Dva roky starý občanský zákoník se změní. Legislativní rada vlády schválila novelu................1

Vložil Mrzout, 3. Září 2015 - 22:18 ::

Zdravím,

Legislativní rada vlády ve čtvrtek schválila návrh novely občanského zákoníku, jejímž cílem je odstranit problémy, které se objevily po zavedení nového zákoníku na počátku roku 2013.

Úpravy se týkají práce mladistvých lidí, omezení svéprávnosti, předkupního práva nebo názvů spolků a společenství vlastníků.

Část návrhu novely ohledně hlasování v družstvu:

Navrhovaná změna reaguje na širokou veřejností kritizovaný zákonný požadavek jednomyslného souhlasu těch členů družstva, kteří jsou nájemníky družstevních bytů, a členů družstva, kteří mají právo na uzavření nájemní smlouvy k družstevnímu bytu, se změnou úpravy podmínek užívání bytu a podmínek pro vznik práva na uzavření smlouvy k jeho nájmu ve stanovách bytového družstva. Bytová družstva vzniklá před 1. 1. 2014 s takovou úpravou při svém vzniku a zpravidla ani později nepočítala a většina z nich není v současné době s to upravit odpovídajícím způsobem své stanovy. S ohledem na vysoký počet členů mnohých historicky vzniklých bytových družstev se v praxi ukázala povinnost zakotvit úpravu uvedených práv a povinnosti do stanov nesplnitelnou. V případě bytových družstev s širokou členskou základnou je prakticky nemožné dosáhnout jednomyslného souhlasu s úpravou práv a povinností souvisejících s nájmem družstevních bytů či podmínek pro vznik práva na uzavření nájemní smlouvy. V důsledku toho nejsou bytová družstva schopna přizpůsobit své stanovy nové právní úpravě. Na praktickou nemožnost vyhovět této povinnosti stanovené pro bytová družstva v § 777 odst. 2 ZOK dlouhodobě poukazuje například Hospodářská komora ČR nebo Svaz českých a moravských bytových družstev. Podle uvedeného ustanovení hrozí družstvům, která do 30. června 2014 neupravila své stanovy do souladu s kogentními ustanoveními zákona o obchodních korporacích (tj. i § 731 ZOK), a nebudou s to sjednat na výzvu soudu nápravu, že soud rozhodne o jejich zrušení. Navrhuje se proto v přechodném ustanovení upravit výjimku pro bytová družstva vzniklá za účinnosti staré právní úpravy, dle níž se na tato družstva ustanovení § 731 odst. 1 ZOK nepoužije. To znamená, že tato družstva nestíhá povinnost upravit odpovídajícím způsobem stanovy, avšak pokud jejich stanovy upravují nebo se družstvo v budoucnu rozhodne upravit náležitosti vyčtené v uvedeném ustanovení ve stanovách, mohou být ty měněny pouze v souladu s § 731 odst. 2 ZOK.

Zdroj: http://domaci.ihned.cz/…alila-novelu https://apps.odok.cz/kpl-detail…

Mrzout

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 8. Září 2015 - 10:44

  Jedná se – jak už to tak bývá – o bouři ve sklenici vody.

  Zde rozsáhle citované zdůvodnění návrhu na výjimku z § 731 zákona o obchodních korporacích je zbytečné. Podle posledních informací Legislativní rada vlády tuto část novely ani neschválila. Dobře udělali.

  Publikující právníci i ministerští ouřednící se dlouhodobě mýlí ve výkladu ustanovení § 731 ZOK. Nepřekvapuje mne to, protože seznam omylů a protiústavních tvrzení vykladačů NOZ a ZOK má už asi dvě desítky odrážek.
  ---------------------------------------------------------------------------

  ZOK v žádném svém ustanovení neukládá, aby změna stanov byla schvalována na členské schůzi za přítomnosti všech členů družstva. Šlo by o nejenom o ustanovení nerozumné; takové ustanovení by bylo v rozporu s ustanovením ZOK, které ve věci mechanismu hlasování o stanovách odkazuje na stanovy konkrétního družstva. Takže i názor některých notářů o povinné 100% účasti je zjevně vadný.

  Skutečnost je taková, že zákon nevyžaduje ke změně stanov ve smyslu § 731 žádné speciální podmínky. O případné změně stanov z vůle členů rozhoduje buď členská schůze BD, nebo shromáždění delegátů, a to většinou, určenou ve stanovách družstva.

  Jiná věc je, že k úpravě stanov nad rámec zákona v záležitostech podle § 731 ZOK musí být (předem) získán souhlas dotčených členů družstva. To je zcela legitimní, neboť ve stanovách má dojít ke změně právního vztahu nájemce-pronajímatel, případně ke změně práv a povinností člena družstva na pronájem bytu. Nepodaří-li se získat souhlas všech dotčených členů se změnou stanov, vůbec nic se neděje.

