověření totožnosti osob, které se dožadují přístupu na shromáždění. Tato působnost mu náleží ze zákona, když právní předpisy, stanovy SVJ i nejvyšší orgán SVJ o tom mlčí.

  Můžete s tím nesouhlasit (jako pravý revolucionář, anarchista a rebel), ale to je asi tak vše co můžete …

  Justitianus

  Vložil Kryšpín (bez ověření), 8. Říjen 2021 - 7:24

  „Tazatel se však ptal na situaci, kdy předsedou SVJ je právnická osoba, kterou při vedení shromáždění zastupuje kterýsi její zaměstnanec. Ten člověk nejspíš vůbec netuší kdo je či není vlastníkem jednotky. Možná že všechny ty lidi vidí poprvé v životě.“

  Právě proto by právě tento zaměstnanec předsedy SVJ měl předložit svůj občanský průkaz vlastníkovi jednotky.

  Může vlastník jednotky požadovat předložení občanského průkazu po zaměstnanci předsedy SVJ?

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".