Dva roky starý občanský zákoník se změní. Legislativní rada vlády schválila novelu..........................

Vložil Mrzout, 3. Září 2015 - 22:11 ::

Zdravím,

Legislativní rada vlády ve čtvrtek schválila návrh novely občanského zákoníku, jejímž cílem je odstranit problémy, které se objevily po zavedení nového zákoníku na počátku roku 2013.

Úpravy se týkají práce mladistvých lidí, omezení svéprávnosti, předkupního práva nebo názvů spolků a společenství vlastníků.

Část návrhu novely ohledně společenství vlastníků:

Pro občanská sdružení a společenství vlastníků vzniklá do 31. 12. 2013 se navrhuje stanovit výjimku z přechodného ustanovení § 3042 NOZ, jež ukládá všem právnickým osobám přizpůsobit svůj název požadavkům nového občanského zákoníku do dvou let ode dne nabytí jeho účinnosti. Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, který obsahoval úpravu občanských sdružení do účinnosti nového občanského zákoníku, nestanovil žádné náležitosti názvu občanských sdružení. Ta si tak mohla zvolit název libovolný za podmínky, že se výrazně lišil od názvu již existující právnické osoby, orgánu veřejné moci České republiky, mezinárodní organizace, jejího orgánu nebo její instituce a od názvu Evropské unie a jejích orgánů (viz § 6 odst. 2 a odst. 4 zákona o sdružování občanů). Zákon dokonce rozmanitost názvů předpokládal (§ 2 odst. 1 zákona o sdružování občanů). Zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, který upravoval společenství vlastníků do nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, vyžadoval, aby název obsahoval slovo „společenství“ (viz § 9 odst. 14 písm. a) zákona o vlastnictví bytů). Současné znění § 3042 zakotvuje povinnost přizpůsobit název právnické osoby ustanovením nového občanského zákoníku. Takovými ustanoveními jsou § 132 až 134 NOZ z obecné části upravující právnické osoby a dále speciální ustanovení u jednotlivých typů právnických osob, která zakotvují další požadavky. Bývalá občanská sdružení musejí do dvou let zařadit do svého názvu slova „spolek“, „zapsaný spolek“ nebo zkratku „z. s.“ (§ 216 NOZ). Společenství vlastníků se týká § 1200 odst. 2 písm. a), který vyžaduje, aby název společenství obsahoval slova „společenství vlastníků“ – v praxi tedy musí mnohá společenství, jež tuto podmínku nesplňují, do svého názvu přidat pouze slovo „vlastníků“. Z povinnosti uvést název do souladu připouští § 3042 výjimku. Ta je však vymezena relativně úzce a nedokáže zachytit všechny případy, na něž by výjimka měla dopadnout. Spolky i společenství vlastníků jsou svobodné soukromoprávní útvary. Nutit je, aby změnily stávající název, pokud zde není legitimní veřejný zájem, představuje nepřiměřený zásah do jejich autonomie. Spolky jsou ze všech právnických osob nadány nejvyšší mírou autonomie, fungují na bázi dobrovolnosti, nemají zpravidla velký majetek a jejich hodnota je často dána jen jejich zažitým názvem. Změna názvu může znamenat snížení této hodnoty a mnohdy přináší značné finanční náklady spojené se změnou zakladatelských právních jednání, návrhem na zápis nového názvu do veřejných rejstříků, ale též třeba s úpravou propagačních předmětů, internetových stránek či vizitek. Není důvod autonomii spolků narušovat a nutit ty již existující, aby si do svého názvu vkládaly údaj o právní formě. Jediný veřejný zájem, jenž může případně u názvu vyvstat a který je vyjádřen v § 132 odst. 2 NOZ (zákaz klamavosti nebo zaměnitelnosti názvu spolku s jinou právnickou osobou), byl zajištěn již v úpravě účinné do konce roku 2013 (§ 6 odst. 4 zákona o sdružování). U společenství vlastníků jednotek existuje legitimní zájem na tom, aby veřejnost věděla, že se o takové společenství jedná. Tento legitimní zájem byl však nepochybně zajištěn i v předchozí úpravě: dle zákona o vlastnictví bytů podle § 9 odst. 14 musely stanovy obsahovat název společenství, který musel obsahovat označení domu, pro který vzniklo, a muselo v něm být obsaženo slovo „společenství“. Ani zde tak není nutné klást na společenství vlastníků vzniklá před rokem 2014 další nároky. Navrhovaná výjimka z povinnosti uvést název do souladu s novým občanským zákoníkem se však nevztahuje na další právnické osoby. Tato povinnost se projeví např. u několika málo obchodních korporací (10), které budou muset ze svého názvu odstranit slovo „spolek“, neboť to se po nabytí účinnosti NOZ stalo vyhrazeným označením pro tuto formu právnické osoby a jeho uvedení v názvu právnické osoby jiné formy (kupř. Spolek zahrádkářů, s.r.o.) by bylo klamavé, a tudíž v rozporu s § 132 odst. 2 NOZ. Ke dni 9. 4. 2015 bylo ve spolkovém rejstříku zapsáno 88235 spolků a 27358 pobočných spolků. Přičemž k témuž datu mělo požadované označení právní formy ve svém názvu („spolek“, „zapsaný spolek“ nebo „z. s.) uvedeno toliko 6896 spolků. V rejstříku společenství vlastníků jednotek bylo zapsáno 57550 společenství vlastníků. Z nich 42795 mělo ve svém názvu uvedenu právní formu v podobě „společenství vlastníků“ nebo „společenství vlastníků jednotek“. Z výše uvedené statistiky je patrné, že několik měsíců před uplynutím lhůty pro přizpůsobení názvu požadavkům občanského zákoníku existuje mezi spolky i společenstvími vlastníků velký počet subjektů, kteří danou povinnost dosud nesplnili. S ohledem na tento stav panuje důvodná obava, že budou mnohé z těchto subjektů vystaveny hrozbě zrušení, aniž by důvod k tomuto zrušení byl za stávající situace odůvodněn veřejným zájmem či zájmem na ochraně jiných hodnot.

