Doručování: kdo je adresát

Vložil lake, 4. Srpen 2012 - 22:40 ::

Ve zdejších diskusích se občas objevují stesky že "předseda SVJ doporučené dopisy nepřebírá" nebo "výbor zásadně nevyzvedává poštu".

V diskusi o doručování písemností jsme podrobně probrali, že pro doručení zásilky je bezvýznamné zda byla adresátem převzata nebo nebyla. Doručení nastává dnem, kdy zásilka byla vložena do označené poštovní schránky adresáta v místě kde se zdržuje, nebo oznámena tak, aby si adresát mohl zásilku vyzvednout (např. při jejím uložení na poště).

Důležitou roli při doručování však hraje to KOMU je zásilka adresována. Je třeba si rozmyslet koho uvedete jako příjemce: SVJ, výbor SVJ nebo předsedu SVJ ?

SVJ - právnická osoba
je jediným správným adresátem písemností určených společenství. Adresa SVJ je uvedena v rejstříku SVJ. I přesto někteří vlastníci jednotek opakovaně zasílají důležité písemnosti (např. reklamace vyúčtování) na adresu jiných osob, např. rozúčtovateli či správci. Není-li takovýto postup uveden ve stanovách, pak platí, že dotyčný žádnou reklamaci nepodal...

Výbor SVJ
je sice statutárním orgánem společenství, ale nejde o právnickou ani fysickou osobu. Výbor nemá doručovací adresu a nelze mu tedy doručovat např. prostřednictvím pošty. Pošlete-li doporučeně písemnost na příjemce "výbor", je to totéž jako byste ji hodili do koše. Výboru je možno věc oznámit buď na jeho schůzi, nebo (v době mimo schůzi) i tak, že písemné oznámení bude doručeno SVJ - právnické osobě. K tomu obdobně viz rozsudek Nejvyššího soudu 29 Cdo 2863/2008 ze dne 10. února 2009.

Předseda SVJ
není vhodným adresátem pro písemnosti určené společenství vlastníků. Může totiž zabránit doručení takových písemností jednoduše tím, že si zásilku nepřevezme. Fikce doručení SVJ - právnické osobě v tomto případě nastane teprve v okamžiku, kdy se předseda skutečně seznámí s obsahem zásilky, neboť až při tom zjistí, že není určena přímo jemu, nýbrž společenství.
----------------------------------------------------

Následuje případ ze života, který řešil Nejvyšší soud. Týká se sice družstva, ale princip pro adresování písemností je shodný i pro SVJ a předsedu SVJ. Cituji z rozsudku:

"Oznamuje-li člen námitku tak, že ji v písemné podobě zašle družstvu prostřednictvím držitele poštovní licence, dostane se tato do sféry dispozice družstva dnem, kdy je adresátu držitelem poštovní licence předána, nebo - je-li adresátu (...) oznámeno, že zásilka obsahující námitku je pro něj u držitele uložena - dnem, kdy si adresát může zásilku poprvé vyzvednout. „Možnost vyzvednout“ si zásilku je přitom třeba posuzovat objektivně. (...)
Dovolatel však zásilku obsahující námitku neadresoval družstvu, ale jeho předsedkyni. (...) Ačkoli lze dovodit, že doručením zásilky předsedkyni družstva byla tato doručena družstvu (...) je nutné uzavřít, že námitka se do sféry dispozice družstva nedostala již dnem, kdy si předsedkyně družstva (objektivně) mohla zásilku poprvé vyzvednout, ale až okamžikem, ve kterém se seznámila s obsahem zásilky, a mohla tak rozpoznat, že jde o podání určené družstvu (námitku proti usnesení členské schůze družstva) a nikoliv např. o její soukromou poštu.
Ze skutkových zjištění soudů obou stupňů vyplývá, že předsedkyně družstva si zásilku obsahující námitky dovolatele (...) na poště vyzvedla dne 29. září 2003, tj. po uplynutí lhůty pro oznámení námitek. Dovolatel tak svou námitku neoznámil včas, neboť jeho právo podat námitku a napadnout usnesení členské schůze u soudu zaniklo (...) dnem 17. září 2003."

Podle rozsudku Nejvyššího soudu 29 Cdo 272/2011 ze dne 22.5.2012 zpracoval

lake

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil kukula (bez ověření), 5. Červen 2015 - 22:35

  Souhlasím s příspěvkem „SVJ jako adresát.“

  Chtěl bych jenom dodat, že když pošlete „obyčejný“ dopis, tak je jedno jakou adresu napíšete a adresát může dopis zahodit, protože pošta za doručení „obyčejného“ dopisu neručí.

  Chete-li mít doklad, že jste dopis odeslali a že došel včas, musíte zvolit jiný druh dopisu; bližší informace vám řeknou na poště.

  I v tomto případě však můžete udělat chybu. Když například napíšete adresu:

  Předsedkyně SVJ Jana Kropáčková, Společeství vlastníků jednotek Lávka 354, 355 Děčín, Lávka 36, 405 02 Děčín,

  potom se nejedná o dopis pro společenství, ale o soukromý dopis pro paní Kropáčkovou, která je předsedkyní SVJ.

  Dopis pro společenství který by měla vyřizovat předsedkyně paní Kropáčková, vypadá takto:

  Společeství vlastníků jednotek Lávka 354, 355 Děčín, k rukám předsedkyně výboru Janě Kropáčkové, Lávka 36, 405 02 Děčín.

  Nemusíte vyplňovat, k čím rukám se má dopis doručit. Když to neuvedete, není to chyba, protože společenství si samo rozhodne, komu váš dopis předá k vyřízení.

  kukula

  Vložil Předseda SVJ, 5. Srpen 2012 - 16:12

  Doručení nastává dnem, kdy zásilka byla vložena do označené poštovní schránky adresáta v místě kde se zdržuje…

  Předpokládám, že se jedná o doporučené zásilky transportované poštou, dle citace z rozsudku. Co v případě, že vhodím do schránky zprávu pro vlastníka, a třeba si to natočím na kameru jako důkaz – je to považováno za doručení? Pokud ano, jak lze doložit datum a čas vhození (na kameře si nastavím co chci)?

  Vycházím z toho, že někteří vám dokážou zatlouct i nos mezi očima a pošta něco stojí a je pomalejší. Znamená to, že jediný způsob, jak skutečně „prokazatelně doručit“ zásilku je posílat doporučeně poštou, nejlépe s dodejkou do vlastních rukou? Prodražuje se to.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".