(29 Cdo 3399/2010) & (§11/2 ZoVB)

Vložil Dotaz (bez ověření), 7. Listopad 2013 - 7:00 ::

Dobrý den,

v uvedeném judikátu se uvádí

29 Cdo 3399/2010 § 11 odst. 2
Ze zákona tudíž oprávnění vlastníka jednotky nechat se na shromáždění vlastníků jednotek zastoupit neplyne a závěr odvolacího soudu, podle něhož mohla M. M. udělit plnou moc k zastupování na shromáždění třetí osobě podle ustanovení § 31 odst. 1 obč. zák., tudíž správným není. Nicméně Nejvyšší soud je přesvědčen, že v souladu s ustanovením §9 odst. 14 písm. d/ zákona o vlastnictví bytů mohou takové právo vlastníka jednotky založit stanovy společenství. Shromáždění je schopné usnášení, jsou-li přítomni vlastníci jednotek, kteří mají většinu hlasů; k přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných hlasů

Lze z uvedeného vyvodit, že názorem dovolacího soudu je, že Stanovy mohou založit právo, které ruší část textu v kogentním §11/2 ZoVB? Tj lze do Stanov vložit např. „…plnou mocí lze zmocnit třetí osobu aby na něj na shromáždění jednala a hlasovala. Zmocnění musí mít písemnou formu a podpisy nemusí být úředně ověřeny…

Pokud by tomu tak bylo, je reálná např tato spekulace:
na shromáždění se sejde z 50 členů SVJ 3 členové výboru kteří se dají do psaní 23 ti plných mocí. Pak se usnesou o „něčeem“ a to „něco“ začnou uplatňovat až po 1/2 roce kdy se již nelze k soudu odvolat dle §11/3 ZoVB
Je třeba zdůraznit, že plné moci mohou být „věrohodné“ a když nemusí být ověřené nelze ani dokázat, že je „někdo“ skutečně výboru nenaházel do schránky a ten pak jednal „v dobré víře“.

Je tedy nutné se proti takovéto změně Stanov ohrazovat soudně, nebo lze takový článek Stanov i bez soudu považovat za rozporný se zákonem a od počátku neplatný?

děkuji, Dotaz

  • plná moc
  • Judikáty

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Exekutor (bez ověření), 7. Listopad 2013 - 16:36

„na shromáždění se sejde z 50 členů SVJ 3 členové výboru kteří se dají do psaní 23 ti plných mocí. Pak se usnesou o „něčeem“ a to „něco“ začnou uplatňovat až po 1/2 roce kdy se již nelze k soudu odvolat dle § 11/3 ZoVB“

Ano, popsané je docela dobře průchodné a plně v souladu s právem. Není třeba se zabývat podružnostmi jako rozesílat pozvánky, poskytovat podklady určené ke schválení ad. Stačí vyčkat marného uplynutí lhůty k soudnímu napadení rozhodnutí shromáždění spoluvlastníků. Potom se obraťte na nás, rádi Vám pomůžeme. Máme k disposici rozhodnutí soudu, kde k rozhodnutí shromáždění spoluvlastníků může platně dojít, kdekoliv se spoluvlastníci i zcela náhodně a neplánovaně setkají.

Exekutor

Vložil lake, 7. Listopad 2013 - 11:07

Základní chyba obsažená ve Vašem textu: „Lze z uvedeného vyvodit, že názorem dovolacího soudu je, že Stanovy mohou založit právo, které ruší část textu v kogentním § 11/2 ZoVB?“

Jestliže to stanovy umožňují, vlastník jednotky může být na shromáždění přítomen buď osobně, nebo v zastoupení. V obou případech je podle práva přítomen. To je v souladu s ustanovením § 11 odst. 2 ZoVB.

lake

Vložil Dotaz (bez ověření), 7. Listopad 2013 - 17:16

„…podle práva přítomen…“

toto co uvádíte vypadá jako analogie §181/1 ObchZ věta druhá. 
tam je to ale uvedeno opačně tj. cit. „…Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení (dále jen „přítomný akcionář“)…“ – zřejmě tam uvedený pojem je asociativní, ale platí uvedené i pro ZoVB když záležitosti neupravené upravuje ObčZ ale nikoliv ObchZ?
Lze z uvedeného výkladu vyvodit, že práva a činnosti NEUVEDENÁ ve Stanovách nelze vymáhat?
např. pokud právo k zastoupení musí být explicitně ve Stanovách – tak třeba i činnosti výslovně nejmenované v sekci Stanov „co se rozumí správou domu“ nelze vymáhat? (§ 9 odst. 14 písm. d))

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".