Družstevní "loby" se podařilo protlačit možnost převodu svých dluhu na SVJ

Vložil JaVa, 6. Listopad 2018 - 19:29 ::

Na tomto portálu byla v minulosti několikrát vedena debata o tom jak si SBD-ečka nabrala úvěry na revitalizace domů, ve kterých ještě SVJ neměla tzv.„právní subjektivitu“ a nyní by chtěla tyto dluhy přenést na nově vzniklé právnické osoby SVJ.Pokud s tím nebudou všichni vlastníci jednotek souhlasit,může o převzetí těchto dluhů rozhodnout soud!

Návrh změny § znění zákona:

§ 1195

odst.(2) Práva a povinnosti ze závazků spojených se správou domu a pozemku vzniklých před vznikem společenství vlastníků, z nichž jsou vlastníci jednotek oprávněni a zavázáni společně a nerozdílně, přechází dnem vzniku společenství vlastníků na společenství vlastníků. Společenství vlastníků oznámí bez zbytečného odkladu po svém vzniku všem věřitelům a dlužníkům, kteří jsou oprávnění a zavázáni z pohledávek a dluhů podle věty první, že došlo ke vzniku společenství vlastníků.

odst.(4) Společenství vlastníků, které vzniklo po převodu jednotek z vlastnictví právnické osoby podle § 1188 do vlastnictví jeho členů, může převzít, přistoupit nebo jinak zajistit dluh z úvěru poskytnutého této právnické osobě, jehož účelem byla oprava, údržba nebo stavební úprava domu, pokud s tím souhlasí všichni jeho členové; souhlas musí mít písemnou formu s úředně ověřeným podpisem. Je-li pro to důležitý důvod a lze-li to po členu spravedlivě požadovat, může společenství vlastníků navrhnout soudu, aby prohlášení vůle člena, který nesouhlasil s převzetím, přistoupením nebo zajištěním dluhu podle věty první, bylo nahrazeno soudním rozhodnutím.

§ 1197

Sdruží-li se společenství vlastníků s jiným společenstvím vlastníků ke spolupráci při naplňování svého účelu nebo stane-li se členem právnické osoby sdružující společenství vlastníků nebo vlastníky jednotek nebo jinak působící v oblasti bydlení, nesmí se zavázat k jiné majetkové účasti, než je poskytnutí členského vkladu nebo poskytování členských příspěvků. Zaváže-li se společenství vlastníků podílet se na ztrátě jiné osoby, hradit její dluhy nebo je zajistit, nepřihlíží se k tomu, ledaže se jedná o případ uvedený v § 1195 odst. 4.

Důvodová zpráva.

K bodu 27 a 28 (§ 1195 odst. 2 a 4) Navržené ustanovení § 1195 odst. 2 řeší přechod práv a povinností ze závazků spojených se správou domu a pozemku vzniklých před vznikem společenství vlastníků, z nichž jsou vlastníci jednotek oprávněni a zavázáni společně a nerozdílně. K přechodu na společenství vlastníků dochází přímo ze zákona ke dni vzniku společenství vlastníků. Stanoví se oznamovací povinnosti společenství vlastníků vůči věřitelům a dlužníkům. Na základě požadavku praxe se navrhuje v § 1195 odst. 4 zakotvit výjimku, jejímž cílem je usnadnit financování úvěrů právnických osob. V úpravě účinné do roku 2014 nebyla otázka převzetí dluhu společenstvím vlastníků výslovně řešena. Část praxe dovozovala, že takové převzetí nespadá do omezené způsobilosti společenství vlastníků a je tak neplatné pro rozpor se zákonem. Nový zákoník tento nedostatek odstranil, když zákaz výslovně zavedl. V praxi však převažuje požadavek na zavedení výjimky vylučující z něj dluhy z úvěrů právnických osob a jejich zajištění, pokud jsou tyto úvěry družstvy čerpány za účelem opravy, údržby nebo stavební úpravy domu. Napříště se proto navrhuje umožnit společenství vlastníků převzít zákonem specifikované dluhy, ovšem pouze za předpokladu souhlasu všech členů společenství vlastníků. V návrhu je pamatováno i na situaci z praxe, kdy v některých případech nemusí být souhlas všech vlastníků získán – z důvodu, že získání souhlasu není možné z organizačních důvodů nebo proto, že nesouhlasila osoba, která s návrhy předkladatelů nesouhlasí „bez zjevných důvodů“, ačkoli se postavení takové osoby po převzetí dluhu nezhorší. Pro tyto případy se navrhuje doplnit zde možnost, aby souhlas této osoby byl nahrazen rozhodnutím soudu. Bude pak vždy na soudu, aby s přihlédnutím k okolnostem konkrétního případu zvážil, zda lze po členovi spravedlivě požadovat, aby s takovýmto právním jednáním souhlasil.

K bodu 29 (§ 1197)

Do § 1197 se promítá změna provedená v § 1195 odst. 4. Napříště je možné, aby vybrané dluhy mohlo společenství vlastníků převzít – srov. blíže odůvodnění k § 1195.

    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

    Vložil TN. (bez ověření), 6. Listopad 2018 - 20:29

    Mimochodem je zajímavé, že novela NOZ obrací pojem důležitý důvod. Doposud musel vlastník při podání žaloby na SVJ dokládat důležitý důvod (§1209), nyní bude muset důležitý důvod dokládat SVJ při podání žaloby na vlastníka (§1195).

    Volby prohlížení komentářů

    Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".