Zdroj: http://domaci.ihned.cz/…alila-novelu https://apps.odok.cz/kpl-detail…

Mrzout

PřílohaVelikost
Novela NOZ - duvodova zprava.doc288.5 KB

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 4. Září 2015 - 9:11

  Opět prasečí právo v plné kráse …
  Legislativní rada vlády ČR schválila návrh novely NOZ.
  K protiprávním nesmyslům uvedeným v důvodové zprávě k novele NOZ uvádím toto:

  Citace z důvodové zprávy:
  „Pro občanská sdružení a společenství vlastníků vzniklá do 31. 12. 2013 se navrhuje stanovit výjimku z přechodného ustanovení § 3042 NOZ, jež ukládá všem právnickým osobám přizpůsobit svůj název požadavkům nového občanského zákoníku do dvou let ode dne nabytí jeho účinnosti.“

  Takové tvrzení je samozřejmě nesmysl v rozporu se zákonem. Ustanovení § 3042 neobsahuje co se tvrdí v důvodové zprávě. Neexistuje povinnost uložená všem právnickým osobám přizpůsobit svůj název. Podle § 3042 NOZ platí pouze to, že „Odporuje-li název právnické osoby ustanovením tohoto zákona, přizpůsobí právnická osoba svůj název požadavkům tohoto zákona do dvou let ode dne nabytí jeho účinnosti.“. Povinnost je tedy uložena pouze těm právnickým osobám, jejichž název odporuje ustanovením NOZ.

  K těmto právnickým osobám ovšem nepatří žádné z padesáti tisíc SVJ(2000). Stávající SVJ nejsou v NOZ nijak upravena, dokonce v něm nejsou ani zmíněna! Takže jejich název samozřejmě neodporuje žádnému z „ustanovení tohoto zákona“. To pozná i osoba s rozumem průměrného člověka podle § 4 NOZ. Škoda, že autoři novely k takovým osobám nepatří.

  Citace z důvodové zprávy:
  „Společenství vlastníků se týká § 1200 odst. 2 písm. a), který vyžaduje, aby název společenství obsahoval slova „společenství vlastníků“ – v praxi tedy musí mnohá společenství, jež tuto podmínku nesplňují, do svého názvu přidat pouze slovo „vlastníků“.“

  Takové tvrzení je samozřejmě nesmysl v rozporu se zákonem. Ustanovení § 1200 se týká pouze právnických osob SVJ(2012) podle NOZ, které vznikají od 1.1.2014. Nev­ztahuje se však na právnické osoby SVJ(2000), které vznikaly podle ZoVB od 1.7.2000 do 31.12.2013 (před účinností NOZ). Tyto osoby neměly a nemají povinnost měnit jakkoliv svůj název, obsahuje-li slovo „společenství“. Jejich název byl a je v souladu se zákonem č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů. Neexistuje v českém právu žádné ustanovení žádného zákona, které by jim ukládalo svůj název změnit.

