Geniální Mostecká SVJ ...pro poklidnou dobu stáří

Vložil zájemce o koupi bytu (bez ověření), 26. Leden 2017 - 15:32 ::

Zde pan TN uvedl dvě SVJ u kterých jsou skutečně „chorobné“ stanovy…
Chyby v následujícím textu ignorujte, OCR mi bohužel lépe nefunguje…

Bydlím také „v hajzlu s hajzly“ ale v takovéto Mostecké suber-latríně ICO: 27269141 zatím NAŠTĚSTÍ nikoli…
[čl.3/4] Spolecenstvi vlastniku je povinno na zaklade zadosti elena spolecenstvi vyhotovit tomuto clenovi potvrzeni pro pfevod vlastnickeho prava kjednotce o tom, jake dluhy souvisejici se spn\vou domu a pozemku pfejdou na nabyvatele jednotky, popfipade ze takove dluhy nejsou. Poplatek za vyhotoveni potvrzeni hrazeny zadatelem cini 1 210 Kc.

[čl.3/5] Spolecni clenove spolecenstvi, jimiž jsou spoluvlastnici jednotky nebo manzele, kteři maji jednotku ve spolecnem jmeni, jsou povinni urCit a zmocnit spoleCneho zastupce, který bude vykonávat jejich práva vUCi spoleCenstvi vlastnikU. SpoleCni Clenove jsou povinni pfedloZit zmocneni v pisemne podobe statutármimu orgánu spoleCenství Zmocnenf musi byt pfedlozeno do 30 dnu od nabyti jednotky, nebo vzniku spolecneho clenstvi, nebo pfijeti techto stanov. Neucini-li tak, uhradi povinny sankci ve výsi 3 000 Kc.
není mi jasné, proč neodhlasovat třeba 30.000. Je vůbec třeba k tomu hlasování, nebo se již SVJ stalo pronajímatelem všech „vlastnických jednotek“ a „vlastníci“ jsou jen formální bílí koně?
[čl.5/2/d] v připadě prodleni s penezitym plnenim ve prospech spolecenstvi, ktere pfesahuje 5 dnu ode dne jeho splatnosti, uhradit spolecenstvi urok z prodleni ve vysi 1 promile z dluzne castky denne, nejmene vsak 10 Kc za kaŽdý i zapoCatY mesic prodlenf, pfipadne Urok nebo poplatek z prodleni ve výSi stanovene jiným právnfm předpisem, …

[čl.5/2/m] …oznamit spo!ecenstvi pfedem provadeni stavebnich uprav v byte a umoznit pfistup spolecenstvi i jim přibraným tfetim osobam do bytu (a to i opakovane) na zaklade pfedchozi výzvy …
tedy jakým koliv pobudům? kolik je to osob? I Policie potřebuje (zatím) svolení prokurátora k domovní prohlídce…
[čl.5/2/q] …neni-li mozno zajistit osobu, ktera umozni vstup do bytu, strpet odborne provedeny nasilny vstup do bytu pro neodkladne odstraneni havarie
…co když se ale „havárie“ nenajde, zato majitel najde byt „ODBORNĚ VYKRADENÝ“ ??
[čl.5/2/u] …oznámit statutáimimu orgánu Umysl o prodeji nebo pronájmu jednotky, a to nejmene mesic pfed uskutecnenim dispozice s jednotkou. Statutami organ si vyhrazuje pravo nedat souhlas s osobou, ktere je bytova jednotka nabizena.

ZCELA BRUTÁLNÍ:

stačí být tedy s tímto SVJ „v nemilosti“ a JEDNOTKU již NIKOMU NEPRODÁTE !!! a na pokuty si můžete vzít úvěr.

[čl.5/2] Pfi neplneni povinnosti die cl. 5 odst. 2) se stanovuje sankce do vyse 3 000 Kc za kazde jednotlive poruseni. Sankci stanovuje statutcimi organ do 3 mesicU od zjiSteni poruSenL

[čl.5/2] V souvislosti s výkonem prava nahlizet do dokumentu podle odstavce 1) pismen e) a f) nema clen spolecenstvi pravo pozadovat vydani dokumentu do jeho dispozice, ani pravo potizovat si jejich fotokopie. Nahlizeni lze realizovat po ptedchozf domluve se statutármim orgcinem spoleCenstvi. V pfipade, Ze bude Clen spoleCenstvi vyZadovat nahliženf do dokumentů souvisejicich s hospodafenim spoleCenstvi a s urCenim jeho povinnosti podilet se na nakladech spravy nemovite veci podle odstavce 1] pismen e] a f] casteji nez jedenkrat rocne, je povinen uhradit spolecenstvi zvýšene naklady na zajisteni tohoto prava. Stejnou povinnost bude mit clen spolecenstvi, pokud bude vyzadovat nahlizeni do podkladu pro jednani shromazdeni nebo zapisu ze shromazdeni podle odstavce 1) pismeno f) casteji net jedenkrat pro kazde shromazdeni. Castka za zvysene naklady cinl 200 Kc za jeden pfipad, nestanovi-li statutami organ jinak.

