Co znamená příspěvek v NOZ?

Vložil Pavel, 3. Srpen 2016 - 22:11 ::

1) Úvod

Bytové spoluvlastnictví bylo do NOZ vloženo na poslední chvíli až na podzim 2010 a oproti jiným oblastem NOZu prošlo pouze jedním (nikoliv dvojím) připomínkovým řízením. Přitom byla zvolena pouze měsíční lhůta k podávání připomínek oproti tříměsíční v prvním připomínkovém řízení.

Tento postup se projevil na velké nejasnosti jednotlivých ustanovení bytového spoluvlastnictví, na chybějících přechoďácích atd.

Že bude problém s aplikací naznačilo již velké množství dotazů adresovaných KANCLu. I když samotné bytové spoluvlastnictví v NOZ představuje pouze cca 2% paragrafů, tak údajně každý pátý dotaz k NOZu směřoval k bytovému spoluvlastnictí a denně přicházelo několik desítek dotazů (Sýkorová, P.: Bytové spoluvlastnictví v teorii a praxi. Praha: LEGES, 2015 str. 9).

Mj. v NOZ není výslovně stanoveno zda se u „příspěvku“ jedná o zálohovou či konečnou platbu.

2) Příspěvek jako konečná platba

V NOZ se pojem „příspěvek“ vyskytuje na různých místech.

Jako „členský příspěvek“ celkem 4×, jako „nadační příspěvek“ celkem 17×.

Mimo oblast bytového spoluvlastnictví se „příspěvek“ vyskytuje celkem 9× (§ 886, 900, 920, 961, 1630, 2069, 2379, 2722, 2966). Jedná se o konečnou částku, kterou někdo na něco přispívá a která se nevyúčtovává a nevypořádává.

V bytovém spoluvlastnictví se „příspěvek“ vyskytuje na 7mi místech.

Podle čl. 40 Legislativních pravidel vlády musí být právní předpis terminologicky jednotný. Jestliže není možné se vyhnout použití slova s více významy, musí být z právního předpisu jasné, v jakém významu se slovo používá.

Z pouhého gramatického výkladu lze usuzovat, že „příspěvek“ je konečná platba. Ale to je menšinový názor.

3) Příspěvek jako zálohová platba

V Novotný, Horák, Holejšovský, Oehm Bytové spoluvlastnictví a bytová družstva. Komentář. Praha: C.H.Beck, 2016 se na str. 89 k § 1180 uvádí: „Oproti předchozí úpravě se ustanovení výslovně nezmiňuje o tom, že platby mají charakter záloh, ale je to možné dovodit z dalších ustanovení o vyúčtování.“

V Pražák Bytové spoluvlastnictví. Komentář k § 1158–1222. Praha: LEGES, 2014 se na str. 79 k § 1180 uvádí: „Slovem „přispívá“ zákon podle mého názoru má na mysli „hradí část nákladů“. Nejde o „příspěvek“ ve smyslu pevné částky, ale o vyrovnání nákladů na správu domu a pozemku poměrnou částí.“

K provedení NOZ bylo vydáno NV 366/2013 Sb., které v § 8/b uvádí, že se příspěvky na správu stanovují a vybírají jako zálohy.

Pokud by „příspěvek“ byl pevnou částkou, tak by se stal majetkem/vlastním jměním SVJ. A pokud by se „vypořádával“, tak by se jednalo o dar mezi SVJ a členem SVJ, který by u člena SVJ podléhal dani z příjmu.

4) Závěr:

Pojem „příspěvek“ uvedený v oddílu 5 Bytové spoluvlastnictví je vyjádření, že se na celkové platbě podílí více členů SVJ. Sice v NOZ není výslovně uvedeno, že se jedná o zálohovou platbu, ale s ohledem na § 1208/d to lze dovodit.

Pro právní jistotu členů SVJ doporučuji úpravu o zálohovém charakteru „příspěvku“ ve stanovách.

Hezký den!

Aktualizace 5.11.2017:

a)Metodické aktuality Svazu účetních 9/2017 uvádí: „Pokud by však došlo k použití fondů ze zisku, tak by zřejmě mohlo dojít u jednotlivých vlastníků ke zdanitelnému příjmu. U SVJ lze proto doporučit zálohové příspěvky na správu domu a pozemku u kterých nevznikne problém se ztrátou ani s možným zdaněním.“

b)Durec, M., Účetnictví SVJ v praxi, GRADA, 2017, na str. 43 uvádí, že v případě „vrácení fondu oprav“ jde v podstatě o peněžní výplatu podílů na zisku společenství. Tj. podléhá to dani z příjmů u členů SVJ. Stejně tak v případě technického zhodnocení společných částí domu hrazeného z fondů ze zisku je přinejmenší otázkou, zda by jednotlivý vlastníci nerealizovali zdanitelný příjem.

c)Uvedené formulace opatrně naznačují, že se asi jedná o zdanitelný příjem u členů SVJ. V daních není nic jistého, proto ta opatrnost. Pokud by někdo při znalosti možného zdanění trval na příspěvku jako konečné platbě, a je jedno zda by se účtovalo do výnosů nebo velmi netradičně přímo do fondů SVJ, tak by podle mého názoru postupoval v rozporu s § 4/1 NOZ a člen výboru navíc v rozporu s § 159 NOZ.