  Každé bytové družstvo totiž patří do jedné ze dvou skupin: buď již má ve stanovách uvedenu podrobnou právní úpravu podle § 731 ZOK, nebo nemá ve stanovách uvedenu podrobnou právní úpravu podle § 731 ZOK.

  1. Jestliže jde o družstvo z první skupiny, pak již nemusí činit vůbec nic. Ke změně stanov v této věci by byl ovšem nezbytný souhlas všech dotčených členů družstva, viz § 731 ZOK.
  2. Jestliže jde o družstvo z druhé skupiny, pak podrobnější právní úprava těchto záležitostí již existuje a dopadá na družstvo automaticky ode dne 1.1.2014, bez ohledu na projev vůle nejvyššího orgánu. Postupuje se totiž podle ustanovení o nájmu bytu v Občanském zákoníku, viz § 2240 NOZ. K odchýlení od obecné právní úpravy nájmu bytu v NOZ by byl ovšem nezbytný souhlas všech dotčených členů družstva, viz § 731 ZOK.

  Obsah příslušného ustanovení NOZ viz http://www.zakonyprolidi.cz/…012–89/p2240. Tato právní úprava se převezme do stanov bez hlasování, postupem podle ustanovení § 554 odst. 2 ZOK o změně zakladatelského dokumentu na základě právní skutečnosti. Nové znění stanov družstva vyhotoví statutární orgán. Postup statutárního orgánu při změně znění listin jsem již dříve podrobně rozebral zde: http://www.portalsvj.cz/…odle-777-zok#….

  Zákonná úprava podle § 2240 NOZ je ovšem – jako lex generalis – méně výhodná pro družstevníky, než by byla nějaká speciální „podrobnější“ úprava, předvídaná v § 731 ZOK. V praxi tedy lze očekávat, že členové družstva nebudou odmítat udělit souhlas s takovou změnou stanov, která jim bude ku prospěchu. A pokud by družstvo snad chtělo prosadit změnu stanov, která by zhoršila postavení družstevníků, pak je jedině správné, že taková změna je podmíněna souhlasem všech dotčených osob. Takové ustanovení ZOK je rozumné a spravedlivé, protože zavádí ochranu člena před zvůlí hlasující většiny v oblasti tak sociálně citlivé, jakou je bydlení a právo na bydlení.
  ---------------------------------------------------------------------------

  Provedl jsem ústavně konformní výklad ustanovení § 731 ZOK.

  Jsme bohužel svědky nekonečných právních tanečků okolo § 731 ZOK, viz například protiústavní stanovisko zpracované právníky SČMBD, či nynější návrh ministerstva na novelu NOZ. Jedině možný ústavně konformní výklad je ovšem ten, který jsem zde podal: že k odchýlení od ustanovení NOZ a ke změně právních vztahů je nutný souhlas obou stran – družstva i družstevníka-nájemce. Tento souhlas musí být následně začleněn do stanov bytového družstva. Bez splnění této podmínky by se nemohla v družstvu uplatnit žádná výjimka z obecných ustanovení o nájmu bytu, viz § 2240 NOZ.

  Neexistuje tedy žádný důvod zpochybňovat obsah § 731 ZOK, či volat po jeho modifikaci či odstranění ze ZOK. To pouze ministerští ouředníci a právníci, neschopní podat ústavně konformní výklad právního předpisu, nesprávně dovozují, že chyba musí být v tom předpisu.

  lake

  Vložil Pavel, 7. Září 2015 - 13:49

  Odkazované znění je z 17.7.2015 ale LRV byla až 3.9.2015.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Mrzout, 7. Září 2015 - 18:26

  Zdravím,

  Víte o novějším znění než ze 17.7.2015? Zdejším čtenářům a přispěvatelům doručuji prostudovat dokument vypořádání připomínek.

  Mrzout

  Vložil Pavel, 8. Září 2015 - 15:10

  Mrzoute,

  po jednání LRV 3.9.2015 asi nezůstal kámen na kameni. Pro SVJ a BD se tak prakticky nic v připravované novele nebude řešit. Snad bude v novele alespoň navržený § 6a ZOK o podpisech.

  Proto běží příprava novely NOZ pro SVJ jako poslanecká iniciativa. Prý nejsou proti ani senátoři a snad ani MSp. Zrovna zítra bude sezení u předsedy ústavně právního výboru JUDr. Tejce. Ale to je vzdálená budoucnost.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Pavel, 3. Září 2015 - 22:29

  http://www.portalsvj.cz/…ednani-v-lrv

  Ten termín 1.1.2016 se mi zdá příliš optimistický. Mirek plánuje obstrukce k EET.

  Hezký den!

  Pavel

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".