[čl.] …

[čl.] …
Pane TN, nemáte také „domácí řád Buchenwaldu“ 

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Anonymouk (bez ověření), 26. Leden 2017 - 18:47

  Jejich problém. Co si odhlasují, to mají. Chcete na ně podat žalobu, dělat jim poradce?

  Vložil TN. (bez ověření), 26. Leden 2017 - 17:43

  Jak už jsem psal, je to dáno skladbou obyvatel s vysokou koncentrací nesamostatných osob. Ti lidé si tam prostě nechají líbit cokoliv a věří všemu, co jim „autority“ nabulíkují. To je celý Ústecký kraj, možná s výjimkou univerzitního krajského města. Stejně na tom bude Bruntál, Frýdlant, Jeseník, Sokolov. Druhá otázka je, jestli ty poplatky a pokuty reálně někdo platí, neumím si představit, že se vymáhá pokuta 3000 Kč po někom, kdo sedí na sociálce, nebo má mzdu 11000 Kč.

  Vložil Pozorovatel, 26. Leden 2017 - 18:07

  Dané sankce i poplatky jsou v rozporu s právními předpisy, takže jsou neplatné a nevymahatelné. Vymahatelné sankce jsou stanovené jen v zákonech, případně vyhláškách.

  Vložil TN. (bez ověření), 26. Leden 2017 - 19:02

  Vzhledem k tomu, že dosud neexistuje judikatura, tak to nemůžeme vědět. Byl jsem na semináři, kde přednášel o smluvních pokutách soudce Nejvyššího soudu a on si myslí, že ve stanovách SVJ pokuty být mohou. Jiná soudkyně z Nejvyššího soudu na semináři o SVJ ale odpověděla, že nemá jasno.

  Vložil Pozorovatel, 26. Leden 2017 - 19:10

  Pane TN, já mám vystudované bezpečnostní právo, takže právní soustavu znám. Takže používáme kontinentální právo, takže na precedenty nehrajeme. To je právo anglosaské či anglo americké jak chcete. Judikát u spousta věcí nevznikne, ten se použije v nějaké situaci, kdy není jasný právní výklad zákonné pasáže u konkrétního případu. Zaplatit x Kč je poměrně jasně dané. A i kdyby judikát existoval, soudce od něj může něco analogicky odvodit ve svém případě, ale v žádném případě podle něj konat. Soudce má povinnost přímo posuzovat každý případ jednotlivě. I kdyby šlo o stejnou situaci.

  Vložil TN. (bez ověření), 26. Leden 2017 - 19:22

  Já tomu rozumím, že každý případ je jiný. Ale pokud budou soudy zamítat žaloby o zaplacení pokuty, přestanou je SVJ uplatňovat. To máte stejně jako judikát k plným mocem. Vycházejí z něj všichni, vč. odborné literatury, všichni se ho drží, ačkoli by právníky kritizován.

  Mimochodem, zapomněl jsem zareagovat na vaši poznámku „poplatky jsou neplatné a nevymahatelné“. Z čeho konstruujete, že poplatek 1210 Kč za vyhotovení potvrzení, jaké dluhy související se správou domu přejdou na nabyvatele, popřípadě, že takové dluhy nejsou. Poplatek je přímo ve stanovách, stanovy byly nejspíše řádně schváleny, asi nikdo nepodal ve 3 měsíční lhůtě žalobu, stanovy jsou „smlouva svého druhu“, čili v čem vidíte neplatnost poplatku?

  Vložil Pozorovatel, 26. Leden 2017 - 19:38

  Vydat potvrzení má SVJ přímo ze zákona a ten se o žádném poplatku nezminuje ani přímo ani nedává smluvní volnost konat jinak. Aby ten poplatek byl vymahatelný, musel by Vám zákonodárce utvořit dispozitivní zákon, který poznáte obvykle tak, že končí …„pokud není stanoveno jinak“ či „může uložit smluvní pokutu do výše xxx“. Může být v zákoně, že prováděcí předpis stanoví MMR a v jeho vyhlášce bude něco podobného. Pokud to je v zákoně, vy to v souladu a v mezích zákona vložíte do stanov, které jsou řádně schválené, pak by sankce platila. Jenže ustavení o potvrzení je kognitivní a od něj se odchýlit nemůžete,pokud ano je to neplatné.

  Vložil asd (bez ověření), 26. Leden 2017 - 20:31

  Kogentní ustanovení je asi něco jiného než kognitivní ustavení. Ale nemám vystudované „bezpečnostní právo“, tak to nemohu tvrdit s jistotou Pozorovatele.

  Vložil asd (bez ověření), 26. Leden 2017 - 20:31

  Kogentní ustanovení je asi něco jiného než kognitivní ustavení. Ale nemám vystudované „bezpečnostní právo“, tak to nemohu tvrdit s jistotou Pozorovatele.

  Vložil Pozorovatel, 26. Leden 2017 - 21:31

  Samozřejmě máte pravdu, ale hádám, že vy jste se nikdy neupsal a nikdy neudělal žádnou chybu. Já jsem bohužel člověk chybující, nejsem neomylný papež. Nicméně to na sdělení nic nemění.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".