Hezký den!

  • příspěvky na správu

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Magda3 (bez ověření), 4. Srpen 2016 - 12:05

kok, stanovy musí obsahovat dle NOZ §1200 g) pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství, pro příspěvky na správu domu a úhradu cen služeb a pro způsob určení jejich výše placené jednotlivými vlastníky jednotek.

Co tedy přesně máte ve stanovách? Jak určujete výši příspěvku?

Magda

Vložil kok (bez ověření), 4. Srpen 2016 - 13:25

naše stanovy určují, že nemáme příspěvek, ale zálohy na správu – tedy vše zúčtujeme a popř. vracíme. správa se skládá z 6 položek, z nichž každá má své vlastní pravidla. plus administrativní režii. a máme 2 dlouhodobé zálohy. přičemž soud nemám problémy s tím, že máme u jedné " neurčitý účel" výbor má dojem že potřebuje, shromáždění schválí sazbu a pokud se někdo neodvolá, tak všichni platí. naše znění je :" Výše záloh se stanoví na shromáždění dle cílové částky a plánovaných akcí a odhadu finančních potřeb domu, částka je stanovena na podíl (podlahovou plochu)" takže výbor řekne že chce na této dlouhodobé záloze milion a když shromáždnění schválí – proč ne.

Vložil N. Klainová (bez ověření), 4. Srpen 2016 - 13:05

Zkuste se podívat sem: http://klaiex.webnode.cz/…hlu-pohledu/

Nechám to na pár dní otevřeno pro všechny.

Pro opravdové zájemce mám v e-shopku na www.klaiex.cz ukázku mého návrhu stanov. Podrobnosti k příspěvkům jsou ve druhé části ukázky (kód 437).

Předtím si ale přečtěte na www.klaiex.webnode.cz Úvod k ukázce stanov.

Vložil N. Klainová (bez ověření), 4. Srpen 2016 - 13:34

Ještě jsem odblokovala na pár dní první dva příspěvky tady:

www.klaiex.webnode.cz/…vani/sprava/

Jsou tam i konkrétní příklady.

Vložil Nes (bez ověření), 10. Srpen 2016 - 16:14

Děkuji za pěkný vysvětlující text jak funguje měsíční příspěvek na správu a jeho vztah k nákladům domu, máte to vysvětlené opravdu blbuvzdorně a názorně. Původní obavy, že nebudu textu rozumět, jelikož účetnictví je pro mě španělská vesnice, se rozplynuly. Jen tak dál a přeji mnoho úspěchů v osvětě pro členy výborů. Neděláte jako lektorka i nějaká školení pro výbory? I když se obávám, že školení by potřebovaly primárně správcovské firmy…

Vložil N. Klainová (bez ověření), 11. Srpen 2016 - 8:20

Pane – paní Nes, děkuji za pochvalu, hezky se to čte. Školení pro výbory je v E-shopku pod názvem „Orientace v účetnictví SVJ pro členy výborů“ – 5 souborů.

Ale poděkovat musím i mínusovačům – tentokrát za perfektní reklamu zdarma. Nejdříve jsem se chtěla urazit a ty odkazy na přístup na web zdarma zrušit, ale ze statistiky na svých obou webech jsem zjistila, že s růstem mínusů roste u všech mých příspěvků návštěvnost. Tak se snažte dál, mínusovači. Pomáháte tím šíření osvěty.

N. Klainová

Vložil Arveno, 5. Srpen 2016 - 10:43

patri do casti ktere se deli stejne na bytovou jednotku ("Činnosti správy domu a pozemku z hlediska správních činností viz § 8) take pausal pro nespecifikovanou cinnost spravcovske firmy?Tedy jak vybr tak spravce/ firma.

Dekuji predem a slibuji zakoupit vhodne casti z Vaseho skveleho e shopu.

."Více zde: http://klaiex.webnode.cz/…vani/sprava/

Vložil N. Klainová (bez ověření), 5. Srpen 2016 - 10:55

Paní Arveno, já jsem účetní poradkyně, radím jenom jak účtovat MD a Dal a jak sestavovat účetní závěrku, a to jen členům KPÚ, protože vím, s kým konkrétně se bavím. Z poskytování rad na tomto portálu jsem byla vyléčena v roce 2012. Občas se ozvu, jako např. k příspěvkům a rozpočtům, když tu někdo hlásá účetní hlouposti nebo když mám potřebu šířit osvětu ve věcech, ve kterých je dosud ne temno, ale silně zataženo.