  Jakákoliv výjimka pro dosavadní SVJ(2000) je tedy v novele NOZ nadbytečná. Tvůrci novely ani členové Legislativní rady vlády ČR to ovšem nerozpoznali, snad kvůli nedostatku rozumu průměrného člověka podle § 4 NOZ. Proboha, co je učili na právnických fakultách? Nebo mají všichni turbo-diplom z Plzně?

  lake

  P.S. Tento nesmysl připravilo Ministerstvo spravedlnosti a schválila jej Legislativní rada vlády České republiky. Seznam právních neználků, kteří jsou členy Legislativní rady vlády, naleznete zde: http://www.vlada.cz/…lrv/clenove/.

  Vložil Petr Bezouška (bez ověření), 5. Září 2015 - 9:28

  Jen na margo. LRV tuto konkrétní změnu odmítla. Ono z té novely po projednání zbylo vůbec jen torzo.

  Vložil lake, 5. Září 2015 - 11:47

  Pane Bezouško, děkuji za Vaši připomínku.

  Od novelizace NOZ jsem si sliboval, že konečně zaplní opomenutí zákonodárce ohledně padesáti tisíc právnických osob, vzniklých podle dosavadní právní úpravy bytového vlastnictví. Věc se dotýká minimálně dvou milionu občanů České republiky (počítám osoby, které mají jednotku ve vlastnictví či ve spoluvlastnictví).

  Je s podivem (a smutné) že členům Legislativní rady vlády bylo toto úplně jedno. Neschopnost, lhostejnost nebo neznalost práva? O neschopnosti úředníků Ministerstva spravedlnosti, kteří návrh technicky připravili, ani nemluvě.

  Skutečně jsem očekával, že do NOZ konečně přibude chybějící přechodové ustanovení, které postaví najisto, zda 50000 právnických osob se i nadále řídí dosavadní právní úpravou, nebo se přiměřeně řídí právní úpravou bytového spoluvlastnictví podle „tohoto zákona“.

  Vzhledem k tomu, že o právním postavení SVJ(2000) NOZ setrvale mlčí, zůstává právní stav v souladu s přechodovým ustanovením § 3028 NOZ, tedy: vlastníci jednotek(1994) i SVJ(2000) se řídí dosavadními právními předpisy. Právní povaha SVJ(2000) zůstává nezměněna tak, jak ji definuje zrušený ZoVB.

  Jen je ještě třeba zařídit, aby se už přestaly šířit a publikovat ty popletené protiústavní výklady ohledně údajného dopadu nové právní úpravy na stávající vlastnické vztahy a dosavadní smluvní ujednání, počítaje v to i stanovy SVJ(2000).

  Současný stav publikování a informování o právním postavení SVJ(2000) – to je právní žumpa. Obávám se, že bez jednoznačné a určité zákonné úpravy „shora“ se sama nevyčistí. Publikující právníci nejsou zatím schopni sebereflexe …

  lake

  Vložil Petr Bezouška (bez ověření), 6. Září 2015 - 11:43

  Dobrý den,

  je za tím čistě pouze to, že LRV má určitou působnost a ta nezahrnuje posuzování věcného řešení. Nesmí do toho zasahovat. Návrh nemůže LRV rozšiřovat nad rámec návrhu předkladatele.

  Hezký den, PB

  p.s. navíc v této věci by to bylo nadbytečné ;-)

  Vložil Vilém (bez ověření), 5. Září 2015 - 15:08

  Pane lake píšete:

  „Jen je ještě třeba zařídit, aby se už přestaly šířit a publikovat ty popletené protiústavní výklady ohledně údajného dopadu nové právní úpravy na stávající vlastnické vztahy a dosavadní smluvní ujednání, počítaje v to i stanovy SVJ(2000).“

  Pane lake, zde na portále jste prokázal, že dokážete cenzurou prováděnou mazáním podle Vás „popletených protiústavních výkladů“ jejich šíření. Docela by mě zajímalo, jak to chcete zařídit mimo tento portál.

