Generální plná moc

Vložil Xeniks (bez ověření), 2. Prosinec 2022 - 20:17 ::

Dobrý den, chtěl bych se dotázat na generální plnou moc, pokud má s tímto někdo zkušenost. Jedná se o generální plnou moc kde jako jeden z vlastníků bytové jednotky zmocňuje osobu (která není jeho rodinným příslušníkem ani spoluvlastníkem nemovitosti a tato osoba nemá ani trvalé bydliště v tomto domě) k tomu aby:

Zastupovala vůči osobě odpovědné za správu domu, zejména aby vykonával právní jednání spojená s výkonem práv a povinností spoluvlastníků, aby se účastnil shromáždění společenství, hlasoval na tomto shromáždění a mimo zasedání, podepisoval veškeré listiny, plnil povinnosti a vykonával práva vyplívající pro vlastníky jednotek ze stanov, vnitřních předpisů a rozhodnutí a z právních předpisů, podával informace společenství, požadoval informace od společenství a přijímal písemnosti doručované společenstvím. Zmocněnec je povinen jednat vždy osobně. Zvolit zástupce, a to výlučně z řad advokátů, si zmocněnec může pouze tehdy, je-li k řádnému zajištění zastoupení třeba odborné právní pomoci. Tato plná moc se uděluje na dobu neurčitou.

Přičemž máme ve stanovách tyto body:

Článek V (Obecná ustanovení) (4) Společnými členy společenství jsou spoluvlastníci jednotky nebo manželé, kteří mají jednotku ve společném jmění manželů. Ze společného členství jsou společní členové oprávněni a povinní společně a nerozdílně. Společní členové společenství jsou povinni určit a zmocnit společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči společenství vlastníků.

Článek VI (Vznik členství) (1) Členy společenství se stávají fyzické i právnické osoby, které nabyly vlastnictví k jednotce v domě, pro který společenství vzniklo.

Mám tedy pocit že zmocněnec může využít plnou moc jen na tento bod v našich stanovách:

Článek XIV (Shromáždění) (7) Každý člen je oprávněn dát se na zasedání shromáždění a při hlasování zastoupit kteroukoli fyzickou osobu. Plná moc musí být písemná, nemusí být úředně ověřena a musí být předložena statutárnímu orgánu před zahájením zasedání.

Nebo se pletu a tato plná moc je platná v celém svém znění a neodporuje zákonu ani našim stanovám ? Jde mi o to, že například při přijímání písemností, může tato písemnost obsahovat třeba stavy účtu fondu ke kterým by podle mého názoru neměl mít přístup nikdo jiný kromě členů tohoto společenství nebo například, že by mohla tato osoba zneužívat práva požadování informací od výboru a „šikanózně“ ji tak neustále přidělávat práci. Lze se proti takovéto plné moci bránit pokud by tedy byla platná ?

  • zastoupení

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil radka2222 (bez ověření), 2. Prosinec 2022 - 20:26

má právo se nechat zastupovat. kýmkoli, koho zmocní.

Vložil tata_FIDO, 5. Prosinec 2022 - 9:41

může ho zastupovat, kdokoliv , kdo je právně a zdravotně způsobilý.

Generální plná moc je blbost, musí být řádně a vždy specifikováno, k čemu má být plná moc, použita, pro konkrétní hlasování a pro konkrétní schůzi

Vložil radka2222 (bez ověření), 5. Prosinec 2022 - 11:50

a to je prosím uvedeno kde?

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".