K Vašemu dotazu – výjimečně:

Co konkrétně patří do činnosti správy má mít každé SVJ ve svých stanovách v pravidlech pro správu. Já bych pro takový nesmysl ve stanovách nikdy nehlasovala a přesvědčila bych sousedy, aby udělali totéž.

Na další dotazy tu už nebudu odpovídat.

N. Klainová

Vložil ter (bez ověření), 3. Srpen 2016 - 22:47

A konkrétní návrh na znění daného ustanovení ve stanovách by nebyl?

Vložil Poznamka (bez ověření), 4. Srpen 2016 - 3:50

Názvy finančních transakcí použitých v zúčtovacích vztazích pro vyrovnání pohledávek a závazků jsou definovány charakterem procesu směny předmětu plnění za finační ekvivalent.
splátka – je platba po předání předmětu plnění. Hospodářský případ předpisu dodávky již existuje a platba se účtuje jako vyrovnávací položka tohoto předpisu.
záloha – je platba před předáním předmětu plnění. Hospodářský případ předpisu dodávky ještě neexistuje a platba se účtuje jako poskytnutá a přijatá záloha. Plnění předmětu dodávky se realizuje až po uskutečnění platby zálohy. Hospodářský případ předpisu dodávky záloha vyrovnává zúčtováním a vypořádáním výsledku zúčtování obvykle finančním vyrovnáním.
příspěvek – je platba za plnění dodávek časově, věcně a velikostně neidentifikova­telné. Z toho důvodu předpis předmětu plnění neexistuje. Příspěvek u příjemce se účtuje jako přírůstek výnosů.

Souhrnná transakce platby měsíčního předpisu charakteristiku příspěvku má, neboť nelze určit, že tato platba na jaký výkon plnění správy nebo služby, kdy a v jakém objemu bude použita. Z výše uvedených vyplývá, že příspěvek současně nemůže být zálohou, ale může být „jako záloha“, vyjdřující časový sled potřeby placení předcházející vznik potřeby využití.

Vložil MartinII, 8. Srpen 2016 - 9:07

Dovoluji si přidat upravený komentář, který jsem psal k jinému (ale podobnému) vláknu http://www.portalsvj.cz/…y-se-spravou

Povzbudilo mne k tomu specielně to, že pan Pavel „připomněl“ Legislativní pravidla vlády.

Nemohu se spokojit, že dle ZoVB byly zálohově poskytnuté příspěvky závazkem právnické osoby vůči vlastníkům (viz ZoVB § 15/4), a jako závazek ze záloh by se „měly vyúčtovat“ (názor ing. Klainové v jiném z mnoha vláken o vyúčtování tzv. fondu oprav).

Pokud by se nyní neměly příspěvky dle NOZ řádně vyúčtovat z důvodů, že by měly být snad příjmem SVJ, které jsme vhodili do kádě jako husité na Hoře Tábor, tak změna NOZ oproti ZoVB není jen a pouze v chápání vlastnictví (jak se tvrdí) ale také v chápání povinnosti příspěvku a jeho řádného vyúčtování.

O příspěvcích toho zde je pochopitelně napsáno mnoho (důvody jsou jasné a proto přidal pan Pavel svůj podložený další komentář).

Já chápu příspěvky v SVJ (aspoň ty hrazené dle plochy) jinak než příspěvky např. sdružení chovatelů drobného hospodářského zvířectva, fungujícího na základě zákona 83/1990 Sb., o dobrovolném sdružení občanů, které „je financováno především z členských a účelových příspěvků dle stanov, z grantů a sponzorských darů a ze zisku z vedlejších činností“.

Proto předpokládám, že by měly být příspěvky správy domu a pozemku řádně vyúčtovány a nikoli tak jak se často děje, že se vlastník v ročním vyúčtování dozví, že uhradil 12×1500 Kč a neví, kolik je jeho podíl jako zůstatek, natož aby bylo jasné, kolik bude prostředků třeba v budoucnu a jen s mlhavě tvrdí, že SVJ potřebuje prostředky na nenadálé výdaje.

Ve vláknu http://www.portalsvj.cz/…ani-dle-1436

odpovídá tazateli přispivatel Annon „nárok na roční vyúčtování nevyčerpaných příspěvků na správu samozřejmě máte, tyto příspěvky jsou závazkem SVJ vůči vám. v účetnictví je povinné vést závazky dle jednotlivých vlastníků. požádejte tedy i náhled do účetnictví dle § 1179 OZ“.

Vložil Poznamka (bez ověření), 10. Srpen 2016 - 22:13

Ekonomické podmínky determinují způsob financování.
Označme:
NU – nárok (předpis) úhrady člena
SU – skutečná úhrada nároku (předpis) člena
SN – skutečný náklad
Potom platí:
NU různé SU nebo SU různé SN – zálohové financování (služby a příspěvky zálohové) – třeba vyúčtovat
NU=SU=SN nebo NU=SU a SN=0 – příspěvkové (nezálohové) financování – není třeba vyúčtovat.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".