  Vložil Evžen (bez ověření), 6. Září 2015 - 19:03

  Jak?
  O tom už náš Vševědoucí psal http://www.portalsvj.cz/…raseci-pravo

  Cituji mistra:
  „Tím spíše mne překvapuje, když stádo právních prasat (čítající jak mladé, tak staré kusy) chrochtá už druhým rokem nesmysly, které jsou jednoznačně rozporné s právem. Přemnožili se, rozorávají nám pole a zahrady, ničí úrodu. Myslivci to běžně řeší odstřelem.“

  Vložil Pavel, 5. Září 2015 - 10:13

  Pane Bezouško,

  mohl byste sdělit důvody proč byla LRV proti uvedené změně?

  Byly to právní důvody nebo jen ješitnost autorů a spoluautorů NOZ podle kterých je NOZ skoro dokonalý?

  Děkuji

  Osobně se domnívám, že stačilo využít druhé věty § 3042 NOZ a novela v tomto bodě je nadbytečná.

  Místo toho bych uvítal jednoznačné konstatování, že stará SVJ se řídí NOZ. Nerozumím tomu, proč všechny právnické osoby uvedené v NOZ mají svůj přechoďák, jen 55 000 SVJ nestálo autorům NOZ za to, aby sesmolili jednu větu do přechodných ustanovení původního NOZ.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Petr Bezouška (bez ověření), 6. Září 2015 - 11:41

  Dobrý den, Pavle,

  na jednání LRV byli přítomni pouze dva členové rekodifikační komise, takže by sotva mohli prosadit něco ze své ješitnosti, pokud by jí vůbec v této věci trpěli.

  K odmítnutí došlo právě z Vámi uváděného důvodu nadbytečnosti.

  Hezký den, PB

  Vložil Pavel, 7. Září 2015 - 13:23

  Pane Bezouško,

  děkuji za informaci.

  Doufám, že zůstalo přechodné ustanovení k 731/1 ZOK. Původní ustanovení ZOK je velmi nepovedené a prakticky nerealizovatelné.

  Velmi lituji, že nebylo postaveno najisto, jakým předpisem se mají řídit stará SVJ.

  Že to je problém, který velmi trápí členy SVJ je uvedeno na několika místech tohot webu např. v

  http://www.portalsvj.cz/…kolitelu-noz

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Petr Bezouška (bez ověření), 7. Září 2015 - 19:54

  Pamatuju-li si to dobře, tak MSp návrh stáhlo s tím, že není potřeba, protože bytové družstvo může předmětná pravidla začlnenit do stanov běžným způsobem. Pouze, pokud by se taková pravidla měla měnit, je k tomu potřeba souhlas všech (který nemusí být dán jen osobně na členské schůzi). Ale nejsem v této oblasti odborník, nevím, zda jsem zachytil přesně.

  PB

  Vložil Pavel, 8. Září 2015 - 6:05

  Pane Bezouško,

  děkuji za odpověď.

  Nyní pouze zbývá, aby tento, podle mého názoru správný výklad, akceptovali i notáři.

  Protože notáři v první polovině roku 2014 vyžadovali 100% souhlas se změnou stanov u starých BD (někteří dokonce chtěli 100% účast na členské schůzi) vzniklo 28.5.2014 Společné stanovisko svazů BD ke schvalování stanov:

  http://www.pravnigramotnost.cz/…vj-v-r-2014/

  Bohužel tehdejší prezident Notářské komory JUDr. Foukal stanovisko nepodpořil a notáři většinou tento výklad nepřijali.

  Proto byl tlak na MSp, aby něco vtělilo do novely NOZ. Nyní to z novely vypadlo a tisíce BD tak stále porušují § 777/2 ZOK. Momentální situaci u notářů neznám, možná změnili názor.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil lake, 8. Září 2015 - 7:39

  Dovoluji si upozornit, že diskuse k obsahu ZOK a k § 731 ZOK probíhá paralelně jinde: http://www.portalsvj.cz/…ila-novelu-1#….

  Podal jsem tam výklad tohoto kontroverzního ustanovení. Domnívám se, že tisíce BD neporušují § 777 ZOK. Takový katastrofický výklad práva nemá podle mne odůvodnění.

  lake

  Vložil mjurka (bez ověření), 4. Září 2015 - 16:21

  Nesouhlasím tak zcela s vašimi názory, a to zejména:

  • že „Stávající SVJ nejsou v NOZ nijak upravena, dokonce v něm nejsou ani zmíněna“; jsou, a to v § 1194. Toto ustanovení podle mne zahrnuje všechna SVJ (vzniklá před i po účinnosti NOZ).
  • že „Ustanovení § 1200 se týká pouze právnických osob SVJ(2012) podle NOZ, které vznikají od 1.1.2014. Nev­ztahuje se však na právnické osoby SVJ(2000), které vznikaly podle ZoVB od 1.7.2000 do 31.12.2013 (před účinností NOZ).“ Toto ustanovení je sice poněkud nešťastně formulováno, ale podle mého názoru se vztahuje i na SVJ, která vznikla před 31.12.2013. Je to princip jakési kontinuity, který je uplatňován i v jiných legislativou upravených oborech.

  Pozn.: Jsem členem výboru SVJ, které vzniklo před 31.12.2013 a bez ohledu na NOZ si myslím, že je již nanejvýš potřebné si upravit současné stanovy, nejen z hlediska názvu společenství.

  Vložil lake, 4. Září 2015 - 17:32

  Mjurko, Váš názor je protiprávní. Co platí „podle Vašeho názoru“ je tedy bezvýznamný nesmysl.

  Vámi zmíněný § 1194 definuje právnickou osobu vznikající po 1.1.2014. Asi nevíte, že teprve v tento den nabyl NOZ účinnosti.

  NOZ stanoví ve svém § 3028 odst. 2, že u práv osobních, rodinných a věcných platí, že práva a povinnosti vzniklé z právních poměrů přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se (…) posuzují podle dosavadních právních předpisů.

  Ohledně vlastnictví jednotek a práv z toho vzniklých je toto výslovně uvedeno v notoricky známém § 3063 NOZ. Vlastnictví k jednotkám(1994) i rozsah práv a povinností týkajících se samé podstay vlastnictví se tedy i nadále řídí podle ZoVB.

  Dále § 3028 odst. 3 NOZ uvádí, že … jiné právní poměry vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, včetně práv a povinností z porušení smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, [se řídí] dosavadními právními předpisy.

  Račte pochopit: smlouvou zde zmíněnou je i prohlášení vlastníka budovy a stanovy SVJ. Ty se tedy i nadále řídí podle ZoVB (dokud nejsou stanovy změněny).

  Vy jste se ještě neseznámil se zněním NOZ, viďte. A neznáte ani konstantní judikaturu Ústavního soudu k retroaktivitě právního předpisu. Já vycházím z judikátů ÚS Pl. ÚS 78/92, IV. ÚS 215/94, Pl.ÚS 21/96, III. ÚS 611/01, I. ÚS 654/03, II. ÚS 329/04, I.ÚS 344/04, I. ÚS 89/07, II. ÚS 2070/07, I. ÚS 3143/08, Pl.ÚS 17/11. Máte k tomu něco relevantního?

  A mimochodem: neexistuje nic, co by se z hlediska práva nazývalo „princip jakési kontinuity“. Vyjděte laskavě ze znění zákona a z konstantní judikatury Ústavního soudu. O nepodložených blábolech zde nemá smysl diskutovat.

  lake

  Vložil mjurka (bez ověření), 4. Září 2015 - 17:43

  … no, uvedl jsem zde svůj názor a dovolil jsem si s Vámi v něčem nesouhlasit a to je podle vás blábol. Mimochodem, sousloví „bezvýznamný nesmysl“ je opravdu geniální. Takže učinil jsem si skromný závěr – kdo s Vámi ve všem nesouhlasí je tvůrce „protiprávních“ blábolů. A mimochodem: doposud jsem si myslel, že rozhodnutí o tom, co je protiprávní přísluší autoritě soudu. Asi jsem se mýlil, neboť to přísluší i Vám. Ale souhlasím, že diskuse s Vámi je zbytečná.

  Vložil lake, 4. Září 2015 - 17:58

  Mjurko, a k věci samé byste něco neměl? Já jsem Vám právní argumenty předestřel.
  Nikdo netvrdí, že byste měl se mnou souhlasit, ale Váš nesouhlas musíte být schopen argumentačně podložit.

  Ohledně NOZ se již vyrojilo tolik nesmyslů a protiprávních tvrzení, že jsem už poněkud alergický na takovou ničím nepodloženou střelbu od boku, kterou jste předvedl Vy. Snažíte se diskutovat o obsahu NOZ a neznáte jej. To nejde. Snažíte se diskutovat o retroaktivitě a neznáte k tomu konstantní judikaturu. To nejde.

  Mějte se pěkně.

  lake

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".